WVtÜÏIX II Iets over de geschiedenis van Axel MOEDER WORDEN... Blijf meester NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN BABYSET DE LUXE Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 5 MAART 1960 74e Jaargang No. 23 AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLotte nummert 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen ie kom 1(25. Andere plaatsen f 1<75. Buitenland 2, Hoofdredactie t J. S. VINK. Redactie ea Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK Van het tijdperk van vóór 1492 is in het archief van Axel niet veel bij'zonders te vin den. 't Is te hopen, dat we over dat bloei tijdperk van Axel nog veel bijzonderheden kunnen hialen uit stukken die in de archie ven van Gent, Brussel, Lille of Rijssel be rusten en overgeschreven kunnen worden. Toch vinden we in de nummers A.l en A.2 de vermelding van het geven van stads rechten en weten we, dat Axel al vroeg stadsrechten bezat, en dus als stad met ei gen bestuur een voorname plaats innam on der de Vlaamse steden. Dat een heer van Axel als Filips van Axel de landvoogdij over Vlaanderen werd opgedragen door Lo- dewijk van Nevers, graaf vian Vlaanderen (1322-1340) tekent de voorname plaats, die Axel innam. In A.l van het archief op blz. 13 vinden we een stuk, dat genoemd wordt :Aultre Copie, dus is er nog een andere copie ge weest. Daarin staat, geschreven in het oud frans dat wijlen1 Johanna van Konstantinopel en haar gemaal Ferdinand van Portugal, gra vin en graaf van Vlaanderen(1205-1244) in 1213 aan Axel hebben verleend het stads recht. En in A.2 van het Axels archief vin den we op de eerste bladzijde een vertaling daarvan, opgemaakt door notaris G„ Roos ir 1694. Het stuk in A.l bevat een bevesti ging van het oude charter, waarbij de rech ten en vrijheden, aan Axel gegeven in 1213 door Karei de Vijfde weer werden beves tigd op 23 januari 1532. Erbij vermeld is: Van het Rijk het derde jaar en van onze Rijken van Spanje, Sicilië etc. het 17e jaar. Zeker is het nodig geweest eeni copie in het Hollands door een notaris te laten opmaken als Axel in een kwestie met anderen ge wikkeld werd, waarbij de stadsrechten in het geding kwamen. Die copie is door Jlan Scharp geciteerd in zijn boek over Axels geschiedenis. Het stuk begint met een aanhef, waarin de titels van Karei de Vijfde worden op gesomd „Karei, door de Goddelijke goe dertierenheid, keizer der Romeinen, ko ning van Germianië, van Castilië, van Leon van Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicilië, van Maillorque, van Sardanje, van de landen Indië, en het vasteland van de Oceaanse zee, Ertshertog van Oosten rijk, .hertog van Bourgondië, van Lotha ringen, van Braband,, van Limburg, van Luxemburg, Grave van Vlaanderen, vfan Artois, van Bourgonje, Palatijn van Hayn- (aut), van Holland, van Zeeland, van Fi- rette, van Hagenaut, van Namen etc. Prins van Swave, Markies van het B.Rijk Heere van Friesland, van Salins, van Me- chelen, van de plaatsen, steden en landen van Utrecht en Overijsel, Dominateur in Asië en Afriquen, aan allen dengenen, die dese jegenwoordige letteren zullen zien, salut, van wegens onsen seer beminden, de burgemeester en schepenen' van onse stad Axel, geleegen en gestrekt in de Vier Am bachten in ons land en graafschap van Vlaanderen is ons voorgesteld, hoe dat de schone en notabele privilegiën, wetten en bruiken en goede costumen, aen haer ver gunt door wijlen onse voorsaten Graven en Gravinnen van Vlaanderen en onder an deren dat wijlen Fernand, grave van Vlaan deren en van Hayn(aut) en Vrouwe Jo hanna, 'zijn huisvrouw, die God wil absol veren, haer soude hebben toegestaan voor zodanige vrijheden en franchises als onse steden van Gent en van Hulst hadden, ge lijk blijkt bij haer opene brieven gegeven in 't jaar 1213." Zo zien we dat de stadsrechten aan Axel gegeven zijn in 1213 door Ferdinand van Portugal en| Johanna van Konstantinopel, graven van Vlaanderen. Bij de verwoes tingen en daarop gevolgde branden in de tijd van Jan van Avennes en Filips van Bourgondië waren de oorspronkelijke stuk ken verloren gegaan en nu vroeg de over heid van Axel steeds weer bevestiging der rechten. In het rijksarchief van Gent berust een stuk (Varia D.no.3218/folio 9/recto) waar in staat dat de schepenen van Gent verkla ren, bet oorspronkelijke stuk gaaf en onge schonden gezien te hebben, dat zij tot sta ving