B 3 I E A Gemeenteraad van Axel ZEELAND deze week: HOEST UW KIND.1..? Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 27 FEBRUARI 1960 74e Jaargang No. 22 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK De werkgroep agrarisch-sociale voorlich ting van de Commissie Streekverbetering Tholen is vorige week gestart met een bij eenkomst te Scherpenisse, waarop de direc teur van de volkshogeschool „Allardsoog" te Bakkeveen, de heer mr. C. Stapel, een inleiding hield over het onderwerp ,,De toe komst van het platteland". Wat de inpoldering van het Land van Saeftinge betreft, deelde hij mede, dat dit geen hoge urgentie heeft. Deze inpoldering zal in elk geval niet zo spoedig kunnen plaats vinden, dat de gedupeerde agrariërs uit de kanaalzone daar gronden kunnen krij gen, zo verklaarde bij. Goes trekt industrie aan. Naar wij vernemen, zou een grote metaal industrie overwegen zich in Goes te vesti gen. Dit bedrijf zou beginnen met 75 ge schoolde arbeiders, doch na verloop van enkele jaren zouden 500 werknemers tewerk gesteld kunnen wörden. Burgemeester van Oosterland terug. De burgemeester van Oosterland, de heer S. W. A. Lauwerse, die gedurende ruim een jaar met ziekteverlof is geweest, heeft dezer dagen zijn werk hervaL Deze burgemeester was met ziekteverlof gezonden, omdat een secretarie-ambtenaar had geknoeid, terwijl de burgemeester te weinig toezicht op de betrokken ambtenaar zou hebben uitgeoefend. Inmiddels hebben vijf raadsleden, waar onder de wethouders, aan de raad bericht gezonden, dat zij hun raadszetel ter be schikking stellen, omdat zij geen kans zou den zien om met de burgemeester verder samen te werken. Telefoonnet Tholen geautomatiseerd. In de loop van deze week is het telefoon net Tholen en St. PhilipslJand geautomati seerd. Het officieel in gebruik nemen ging met enige plechtigheden gepaard. Tijdens de ingebruikstelling werd nog medegedeeld, dat nog in de loop van dit jaar ook het district Oostburg geautomati seerd zal worden. Wanneer dit laatste zijn beslag zal heb ben gekregen, kan men door geheel Zee land de nummers draaien. Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP^ AXELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJSLoase nummert 19 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen ie kam 1,25. Andere plaatsen 1.75. Buitenland f 2,—. ADVERTENTIEPRIJS 10 cent* per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.a. Kleine Advertentiên 1-5 regels f 1,— iedere regel meer 12 cent extra. ERNSTIGE BEZWAREN TEGEN OPHEFFING WOONRUIMTEWET KROTOPRUIMING IN DE OUDE WIJK URGENT GESTELD. Zitting van dinsdag 23 februari 1960. Aanwezig waren ditmaal slechts tien leden, aan gezien. de heren Oggel en de Feijter wegens onge steldheid en de heer P. J. van Bendegem om parti culiere reden afwezig waren. Daar tie heer de Feijter in het zieken/huis is opgenomen wenste de voorzitter, waarnemend burgemeester Kesbeke, hem van harte beterschap. Notulen en ingekomen stukken, alsmede de mede delingen passeerden vlot de hamer of werden voor kennisgeving aangenomen. De laatste werden reeds in het voorgaande nummer opgenomen. Alleen deelde de voorzitter nog mede, dat in middels de aartbesteding der onverharde paden in plan- West dezer dagen heeft plaats gehad. De conse quentie hiervan is dat de kosten zullen worden ge dekt door een huurverhoging van 10 ct. per woning en per week, waarvan schriftelijke mededeling aan de huurders zal volgen. Reconstrueren van de Oudeweg. B. en W. hebben in de afgelopen jaren talloze klachten bereikt over de toestand, waarin zich de Oudeweg bevindt. Het eerste gedeelte werd in 1953 verbeterd. Het tweede gedeelte van deze weg vanaf de Beoostenblijse straat tot aan de z.g. Tol is bij zonder slecht. Er ligt ook geenl riolering. Een en ander was aanleiding om het vorige najaar aan de