3d Gemeenteraad van Axel I Snuif en wrijf ring bij abonnement, Axel. ZATERDAG 30 JANUARI 1960 74c Jaaragng No. 18 HJ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN verschijnt iedere zaterdag Hoofdredactie i J. G. VINK. Redactie en Administratie 3 Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker Uitgeefster FIRMA J. G. VINK 'n Bloedzuiverende kuur met Kruscheu Salts, kan ook U verlossen van die rheumatische pijn. AXELSE COURANT ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.n B4 contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededeftngen 30 cent per Kleine Advert enöën 1.5 regels f I, iedere regel meer 12 ceat extra. i.'ï'i ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen de koes 1,25. Andere plaatsen 1,75. Buitenland 2,—. ZITTING VAN DINSDAG 26 JANUARI 1960. Dinsdagavond te 7 uur fcwam de Raad onzer ge- meerite voor de eerste maal in dit jaar in voltallige ritting bijeen. De raadzaal had het enigszins sombere decorum van voorheen voor een) frisse moderne tint ver wisseld. Plafonds en muren boden, thans een heel wat vriendelijker aanzien. De fa. W. P. Antheunis 'had dit werk in korte tijd tot uitvoering gebracht. Bovendien viel' door de bijzondere verlichting die in de plafonds was aangebracht, ook in dit opzicht een verbetering te constateren. Dit onderdeel dezer iwel noodzakelijke werkzaamheden was door de fa. Van Nieulandle alhier uitgevoerd. Allereerst constateerde de voorzitter, waarnemend burgemeester Kesbeke, na die opening tot zijn vreugde dat er een ongewone belangstelling te memoreren viel door de stampvolle publieke tribune, waarop leraren en leerlingen der Qhr. Ulo-school alhier hadden plaats genomen. Hij zag daarin een uiting van een levende drang tot burgerzin en burgerplicht, waarvan) hij hoopte, dat ook deze jongeren, die eenmaal geroepen zullen worden tot een besturstaak of een verantwoor delijke plaats in heit maatschappelijk 'bestel zich door drongen zullen voeten. Daarop sprak waarnemend burgemeester Kesbeke de volgenjde nieuwjaarsrede uit In dieze eerste vergadering wan de raad in 1960, wil ik, voordat we de agenda gaan afwerken, gaarne enkele woorden tot U richten. Allereerst wens ik U leni de Uwen een gelukkig en voorspoedig 1960. Moge het nog prille jiaar U ge zondheid, vreugde en voldoening geven dat U op de plaats, waarop U in het maatschappelijk leven ge steld bent, met opgewektheid Uw plicht moge doen dat U ook veel1 en nuttig werk zult mogen verrichten in het belang van de gemeente Axel en in breder verband gezdien) ook in het belang van de Kanaalzone, waarin we met meerdere gemeenten samenwerken en in de toekomst nog nauwer dienen samen te werken. Voor ik U een overzicht geef van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, wil ik U dank zeggen voor Uw Jöyafe medewerking in de moeilijke periode die achter ons ligt. Zonder deze spontane meidewerking een gevolg vian Uw zuiver aanvoelen van de om standigheden zou nooit bereikt zijp wat nu be reikt is. Ook mijn dank aan het gemelenltepersoneel Van 'hoog tot laag, zowel van de binnen- ate buitendienst, voor hun medewerking op alle gebied en voor hun ijver en, goede will. Wat nu die gebeurtenissen in 1959 betreft, moge ik U in willekeurige volgorde de voornaamste feiten noemen. Het belangrijkste feit is wal geweest het met ziekte verlof zenden van burgemeestr Van Oeveren op 9 september 1959. Ik wenls hier niet nader over uit te weiden, Idlaar noch de raad, noch het college, met deze aangellegtenjheid iets te maken heeft gehad. Onderwijs. De gemeentelijke voorzieningen en. medewerking ter beahrtiging van de Delangten in die onderwijssector leverden ook dn 1959 weer positieve