ZEELAND deze week: De scheiding tussen kas- en administratief beheer bij de gemeente U *1 Huidgenezing Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 13 FEBRUARI 1960 74e Jaargag No. 20 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN A»ONT®MENTSPRI]SLosse aummen 10 cent. Kwartaal - abonnement Axd binnen 4e kom 1,25. Andere plaatsen IJS. Buitenland 2,—. Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie ea Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, poetbus 16 Drukker - Uitgeefster i FïRMA J. C. VINK li. In het artikeltje in ons blad van vorige week hebben wij beknopt de grondoorzaken van de scheiding tussen het kas- en admini stratief beheer bij de gemieente aangegeven. Wij zegden daarin toe, de volgende maal een antwoord te geven op de vraag, die de lezers zouden kunnen stellen ,,Wat heb ik, als inwoner van de gemeente Axel daar nu mee te maken In eerste instantie zouden we natuurlijk kunnen stellen, dat iedere inwoner bij de gang van zaken; bij de gemeente betrokken is. Bij het verkiezen van leden van de ge meenteraad zal toch ook ieder zich afvragen, welke partij of welke candidaat de ge meentebelangen het beste zal dienen en in de afgelopen vier jaren het beste gediend heeft. Reeds daarom heeft iedere inwoner iets met de genomen besluiten te maken. Dit in het algemeen. Echter ook in het bijzonder zullen de in woners van onze gemeente iets van deze scheiding gtaan bemerken, zij het niet zo erg veel. Als gevolg van het feit, dat er dus een samenvoeging van de bedrijfsadministratie^ op één kantoor en van de bedrijfskassen op een ander kantoor tot stand zal komen, zal het publiek of het nu een zaak van een ge meentewoning, van de gasmeter of van de vleeskeuring betreft, op één kantoor terecht kunnen. Stel dat een bewoner van een woningwet woning gaat verhuizen. D,an moet hij thans zowel bij het gasbedrijf als bij het woning bedrijf en bij de bevolkingsadministratie daarvan kennis geven. In de toekomst kan hij volstaan met een kennisgeving bij de bevolking en bij de cen trale boekhouding, die waarschijnlijk in het gemeentehuis zal worden ondergebracht, zodat hij „drie vliegen in één klap vangt". Ook wat de inning van de gasgelden be treft, kan ons inziens van een verbetering worden gesproken. Dit kwam in het verslag van de gehouden raadsvergadering niet zo goed uit de verf. Door een raadslid werd tijdens de debat ten daarop nog de aandacht gevestigd. _i Thans is het zo, dat de gasgelden aan het 1 9 begin van iedere maand worden geïnd. De P.Z E.M. incasseert echter iedere twee maanden de electriciteitsgelden. Het gevolg daarvan is, dat iedere twee maanden zowel gas- als electriciteitsnota's tegelijk moeten wörden betaald. Blijkens de mededeling van bedoeld raads lid zou het de bedoeling zijn om de gasgelden per twee maanden te gaan innen, waarbij er echter voor zal worden gezorgd, dat deze inning niet zal plaats vinden in de maand, waarin de P.Z.E.M. om de centen komt. Het zou dan bij wijze van voorbeeld zo worden, dat in de maand januari de electri- citeitskwitantie's komen, in februari de gas- kwitantie's over twee maanden verbruik in maart weer de electriciteit en in april het gas weer enz. Hierdoor komt dus een meer gelijkmatige spreding tot stand, alhoewel voor de tegen woordige wijze van incasseren ook veel te zeggen is. In de handboeken worden nog vele voor delen opgesomd, die aan de invoering van een centrale kas en centrale boekhouding verbonden zijn. Omdat deze niet zo direct tot het publiek spreken, doch meer voor de interne administratie van belang zijn, gaan we daarin in dit artikel maar voorbij. Een ander punt van de voorstellen van de commissie ad hoe, dat we hier even wil