nmEB^ Historie en traditie bevestigen Axelse streek-positie Pracht handen Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 20 FEBRUARI 1960 74e Jaargang No. 21 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAO ABONNEMENTSPRIJSLowe nummer» 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f IJS. Buitenland 2,—. Hoofdredactie i J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per aa Kleine AdvertenttSn 1-5 regels 1,— iedere regel meer 12 cent extra. Door de Nederlanden, naar de wijde, diepe zee, Stroomt de lieve Schelde, stroomt de brede Schelde Waar de vrijheid kostte bloed, daar zingen wijO, Schelde O, Schelde O machtige, prachtige vloed Weest gegroet Meerdere tientallen jaren is het geleden, sinds Emiel Hullebroeck, de nog levende en vitale Vlaamse zanger met de fluwele stem in zijn fluwele jasje in het benedenlokaal van ,,Het Gulden Vlies", destijds nog geëxploi teerd door Wijlen Jan de Lozanne, hier ter stede op verzoek van een select groepje vooraantsaande ingezetenen, kwam zingen. Voor het merendeel waren het de meest w populaire liedjes van zijn eigen repertoire. Gedchtjes, overwegend van René de Clercq, zoals .Tineke van Heule", ,,Als het kermis is in 't land van Rupelmonde", „Kwezelke" en ook als toegift het bovenstaande. Alle getoonzet door de vriendelijk-innemende Vlaamse troubadour, die een hartverwar mende invloed uitoefende met zijn op treden. En het was dit liedje, dat toen zulk een indruk op mij maakte. Die mij tot op deze dag is bijgebleven. Met het „Wie kust er zo driftig der duinen zand, wie klotst er zo blij, zo juichend aan ons strand." En dezer dagen overdacht ik nog eens de diepere betekenjis er van Want, hoe betrekkelijk gering is het per centage der Nloord-Nederlanders van boven de Moerdijk vooral die ooit de voet hebben gezet over onze trotse, mach tige Westerschelde. De meest indrukwek kende stroom die zeewaarts vloeit door heen de lage landen aan de zee De meeste Noorderlingen hebben de Scheldemonding nauwelijks persoonlijk aanschouwd. Een merkwaardig feit voorzeker zulks te moeten constateren in een tijd van nog voortdurend toenemend snelverkeer, toe risme en verveelvuldigde trekkersdrang onder de jeugd. Op zichzelf dit laatste zo verblijdend om te memoreren, maar ten aan zien van onze streek bezuiden de Schelde- mond blijkbaar niet geldend. Immers, nog pas bleek uit de hooggestem de en gedocumenteerde nieuwjaarsrede van de waarnemend burgemeester in Axels ge meenteraad, dat van de bijna 4000 geno teerde overnachtingen in de jeugdherberg „Bleye Haghe" in 1959 er slechts 500 ruim één-achtste van de trekkers de Hol landse nationaliteit bezat. En b.v. meer dan zes maal zoveel Engelsen daaronder waren. Eens te meer dus ook hier weer een ge leverd overtuigend bewijs, dat men benoor den de grote rivieren niet die belangstelling voor onze streek vermag op te brengen, die men logischerwijs zou mogen verwachten. Sinds 1814 weliswlaar nog maken we toch ook deel uit van de provincie Zeeland En waren de bewoners dezer streken een paar eeuwen voordien geen voorbeeldige onder danen van de Republiek Onbekend onbemind Weliswaar waren wij een onmiskenbaar deel van het oude en roemrijke Vlaanderen, die onweersprekelijk rijke baaierd van wel vaart en hoogstaande cultuur der middel eeuwen. Die éénmaal de kracht en, energie uitmaakte van de Nederdietse volkeren. Op het gebied van handel en verkeer, van kunst en wetenschap, van vrijheidsdrang, moed en onafhankelijkheidszin was hier in die tijden de bakermat. En van de twaalfde tot de vijftiende eeuw was dit het centrum der wereld. Ja, meer nog Historici van naam en professie hebben bewezen en aangetoond dat tal van Vlaamse en ook Zeeuwsch- Vlaamse steden reeds ten tijde van Karei de Grote een paar eeuwen dus