ZWITSAL De afvalwaterleiding in de kanaalzone HOEST UW KIND...? ZEELAND deze week: Onrustige Zenuwen? Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 26 MAART 1960 74e Jaargang No. 26 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLoMe nummen N cent Kwartaal - abonnement Axd btenen *t kon ƒ1,25. Andere plaatsen IJ5. Buitenland 2r Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster i FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per n.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per Kleine Advertentitn 1-5 regels W iedere regel meer 12 cent extra. Onder punt 4 van de agenda voor de raadsvergadering van a.s. dinsdag komt het voorstel voor van B. en W. tot het vaststel len van een gemeenschappelijke regeling af valwaterleiding Kanaalzone in Zeeuwsch- Vlaanderen. Zoals wellicht bekend zal zijn, kampen vele gemeenten met de moeilijkheden van hét lozen van het afvalwiater van fabrieken, rioolwater en dergelijke. Het gaat niet aan, al dit vuile water maar te ozen in kreken en dergelijke, omdat als gevolg daarvan ook deze kreken weer verontreinigd worden. De mogelijkheid om dit te voorkomen, is het bouwen van rioolwaterzuiveringsinstal laties. Dergelijke inrichtingen zijn echter vrij duur. Bovendien zou dan iedere gemeente, die met dit probleem te kampen heeft, zijn eigen zuiveringsinstallatie dienen te bouwen. Dit zou een kostbare geschiedenis worden, vooral voor die gemeenten, die belangrijke industrieën hebben, die veell afvalwater lozen. De Commissie Samenwerkende Gemeen ten in de Kanaalzone, welke bestaat uit ver tegenwoordigers van de gemeenten bij het kanaal TerneuzeniGent, t.W. Axel, Hoek, Sas van Gent, Terneuzen en Westdorpe, (heeft een plan ontworpen om te komen tot een afvalwaterleiding, waardoor het vuile water van die gemeenten azl worden af gevoerd naar de Schelde. Dat een dergelijke (gesloten leiding geen overbodige luxe is, weten degenen wel, die bij westenwind langs de open waterleiding zijn gekomen, die loopt langs de weg Sas van GentTerneuzen L De stank die deze leiding verspreidt, is soms onhoudbaar. Er is daarom gezocht naar een andere op lossing en wel een gesloten leiding, waarop ook de overige aangesloten gemeenten zullen kunnen aansluiten. Deze leiding zal uiteraard moeten worden gelegd en betaald, terwijl deze daarna onder houden zal moeten worden. Het gaat niet aan, dit door alle gemeenteraden afzonder lijk te laten beheren, omdat dit veel te om slachtig zou zijn en bovendien zeer onprac- tisch zou werken. Daarom zal door genoemde vijf gemeen ten een gemeenschappelijke regeling in het leven worden geroepen. Hierdoor kan een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam ge vormd worden, dat de verdere regeling, het beheer en het onderhoud van de afvalwater leiding kan behartigen. Aan (het prae-advies van B. en W., be horende bij de raadsagenda ontlenen wij daaromtrent het volgende. Wij veronderstellen, dat onze lezers voor deze afvalleiding belangstelling zullen heb ben, enerzijds omdat dit voor onze streek iets nieuws is en anderzijds, gezien de finan ciële konsekwenties, die daaraan voor de ge meente verbonden zijn. Daarom citeren wij het prae-advies bij dit punt tamelijk uitvoerig. Dit zegt o.m. Algemeen. Gekozen is de vorm van een rechtsper soonlijkheid bezittend lichaam, omdat een dergelijk lichaam beter geschikt is dan enige andere vorm om zelfstandig de be voegdheden uit te oefenen, welke anders door de raden der aangesloten gemeenten zouden moeten wforden uitgeoefend, zoals b.v. het