der waarheid hun zegel aan deze ver klaring gehecht hebben. En dan herhalen zij de oorspronkelijke bewoordingen. (17 april 1404) Copie van dit stuk berust nu in het stadsarchief van Axed. Verder is een stuk in Gent overgeschreven, waarin staat, dat hertog Filips, hertog van Bourgondië, in 1389 heeft toegestaan aan de inwoonde- ren van Axel haar goede privilegiën, cos tumen en gebruiken. Ook Filips van Bour- gondië(de Goede) heeft bij zijn opene brie ven op 19 maart 1455 bevestigd de goede costumen die Axel ontvangen had. Verder staat in biet stuk in A.l. „Et par aultres ses ilettres doctroy en forme du pre- vdege, donné Fan mil trois cent quatre- vingtz dix neuf leur eust aussi consenti a lousiours tenir chacune sepmaine le jour de samedi ung marchie de bestail et de toutes aultres marc'handises comme ils a- voient fait auparavant", terwijl er een eind je verder volgt „Ont aussi use davoir deux franches foirs an lan aux premiers jours d' aoust et octobre et ung jour de marqhie chacune sepmaine au jour de samedi de toutes denrees et marchandises, cictuailles et provisions comme dit est. Vertaald is dit „En bij andere zijn opene brieven van Octroy in de vorm van privilege, gegeven in de maand juli van het jaar 1399 zoude haar mede voor altoos toegestaan hebben te houden des zaterdags een beestemarkt en van alle andere koopmanschappen, ge lijk zij voor deze gedaan hebben." En ver der Zij hebben gewoon geweest mede te hebben twee vrije markten in het jaar op de eerste dagen van augustus en October en een marktdag iedere week des zaterdags van alle waren', koopmanschappen, victu aliën en provisiën, gelijk gezegd is." Hier uit blijkt, dat Filips van Bourgondië, ge- huw'd met Margaretbia van Male, in juli 1399 het privilege heeft gegeven om de za- terdagmarkt te houden. Op de vrijmarkten konden ook uit den vreemde marktkoop lieden, kwakzalvers en goochelaars in de stad hun nering komen doen. Onze jaar markt is hiervan afkomstig. Ook kreeg Axel het privilege van recht spreken, want er staat „Dat zij mogen or donneren alle edicten en statuten, nodig en oirbaar tot profijt van ons en voor 't geme nebest van voorseide stad (Axel)en ge zamenlijk die punten verklaren in hare keure gegeven door Guy, grav van Vlaan deren, 't geen een oud boeksken is genaamd in het Duits het Roode Boeksken ter ma- ninge van onzenl baljuw, om aldaar te von nissen en bij sententie confirmeren en na haare distinctie en arbitralijk zowel raken de de boeten daarin begrepen". Het Roode Boeksken zal wel de wetten bevat hebben; de rode roe werd ook uitgestoken als er recht gesproken werd. Voorts staat er „Bovendien baar accorderende, dat om het welwezen en de justitie en de gemene sake van onse voorseide stad, die van de weth, met baar geroepen onsen baljuw van desel- ve uit onse name kennen en sullen maken statuten en ordonnantiën, dienende tot de Policie van de voorseide stad, niet aantas tende onse rechten en hoogheden." Ook werd aan Axel gegeven het recht van issue en exue, dat wil zeggen, om be lasting te heffen van inkomende en uit gaande burgers, ook om een plaatsvervan ger aan te stellen 'bij overlijden van een man der wet en ook, dat zij een stuk van successie mogen opmaken in het sterfhuis, naar de usantie, zoals die van Gent mogen. Van onder stond Gegeven in Brussel de 24e dag van januari in het jaar der genade 1532, van ons rijk het derde en van onze rijken van Spanje en Sicilië het 17e. Bij de keizer en zijn raad. Getekend De Soeter. Dit is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een Gaan we nu de geschiedenis na, dan zien we in de notulen van de gemeenteraad van Axel van dinsdag 1 October 1889, dat op voorstel van B. en W. besloten wordt,zon der hoofdelijke stemming op 29 october een veemarkt te houden en premiën uit te lo- ven zoals n 1888 en vorige jaren. Zo ge schiedde ook in 1890. Ook is er in het ar chief een lijst aanwezig van de te houden de maandag of zaterdag voor de tweede van ieder jaar te houden paardemarkt. (Raadsbesluit d.d. 4 december 1906) Op de tweede maandag in april te hou den veemarkt (Raadsbesluit 14 juli 1908) Op de donderdag of zaterdag voor de tweede maandag der maand mei te houden paardemarkt (Raadsbesluit d.d. 5 mrt.1907) Op de eerste maandag in september te hou den veemarkt (Raadsbesluit 14 jul 1908) Op de laatste maandag in november te houden een veemarkt (Raadsbesluit 