voor het jaar 1000 als belangrijk werden genoemd en vermeld. Bedenk maar eens, noorderlingen van boven de Moerdijk, dat te dien tijde de Hol landse gewesten nog overdekt waren met bossen, of grotendeels uit poelen en moe rassen bestonden. Bedenk dat de grote cul tuurgoederen die wij verwierveni vooral uit Vlaanderen kwamen En om een sterk sprekend feit te noemen, speelde Axel reeds een rol van betekenis en had het reeds stadsrechten verworven, toen Amsterdam nog ternauwernood een vissers dorp was In de middeleeuwen had Axel een eigen munt Als bewijs van zijn belangrijke handel be zat onze stad toen immers zelfs een eigen muntIets wat we ons in deze tijd niet meer vermogen voor te stellen. Maar het is his torisch vaststaande waarheid. Immers was dit land alstoen alom ver maard en bekend omdat onder landsheerlijk toezicht en vooral ook dank zij het gilde- wezen welgefundeerde organen de toon aangaven en alom bloei en welvaart brach ten. De opene en rechtstreekse verbiding met de zee droeg alles bij tot de gunstige ontwikkeling dezer streken. Uit het vrucht bare slijk van de Schelde werden door de monniken der Gerttse abdijen polders na polders gewonnen en bedijkt. Het water, onze aloude vijand in deze heroische strijd, was zodoende ook de natuurlijke bondge noot, die bijdroeg tot hogere welvaart en bloei. Door deze wasdom groeiden alsmaar nieuwe steden en dorpen Schelde en zee gaven onze voorouders zout in het bloed. En zoals Hullebroeck het zo treffend zong „moed in een krachtig gemoed". Karakteristiek toch is in dit opzicht het woord van een groot en gewaardeerd bui tenlander, waarin een huldigende apprecia tie ligt, n.l. „dat God de wereld heeft ge schapen, maar de Nederlanders maakten Nederland" (waaronder we ook de Vla mingen wederkerig begrijpen, vooral in dit deel der Dietse landen). Met Axel deelde ook Hulst als hoogst be langrijk centrum in deze middeleeuwse bloei, terwijl het westelijke Aardenburg, éénmaal hoofdstad van Vlaanderen, toen een leven dige handel op Engeland en Schotland dreef. Door verzanding van het Zwin moest het deze echter aldra afstaan aan het daardoor snel opkomende Lammensvliet (of Sluis). De grootte en 'het aanzien dezer stad vallen nog op de huidige dag af te leiden uit de na genoeg nog volledig aan te wijzen bewailing. In haar gloriedagen moet Sluis weinig min der groot zijn geweest dan Middelburg. In de middeleeuwen behoorde het westen onzer streek tot het z.g. Brugse „Vrije". Het midden en oosten ressorteerden onder een deel der z.g. „Vier Ambachten" (Hulst, Axel, Assenede en Bouchaute). Middeleeuws beroeringen bewerkten Axels verval. Met het bovenstaande bewezen we dat de middeleeuwse kloosters oases waren van vrede, haarden van studie en middelpunten van landontginning. Vlaanderen en daarna ook Holland, werd een stedenland. Buiten ons tegenoordig staatsgebied ontwikkelden Brugge en Gent een textielnijverheid, die nergens ter wereld aldus floreerde. Brugge werd vóór de verzanding van het „Zwin" bovendien de grote haven en beurs voor de uitwisseling van goederen tussen Noord en Zuid-Europa. Dit niettegenstaande het geen eigen scheepvaart bezat. Later ging deze rol over op Antwerpen, toen het Zwin verzandde. Het groots-dramatisch karakter der he vigste sociale en nationale bewegingen, de gildenberoeringeni en de strijd tegen de Franse koning en zijn leger verhaastten het proces, waaraan ook Axel uiteindelijk ten offer viel en die in de 14e en 15e eeuw haar hoogtepunt bereikte. Meermalen werd Axel ook het toneel van strijd en vooral de roofzuchtige Gentenaars hebben zich meer dan eens schuldig ge maakt aan plundering en brandstiching, tot dat zij hier in 1452 een gruwelbeeld schiepen dat iedere beschrijving tart. Nagenoeg alle huizen en gebouwen werden te