Gentrale Dienst voor Bouw- en Woningtoe zicht opdracht te geven tot 'het maken van een recon structieplan, waarin opgenomen een nieuwe riolering. Na ampele besprekingen heeft het college zich uit eindelijk kunnen verenigen met dit vrij degelijk op gezette plan. Ondertussen! bereikte B. en W. de vorige maand een request, ondertekend door 32 bewoners van de Oudeweg, waarin wordt gewezen op de slechte conditie van deze weg en waarin gepleit wordt voor verbetering en het aanleggen van een deugdelijke rio lering. Zoals reeds bij de mededelingen is opgemerkt stuit het op technische bezwaren de riolering achter de woningen te leggen, De heer L. HamcÜnk is bevreesd ld at de riolering hier noodwendig zeer diep komt te liggen. Naar zijn mening zal zich dus wel wegverzakking voordoen:, doch de voorzitter en wethouder de Putter weerleg gen dit bezwaar en conform het voorstel zal de rio lering aan de voorzijde der woningen worden gelegd. Verpachten van enige percelen grond. Op 30 juli 1959 weriden de volgende percelen grond ten oostenl van de Crijmssenlstraat aangekocht van de gemeente, zich o.a. van keuken- en tuinafval groot 10.480 m'2, waarvan inmiddels aan de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor de Landbouw „Genitraal Bureau" G.A. te Rotterdam 600 m2 is veikocht, zodat 'nog resteert 9880 m2 b. van C. den Hamer, Buitenweg 23, een perceel groot 9440 m2. De vorige eigenaren hebben gevraagd deze grond te mogen pachten, zolang deze nog niet voor verdere uitbreiding benodigd is. Hiertegen hebben B. en W. geen bezwaar, omdat hiermede renteverlies wordt tegengegaan en onder houdskosten worden uitgespaard. De pachtprijs hebben zij vastgesteld op 120, per ha. per jaar, telkens voor één jaar met inacht neming van schadeloosstelling bij tussentijdse opzeg ging tot een maximum van 250,voor de totale oppervlakte. Dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Wijziging Algemene Politieverordening. Artikel 116 van deze verordening bepaalt, dat het verboden is, in door B. en W. te bepalen gedeelten van de gemeente, zidh o.a. van kueiken- en tuinafval, eniz. te ontdoen anders dein door middel van het daar toe van gemeentewege aangesteld personeel en met gebruikmaking van de door de gemeente daartoe be schikbaar gestelde vuilnisemmers. Het verlenen van ontheffing, zoals bij andere arti kelen mogelijk is, is bij dit artikel niet geregeld. Het ophalen van aardappelschillen!, zoals dit sinds enige tijd in de kom der gemeente geschiedt, is der halve in strijd met genoemde verbodsbepaling. Wanneer zulks behoorlijk geschiedt is het ophalen van aardappelschillen op zichzelf geen laakbare han deling en dit kan voor betrokkenen een zekere bron van inkomsten betekenen, omdae deze afval niet ge heel waardeloos is. Bij het college bestaat er geeni bezwaar dat de mo gelijkheid worldt geopend aardappelschillen en derge lijke te doen ophalen door anderen dan het gemeente- personeel, uiteraard onder voorwaarde dat dit be hoorlijk geschiedt, de bewoners daaraan vrijwillig straat 28, circa 414 m2 bouwgrond gelegen aan de Evertsenstraat. Op voorstel van B. en W. wordt artikel 116 in deze zin gewijzigd, zoldat het ophalen van aardappel schillen e.d. mogelijk zijn zal zonder strafbedreiging, met ontheffing van het college onder te stellen; voor waarden. i Overeenokmstig het ontwerp-besluit werd aldus besloten. Verkoop van percelen bouwgrond. Verkocht werden de navolgende percelen bouw grond op hiertoe gedane verzoeken Aan de heer R. A. van Wiemeersch, Bvertsen- sttaar 28, circa 414 mf2 bouwgrond gelegen aan de Evertsenstrata. Aan de heer J. F. Busch, Evertsenstraat 3, circa 250 irf2 bouwgrond gelegen aan de Evertsenstraat. Aan mevr. J. M. Kwaaitaal-Jordans te Bussum, circa 181 m2 bouwgrond gelegen aan de Evertsen straat. "De prijs van deze pecelen is ƒ9,15 per