ZWITSAL I en De scheiding tussen het kas administratief beheer bij de gemeente. MOEDER WORDEN.," n Kleur en fleur m en aan uw huis...door email. Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 6 FEBRUARI 1960 74e Jaargang No 19. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE ZATERBAQ ABONNEMENTSPRIJSLoose nummer* 10 cent. Kwartaal - abonnement Axd binnen it kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2, Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie 4 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.i Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per ni Kleine Advertentiên 1-5 regels 1, Iedere regel meer 12 ceat extra. Dit punt heeft vrij uitvoerige discussie's opgeleverd in de laatst gehouden raadsver gadering en destijds is hiervoor een speciale raadscommissie ingesteld. Om onze lezers een nader inzicht te geven in deze kwestie hebben wij een deskundige gevraagd een en ander nader te willen toelidhten. Naar aan leiding daarvan geven wij het volgende verslag. Tot nog toe was het bij de gemeentelijke bedrijven het gasbedrijf, het woningbe drijf en de vleeskeuringsdienst gebruike lijk, dat er geen scheiding tussen het kas- en administratief beheer Was ingevoerd. De gene, die de administratie verrichtte, had dus ook het beheer over de gelden. Door het laatste raadsbesluit zal daarin nu verandering gaan komen. Het beheer van de kassen der bedrijven, dus van de geldmiddelen, zal dan door een ander worden gevoerd dan degene, die de administratie voert. Daartoe zal een z.g. centrale kas voor de gemeentebedrijven worden ingesteld, dat wi) zeggen, dat één man belast zal worden met het beheren van de geldmddelen voor alle gemeentebedrijven tegelijk. Daarnaast zal ook een centrale boekhou ding worden gevormd. Op hiet kantoor van deze instelling zal de boekhouding, anders gezegd, de financiële administrate van die bedrijven worden gevoerd. Het resultaat van een en ander zal zijn, dat bij controle vian de geldmiddelen men bij de centrale boekhouding zal kunnen na gaan, wat de kassier van de centrale kas aan geldmiddelen heeft. Dit is de z.g. contra- of tegenboekhouding. De vraag kan worden gesteld of deze ad- ministratief-technische hervormingen, zoals deze wtorden genoemd, noodzakelijk waren. Het anwoord daarop hangt af van de ge zichtshoek, waaruit men een en ander be kijkt. Gezegd zou kunnen worden „Alles liep toch goed waarom moet er dan verande ring in word'en gebracht En inderdaad, alles liep ongetwijfeld goed. Dit mag wel met nadruk worden gesteld. Deze besluiten zijn zeer zeker niet genomen, omdat er iets „mis" was of omdat er hier en daar onregelmatigheden zouden zijn gecon stateerd. Bepaald niet Maar w|aarom, z>o zal menigeen vragen, wjals er dan verandering nodig Men zou daarop het volgende antwoord kunnen geven De inzichten in verschillende zaken onder daan in de loop der tijden in vele gevallen verandering. Zo is het ook in de gemeente administratie. Leest men in grote bedrijven over auto matisering van de administratie, over het in dienst nemen van electronische machines en dergelijke, zo gaat het in gemeenten lang zamer en kleiner. Vroeger w|as het met name in onze ge meente practisch onmogelijk om een centrale kas en een centrale boekhouding in stand te houden, omdat een dergelijke dienst des tijds veel te duur zou zijn geweest. Toen was er toch alleen het gasbedrijf en de vlees keuringsdienst. Na de oorlog is daarbij ge komen het gemeentelijk woningbedrijf met zo ongeveer een 500-tal woningen. Als gevolg van de uitbreiding van de ge meente in plan-West, plan-Oost en plan- Zuid, terw'ijl daar nu ook nog plan-Noord- Oost is bijgekomen, hebben sedert de be vrijding zeer vele grondtransactie's plaats gevonden. Grote stukken grond werden door de gemeente gekocht, terwijl deze grond daarna bouwrijp werd gemaakt straataan- leg, riolering enz. Daarna werden weer gronden verkocht aan particulieren. Administratief kan dit alles beter worden geadministreerd in een gemeentelijk grond bedrijf. Dus weer een bedrijf meer, waar voor een adlministrateur met een geldkas zou moeten komen. Is het dan niet veel beter, dat al deze administraties door één administilatief- en boekhoudtechnische kracht worden ver zorgd Deze voert de financieel-tedhnische administratie en de boekhouding. Daarnaast en lbs daarvan komt een kassier, die de geldmiddelen van lal deze bedrijven beheert. Dit komt de noodzakelijke efficiency bij het gemeenteijk beheer zeer ten goede. Het zou ons echter te ver voeren, daarover hier verder uit te weiden. Iets nieuws is zo'n organisatie absoluut nietj. Het typische