len, noemen, is de centrale loonadministratie, die ingevoerd zal wlorden. Ook dit spreekt niet direct voor de lezers, ^waarom we menen goed te doen, daarop de aandacht te vestigen. De berekening van lonen en salarissen is tegenwoordig met alle sociale maatregelen, inhoudingen en bijbetalingen wel heel inge wikkeld geworden. En het spreekt vanzelf, dat dit bij de gemeente precies dient te ge beuren. Nu was het tot nog toe zo, dat iedere dienst voor zijn eigen personeel de inge wikkelde berekeningen uitvoerde. Daardoor whs het noodzakelijk, dat er bij het gasbe drijf, het Woningbedrijf en de vleeskeurings dienst mensen moesten zijn, die al die voor schriften bestudeerden en toepasten, naast de ambtenaar bij de gemeente. Dit was dus in feite driedubbel werk- Hierin gaat nu verandering komen. Alle lonen en salarissen zullen in de toekomst door één ambtenaar, zowel voor de ge meente ii|f engere zin, als voor de vlees keuringsdienst, het gas- en het woningbe drijf worden becijferd. Wanneer van ratio nalisering kan worden gesproken, dan is het zeker hier wel. Meer stof heeft het besluit tot omzetting van de week- in maandlonen doen opwaaien. Tot op heden Werd een gedeelte van de ambtenaren per maand betaald, terwijl een ander deel, eveneens ambtenaren, per week werd betaald. Deze laatsten waren de werklieden bij de gemeente. De vraag is gesteld, waarom dezen, die evengoed ambtenaren zijn als de zogenaam de maandloners, per week moesten worden uitbetaald. Was dit niet een soort discri minatie Trouwens zeer vele instellingen en be drijven hebben de uitbetaling van de week- loners omgeschakeld op maandloon. Hierbij komt nog, dat betaling per maand belangrijke voordelen biedt, zoals minder tijdverlies bij de uitbetaling, minder bereke ningen, minder loonstaten, enz. Ongetwijfeld zal voor sommigen de om schakeling moeilijk zijn, doch verwacht mag worden, dat de gemeente hiervoor een rede lijke overgangstermijn en een soepele rege ling zal weten te bewerkstelligen. Als w'ij de raadsbesluiten op de voet zou den volgen, zou daarover nog wel meer te zeggen zijn. Wij denken hier aan de instelling van een nieuw gemeentebedrijf betreffende de re creatie en dergelijke. Hiermede willen wij onze lezers thans niet verder vermoeien,. Indien het echter pas geeft, hopen wij daarop nog nader terug te komen. Vergadering Kamer van Koophandel. Wegens plaatsgebrek konden wij in ons nummer van vorige week geen verslag meer opnemen van de jaarvergadering van de Zeeuwsch-Vlaanderen, welke te Terneuzen Kamer van Koophandel en Fabrieken voor gehouden is. De voorzitter, ir. C. A- L. Horstmann, zei- de in zijn jiaarrede, dat hij zich niet aan de indruk kon onttrekken, dat bij Zeeuwsch- Vlaanderen vaak verwachtingen zijn gewekt maar dat die verwachtingen vaak in rook zijn opgegaan. Hierbij noemde hij de vaste oeververbinding, de temporisering van de verhoging der zeedijken langs de Wester- scbelde en de verlaging vian de veertarieven. Spreker meende te kunnen voorspellen dat na 1970 de vaste oeververbinding er nog niet zou zijn. Als maatregelen die ons gewest aantrek kelijker kunnen maken, zag de heer Horst mann voldoende woningbouw, goede ver bindingen, normale stroomtarieven. De lonen in de kanaalzone. De verhoudingen tussen de werkgevers en de werknemers in de kanaalzone waren deze week min of meer gespannen. Dit bleek vorige week zaterdag uit de geheel bezette zaal van „Het Centrum", waar door de drie grote vakcentrales een vergadering was be legd om te spreken over de lonen. De handelwijze van de werkgevers werd tijdens deze vergadering ten sterkste afge keurd, omdat deze de onderhandelingen met het College van Rijksbemiddelaars zouden hebben