ZEELAND deze week: "hoest uw kind...? ZWITSAL BABYDERM cüz i)<xftgescM&öen Kuituur in Zeeuwsch-Vlaanderen prankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 12 MAART 1960 74c Jaargang No. 24 ement, Axei. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie i Axel. Markt 12. tel. 0 1155-646. postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAO ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.n>. Kleine Advert en tiën 1-5 regels f 1, iedere regel meer 12 cent extra. Bouwvakstaking. Het voornaamste nieuws uit de provincie dat het begin van deze week naar voren sarong, is wel de bouwvakstaking, die ook Zeeland ten dele heeft getroffen. Het zal bekend zijn, dat niet overal wordt gestaakt. Dit is ook niet de bedoeling van d,e stakingsleiders. Alleen op de „strategi- sJhle punten". Dit betreft voor onze pro vincie de gemeenten Middelburg (woning en scholenbouw), Vlissingen (woningbouw en uitbreiding Brittannia), Goes (woning en scholenbouw e.d.) en Domburg (hotel-, woning- en scholenbouw). Bij de Delta-werken wordt niet gestaakt. Zo nodig zal de staking echter over andere plaatsen worden uitgebreid. Laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn Heinkenszand heeft grootse plannen. In zijn nieuwjaarsrede heeft de burge meester van Heinkenszand, de heer N. W. Eisen, verschillende plannen besproken, die voor deze gemieente op uitvoering wachten. In de eerste plaats is men bezig met het opstellen van een rioleringspl'an voor de gehele gemeente. Vertier wil men een nieuw s reekzwembad bouwen, terwijl een uitbrei dingsplan voor 240 woningen gereed ligt. Leze gemeente kan dus vooruit. Schouwen-Duiveland. De gezamenlijke gemeentebesturen van Schouwen-Duiveland hebben in samenwer king met de N.V. Koninklijke Fabriek „Zee- landia" te Zierikzee een Streekrapport over de economische ontwikkeling van dit ge- Lied doen opstellen door het Economisch Technologisch Instituut (E.T.I.) voor Zee land. Goede perspectieven worden door de samenstellers van het rapport gezien voor de landbouw, de industrie en hoe kan het anders voor het toerisme. In een bijeenkomst te Zierikzee, waarop vrijwel alle gemeentebesturen en vele ver tegenwoordigers van organisaties aanwezig waren, is dit rapport besproken. De samen stellers van het rapport vormden een forum, cat de vele vragen en opmerkingen beant woordde. Kortgene wordt .watersportcentrum. De gemeenteraad van Kortgene heeft be- s'oten een jachthavenibassin van ongeveer vier en een halve hectare te doen aanleggen. Tevens zal circa vijftien hectare schorren- gebied bouwrijp gemaakt worden. Overeenkomsten zullen worden gesloten riet de West-Nederland N.V. te Leiden en met de Stichting Benelux Jachthaven. Getracht zal worden nog deze zomer lig plaats te kunnen bieden aan circa veertig jachten. Verdere plannen zijn de bouw van bunga lows op een opgehoogd gedeelte. Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ Grootse plannen te Goes. Een inwoner van Goes schijnt het grootse plan te hebben geopperd om in die plaats een sporthal te bouwen. Niet zomaar een ge bouwtje, doch een hal van 50 meter lang en 35 meter breed. In deze hal zouden alle mogelijke zaal sporten kunnen worden beoefr/id, terwijl er I daarnaast nog ruimte zou overblijven voor 3000 bezoekers. De bouwkosten zouden echter, inclusief de grond, niet minder dan 200.000,be dragen En gezien de financiële bloed armoede, waaraan in het algemeen wel de meeste sportverenigingen chronisch lijden, komt het ons voor, dat dit plan gevaarlijk veel weg heeft van een luchtkasteel Wij wensen de initiatiefnemer niettemin succes toe. Nieuwe voorzitter Zeeuwse C.B.T.B. Het hoofdbestuur van de Chr. Boeren- en Tuindersbond heeft in de plaats van de heer O. de Putter, alhier, die als voorzitter heeft bedankt, de heer J. van den Bos als zodanig benoemd. De heer Van den Bos is burgemeester van St. Annaland. Hij is lidmaat van de Ned. Hervormde Kerk en aangesloten bij de Anti- Revolutionaire partij. Tijdens de a.s. zomervergadering van de Zeeuwse C.B.T.B. die waarschijnlijk in juni zal plaats vinden, zal de bestuurswisseling van kracht worden. ScheldetoerismC. De provinciaal directeur van de Zeeuwse V.V.V., de heer G. W. Oskamp, heeft een plan voor Scheldetoerisme ontworpen. Gedacht wordt aan een driedaagse tocht, die vanaf de bronnen van de Schelde in Frankrijk naar Vlissingen zal voereij'. Be zoeken zullen daarbij worden gebracht aan Valencijn, Doornik, Gent, Dendermonde, Rupelmonde, Antwerpen, Terneuzen, Vlis singen en Middelburg. Waarschijnlijk zal begin mei een „proef tocht" worden gemaakt met een internatio naal persgezelschap. Jubileum-ringrijderij te Middelburg. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan met cfp Zeeuwse Ringrijdersvereniging zal op donderdag 7 juli a.s. op het Molenwater te Middelburg een jubileumwedstrijd worden georganiseerd. Men verwacht, dat aan deze wedstrijden ruim tweehonderd ringrijders zullen deelnemen. Ongeveer ƒ4000,— aan prijzen zal wor den uitgeloofd Rundveepremiekeuringen. Tijdens de algemene vergadering van de Vereniging tot verbetering van het Rund vee in Zeeland is het programma der keu ringen voor dit jaar vastgesteld. Voor Oost Zeeuwsch-Vlaanderen laten wij de plaatsen en data hieronder volgen maandag 13 juni Axel en Hoek dinsdag 14 juni Zaamslag, Ossenisse en Kloosterzande woensdag 15 juni Graauw, St. Jansteen en Clinge don derdag 16 juni Absdale, Koewacht en Zuid- dorpe. Kloetinge blijft zelfstandige gemeente. Het verweer van de gemeente Kloetinge tegen de voorgenomen op'lileffing heeft resul taat gehad. Zoalls bekend is, was het oorspronkelijk de bedoeling, deze gemeente op te heffen en het grondgebied te verdelen over ver schillende omliggende gemeenten. Thans hebben B, en Wvan Oed. Staten bericht ontvangen, dat deze plannen niet zullen doorgaan, doch' dat slechts een ge ringe grenswijziging zal plaats vinden. Provinciale Zeeuwse V.V.V. bestaat 25 jaar. In de loop van deze maand zal de provin ciale Zeeuwse Vereniging voor Vreemde lingenverkeer, een overkoepelend orgaan van de plaatselijke V.V.V.'s, haar 25-jarig bestaan herdenken,. Van een kleine instelling is deze uitge groeid tot een bedrijf, mogen wij wel zeggen. Door het uitgeven van folders in binnen- en buitenland en het tijdschrift „Zeeland- Vacantieland" wordt veel propaganda ge maakt voor het doorbrengen van de va- cantie in onze provincie. Dat dit aan vele neringdoenden ten goede komlt, behoeft wel geen nader betoog. Sluis gaat feestvieren. Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van het Belfort van Slhis en, de ingebruikname als stadhuis zal in de na zomer feest worden gevierd. Omtrent het programma der feestelijkheden schijnt nog niet veel vast te staan. Niettemin wil men er een driedaags festijn van gaan maken. Zeeuwsch-Vlaanderen ligt ten opzichte van Nederland nog altijd geiso'leerd en toch zijn de ZeeuWsch-Vlamingen Nederlanders en willen dit ook ailtijd nog graag blijven. Het isolement van Zeeuwsch-Vlaanderen is iets waarover reeds tot in den treure is gesproken en geschreven, en speciaal dan wel in economisch opzicht. Maar ook kul- tureel is Zeeuwsch-Vlaanderen qeisoleerd ten opzichte van overig Nederland, een iso lement dat wellicht nog sterker is dan het economische en dat zich ook slechts zeer ten dele laat compenseren door de directe nabijheid van België. Speciaal voor die kul- turele gebeurtenissen, waarbij het specifiek om Nederlandse taal en/of Nederlandse ar- tisten gaat, kan België ons weinig bieden. Het is daarom gelukkig dat diverse in- stantie's en organisatie's dit kulturelë ge brek voor Zeeuwsch-Vlaanderen willen in zien en op verschillende manieren voor Zeeuwsch-Vlaanderen of voor geheel Zee land stimulansen worden gegeven om het amateurisme op hoger peil te brengen, dan wel mogelijkheden te scheppen om beroep- artisten in Zeeuwsch-Vlaanderen te laten optreden. Zo ontvangt o.a. de Stichting Zeeuwse Volks Universiteit jaarlijks flinke bedragen aan subsidie, zowel van de provincie als van het Rijk om in Zeeland een redelijk aantal evenementen als concerten, toneel uitvoeringen en lezingen te organiseren en zo de inwoners van onze provincie toch ook wat te beden van al hetgeen op dit terrein in de grote centra van het land- valt te ge nieten. Deze subsidie's worden over het ge heel gespreid, maar het lijdt naar onze me ning geen twijfel of deze bedragen worden in hoofdzaak gegeven om vooral in de meest geïsoleerde gebieden van onze provincie zo als Zeeuwsch-Vlaanderen en Schouwen- Duiveland kulturele manifestatie's te orga niseren die anders in deze relatief dun be volkte en afgelegen streken onmogelijk zou den zijn. Wij kunnen slechts dankbaar zijn dat Rijk en provincie dit zo willen zien en wij ge loven ook wel dat degenen die deze avonden bezoeken dit weten te waarderen. Ander zijds hebben Wij ook vele malen van de uit voerende artisten kunnen horen, dat zij hoewel voor niet geheel volle zalen op tredend in het algemeen bijzohdére lof hadden voor de reaktie's van dit publiek. En dit geldt niet alleen voor de avond voorstellingen voor de volwassenen, maar wij hebben ditzelfde geluid ook kunnen ver nemen na afloop van jeugdtoneelVoorstel- lingen en ook na het eerste schoolcon:cert dat hier in Axel werd gegeven. Het is daarom wel buitengewoon jammer, dat nu vorige week weer een van de zeer schaarse Z.V.U.