resultaten op. De voorbereidingen voor de bouw van een open bare kleuterschool verkeren thans in een vergevorderd stadium. De aanbesteding heeft heden plaats gehad. De chr. lagere technische school heeft het tijdelijke praktij kg ebouw aan de Pofenstraat in gebruik ge- nombni. De uitbreiding van de katholieke lagere school kwam gereed enl het nieuwe gedeelt wrd in gebruik gested. Ook de nieuwe TandbouwhuishoudsChool ,.Het Molenkwartier" werd offcieel in gebruik genomen. SSport en toerisme. De behoefte aan goede sportvelden wordt ook door het gemeentebestuur terdege gevoeld en erkend. Ge streefd wordt naar een zo spoedig mogelijke reali sering valn de aanfeg van nieuwe velden, mede om daardoor de gerezen moeilijkheden in verband met het recreatielbos op te heffen. Over eem tweede voetbalveld zijn de andlerhande- lingen gaande. Hot zal' U echter zonder meer duide lijk zijn, dait evenals voor een interland voetbal wedstrijd geldt ook hier bij het eerste schot nog geen doelpunt kan worden gescoord met andere woorden, deze zaak verloopt nog niet direct zo vlot. Heit kampeerterrein werd om zijn uitstekende outil lage, gepaard aan een gunsöieg ligging, door de kam peerders buitengewoon gewaardeerd. Gedurende ihet afgelopen seizoen, dat als aanloopperiode moet be schouwd worden, werden er 44 overnachtingen: ge boekt, wa tzeer bevredigend mag wordeni genoemd. Dat het gemoderniseerde Axelse zwembad door de zwemfliefhebbers niet alleen uit Axel, doch ook uit de omgeving zeer wortd gewaardeerd, blijkt wel uit de steeds toenemende omzet, zowel van de abonnementen, alls van ed kaartjes voor losse baden. Deze inrichting voorziet in een dringende behoefte. De veelzijdige outillage en coulante bediening, welke er worden geboden, vallen bij het publiek zeer in de smaak. Vooral! als ik de jeugd hier zie zwemmen, maak ik me sltenk, dat de vaak geboorde klacht over het geringe oercentage zwemmers in Nederland als waterland niet voor Axell gelldt. Er werden 575 abonnementen verkocht, tegen 449 dn 1958, derhalve een Stijging met 126. Voor lösse baden werdlen 19.371 kaartjes verkocht tegen 18.796 in 1958. Heit aantal losse baden steeg derhalve met 575. Van de gelegenheid tot schoolzwemmen, maakten vijf scholen gebruik, terwijl tevens het personeel van het korps Rijkspolitie in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen hier zweimondemricht ontvangt. Het aantal overnachtingen in de jeugdhert>erg be droeg 3851, waarvan 501 Nederaünders, 3104 Engel sen, 114 Belfcjen, 73 Fransen en 47 Duitsers; verder nog 6 uit Schotland, 5 uit die Verenigde Saten en 1 uit Zwitserland. De gemeentelijke zorg voor het welzijn van de mens, die hier woont of verblijft, beperkt zich niet tot de bemoeiingen met betrekking tot zijn ontwikkeling, opvoeding en ontspanning. De vraag, waar en tioe deze mens zal wonen en in wellke sfeer zijn gezin wordt gevormd, houdt het gemeentebestuur doorlopend bezig. Daarom is de woningbehoefet en de voorziening daarin een voor werp van zijn aanhoudende zorg. W oningbehoefte. Op 31 december 1959 stondlen nog 198 woning zoekenden ingeschreven. De vermindering van dit aantal met 60 ten aanzdenl van vorig jiaar vindt haar oorzaak in helt feit, dat van die lijst werden afge voerd eteni aantal oude inschrijvingen, die toch niet voor realisering in aanmerking kunnen komen, of die blijkens een ingesteld onderzoek niet meer reëel waren. /Doordat hier geen woningwetwoingen gebouwd werden, dloch elders wel, wenden velen, die hier zou den Willen wonen, zich tot een andere gemelmlte. Het aantal' van 198 gegadigden kan worden ge splitst als vdl'gt 30 ongewenste samenwoningen, 35 wegens voorgenomen huwelijk, 68 wegens voorge