is, dat een dergelijke cshei- ding bij de gemeente zelf reeds lang bestaat. Daar kent men <al zeer lang de scheiding tussen het kas- en administratief beheer. De afdeling financiën ter secretarie toch voert de financiële administratie, de contra- boekhouding dus, terwijl de gemeente-ont vanger de geldmiddelen der gemeente be heert. Dit is dus eigenlijk hetzelfde als waartoe de gemeenteraad in de laatste ver g/adering heeft besloten voor de gemeente lijke bedrijven. Trouwens ook bij andere gemeenten kent men reedis lang een dergelijk systeem. De gemeente Enschede b,v. heeft reeds in 1910 besloten tot invoering van een centrale kas en centrale boekhouding voor de bedrijven. Jia/nnc Tere huid?* Babyderm-zeep Typisch is wel, dat de gemeentebedrijven op het ene punt een moderner administratie hadden dlan de gemeente, namelijk wat de boekhoudng zelf betreft, terwijl anderzijds de gemeente zelf de bedrijven weer vooruit was wat de splitsing tussen het kas- en ad ministratief beheer betreft. De gemeentelijke bedrijven gebruiken voor de boekhouding de dubbele methode van boekhouden, terwijl de gemeente zelf nog steeds de klameralistische stijl aanhoudt. Ook hierin kom tec'hter langzamerhand verande ring. Een andere vraag is nog, wat de aanlei ding was tot het nemen van de reorgani- satiebesluiten'. Vooraf wordt nog even vermeld, hetgeen hierboven reeds werd aangestipt, dat door deze reorganisatie een contra-boekhouding mogelijk wordt. Deze contra-boekhouding noemt men bij de gemeentelijke financiële administratie de mogelijkheid tot interne ifnanciële controle. De financiën van de gemeente en van haar bedrijven worden namelijk regelmatig gecontroleerd door boekhöudkundigen. Deze heren zien met argusogen toe of er mogelijk heden' tot interne controle aanwezig zijn. Het zal de belangstellende lezer duidelijk zijn, dat interne controle niet zo eenvoudig is, wanneer de boekhouding en het beheer van de gelden in één hiand zijn. Daarom werd door deze heren regelmatig gerapporteerd, dat bij de bedrijven geen in terne controle mogelijk w'as. Ook Gedepu teerde Staten hadden reeds meermalen aan gedrongen op het scheppen van deze moge lijkheid. Naar aanleiding van d'eze rapporten werd geruime 'tijd geleden door een der raads leden de vraag gesteld of het niet mogelijk was een regeling te treffen, waardoor in terne controle kon wbrden toegepast. Als gevolg van deze vragen is uiteindelijk de z.g. commissie ad hoe door de raad in gesteld, die de bekende voorstellen bij B. en W. heeft ingediend. Dit college heeft zich met de voorstellen verenigd, waarma de raad de desbetreffende besluiten heeft genomen. Wij kunnen ons voorstellen, dat door de lezers de vraag zou worden gesteld „Wat heb ik, als inwoner van de gemeente Axel daar nu mee te maken Op deze vraag hopen wij in ons volgende nummer een antwoord te kunnen geven. Thans willen wij volstaan met de mede deling, dat wij, wanneer dit artikeltje tot het sellen van vragen of het maken van op merkingen bij de lezers aanleiding zou geven ons voor deze reactie s aanbevolen houden en diaarop zo mogelijk 'zullen terugkomen. BABYSET DE LUXE <4 LOSSE GEDACHTEN De huidige tijd met zijn eenvoudige en strakke vormgeving vraagt niet alleen kleur voor gebruiksvoorwerpen, maar ook voor ge bouwen en woonhuizen. En allerwege komen wij die kleur steeds meer tegen, zowel in de stad als daarbuiten, zij het niet altijd even fraai. Immers, het kleur geven aan voor werpen, die aan de buitenlucht zijn bloot gesteld, is geen sinecure. Een oplossing is het gebruik van geëmailleerde stalen bouw- panelen, die worden onderscheiden in be kledingsplaten en paneelwanden. De bekledingspanelen zijn geëmailleerde ijzeren panelen, bestemd voor de bekleding van veelal oude -gevels, die zo ge- fc. ff k moderniseerd kunnen worden. Zij worden al of niet van isolerend materiaal voorzien en aan de buitenzijde aangebracht. Daarachter is de klassieke spouwmuur. Met deze panelen zijn ook tal van fraaie oplossingen te vinden voor de afwerking van betonconstructies, balcons e.d. Paneelwanden bestaan meestal uit dubbele panelen die tezamen een niet- dragende wand vormen en passend in het bouwskelet worden aangebracht, zoals de ramen. Het buitenoppervlak bestaat uit een geëmailleerde ijzeren plaat, de „inhoud" uit een isolatiemateriaal en de buitenzijde vaak ook uit geëmailleerde ijzeren plaat of een ander materiaal. Het grote voordeel is dat deze platen bestendig zijn tegen alle weers invloeden, ongelimiteerde mogelijkheden bie den voor het werken met kleur ,en heel ge makkelijk gereinigd kunnen worden met een waterspuit. Deze geëmailleerde