u het mmp Moeder ZEELAND deze week: LOOP TEGEMOET! PU ROL. TBABYDERMK™ i i<jen op Uw rug keèt..... Huidt genezing Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 19 MAART 1960 74e Jaargang No. 25 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Louc nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2, Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie! Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per am. Kleine Advertenüên 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. Zeeuwse Culturele Dag te Terneuzen. Om ditmiaal eens met cultureel nieuws te beginnen In juni of juli aanstaande zal te Terneuzen de Zeeuwse Culturele dag wor den gehouden. Deze dag, waarop des middags muziek en zang, cabaret, lekespel of poppentheater wordt geboden, terwijl des avonds een to neelspel wordt uitgevoerd, mag zich nog steeds in een toenemende belangstelling verheugen. Vooral des avonds valt het hoogtepunt van de Culturele dag. De eerste dag Werd in 1954 te Hulst ge houden, terwijl ieder jaar een ander deel van de provincie wordt uitgekozen. De Zeeuwse Culturele dag wordt geor ganiseerd door de Zeeuwse Culturele Ad viesraad, terwijl namens deze raad als or ganisator optreedt, de adjunct-directeur van de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk, de heer A. Ia A. Borst. Solistenconcours te Middelburg. Een ander cultureel gebeuren had vorige week zaterdag te Middelburg plaats, name lijk een gedeelte van het solistencon cours, uitgaande van de Bond van Harmonie en Fanfareverenigingen in Zeeland. Voor dit concours 'hadden niet minder dan 180 deelnemers ingeschreven, zodat dit eve nement over drie zaterdagen moest worden uitgesmeerd, namelijk vorige week en de volgende week zaterdag en op 2 april. V!an de ongeveer 60 opgetreden deel nemers en deelneemsters waarvan de overgrote meerderheid uit jeugdigen bestond werden 11 eerste en 32 tweede prijzen uitgereikt. Wordt het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen gereorganiseerd Naar het zich laat aanzien, zal het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen worden gereorganiseerd. De plannen daartoe zijn door een commissie uitgewerkt en in een rapport neergelegd. Dit rapport, dat uiter aard nog niet voor publicatie is vrijge geven, zal door het bestuur worden bestu deerd, waarna een buitengewone ledenver gadering zal worden gehouden. Dit werd medegedeeld tijdens de laatst gehouden vergadering van het Genootschap, waarin drs. P. J. van der Feen een lezing hield over het ontstaan van de Zeeuwse Delta. Dat hij zich daarbij niet tot het heden beperkte, blijkt wel uit het feit, dat hij niet minder dan 270 millioen jaar in de geschie denis nou ja, geschiedenis terugging. De toekomst van het platteland. iDe kaderleden van de afdeling Zeeland van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hebben zich op op een kaderdag bezig ge houden met de toekomst van het platteland. De heer dr. C. de Galan, medewerker van het E.T.I. voor Zeeland, heeft dit onder werp voor de dames ingeleid, waarna het in discussiegroepen werd besproken. De heer de Galan stelde, dat de Zeeuwse agrarische bevolking sedert 1947 ieder jaar met 2% was afgenomen. Nu werken er al meer Zeeuwen in de industrie dan in de landbouw. Over circa 50 jaar zal maar wei nig meer over zijn van het Zeeuwse platte land, zoals wij dat nu noig kennen. Krijgt Vlissingen weer een pier 1 De ouderen onder ons zullen zich nog herinneren, dat vóór de oorlog ook Vlis singen een pier had, waarop men zon 200 meter de zee in kon wandelen. Dit bouw werk werd echter in de oorlog door de be zetters afgebroken, omdat men een Engelse invasie vreesde Er bestaan thans weer plannen om deze pier te herbouwen. Ook deze nieuwe pier zou 200 meter lang moeten worden, terwijl aan het eind er van ook weer een café-restaurant zou worden gebouwd. Het zoeken is alleen nog naar het be nodigde kapitaal. Kolendamp. Een oranjevereniging is een nuttige in stelling. Dat hebben we in onze plaats ook reeds bemerkt. Maar dat aan het bestuurs lid zijn van een dergelijke vereniging ook nog gevaren kleven, zal niet ieder onmidde- lijk vermogen in te zien. De bewijzen liggen er I n Yerseke werd een