nomen vestiging in deze gemeente en 65 wegiens ge wenste womingruil. In verband met de voorgenomen sanering van de Oudewijk bestaat er behoefte aan 76 vervangende woningen. Als we liet enigszins breder beschouwen, zou hieraan nog een zeer groot aantal moeten worden toegeivegd wegens slechte woningtoestandenvoor een groot gedeelte ook buiten de kom, waarander zeker een 30-tdl als krotwoningen moeten worden aange merkt. De totale behoefte om in de normale vraag te kunnen voorzien, bedraagt derhalve momenteel circa 304 woningen. Hierbij is dus niet gerekend rr.et de behoefte wegens industrievestiging of het aantrekken daarvan. !f v Lijders aan onzuiver bloed, worden steevast ook het slachtoffer van Rheumatische pijnen. Daarom is een bloedzuiverende kuur met Kruschen zo weldadig. Krusc'hen spoort de bloedzuiverende organen aan tot krachtige werking onzuiverheden in het bloed worden weggevaagd en kunnen zich niet meer vast zetten. Spieren en gewrichten bewegen zich weer normaal, zonder een zweem van pijn Een heerlijke uitkomst die Kruschen Salts. Ing. Med. Woningbouw. De bouw van nieuwe woningen beperkte zich tot de particuliere sector. De activiteit in deze sector is bemoedigend en doet het beste hopen voor de toe komst. Er werden) 77 bouwvergunningen) afgegeven met een totale bouwsom vian ƒ3.806.127,Hieronder zijn ook begrepen industriële bouwwerken en verbete ringen van het woongerief van bestaande woningen. Op 1 januari 1959 waren in totaal) 12 woningen in aanbouw. In de loop van het jaar werd met de bouw van 53 woningen aangevangen, terwijl 27 wo ningen gereed kwamen, zodat per 31 december 1959 in totaal' 38 woningen in aanbouw waren. Bovendien! lopen er nog aanvragen ten aanzien van 81 woningen. De voorbereiding van de bouw der in 1959 voor het eerst sedert lange tijd en dan nog met mondjes maat toegewezen. 18 woningwetwoningen baarde veel zorg en moeite en kreeg nog juist haar beslag. In deze sector viel dlit jaar dus nog niets te bouwen. In 1959 werd geen enkele woning onbewoonbaar verklaard. Dit wil niet zeggen, dat er geen woningen zijn, die hiervoor i)n aanmerking komen. Noodge dwongen kan wegens het gehrek aan woonruimte slechts in de alleruiterste gevallen tot deze maatregel worden overgaglaan. De noodzakelijke verbeteringen aan de 48 woningen in de Julianastraat, waarover reedis zoveel te doen is geweest, worden tfians aangebracht. Een 15-tal' kwam' in 1959 gereed. Hetprobleem der huisvesting van bejaarden heeft de volle aandacht van het geroiebntebestuur. Naar een goede en ite verwezenlijken oplossing wordt ge streefd. Momenteel is het wachten op de toekerting van speciaal bouwvolume. De behoefte aan grote ge zinswoningen is onder die aandacht van de provin ciale autoriteiten gebracht. Loop der bevolking. Veel jeugdige personen vertrekken naar elders, waar zij werkgelegenheid vinden, die meer aan hun aspiraties beantwoordt en waar de vooruitzichten ent studiemogelijkheden beter zijn. Dit heeft voornamelijk betrekking op de trek naar buien. Zeeland. Wordt hierdoor het bevolkingscijfer reeds ongun stig beïnvloed, in nog sterker mate is dit het gevalt tengevolge van het gebrek aan woonruimte door die onmogelijkheid om woningwetwoningen te bouwen. Tegenover de 320 personen die vertrokken, stondlen 177 vestigingen, wat een vertrekoverschot op levered van 143 personen. Dit wordt slechts ten dele ge compenseerd door een geboorte-overschot van 83, ver oorzaakt door 134 geboorten en 51 overlijdens. De sllotsom hiervan is, dat het aantal inwoners terugliep van 7806 nlaar 7746, dus een vermindering met 60 zielen. i Grondtransacties. In 1959 werden door de gemeente 39 percelen bouw grond en