-toneelavonden op het pro gramma stond, enkele spelers van het Rot terdams Toneel hebben gemeend er na de goedgespeelde voorstelling in Middelburg, er voor Zeeuwsch-Vlaanderen wel eens met de pet naar te kunnen gooien en met vol komen minachting voor het met hoogge spannen verwachtingen opgekomen publiek, enkele uren op het toneel te staan stuntelen op een wijze, waar elke pas beginnende di lettant zich diep voor zou schamen. Wij kunnen ons best voorstellen dat ook toneelspelers wel eens dagen hebben dat het „werk" hun minder trekt dan andere dagen. Dat heeft ieder mens wel eens. Maar wan- LOSSE GEDACHTEN VEILIG VERKEER. Deze week dinsdag hebben op de lagere scholen door het gehele land en ook in onze plaats weer de schriftelijke verkeers- examens plaats gevonden. De leerlingen van de hoogste klassen hebben daaraan deelgenomen. Zwoegend boven hun opgaven hebben zij getracht de juiste antwoorden te geven op de verschil lende vragen. Waarschijnlijk Was het voor allen het eerste „echte" examen, waaraan de kinde ren werden onderworpen. En hoeveel zullen er nog voor hen volgen Maar een belangrijk, een zéér belangrijk examen1 Als wij toch letten) op de verontrsutend velé verkeersongelukken, die dagelijks in ons land plaats vinden, vaak door onacht zaamheid of onoplettendheid van de weg gebruikers, dan is een oefening van de jeugd in een juiste toepassing van de ver keersregels toch wel zeer op haar plaats. De verkeersbrigadiertjes in hun witte jassen en met hun „spiegelei" zijn al ver trouwde figuren geworden op de gevaar lijkste punten in onze gemeente. Wij hebben, zo nu en dan deze kinderen eens op een afstandje nagegaan. En eerlijk, het verloopt bijna allemaal prima. Bijna allemaal,-omdat h/et wel eens een enkele keer voorkomt, dat om de een of andere reden niet precies volgens de regels te werk wordt gegaan. Dit ligt soms aan de overige weggebrui kers. Misschien dat het ook wel eens ligt aan de kinderen zelf. Een typerend staaltje van een goede toe passing trof ons enige tijd geleden, toen een fietsend jongetje met een tamelijk vaartje het kruispunt Pironstraat-Bylocquestraat wilde „nemen" en daarbij in zijn haast het stop bord over het hoofd zag. Eén van de daar gestationeerde verkeers- 'j brigadiertjes sprong met zijn spiegelei mid den op de weg en dwong het ventje tot :j stoppen. Gelukkig, want op hetzelfde mo- j ment reed met een behoorlijke snelheid een j vrachtauto door de Bylocquestraat. Wat zou er gebeurd zijn, als de brigadier er niet had gestaan Daarom de opleiding tot een goede weg gebruiker kan van onschatbare betekenis zijn. Ouderen, die dit stukje leest, laat ook Uw gedachten hierover eens gaan. Want hoe vaak geven de ouderen in het verkeer het goede voorbeeld aan de kinderen Hoe vaak is het niet, dat de kinderen van de ouderen alleen maar zien, hoe het j' niet moet Wij willen daarom gaarne op ieder, die dit leest, een beroep doen, om zich in het verkeer op de juiste wijze te gedragen. Leef de verkeersregels na, ook al is er verder niemand op de weg Wat Kent U de verkeersregels nog niet Dan wordt het tijd, hoog tijd,. dat U ze leertIn het belang van Uzelf en van anderen neer deze groep meent dit op een dergelijke wijze te moeten afreageren, laten zij dan 1 ook zo flink zijn om dit niet te doen in Zeeuwsch-Vlaanderen in de (ijdele) hoop, dat men het daar wel zal slikken, maar laten i zij dit dan doen, op een avond in 'één van onze grote steden of voor de televisie. Dan kan tenminste een groter deel van het Ne- i derlandse publiek constateren hoe de men- I taliteit van deze mensen is en dupeert men niet alleen die toneelliefhebbers, die slechts enkele keren per jaar de gelegenheid wordt geboden om van goed beroeps-toneelspel te geniieten. Laat ons hopen dat het gedrag van enkele spelers op deze avond geen symptoom is van de opvattingen in de Nederlandse to neelwereld aangaande 'het spelen in de pro vincie. Wij zijn benieuwd naar de reaktie's van de direktie van het Rotterdams Toneel, die inmiddels van de verontwaardigde pro testen uit Zeeuwsch-Vlaanderen op de hoogte is. AXELSE COURANT voor navulUng der Set: Poeder-Zalf-Olie-Zeep Babyverzorging

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1