bestuursvergadering gehouden ten huize van één der bestuursleden. Als gevolg van kolendampvergiftiging werden vier bestuurs leden bewusteloos. Gelukkig bleek de zaak niet ernstig, zodat wat frisse lucht de leden weer bijbracht. ■Zo ziet men maar weer, dat ieder beroep zijn gevaren meebrengt Hoog bezoek aan Zeeland. Een Russische delegatie, die een veertien daags bezoek aan Nederland brengt, heeft ook Zeeland met een bezoek vereerd. De voltallige delegatie, bestaande uit tien personen, bezocht de Ni.V. Kon. Mij. „De Schelde" te Vlissingen en de Deltawerken bij Vrouwenpolder. Westkapelle krijgt een flat. Reeds enige tijd blijkt de flatibouw niet meer alleen mogelijk te zijn in de grote ste den. Ook in de kleinere plaatsen zoekt men zijn toevlucht tot de bouw van meerdere „wtoonlagen". Zo bestaat er ook te Westkapelle het plan om een flat met niet minder dan vier woon lagen te bouwen, waardoor deze gemeente er zestien woningen in de particuliere sec tor bij zou krijgen. Architect De Haan uit Serooskerke heeft het plan ontworpen, ter wijl de aannemer Lieverse uit Westkapelle de bouw voor zijn rekening zal nemen. Ook Hulst heeft nu een jeugdnatuur- wacht. Door de burgemeester van Hulst, de heer A. L. S. Lockefeer, zijn een zestigtal jeugd natuurwachters geinstalleerd. De voorzitter van de afdeling Hulst van de Jeugdnatuurwacht is de wethouder P. H. L. Picavet. In de gehouden toesprakeni bij de instal latie kwam tot uitdrukking, dat de leden moeten waken tegen vernieling van de na tuur in perk en plantsoen. Kan Zeeland tuinbouwgebied worden De hoofdassistent van de Rijkstuinbouw- voorlichtingsdienst, de heer M. Wattel, is de mening toegedaan, dat voor de uinbouw in Zeeland een grote toekomst is wegge legd. Deze mening grondde de heer Wattel op verschillende overwegingen, waarvan wij de volgende willen noemen Een renderend tuinbouwbedrijf heeft aan merkelijk minder grond nodig dan een land bouwbedrijf Zeeland heeft van geheel Nederland het gunstigste klimlaat, waar wei nig zw'are nachtvorsten voorkomen, zodat de producten vroeg aan de markt kunnen komen er bestaat veel vraag naar kwali teitsproducten en deze kan Zeeland onge twijfeld leveren Voor een tuinbouwbedrijf miet teelt op volle grond is ongeveer 2 ha. nodig, terwijl bij een teelt in kassen 50 are al voldoende is. Zwembad te Terneuzen. Reeds geruime tijd bestaan er te Ter neuzen plannen voor de bouw van een be hoorlijk zwembad. Dit bad zou komen in de zi^g. oesterputten. De plannen, omvatten een wedstrijdbad van zes banen, een ondiep en een kleuter- bad, zonneweiden, speelweide, een hoofd gebouw van drie verdiepingen, dienstge bouwen en een restaurant. De kosten worden geschat op nie minder dan één millioen gulden Het wachten is nu nog op de verschillende goedkeuringen. De Zeeuwse varkenshandelaren hebben het niet gemakkelijk. De afdeling Zeeland van de Ned. Bond van Varkenshandelaren heeft zijn jaarver slag gepubliceerd en als vervolg daarop een ledenvergadering géhouden Uit een en ander bleek, dat het afgelopen jiaar zorgelijk is geweest. Het ledental be droeg aan het eind van het jaar 138. Zoals te begrijpen was kwam zowel in het verslag als tijdens de vergadering de ver houding in het bestuur ter sprake, in ver band ..met de reeds geruime tijd heersende moeilijkheden tussen de voorzitter, de heer H. J. Colsen en de overige bestuursleden. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd de heer Colsen dan ook niet herkozen. Rundveestapel in Zeeland. Zeeland bezit thans een rundveestapel van niet minder dan 97.000 stuks. De toe name sinds vorig jlaar bedroeg 6,5%. In Zeeuw<sch-Vlaanderen is de toename het grootst geweest, namelijk 4500 stuks of 9%. Bestuur Z.L.M. vergaderde. In de vergadering van het dagelijks be stuur van de Z.L.M. heeft de heer dr. ir. W. H. Ubbink een inleiding gehouden over de prijzen Van de landbouwgronden, waar over uitvoerig van gedachten is gewisseld. Het bestuur sprak als zijn mening uit, dat door de huidige prijzenpolitiek moeilijkheden en onbillijkheden ontstaan. Een «verruiming van de prijsbeheersing op dit gebied werd wenselijk geacht. De Z.L.M.