16 april 1908) Ook wordt er een jaarmarkt genoemd op de tweede Pnksterdag en eindigende don- derdaas te 12 uur (Provinciaal blad no.112 1889)" Met dit laatste zal wel de kermis bedoeld zijn. De veemarkt leidde een kwijnend be- OVERWEG - OVERWEGING Als er één plaats is in het verkeer, waar men zijn korrektheid en zelfbeheersing kan en moet tonen, dan is het wel de overweg. In het afgelopen jaar werden 44 gesloten efl 167 dalende overwegbomen min of meer ernstig aangereden Een bewijs, dat nog velen hun zelfbeheersing bij de overweg verliezen in plaats van die te tonen door tijdig snelheid verminderen, ordelijk opstellen!, terug schakelen of klein licht, niet te vroeig oprijden, af- VERSCHUNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS10 ccot per mm Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per mm. Kleine Advertenbên 1-5 regels f 1, Iedere regel meer 12 Cent extra. staan. In de Raaadsvergadering van 12 mei 1932 wordt door de Raad het besluit ge nomen. geen veemarkt meer te houden. Echter is de veemarkt niet verdwenen. Er is een jaarmarktcomité gevormd, dat de jaarmarkt weer nieuw leven heeft ingebla zen, en daardoor is de jaarlijkse veemarkt, j de herinnering aan het oude privilege, niet verdwenen. De Jonge LOSSE GEDACHTEN DE LAUWERSZEE EN WIJ Een eigen'aardig onderwierp voor onze krant, zult ge zeggen. In eerste instantie zijn wij geneigd, U ge lijk te geven, maar omdat wij het slot van dit stukje al kennen, doen we dat toch niet. Allereerst een vraag Leest U ook ge regeld de verslagen uit 's lands vergader zaal, de Tweede Kamer? Moet U doen. Die zijn (soms) erg inte ressant. En juist bet lezen van het verslag over de begroting van het ministerie van Ver keer en Waterstaat bracht ons op de ge dachte om bovenstaande titel nu eens aan dit krabbeltje te geven. Wat wij met de Lauwerszee te maken hebben Niet zo heel veel, want dit water ligt 20 heel ver van Zeeuwlsch-Vlaanderen. En toch weer heel veel. Wij dachten zo ongeveer bij het lezen van het kamerverslag Wat maken die geachte afgevaardigden zich toch bijzonder druk over de Lauwerszee. Waarom achten zij die afsluiting zo urgent Wij zouden het ook kunnen omdraaien, en ons afvragen!Hoe hebben de mensen uit het hoge noorden het weten klaar te spelen om de kamerleden voor hun karretje te spannen Want waarom wordt wel veel gepraat over het noorden en zo weinig over het zui den het land van Saeftinge, de vaste oever verbinding en dergelijke zaken O ja, wij geven toe, diat ook daarover ge sproken is. st&nd bewaren, enz. enz. Extra oplettendheid is ook geboden bij het nog altijd te grote aantal onbewaakte overwegen in ogen schijnlijk stille spoorlijntjes waar men alles behalve een trein verwacht. Want al knipoogt daar misschien (nog) geen licht om de komst van een trein tijdig aan te duiden, de dood knipoogt er wel Publikatie van het Verbond voor Veilig Verkeer. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel WAT MijnHARPT MAAKT ISGOED En om dit te beoordelen, met welk élan dit gebeurd is, zou men de vergaderingen hebben moeten bijwonen. En dat was bij ons niet het geval. Toch vragen wij ons af, of het niet moge lijk is, ook meer de Zeeuwse en Zeeuwsch- Vlaamse belangen in de Kamer te doen be spreken. Op het gebied van inpolderingen zijn wij leken. Op gezag van de deskundigen spre ken wij maar na, dat indijking van het land vian Saeftinge toch wel hoog tijd is. Waarom daarover niet wat meer tam-tam - natuurlijk in de goede zin van het woord - gemaakt in de Kamer Wij moeten echter niet verwachten, dat dit zomaar vanzelf gaat. Wij moeten dit zelf eerst onder de aandacht brengen van de volksvertegenwoordigers. Onze stem moet doorklinken tot in Den Haag. En ons geluid moet niet weifelend zijn. Het moet een sterk, een krachtig geluid zijn. Onze argumenten moeten steekhoudend, ja on weerlegbaar zijn. Hetzelfde zou ook van de viaste oever verbinding gezegd kunnen worden en mis schien van vele andere zaken. Maar roepen wij - als wij roepen - niet te veel in het w'ilde weg Ons roepen moet gericht zijn, het moet de goede richting uitgaan. Ons roepen moet een spreekkoor worden, den Een spreekkoor, dat doordringt tot in de gebouwen van het Binnenhof en dat wordt overgenomen door hen, die de be volking vertegenw!oordigen|. Dan zullen wij resultaten kunnen boeken.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1