dndusitrieltemeir«en verkocht tot een totale oppervlakte van ruim 30,,000 vierkante meter. Hierin zijn begrepen 4 percelen industrieterrein met een ge zamenlijke oppervlakte van circa 9700 vierk. meter. Door de gemetentbe werd aangekocht een opper vlakte van 23.165 viterkaeet meter grond in de uit breidingsplannen, alsmede een terrein voor vuilnis- berging, groot 2,8 ha. Aankoop panden in verband met sanering. Ten behoeve van de voorgenomen saneringen wer den 18 percelen aangekocht, te weten 14 in de Oudle- wijk en omgeving, 2 in de Keilkdreef en, eveneens 2 in de Wtalktraait (Verloren Hoek). Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met Straten en wegen. De verbindingsweg van de Zuidsingel naar het san/eringsgebiefd' Oudewijk, diie reeds de naam Nieuiwe- diepstraat kreeg, kwam tot stand. De voorbereiding der verbetering van de Emma- straat, welke veel zorg 'heeft gebaard, kreeg haar beslag. De straat kon thans door de gemeente worden overgenomen en het werk worden gegund. De aan nemer wacht thans nog op werkbaar weer. Het gedeelte van de Armendijk, dat als toegangs weg naar het industrieterrein aldaar moet dienen, werd) verbeterd. Reconstructie van de eveneens als toegangsweg naar het uitbreidingsplan Noord-Oost" te beschou wen Polenstraat is dn voorbereiding. De plannen voor dit werk liggen gereed ten de openbare aanbesteding zal binnenkort plaats vinden. De doortrekking van het vrijliggende rijwielpad langs de provinciale weg TemeuzenAxel', waarnaar reeds lang reikhalzend werd uitgezien, kwam gereeu. Reeds is in veflbarlJ hermede de behoefte aan goed verlichte oversteekplaatsen aan de Nieuwendijk en de Magrette naar voren gekomen, terwijl' tevens ge tracht wordt te bevorderen, dat het rijwielpad wordt doorgetrokken aahterangs de buizteni aan de Nieuwen- 'd!jk voor het doorgaande verkeer. Verkeerstoezicht en -onderwijs. Het toenemende verkeer op de weg vraagt in steeds grotere mate onze aandacht. De activiteiten van d'e VeiMg-Venkeerscommissie Verdienen bijzondere ver melding. Het verkeersonderricht op de schoten wordt door haar getsimuleerd, waarbij het sportieve ele ment van de onderlinge wedijver, paedagogisch ge zien. terecht is ingebracht. De vetkeersbrigadlientjes zijn al vertrouwde ver schijningen dn ons straatbeeld en deze verrichten met animo hun taak. Het politieapparaat is paraat eni volgt de ontwik keling van het verkeer en de daaruit voortvloeiende problemen, op de voet. Al het mogelijke wordt gedaan, in overleg met de politie, om de verkeersVoorscihriften te doen beant woorden aan de eisen van veiligheid. Een woord van lof aan het adres van de Rijkspolitie is hier zeker op zijn plaats. Handeldrijvende middenstand. Deze nijvere groep van de plaatselijke bevolking bruist van daadkracht. Ik hoef slechts te wijzen op de schitterende resultaten! van de najaarsactie. Zij zegt niet alleen maar bewijst het ook Axel is het koopcentrum van Zeduwsch-VIlaandenen. De Stichting Streekcentrum Axel is hierbij de grote sti mulerende kracht. Ik vertrouw, dat deze Stichting er in zal slaglenl alle middlenstanddbedrijven onder haar vaan te 'krijgen, om met nog meer overtuiging en kracht te kunnen) werken en strevlen voor haar ildleaal „Axel koopcentrum van Zeeuwsch-Vlaanderenöp steun van de plaatselijke overheid kan de midden stand, waar nodig en uitvoerbaar, rekenen. 