-zomervergaderinig zlal op 16 juni a.s. te Goes worden, gehouden. HEEFT U OGEN OP UW RUG Het verkeer is tegen-woor- dig geen sinecure, het ge vaar dreigt van alle kanten. Eigenlijk is iedere wegge bruiker wel toe aan een paar (extra) ogen op zijn rug. Want het gezegde ,,doe wel en zie niet om" geldt in het verkeer zeker niet. Nu is het een hele kunst om op de hoogte te blijven van wat er achter je gebeurt, zonder het verkeer vóór je ook maar één (fa taal- moment uit het oog te verliezen. Een automobilist wordt door zijn spiegels in staat gesteld óók alles te zien wat er achter hem ge beurt. Wel beschouwd is de voetganger dan ook in het verkeer het slechts toegerust. Doch óók voor deze weggebruikers is het van be lang te weten wat er in het verkeer achter hen gebeurt. Maar heus, wij hebben geen ogen op onze rug. De wandelaar evenmin als de fietser of de automobilist. Daarom is er voor de „spiegelloze" voetganger maar één oplossing aanvallen in de rug bij voorbaat uitsluiten. k -■ -V;' vfey Hoe Door links te lopen, altijd en overal waar men door het ontbreken van voetpad of rijwielpad gedwongen is van de rijweg gebruik te maken. En laat niemand met het bekende „nu breekt mijn klomp" aankomen, omdat het „rechtshouden" hem of haar in alle toonaarden is bezongen. Want dat geldt niet als men op de rijweg loopt. Dan moet U zorgen, dat het verkeer op LOSSE GEDACHTEN VIJFTIEN JAAR GELEDEN Het vorige jaar september heeft Axel op waarlijk grootse wijze het derde lustrum van de bevrijding herdacht. Deze herdenking betrof slechts een klein gedeelte van ons vaderland. Nu maakt geheel Nederland zich op om het derde lustrum te vieren. 5 mei 1960 zal een van de hoogtijdagen worden. In onze gedachten hebben wij deze lus trumvieringen verbonden aan een bericht, dat wij uit de laatstgehouden raadsverga dering hebben onthouden en dat ons getrof fen heeftAxel telt nu nog 198 wbning- zoekenden Toch wel een schril contrast, zo dachten wij. Vijftien jaar na het beëindigen van de oorlog in een plaats als Axel nog 198 wo ningzoekenden Er is na de oorlog veel gebouwd in onze plaats. Vooral de laatste jiaren begint ook de particuliere bouw op gang te komen. Dit is verblijdend. En ondanks dat nog altijd 198 woning zoekenden Wie allemaal tot deze categorie behoren, weten wij niet, hoewel een overzicht daarvan zeer leerzaam zou zijn. Zeer zeker zullen daarbij ook een aajital trouwlustigen behoren. Voor zover wij menen te mogen veron- i derstellen, zullen de erge gevallen, de zgn. crepeer-gevallen wel niet een zo hoog per centage uitmaken. Vóórhellere Baby-huidje Maar, zo dachten we, ook voor hen, die reeds lang verloofd zijn, en maar steeds op een woning zitten te wachten, valt het niet mee. Stel U, getrouwde lezeres of lezer, eens in de plaats van zon wachtend, steeds maar wachtend paartje. Ieder wil toch wel graag zijn huisje gaan inrichten. En wachten duurt in het algemeen al lang, vooral wanneer er zo weinig perspec tief is. Wat zeggen in feite achttien woninenk die in aanbouw zijn, op een totale behoefte van 198? Nu ja, de gemeente krijgt er nog zestien bij voor 1960, maar ook dat betekent geen wezenlijk soulaas. Meermalen lezen we- in de kranten over de opening van bejaarden-centra - om nu van de jeugdigen maar op de ouderen over te stappen. Is ook daar in Axel geen behoefte aan Wij menen te weten dat enkele inwoners van onze gemeente reeds geruime tijd met plannen in dezen bezig is. Maar wat te beginnen, wanneer er geen woonruimte is Om terug te komen op de titel van dit stukje vijftien jaar na het beëindigen Van de oorlog zijn ook op 'het gebied van de wo ningnood de naweeën nog niet voorbij Mogen er spoedig middelen worden ge vonden, ook in dit opzicht tot de normale toestanden terug te keren. Puistjes verdrogen door Purol-poeder de rijbaan waarop U loopt, U tegemoet komt. Dat is prettiger voor dat verkeer èn voor LI. Want al in de oude ridderspelen wlaande men zich verloren, indien een aan valler in de rug opdoemde. En al is het verkeer dan geen ridderspel het moet wél een ridderlijk spel zijn. Een steek in de rug is er maar al te dikwijls dodelijk. LOOP HET VERKEER TEGEMOET! AXELS1E COURANT v- j- - aV'. ZEEP Huidzuiverh eid - Huidgezondheid

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1