getraineerd eni gedane beloften niet zouden zijn nagekomen. Besloten werd echter geen onbezonnen of overijlde maatregelen te nemen, maar de be slissing van het genoemde College af te wachten, welke beslissing in de loop van deze week kon worden verwacht. Inmiddels is de nieuwe c.a.o voor de be drijven in de kanaalzone door de desbetref fende instantie's goedgekeurd. Omtrent de nadere bijzonderheden hierover verwijzen wij naar het bericht elders in dit blad. Belangengemeenschap Sluiskil opgericht. Voortgekomen uit het voormalige Kanaal comité is te Sluiskil de „Algemene Belangen gemeenschap Sluiskil" in het leven geroe pen, waarvoor zich al onmiddellijk een 100- tal leden opgaven. De bedoeling van deze gemeenschap is het behartigen van de belangen van de bij de onteigening in verband met de kanaal verbreding betrokkenen. Daartoe is reeds een expert op onteigeningsgebied aange trokken. Het bestuur bestaat uit de heren C. H. Vermeulen, voorzitter, J. C. Bleijenberg, secretaris en P. van Cruyningen, penning meester. Doe het zelf, dames Te Middelburg is wel een bijzondere cur sus voor dames georganiseerd. Daar worden in een lokaal van de technische school aan het Molenwater lessen gegeven in het op knappen van kleine karweitjes, zoals het behandelen van verf en het zelf schilderen, timmeren, ontstoppen yan gootstenen, stek kers aan electrische snoeren zetten e.d. Deze cursus omvat acht lessen, waarvan vier lessen in timmeren, twee in schilderen en twee in electrotechniek. De commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting te Middelburg heeft het initiatief voor deze cursus genomen. De animo onder de dames is groot. Dodelijk verkeersongeval. Dinsdagmiddag omstreeks 1 uur heeft een ernstig verkeersongeval op de weg Klooster- zande—Kuitaart het leven gekost aan de 42-jarige mevrouw P. de Smit uit Terhole. Zij stapte daar op de Hulsterweg uit een Z.V.T.M.-bus en Wilde achterom deze bus de weg oversteken. Qp dat moment naderde uit de richting Kloosterzande juist een per sonenauto bestuurd door de heer H. A. A. baron C. d'E. uit Kloosterzande. Mevrouw De S. werd door de auto gegrepen en op slag gedood. Puistjes verdrogen door Purol-poeder Melk is goed voor elk. Dat dit gezegde niet altijd opgaat, hebben we dezer dagen kunnen bemerken uit de vergaderingen, die door het bestuur van de Coöperatieve Melkfabriek te Kloosterzande in verschillende plaatsen in Oost Zeeuws- Vlaanderen en met name in het Land van Hulst zijn belegd. Er schijnt een strijd aan de g.ang te zijn tussen de N.V. Melkinrichting „De Combi natie" te Rotterdam enerzijds en de beide Zeeuwsch-Vlaamse coöperaties te Klooster zande en te IJzendijke anderzijds. Het gevolg hiervan is reeds, dat de Ter- neuzense Coöperatieve Melk- en Melkpro ducten Centrale (C.M.M.C.) het leverings contract met de Coöperatieve Zuivelfabriek te IJzendijke heeft opgezegd en een nieuwe verbintenis heeft aangegaan met „De Com binatie' te Rotetrdam. Deze Combinatie heeft enige tijd geleden aan alle Zeeuwsch-Vlaamse veehouders een brief gezonden, waarbij zij mededeelden te Terneuzen een melkontvangststation te gaan bouwen. Hiertegen nu komen de Zeeuwsch- Vlaamse instellingen in het geweer. Centrale Hengstenkeuring te Goes. De hengstenfokverenigng „Zeeuwsch- Vlaanderen" alhier, heeft op de vorige week te Goes gehouden centrale hengstenkeuring een prachtig resultaat geboekt. Haar zes jarige hengst „Baron de l'Hostée" werd Zeeuwsch kampioen 1960. Notaris te Hulst. Tot notaris te Hulst is bij koninklijk be sluit benoemd de heer W. J. J. M. Vroome. VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.a. Kleine Advert en tién 1-5 regeb f 1, iedere regel meer 12 Cent extra. LOSSE