vuur en te zwaard verwoest. Een ganse bevolking werd gebrandschat en beroofd, verjaagd of ge dood. En het was deze ramp, die Axel na eeuwen niet te boven kwam. Toen de godsdiensttwisten ha 1500 in Vlaanderen fel waren opgelaaid werd het er niet beter op. Ook daaronder heeft Axel geweldig geleden. Zo daalde Axel af tot een lagere trap Maarstreekcentrum en garnizoensplaats bleef het Jeugdige Prins Maurits bleek een vooruitziend strateeg. Strategisch heeft Prins Maurits die op zo jeugdige leeftijd reeds blijk gaf veldheers talent te bezitten en de „maarschalkstaf" in de ransel te dragen blijk gegeven van een vooruitziende blik.. Strategisch nam hij de eiland-positie van Axel in het vizier. Eeni serke pion op het militaire schaakbord Een welgelegen bas tion allerwege door het water en slijkerige schorregronden omringd, kortom een vast en hecht bolwerk tegen de Spaanse krijgs benden. Dies luidde zijn opdracht Axel tot elke prijs te veroveren Hetgeen op een zomer nacht van 1586 bij verrassing geschiedde! Vanuit Terneuzen. De waarde van het strategisch bezit heeft voor de verdere ruim 60-jiaxie nog volgende krijgsgebeurtenissen zijn volledige waarde behouden. Een sterk sprekend bewijs daarvan is de bezetting van Hulst die tot in 1645 heeft ge duurd, zodat de grens tussen het door de Staatse troepen bezette gebied en het Spaan se, hier bijna zestig lange jaren gehandhaafd bleef. Behalve de krijgskundige waarde heeft dit ook godsdienstige gevolgen gehad. Hulst met het omringende Land van Hulst bleven katholiek. Axel met het Land van Axel werden protestants Als wij, Axelaars, bepaalde punten kiezen,, h.v. op de Kaaiwal of op de Algemene Be graafplaats en we overzien de wijde omtrek rondom dan valt het direct op hoe betrek kelijk hoog de ligging van het Axelse oude stadscentrum ligt en hoeveel te meer dit zijn waarde moet hebben gehad voor de meer primitieve wijze van oorlogvoeren van meer dan drie eeuwen geleden. Zelfs tot op deze dag getuige de laat ste wereldoorlog, toen in de nazomer van 1944 ook het strijdtoneel tot Axel naderde bleek door de tijdig voorziene inundatie door de Duitse bezettingsmacht. Al sluiten we het taire voordeel nog altijd kan worden uit gebuit. Het was Axel, dat als strategisch punt in staat bleek de hyper-gemoderniseer de Poolse pantserdivisie drie dagen lang op te houden, met een betrekkelijk sterk gedun de Duitse bezettisngmacht. Al sluiten we het oog niet voor het feit, dat de Poolse bevel hebber alles heeft gedaan om de offers aan goed en bloed burgerlijk zowel als mili tair tot een minimum te beperken. Het geen dan ook volkomen gelukt isTot eeuwige eer aan Kolonel Szydlowski Axel was, is en blijft streekmiddelpunt. Historici van professie, zoals de oud- Axelaar mr. P. Dieleman en onize stads archivaris, de heer J. R. de Jonge, hebben uit den treure over het grootse verleden van onze stad geschreven en gesproken. Vaar diger pennen dan die van schrijver dezes zouden uitvoeriger over Axels historie uit het grijs verleden kunnen uitweiden. Axel 'heeft een groots verleden, maar ook een levenskrachtig heden Wel speuren we hier vergeefs naar de rijpe en stille schoon heid van steden als Brugge of Gent en zoals er zovele nog zijn in het Vlaamse land. Door de eeuwen heen zijn daar de trotse monu menten van gave Gothische, Romaanse en Renaissance^bouwkunst bewaard gebleven in vele prachtige kerken, stadhuizen, bel forten en gilddhiuizen Dit alles werd hier helaas in verre eeuwen grondig verwoest Duur heeft Axel in die onzalige beroerten moeten boeten. Boeten, en bukken voor oorlogsgeweld en broedertwist De Gentse en vreemde krijgsbenden en vrijbuiters heb ben dit alles tot de laatste steen verwoest en platgebnrad. En ons van deze monu menten beroofd Maar het doet niets af