50ste verjaardag H.M. Koningin Juliana. De verjaardag van H.M. de Koningin werd, voor het eerst sinds lange tijd. op waardige wijze gevierd. Vooral d'e schoolgaande jeupil werd een onvergete lijke dag beried. De nog jonge Oranjevereniging heeft door helt organiseren van de festiviteiten be wezen in een behoefte te voorzien. Zij verdlient hier voor dan ook allle lof. Ik hoop dat ze op deze weg zal blijven voortgaan en zou de burgerij willen aan sporen deze verenigin gop gulle wijze te steunen. Bevrijdingsherdenking. De bevrijding op 19 september wordt telkenjare op waardige wijze herdacht. In 1959 het derde Ius- otrum is deze herdenking we Hop e,en zodani'ge wijze gevierd, dlat deze diagleni een onvergetelijke indruk hebben achtergelaten. De burgerij en het bedrijfs leven hebben door hun royale giften deze grootse viering mogelijk gemaakt. Helt zou te ver voeren alle gebeurtenissen van de drie feestdagen op te sommen. Ik zou willen zeggen, dat alles op deze Hagen perfect georganiseerd was en buliiten|gewoon in de smaak viel van de bevolking en de vele gasten, Vele erithousiaiste brieven mochten wij ontvangen, waarin uitdrukking werd gegeven aan de bewonde ring voor een dergelijke grootse viering. Van Poolse zijde werd naast bewondering vooral ook dankbaar heid geuit. Ook de vertegenwoordigers van land-, zee- en luchtmacht en Rijkspolitie, die de feestelijk heden hebben opgeluisterd, waren völ lof. Als voornaamste gasten waren aanwezig de Poolse generaal Maczek, de territoriaal-bevelhehber-zuild, generaal Van Arcken en ed waarnemend Commissa ris der Koningin in de provincie Zeeland, de heer PhHËpse. Het feestcomité met zijn vele medewerkers dank ik welgemeend voor het vele en voortreffelijke werk, dat zij in diezen hebben verricht. Streekplan. In breder verband gezien verdienen ook de voor bereidingen van een streekplan met structuurschets enl een afvalwaterleiding voor de Kanaalzone, waarbii ook onze gemefcnfce betrokken is, vermelding. IDe samenwerking met dg gemeenten in die Kanaal zone is zeer bevredigend. Ik moge hier de hoop uit spreken dat deze samenwerking, op velerlei gebied. steette nauwer moge worden. Heit kan ons allen slechts ten goede komen Het Axetlse gedeelte van de Kanaalzone is door d'e persberichten van recente datum over die voor genomen vestiging van een nieuwe industrie op de Axellse Vlakte wed' sterk in de publiciteit gekomten. Hier kunnen, zich belangrijke perspectieven openen. Het spijt me zeer dat ik U fuerover nog niet meer 'bijzonderheden kan geven. Ik kan U slechts verwijzen naar de berichten in de streekbladen en dit was de enig juiste berichtgeving. Wat hierover gepubliceerd is in sommige landelijke bladen ils volkomen uit Ule lucht gegrepen. Wel kan ik U zeggen, dat de kans dat de N.V. „Monte Cattini" op de Axelse Vlakte een chemische fabriek gaat 'bouwen, zeer, zeer groot is. Zodra mij positieve gegevens bekend zijn, zal ik de raad zo mogelijke als eerste inlichten. DE BEDRIJVEN. Ik laat hier nog endige gegevens volgen betreffende de gemeentelijke bedrijven. Het gasbedrijf. Het gasverbruik Steeg vorig jaar met 56.769 m3 ten aanzfem van het verbruik over 1958. Het aantal ver bruikers steeg in 1959 met 243 tot een totaal van 4490, t.w. 1834 te Axel en 2656 te Temeuzen, De opbrengst wegens gasverkoop en meterhuren be droeg in 1959 492.393,67 tegen in 1958 477.605,29, deiialve een meerdere opbrengst van 14.788,38. Op een gedeelte der in 1958 in eigen beheer ge legde hoofdleidingen werden in 1959 de huïsaanslui- tingen aangebracht. De aanleg van een plastic gasleiding naar Temeuzen werd voorbereid en aanbesteed. Zodra het seizoen dit toelaat, kan de aannemer met de uitvoering van dit werk beginnen. De vervanging van Ule heer Ie Feber, die als admi nistratief en technisch hoofd van het bedrijf de dienst met pensioen gaat verlatten, beeft reeds enige tijd de aandacht en zal in 1960 haar beslag moeten ver krijgen. De vleeskeuringsdienst. In de kring Axel vonden 3040 levende keuringen plaats, tegenover 3116 