GEDACHTEN EEN ZEER NUTTIGE INSTELLING. Het gaat niet aan in een plaatselijk blad reclame of propaganda te maken voor de een of andere instelling. Toch willen wij hier een uitzondering maken. Wij zijn van oordeel, dat het een goede uitzondering is. U kent toch het K.W.F. K.W.F. betekent Koningin Wilhelmina- fonds. En wie Koningin Wiljielmina Fonds zegt, weet, dat dit fonds tot doel heeft de kankerbestrijding. Naast dit Koningin Wïlhelmina Fonds is er de Vereniging tot steun aan het K.W.F. Deze vereniging, die in onze plaats een afdeling heeft, heeft vorige week in Axel een propaganda-bijeenkomst gehouden, waarin een film vertoond is over Madame Curie. U weet het Kanker is één vian de vrese lijkste ziekten, die wij in ons land kennen en waarvoor men nog steeds aan het zoeken is naar doeltreffende geneesmiddelen. Een dergelijk onderzoek kost zeer veel geld en vergt moeizame arbeid door vele ge leerden, Het voor deze studie benodigde geld tracht de vereniging bijeen te brenigen. Daartoe heeft zij leden, die jaarlijks een contributie van tenminste 2,50 betalen en zogenaamde contribuanten, die ieder jaar een gulden afstaan. Ieder jaar wordt ook een collecte ge organiseerd. Want er is geld, veel geld nodig. Nog vaak staat mem er niet bij stil, welk een voortreffelijk doel deze instelling be oogt. Nog vaak wordt de vraag gesteld of het w'el zin heeft, de geneesmiddelen te zoeken, min of meer met de bijgedachte, dat voor een dergelijke ziekte toch geen kruid gewassen is. Maar dan zou men zich toch wel eens kunnen vergissen Wie had als leek kunnen vermoeden, dat nog eens geneesmiddelen, >zoa,ls de anti biotica penecilline en dergelijke zou den worden uitgevonden, die zo heilzaam werken Ook de geneeskunde staat niet stil en telkens weer ontdekt men nieuwe middelen, die aan tot nog toe niet te bestrijden ziek ten een halt weten toe te roepen. Daarom, zo dachten wij, is het eigenlijk de plicht van ieder, die daartoe financieel in staat is, een instelling als het Koningin Wilhelmina Fonds te seunen. Misschien is (het laten we hopen zeer spoedig mogelijk, om ook deze ziekte in bedwang te krijgen. Wat zou dat voor velen een blijdschap betekenen, Daarom willen wij in dit korte stukje U allen toeroepen het devies van het K.W.F. „Bestrijdt het leed, dat kanker heet Kunt U het zelf niet met de geneesmid delen bestrijden, verschaf dan de financiële middelen, opdat het medicijn kan worden gevonden. Tot heil van Uzelf of van Uw medemens Rijkshoofdinspecteur van het verkeer in Zeeland. Tot rijkshoofdinspecteur van het verkeer in het district Zeeland is benoemd de heer D. de Vries, thans te 's-Hertogenbosch. De heer De Vries volgt de heer J. Later op, die in gelijke functie te Zwolle is be noemd. Provinciaal subsidie voor klank- en lichtspel. Zoals bekend is, zal op 17 mei a.s. het nieuwe Provinciehuis te Middelburg door H.M. de Koningin geopend worden. Dit is op de dag af twintig jaar nadat het vorige gebouw door Duitse brandbommen verwoest Werd. Ter gelegenheid van deze opening en met (het oog op het vreemdelingenverkeer wil men te Middelburg een nieuw toeristisch evenement gaan invoeren, nl. een klank- en lichtspel, dat jaarlijks zal terugkeren. Reeds dit jaar 25 avonden geven. De kosten van de installatie belopen niet minder dan 80.000,—, welke in 7 jaar zul len worden afgeschreven. In deze kosten zullen, bijdragen worden gegeven door de gemeente, de provincie en de middenstand. De Provinciale Staten van Zeeland heb ben deze week in een buitengewone ver gadering besloten, igedurende 7 jaar een jaarlijkse bijdrage van 3500,te geven. 1 1 AXELSE COURANT Hu idz ui verheidHuidgezondheid I I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1