aangaan van geldleningen, het aan kopen van gronden e.d. Weliswaar geven deze raden op het stuk van de afvalwaterleiding een gedeelte van hun autonomie prijs, doch, dit is, in het be lang van een juiste bedrijfsvoering en uit voering van een werk waarbij een vijftal gemeenten betrokken is, zeker noodzakelijk. De regeling bevat overigens een genoeg zaam aantal waarborgen, waarmede wordt voorkomen, dat de zeggenschap der ge meenteraden op dit punt geheel verloren gaat. Taak. Het is wenselijk, dat de afvalwaterleiding tot uitvoering komt in de eerste plaats om een gunstig industrieel klimaat in de kanaal zone te scheppen. Verder ondervinden prac- tisch alle gemeenten moeilijkheden met de lozing van hun rioolwater. Een mogelijkheid tot oplossing van dit probleem biedt de aan leg van een rioolzuiveringsinstallatie in elke gèmeerfte afzonderlijk. De exploitatielast van een dergelijke installatie mag worden ge steld op 10,tot 15,— per inwoner per jaar. Deze afzonderlijke installaties geven echter geen afdoende oplossing voor het rioolwater van de samenwerkende (gemeen ten, terwijl het scheppen van een gunstig in dustrieel klimaat er slechts ten dele mede wordt bereikt. Wil men het een met het ander combineren dan is de geprojecteerde afvalleiding de enig afdoende oplossing. Uitbreiding van de taak van de afval waterleiding, zoals afvoer van polderwater, achten B. en W. niet gewenst. Niet alleen is de capaciteit van de ontworpen leiding er niet op berekend, doch de lozing van de polders is ook bij wijziging van bestaande open afvoerleidingen, zoals de westelijke Rijkswaterleiding gewaarborgd. Een uitzondering is hierbij gemaakt voor de Poelpolder en de Zwarte Watering te Sas van Gent, welke thans reeds in het riool stelsel van een der deelnemende gemeenten lozen. Eveno is het denkbaar, dat polders, welke hun lozing door stadsuitbreiding of industrie vestiging geheel of gedeeltelijk teniet zien gaan, als gevolg daarvan moeten gaan lozen op het gemeenteriool, uiteraard met toestem ming en in overleg met de betreffende ge meente. Bij ieder der aan te sluiten steden, dorpen en buurtschappen zal de afvalwaterleiding beginnen, c.q. zal het plaatselijk afvalwater in de afvalwaterleiding worden opgenomen, op de plaatsen waar de aansluiting aan het plaatselijk rioleringsnet economisch en ttch- niisch het meest voor de hand ligt. De aan sluitingsplaatsen worden na bestudering en in overleg met de betrokken gemeentebestu ren vastgesteld. De bestuursorganen en hun bevoegd heden. Als organen van de afvalwaterleiding zijn gevormd een Raad van Bestuur, een dage lijks bestuur en een voorzitter. De verdeling van bevoegdheden en werk zaamheden van de organen is geregeld naar analogie der gemeentewet ten aanzien van de gemeenteraad, het college van B. en W. en de burgemeester. Elke gemeente zal in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn door twee leden. De voor de Raad van Bestuur geldende pariteit is ook doorgevoerd voor het dage lijks bestuur. Een aantal van vijf leden is ge kozen, opdat elke gemeente vertegenwoor digd kan zijn. De secretaris en het personeel. Het personeel zal, naar kan worden aan genomen, niet groot in aantal zijn. Berekend is, dat in technisch opzicht volstaan kan worden met 1 Yi manjaar voor een machinist monteur. Het zal gewenst zijn, dat tenminste twee van deze vaklieden met de gemalen vertrouwd zijn en ieder afzonderlijk het be drijf, dat geheel automatisch zal zijn, kan controleren. Voor wat het administratieve gedeelte be treft is in dit