bouwpanelen worden in Nederland in licentie gemaakt door een fabriek in Dieren. Een voorbeeld van toepassing is het nieuwe GA K-kantoor te Arnhem. Ook binnenshuis Ook binnenshuis kan men deze geëmail leerde panelen in alle mogelijke kleurscha keringen toepassen, bijvoorbeeld als schei dingswand, deurbekleding e.d. Maar email treft men in vrijwel elke woning aan in de vorm van huishoudelijke artikelen. Het is niets anders dan een bijzonder soort glas, waarmee van ijzer vervaardigde voorwerpen worden bedekt in de vorm van een dun laagje, dat het ijzer beschermt tegen het roesten en tegen inwerking van bepaalde be standdelen. Het is reukeloos en smakeloos en werkt op geen enkele wijze in op bijvoor beeld het voedsel dat in een pan wordt ge kookt. IS DIT IETS VOOR U Nog steeds wilden wij onze lezers dezi vraag eens even stellen "Is dit soms iet voor U Als antwoord diaarop zult U zich afvragei „Wöt bedoelt U Wij zulllen U nieft janger in spannint houden. II kent ongetwijfeld Ihet eiland Tholen Daar heeft men de Stichting Gemeenschaj Eiland Tholen. Wat deze stichting a lie ma a precies doet, weten wij niet. Wel weten wij endaar gaat onze vraag nu over, dat dez< stichting een eigenaardig soort cursus heef georganiseerd voor de bewjoners van he eiland tussen 16 en30 jaar. Het zit zo In het winterseizoen houder bekende sprekers en bekende persooonlijk- heden om de veertien dagen een lezing ovei actuele onderwerpen. Deze lezingen zijn toe gankelijk voor jonge mensen van 16 - 30 jaar De belangstelling voor dergelijke lezinger is op het eiland Tholen bijzonder groot. Gemiddeld niet minder dlan 80 toehoorders Mlaar de sprekers en de onderwerpen warer dan ook van die aard, dat men belangstellen den kon trekken. Wij noemen als sprekers er onderwerpen Dr. Ir. Mesu over het Delta- plan, Ir. J. D. Dorst over de visserij in Neder. land en in Zeeland meer in het bijzonder, Mr Schepel, griffier van de Tweede Kamer ovei de volksvertegenwoordiging. Zo zou noc wel een poosje kunnen worden voortgegaan Voor het seizoen 1960/1961 staan op hel i programma lezingen v,an Ds M.H. Strating Drs. M. C. Verburg en vele anderen. Als on- derwerpen zijn aangekondigd de suiker, hel fotograferen, Zeeuwse problem'en, stad en platteland, de rol van het geld, enzovoorts Hoe men daar op Tholen zo toe gekomen is 1 Het plan schijnt afkomstig te zijn van ir M, A. Geuze. Deze legde het voor aan de Stich- j ting Gemeenschap Eiland Tholen, die het op haar beurt weer doorgaf aan de Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk. Besloten werd een proef te nemen. De cur sisten moesten 2,50 per jaar betalen, in welk bedrag ook de buskosten van en naar de ver gaderplaats begrepen waren. De cursisten bestaan uit landarbeiders, kantoorbedienden, boerenzoons, onderwijzers vaklieden uit verschillende ambachten en ga maar door. Alles is zowat vertegenwoordigd. Toen wij dit zo lazen dachten wij: Is dit iets voor onze lezeressen en lezers Als een dergelijke cursus op Tholen zo'n sukses heef, dan moet daaraan zeker behoefte bestaan. Zou deze behoefte in Zeeuwsch-VIaande- ren minder zijn Of zou men in onze streek minder leer- i gierig zijn dan op Tholen Wij nemen dit vooralsnog niet aan Daarom geven wij het bovenstaande vrij blijvend door. Toch zijn wij benieuwd, of ons berichten zullen bereiken, waaruit blijkt, dat voor een dergelijke lezingen cyclus belangstelling be staat. Moderne vormgeving en koudgreep handvatten De vormgeving in de geëmailleerde huis houdelijke artikelen is zeer modern, terwijl de kleuren fris en fleurig zijn en blijven. Daar zijn de select-pannen in een set die zo van het fornuis op de tafel kan worden ge plaatst. Zij zijn een lust voor het oog en een werkbesparing bij het afwassen: die aller aardigste en fleurige theepotten en koffie kannen, hele keukenuitzetten in velerlei kleur en vormgeving en de pannen met koudgreep- handvatten, zodat ze gemakkelijk te hanteren zijn; de wasmachines en centrifuges en de volledige afwas-, spoel- en droogmachines voor het vaatwerk. Even heeft het er naar uitgezien of email het kind van de rekening dreigde te worden, maar het heeft zijn plaats weer gevonden - en zich daar stevig genesteld in en aan het huis van de moderne Nederlander en dit alles dank zij het vakmanschap van de Ne derlandse fabrikanten, die niet geaarzeld hebben oude, platgetreden paden te verlaten en zich aan te passen aan de eisen die de huidige tijd stelt aan doelmatigheid, hygiëne en vormgeving. AXELSE COURANT Dit Is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een K'.ï X

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1