m2. De heer K. Hamelink was er niet over te spreken dat bedoelde percelen aan hun bestemming als winkel panden waren onttrokken, maar uit het antwoord van de voorzitter bleek dat zelfs hiervóór reeds het fiat van Middelburg was verkregen. Verkoop bergplaats Kerkdrcef. Van O. J. Mattelé, KanaalkeJie 5 is het verzoek ontvangen de bergplaats Kerkdreef 10, groot 65 m2 te mogeni kopen ten behoeve van de verbetering van Café „Tramzicht" aan de Kerkdreef-Kerkstraat. Over de prijs van 2500,is overeenstemming be reikt en werd besloten bedoelde bergplaats met bij liggende gronld aan de heer Mattelé te verkopen onder Schelde-Rijn-verbinding, Het gaat wel vlot met de Nederlands-Bel gische onderhandelingen. Nauwelijks toch is er overeenstemming bereikt over het kanaal Terneu'zenGent of nu is er alweer een nieuwe stap gezet, namelijk het accoord over de z.g. Schelde-Rijnverbinding. Dit betekent dat een kanaal zal worden gegraven dat Antwerpen zal verbinden met de Rijn en dat kanaal zal lopen via de Westerschelde, langs Bergen op Zoom, de Oosterschelde en langs Zevenbergen naar het Hollands Diep bij Moerdijk. Een dergelijk kanaal zal-kGor Antwerpen van grote betekenis zijn, maar kan ook het Kreekrakplan ten goede komen. De des kundigen moeten de plannen nog uitwerken. Kleinfruitteeltdag te Kapelle. Te Kapelle is een kleinfruitteeltdag ge houden,, waarop circa 700 telers uit Zee land en Westelijk Noord-Brabant aanwezig waren. De heer L. Gijsbers van het Centraal Bu reau van Tuinbouwveilingen in Nederland hield een lezing, waarin tot uitdrukking kwam, dat de afzetmogelijkheden voor het klein-fruit met name aardbeien en fram bozen in de toekomst minder gunstig zal worden. De spreker raadde aan, bet areaal niet uit te breiden, doch de kwaliteit te ver beteren. Commissie Streekverbetering Tholen. Toneelconcours van de L.J.G. Te Goes is weer het jaarlijkse toneel concours van de Landbouw Jongeren Ge meenschap gehouden. Deelnemers aan dit concours wiaren de toneelgroepen van de L.J.G. uit Noord-Beveland, Schouwen-Dui- veland, Walcheren en West Zeeuwsch- Vlaanderen. Winnaar werd de groep Noord-Beveland die daarmede de wisselbeker voor een jaar in bezit kreeg. Recreatie in de Braakman. Onder voorzitterschap van de burgemees ter van Hoek, de heer Hanssens, is het be stuur van het Recreatiegebied Braakman hijeen geweest. Besloten werd, de Neder landse Heide Maatschappij opdracht t e geven tot uitvoering van het tweede be bossingsplan en de aanleg van een zwem bad met steigers, weg en parkeerterrein. Ook werd een kampeerverordening vast gesteld. Kattendijke krijgt een strand. De gemeenteraad van Kattendijke heeft besloten bij Katseveer een strand te doen opspuiten van 250 meter lang en 50 meter breed. Hiervoor zal ongeveer 35.00 kubieke meter zand moeten wtorden opgespoten. Het strand komt tussen de nieuwe dam in de Zandkreek en de aanlegsteiger van de provinciale boot naar Zierikzee. Wemeldinge geeft in Zeeland het voorbeeld. Burgemeester en wethouders van Wemel dinge hebben besloten de gemeentesecretarie voortaan iedere woensdagavond van 7 uur tot 9.30 uur voor het publiek open te stellen. De ambtenaren zullen dan uiteraard aan wezig zijn. Daartegenover zal het gemeente huis behoudens voor dringende zaken, de burgerlijke stand betreffende zater dagsmorgens gesloten zijn. Ook de burgemeester doet aan deze vijf daagse werkweek mee, want ook hij zal des woensdagsavonds voor het publiek te spre ken zijn. Minister Korthals over Zeeuwsch- Vlaanderen. De minister van Verkeer en Waterstaat, drs. H. A. Korthals, heeft in de Tweede Kamer der Staten-Generaal medegedeeld, dat hij bereid is, de veertarieven. op de Westerschelde te herzien. De minister wil echter wel, dat de provincie Zeeland dan in de tekorten op deze veerdiensten zal bij dragen. De bewindsman bevestigde