stadium nog niet na te gaan of er naast een secretaris nog personeel moet worden aangetrokken. Vast staat, dat vooral in de tijd van voorbereiding en uitvoering van het project veel administratief werk zaj moeten worden verzet. (Vervolg op pag. 3, 3e kolom) Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ Zeeland Vakantieland. De Verenigingen voor Vreemdelingen verkeer worden in deze tijd van het jaar al weer bijzonder aktief. Nu het voorjaar in het land is en men weer al aan vakantie be gint te denken, worden door deze V.V.V.'s de folders verspreid. De provinciale V.V.V. heeft een oplage aan folders van niet minder dan 240.000 Deze worden zowel in binnen- als buiten land verspreid. Een typische bijzonderheid daarbij is, dat in de omliggende landen de folders zoveel mogelijk persoonlijk op de buitenlandse kantoren worden afgegeven. Des zomers geen watertekort meer in de toekomst. De N.V. Waterleiding Mij. „Zeeuwsch- Vlaanderen" tracht het tekort aan water in de droge zomermaanden zoveel mogelijk te voorkomen. Een nieuwe methode, die hier voor thans wordt beproefd, is de aanleg van een spaarbekken in de Braakmanpolder, dat 55.000 kubieke meter water kan bevat- Men is thans bezig met een proefbassin, ten. De bodem van dit bekken bestaat uit repen aan elkaar geplakt plastic. Slaagt deze proef, dan zal een nog groter bekken met een inhoud van 2i/è millioen kubieke meter worden aangelegd. De totale kosten worden geraamd op ca. ƒ15 millioen. 50.000 vakatures In de komende vijftig jaar zullen 50.000 detaillistenvakatures vervuld dienen te wor den, zei de voorzitter van de directeuren vereniging der detailhandelsvakscholen tij dens de officiële opening der Chr. Zeeuwse Detailhandelsvakschool te Middelburg. Deze school, die dit jaar voor het eerst draait, geeft nu al les aan 52 leerlingen, aan wie les gegeven wordt door de directeur, de heer P. Geelhoed, met tien leraren. Het ligt in de bedoeling in september a.s. te starten met drie nieuwe eerste klassen. De officiële opening werd verricht door de heer A. Schout, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Vaste oeververbinding tussen Schouwen en Goeree-Overflakkee. Zoals bekend is, bestaat er al geruime tijd de N.V. Brugverbinding Goeree-Overflak kee. Tot deze N.V. zijn ook reeds achttien gemeenten op Schouwen-Duiveland toege treden. Thans,is men met de plannen zo ver ge vorderd, dat de brug over het Haringvliet dus tussen Schouwen-Duiveland en Goe ree-Overflakkee nog dit jaar zal kunnen worden aanbesteed, wanneer de maatschap pij er in slaagt, met rijksgarantie een geld lening te sluiten, groot 45 millioen. De brug zal twee rijstroken krijgen en tien overspanningen, elk van 106 meter lang. Waar blijft de N. V. Brugverbinding Zeeuwsch-Vlaanderen Gemeenteraad van Oosterland is weer voltallig. Na de terugkeer van de gedurende een jaar met ziekteverlof geweest zijnde burge meester van Oosterland hebben, zoals be kend, vijf gemeenteraadsleden als zodanig bedankt. Na zeer veel moeite is het thans weer ge lukt een voltallige raad te formeren. Niet, dat hiermede nu alle moeilijkheden achter de rug zijn, want tevreden is een groot deel van de bevolking niet, getuige de recente demonstratie en het schrijven van leuzen op muren en dergelijke. Gebrek aan gymnastieklokalen en zwemgelegenheden. De Zeeuwse Schoolartsen zijn van oor deel, dat in Zeeland een tekort is aan gym nastieklokalen en zwemgelegenheden. Zij achten deze noodzakelijk voor een goede lichaamsontwïkkeling. Het schoolzwemmen is hiervoor een zeer goede geegenheid. Ook in onze gemeente, wahr slechts één behoorlijk gymnastieklokaal is kan van een tekort op dit gebied gesproken worden. Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wel een goed geoutilleerd zwembad beschikbaar is, waar nu reeds verschillende jaren het schoolzwemmen wordt beoefend. LOSSE GEDACHTEN WAAROM IN AXEL NIET? Wij lazen dezer dagen, dat het tweedf deeltje zal gaan verschijnen van een ge> schiedenisboekje van 's-Heer Arendskerke Toen dachten wij Waarom in Axel niet Axel met zijn rijke geschiedenis, met zijr vele en veelomvattende gebeurtenissen. Wat zou daarover een prachtig gedocu menteerd en boeiend boek te schrijven zijn Voor zover w'ij weten, bestaan er ove: onze plaats wel enkele boeken. ,,De geschie denis van Axel'' beschreven door Ds. Jai Scharp. Maar wie van de Axelaars kent di werk Dan zijn er nog een paar kleinere werkjes die de strijd om Axel in 1940 en in 1944 be vatten. En verder Verder is er voor zover ons bekend, niets O ja, er is nog een proefschrift versche nen over Zeeuwsch-Vlaanderen, waarin oo( Axel uiteraard voorkomt. Maar dit werk i niet iets specifieks Axels. Wat heeft de gemeente Terneuzen ee prachtig werk laten samenstellen, enkel jaren geleden Zelfs 's-Heer Arendskerke is in staat or een boekje, nota bene in twee delen, t doen uitkomen. Waarom in Axel niet Zo nu en dan verschijnen er artikeltjes i ons blad over de geschiedenis van Axe maar wij veronderstellen, dat deze met d krant in de meeste gevallen weer verlore gaan. Er moet iets blijvends, iets van waard komen. Iets, waarnaar men terug kan gri pen en dat men dus maar voor het grijpe heeft. Iets, dat men op de boekenplank c in de boekenkast kan zetten. Een boek! Een boek, waarin de geschiedenis va Axel beschreven staat, zo mogelijk met al schriften van documenten. Een boek, dat een veelheid van onder werpen kan behandelen, zoals de geschie denis, de middelen van bestaan, de moge lijkheden en wat dies meer zij. Het is natuurlijk niet onze bedoeling, or in dit korte stukje al een schets te geve: van hetgeen daarin dient te worden be schreven. Wij geven maar een idee. Er zijn in Axel comité's en commissies t kust en te keur. Mijnhcsrdt's Zenuwtabletten Maar zou het, zo vroegen wij ons af, ee: overbodige luxe zijn, wanneer daarbij no;, een redactie-commissie voor het te schrijve: boek zou w'orden gevoegd De kosten, verbonden aan de uitgifte zo vraagt U 't Ja, de kosten Maar zou de uitgave van een goed ge documenteerd boek de kosten niet recht vaardigen Er zijn misschien wel zaken, waarvoo geld is uitgegeven Wij kunnen en wille: dit niet beoordelen die even belangrijl of misschien minder belangrijk zijn, dan he door ons beoogde boek De Delta-werken in Zeeland vorderen Met deze Delta-werken bedoelen wij ii het bijzonder het Drie-eilanden-plan. Nu reeds werd te Kortgene aanbesteet het bouwen van twee bemalingsgebouwen ei acht afsluitbare duikers voor het waterschaj Noord-Beveland. De bouw van deze waterbeheersings-in stallage's wordt langzamerhand nodig me het oog op de vordering van het werk aai de afsluitdammen in de Zandkreek. Als dii dammen gereed zijn, zal het waterschap nie meer op natuurlijke wijze kunnen lozen, zo dat kunstmatige lozing dan noodzakelijk za worden. De aardbeien zijn nog duur Op de veiling te Kapelle zijn deze weel de eerste glasaardbeien aangevoerd. Het be trof hier een zending van tien stuks. De vruchten werden verkocht voor di prijs van 58 cent per stuk AXELSE COURANT l

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1