in 1958. Gekeurd werden 707 runderen, 67 kalveren, 2258 varkens en 8 schapen, Het aantal huissladhtïngen bedroeg 816 tegen 879 in 1958. Hiterbij komt dan nog 1de 'keuring van inge voerd vlees. Beklaten werd tot verhoging van de keurlonen. Financiën. Dat al deze gemeentelijke taken, willen zij goed be hartigd worden, ingrijpende financiële consequenties met zich brenglenl, is iets, dat vanzelf spreekt. Het gemeentebestuur kaïn daarbij eeni duidelijk beeld van de financiële mogelijkheden, die haar ten dienste staan niet ontberen. Het is daarom te betreuren, dat de gemetente- finainciën nog steeds in nevelen zijp gehuld. Omtrent de nieuwe finianciële-verhoudingsregeling, die per 1 ajnuari 1959 zou moeiten zijn ingegaan, is nog niets naders bekend. De gemeentebegroting voor 1959 met haar onge- dek 'ttekort van 70.000,—is nog steeds niet goed gekeurd. Op ons verzoek om een subjectieve ver hoging werd nog gelen! beslissing genomen. Het tekort aan vaste financieringsmiddelen kon worden weggewerkt, zodat er 'thans geen kasgeld- leningen meer lopen. Getuige het tekort op de 'begroting blijft 'de fina- ciële 'Situatie van de gemeente moeilijk. Kapitaalsuitgaven mogen niet worden gedaan zonder dat daarvoor de vaiste financilerings- en dekkings middelen beschikbaar zijn. Het vlaJIt te betreuren, dat hierdoor het verzorgdngspeïl van onze gemeente, die toch blijkens het voorafgaande wel degelijk eenl leven de gemeenschap is. weer ernstig moet warden ge schaald. Reorganisatie. De door U ingestede commissie ad hoe voor de bestudering en voorbereiding van een reorganisatie der financiële administratie heeft haar taak zeer se rieus opgevat en met grote voortvarendheid aangevat. Hiervoor past een woord van dank. Zij is inmddels tot een reeks adviezen gekomen, wellke U in deze vergadering woijdlen voorgelegd. Ik ben er van overtuigd, mijne heren, dat dit over zicht nitet volledig is, maar toch geeft het wel onge veer een zuiver beeld van de toestand van de ge meurde in 1959. En als ik nu een blik in de toekomst mag werpen, dan verdringen Zich zovele belangrijke zaken in mijn geest, dat het onmogelijk is ook hierin volledig te zijn. Het meest opvallende en belangrijkste feit is onge twijfeld die mogelijke vestiging van een nlieuwe grote itj-iustrie op dte Axelse Vlakte. De perspectieven die deze vestiging openit, zijn momenteel nog nite geheel' te overzien. Ik kan U verzekeeren dat het college in dezen diËgent is en miu reeds voorbereidingen treft om gereed te staan aks het zover is. !k denk hier speciaal aan woonruimte en recreatie en alles wat hiermede samenhangt. Een zeer nauwe samenwerking met de gemeen|ten in de Kanaalzone zal van 'het allergrootste bealng zijn voor de toekomst. Ik denk hierbij aan de afvalwater leiding van Sas van Gent naar Temeuzen, waar ook Axel' op za'l kunnen aansluiten. De verniieuwiing en verbetering van straten en pleinen' zal met 'kracht ter ahnd moeten wordlen ge nomen, evenals die voltooiing van de straatverlichting aan Zuidsimgel eni Nieuwendijk. De aanleg van eteni vliegveld in Zeeuwsch-VHaan- dleren iis in een actueel stadium gekomen. Ben twee maal daagse retourvlucht Zeeuwsch-Vlaanderen Rotterdam zal misschien iin 1960 kunnen beginnen. .Al met al, mijne heren, zijn er geroeg perspec tieven om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Wel zal het uiterste van ons kunnen gevergd worden om de vele problemen tot eten goede oplossing te brengen. Ik doe dan ook vol vertrouwen een beroep op U. In eendrachtige samenwerking kan ook in de komende tijd veel goeds tot sand worden gebracht. Moge God ons werk zegenen!" (Vervolg op pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1