nog de over eenkomst met België inzake het kanaal Ter- neuzenGent, waarvan wij de bijzonder heden reeds eerder in ons blad hebben ge publiceerd. beding dat de notariële acte niet eerder kan worden gepasseerd dan nadat de Gebr. Verpoorte, bij wie de bergplaats thans in gebruik is, deze zullen hehben ontruimd. Verkoop van nog twee percelen grond. Van J. Dieleman, Hospitaalstraat 31 is het ver zoek ontvangen om van de gemeente een strook grond te mogen kopen, gelegen langs de verttweg van de Zuidsingel, groot 240 m2. De prijs kan gestelij worden op 1,95 per m2. Van P. Dekker, Crijnssenstraat 1 is het verzoek ontvangen een strook grond van de gemeente te mogen kopen, gelegen naast zijn magazijn aan de Polenstraat, ter grootte van 24 m2. De prijs van deze grond bedraagt ƒ11,per m2. Tegen inwilliging van deze verzoeken bestaan geen bezwaren bij B. en W. en ook dit voorstel werd bij hamerslag aangenomen. Intrekking van vroeger en nemen van nieuw raadsbesluit betreffende grondaankoop. Bij besluit van 2 september 1958 werd besloten van F. van Dixhoorn te 's Gravenlhage een perceel grond te kopeni, liggende aan de Beatrixstraat, ter grootte van circa 788 m2 voor lie prijs van 2, per m2. Ged. Staten maken bezwaar tegen deze prijs welke uitgaat boven het bedrag van de gekapitaliseerde ca non. Deze canon bedraagt thans 0,07 per m2 per jaar hetgeen neerkomt op eei< verkoopprijs van 1,75 per m2. Daarom verzoeken Ged. Staten dat de raad zidh alsnog uitspreekt over de prijs per m2. Aangezien het onderhavige perceel nodig is voor de afronding van een bouwperceel, blijven B. en W. van mening dat 2,per m2 alleszins billijk is. Nu de goedkeuringstermijn ten aanzien van ge noemd besluit bovendien verstreken is, stelt het col lege voor dit besluit in te trekken en opnieuw te besluiten,' tot aankoop van voornoemde grond tegen een prijs van 2,per m2. Aldus werd besloten. Verlichten van oversteekplaats voor wielrijders en verbetering van de openbare verlichting aan de Nieuwendijk. In de vergadering van 8 december 1959 is de aan dacht gevestigd op de oversteekplaats voor wielrijders aan de Nieuwendijk. Aan de P.Z.E.M. is advies ge vraagd daarover en deze stelt voor 4 lichtmasten van 7 meter hoog met 85 W in Sora-armatuur aan te brengen. De kosten worden geraamd op 2660, inclusief wegboring, extra kabel, schakelkasten, enz. Ter beveiliging dezer oversteekplaats stellen B. en W. ivoor dit plat| te aanvaarden, waarbij zij de be doeling hebben; in verband met het feit dat het hier een provinciale weg betreft aan de provincie een tegemoetkoming in de kosten te vragen. Vefder is door de P.Z.E.M. voor de gehele Nieu wendijk een verlichtingsplan gemaakt, dat voorziet in het plaatsen van 14 masten van 7 meter hoog met 80 W. in afgeschermd spiegelarmatuur, die aansluiten op de masten bij de oversteekplaats. Zo mogelijk zal dit plan nog voor de reconstructie van de weg Axel Terneuzen ter hand worden genomen. De kosten worden geraamd op 7032,—. Bij overwegende be zwaren zal de verbetering der openbare verlichting aldaar moeten wachten op het herstel van genoemde weg. De heer Den Doelder bepleit doortrekking van deze verlichting voor de gehele Nieuwendijk en zou dit nog meer afdoende achten. Daarna werd het voorstel van B. en W. met al gemene stemmen aangenomen. Tijdelijke regeling weduwen- en wezenpensioen. Aangenomen werd een voorstel tot vaststelling van een verordening, houdende een tijdelijke regeling samenloop weduwen- en wezenpensioen ingevolge de uitkerings- en pensioenverordening-wethouders met een algemeen weduwen- en wezenpensioen. Dit voorstel is van zuiver administratieve aard en betekenis en is noodzakelijk in veiiband met de in werkingtreding van de Alg. Weduwen- en Wezen wet op 1 oktober 1959. (Vervolg op pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1