aan het feit dat desondanks Axel door de loop der eeuwen gebleven is een natuurlijk, maar ook geo grafisch middelpunt. In een karakteristiek ladelijk-agrarische omgeving zal onze stad ook in het komende nabije verschiet groeien en gedijen. Nog immer is ons Zeeuw'sch-Vlaamse land naar de bijzondere geaardheid harer bewoners verdeeld in drie qua bevolking weinig uiteenlopende delen alle van rond 30.000 zielen, n.l. het Land van Hulst, het Land van Axel en het Land van Cadzand. We zijn niet zo eigengereid te beweren dat de deugd ook hier in het midden ligt Plaatselijk chauvinisme zij ons vreemd Maar dit is wel zeker, dat ook bij de uit voering der Gentse kanaalplannen ook Axel zijn taak voor de toekomst zal begrijpen en opvatten. In onze dagen is een verblijdende opleving te constateren. Plaatselijk en eco nomisch van evident belang, getuige de stromen van kopers die niet alleen zaterdags maar ook op en gedurende de weekdagen onze straten, bevolken. Tot ver in het Vlaamse land is het Axel, dat meer dan enige andere Oost Zeeuwsch- Vlaamse plaats de kopers van wijd en zijd lokt en aantrekt. Kwaliteitsgoederen in de grootste keuze en zaken in groteren getale en meer gevarieerd dan elders, daardoor is en blijft Axel een streekcentrum bij uit nemendheid Informeer maar bij de grote grossiers en leveranciers benoorden, de Schelde. Zij allen prijzen Axel om zijn grote solvabiliteit als no. 1 Veel hebben de drie delen van Zeeuwschv- Vlaanderen in de goede zin gemeen. Ge meenschappelijke karaktereigenschappen, zo kenmerkend voor het ganse Zeeuwsch- Vlaamse land. Kenmerken die het eens te meer waardi ger maken tot betere bekendheid onder de Noorderlingen. Dit zijn degelijkheid, be trouwbaarheid en zindelijkheid, eigenschap pen die wij met alle stamverwanten in Noord, zowle als Zuid gemeen hebben Maar er zijn ook nog enige bijzondere en meer specifiek Zeeuwsch-Vlaamse karakter eigenschappen die bovenmate hun stempel drukken op onze bevolking. Dit zijn gulle gastvrijheid, trouwhartigheid, zin voor hui selijkheid, eenvoudigheid in levenswijze en ongekunsteldheid van gemoed. Zij typeren de bewoners van dit mooie landje bezuiden de Schelde. Dat nu meer dan ooit door de indijking van de Braakman tot een éénheid wérd gevormd. Het is maar klein naar proportie's van oppervlakte en bevolkingscijfer. Doch het is één der rijkste korenschuren van ons land, waarom het ook in oorlogstijd zozeer werd gewaardeerd Juist als ik deze regelen schrijf vertrekt er van voor mijn deur een transport graan per auto-tractie van circa 15 ton met bestemming Denemarken. Dit landje met zijn inwontertal van nog geen 100.000 is vanwege zijn oud-Vlaamse arbeidzaamheid en energie overwaard beter gekend te zijn onder de Noorderlingen Het is met Zeeland innig verbonden en wil geen eiland zijn, al is het door mist wel eens radicaal een enkele dag van Holland uit geisoleerd We zijn en willen ook niet behoren tot wat men, noemt de onderont wikkelde gebieden Maar we beroepen ons met goed Zeeuws en Vlaams recht op een rechtmatige en schreeuwend nodige vaste verbinding met het Noorden Wij voelen dat er nog veel water vloeien zal door de machtige Schelde eer ons doel, waarvoor wij willen blijven strijden en plei ten,, bereikt zal zijn Maar dit landje heeft een taaie bevolking Die in het verleden wel sterker tegenstanders heeft bedwongen en overwonnen Zowaar als dat hier een kern leeft, die deze streek heeft gevormd tot wat zij nu is, zo zeker zal deze strijd worden gewonnen Tot heil van Axel en geheel Zeeuwsch- Vlaanderen in het bijzonderHet landje waarop wïj prat gaan er de bewoners van te mogen zijn. 't G. AXELSE COURANT Uen nimmer ruw of schraal s) O Het is de Hamamelis die het 'm doet

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1