De geschiedenis van Axel. ZEELAND deze week: In één nacht Uw handen gaaf en zacht - Fran'kering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 23 JANUARI 1960 74e Jaargang No. 17 NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH -VLAANDEREN ABONNEMENTSPRIJSLosse nummer» 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen ie kon t£S. Andere plaatsen IJS. Buitenland 2,—. Hoofdredactie J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Maikt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK IV. IETS OVER DE OOST- OF GENTSEVAART. Nu we toch de Oostvaart hebben genoemd bespreken we eerst de bevaarbaarheid en de ligging dezer vaart. Grote schepen bevoeren de vaart, althans in de 15een 16e eeuw niet. Caland haalt een uitspraak van de heer Geldof aan, waaruit blijkt, dat door de on diepte het kanaaltje alleen kon worden be varen door schepen met een last van 5 ton. Schepen die over de Schelde kwamen met eenlading van meer dan vier ton moesten in ter neuse overgeladen worden in kleinere ,,Seykins", zoals blijkt uit de rekening van 1528-'29. Aan de bevaarbaarheid ontbrak in het midden der 16e eeuw jveel en voor uit diepen' was er geen geld. Maar voor de Suatie of afvoer van binnenwater was de oude Blide eohter van teveel gewicht om ze te laten verzanden. In een stuk van het Oud Archief A 1 merkwaardigerwijze niet te vinden in het boek van Jan Scharp, maar wel in „de oud ste stadsrekening van Caland'' komt een gedeelte voor, dat handelt over het verdel- ven van de Oostvaart. Of Scharp dit stuk niet heeft opgemerkt, of dat hij door de eigenaardige wijze van verdeling in tweeën en het eigenaardige inbinden er geen weg Bnee geweten heeft In elk geval heeft hij het niet en Caland wel gepubliceerd. Het is niet geschikt om in een kranten- arikel in zijn Igeheel geplaatst te worden, maar het heeft zijn verdienste, omdat het de loop van de Gentse Vaart aangeeft, als- tnede een beschrijving der landen, die er Op uitwaterden. Het stuk begint er mee, hoe Coninginne- Regente Maria, koningin-weduwe van Hon garije „een kloeke vorstin, die een krach tig bewind voerde", zegt Groen van Prin- sterer in zijn handboek inlichtingen heeft gekregen van de Procureur-generaal Ydrop van Waerhem en zijn adjoinct Jacob Masu- reel, dat de rabotten en shiizen jeghens de zee ter neuse in Assenederambacht en ook de vaart zelve niet onderhouden en uitge- dolven wordt en dat de ingelanden zich van verbetering niets aantrekken, zodat de schippers naar andere quartieren zouden gaan varen en de negotie uit Axel zou ver swijnen". Ook is er gevaar voor inundatie, daar men al dijkjes en dammen te Zouter Speye gelegd had om het zeewater te keren, maar ■waardoor het binnenwater niet afgevoerd kon worden. Door dit alles is het nodig sluizen en rabotten te repareren en de vaart uit te delven, welk werk de voor die tijd grote som van 3000 Karolus guldens of 250 pond zou vorderen. In het stuk worden nu op genoemd, degenen die belang hebben bij de verbeteringen van de vaart en die dus moes ten bijdragen in de kosten, welke betalingen moesten geschieden in handen van Jan Crabbe te Axel en in handen van Cornelis Pit de schoutete. De ene helft moet betaald worden te St. Jansmisse (juni') en dte andere helft t'alfougset (15 augustus). De belastingplichtigen zijn Eigenaars van huizen en schuren, staande in het dorp ter neuse, huizen en schuren en meestoven te Sauter Speye, te betalen in handen van Joost de Vos te ter neuse, die de som moet afdragen aan Jan Crabbe. De stad Axel 1 moest 300 Karolus guldens bijdragen. (De ouderen weten, dat aan de Vaartdïjk een laagte was tussen de Provinciale weg en het tegenover liggend wegje, welke laagte een overblijfsel was van die vaart). Verder wordt genoemd de Tol van Hel mond. Deze tol bracht veel geld op, heette vroeger de Tol van Axel en werd later de Tol van Helmond genoemd naar de heer Van Helmont, de latere eigenaar. Dan worden cenoemd huizen en schuren handerème te Ter Hole, te weten Weesaxhole. Het was een heul onder de weg bij de tegen woordige Bonte Koe. Ook bij het Water huis op de oude weg naar Zuiddorpe ligt een vliet die aan de Gentse Vaart herinnert. Van de Rode Sluis loopt naar het westen nog een kreek, die op sommige kaarten nog genoemd is de Zoute Vaart. Daar was nog zout water in. Verder naar het zuiden was er zoet water in de vaart. Verder was er op elk bunder „Scatting- moer" (denk aan Moerspui) in Axeleram bacht belasting. Verder worden genoemd huizen te Overslag. Ook elke pleyte (schip) moest betalen. Dan worden verder opge noemd Land in de Muziehoek (dat zal wel even verder dan Overslag gelegen zijn), 15 bunders moe rin de Wildie Moeren van het klooster Marquette, het land liggende in het gewest den Brandt en het land ge naamd het Riet (denk iaan de Riet- en Wulfdijkpolders bij Koewacht en Kemseke), het land genaamd de Woestijne bij Ha- rinxleed bij Biaudelo (misschien bedoeld de Langeleede bij Wachtebeke). Verder moes ten betalen de bierbrouwerd te Zoete Meye (tussen Overslag en Moerbeke), bierbrou werd te Moerbeke, te Langerbrugge, te ter neuse en Meulestede. Ook de korenmolens moesten betalen, zoals die te Beoostenblide en te Ter Lucht. Verder worden genoemd de landen te Wachtebeke, Zelzate en Ert- velde. De loop van de Gentse Vaart zien we dus van Terneuzen langs Zoute Spui en Axel waar bij het bouwen van een winkel nog een oude kademuur gevonden is en verder liep deze langs het Waterhuis en de Bonte Koe naar d'e Rode Sluis en Overslag en vandaar langs Wachtebeke met een zijtak naar Moerbeke en verder langs Langer brugge naar Gent. Van onder stond in dit stuk nog Ghe- gheven in onser stadt van Brussele, den 22se dag van October in het jaar ons heeren duysent vijfhondert acht en veertig, van ons keyserrijcke het 29e en van ons rijk van Gastille en d'ander het 33e. GetekentVerreyken. In 1567 werd door Fdlips verlof gegeven aan Axel om erfelijke rentebrieven uit te geven (een zekere pensioenverzekering) om te repareren de sluizen en rabotten in de stede van Axel liggende in het dorp van der Neusen (zie Sharp: deel II, blz. 83). De Jonge. Woningtoewijzing aan Zeeland. Het misschien wel belangrijste nieuws uit de provincie, althans voor hen, die reeds geruime tijd op woonruimte wachten, is de woningtoewijzing voor 1960 aan de pro vincie Zeeland. Het aantal woningwetwoningen, dat deze provincie heeft toegewezen gekregen, be draagt 600. In dit aatal zijn nog begrepen 400 woningen ten behoeve van de krotop- rniming. Voor de bouw van particuliere wo ningen met rijkssubsidie is aan Zeeland een waarborg van 1000 woningen verstrekt. Veel is het weer niet deze keer. Zeeuwse Collecte. De Zeeuwse Collecte 1959 heeft in totaal ruim 18.600,opgebracht. Dit was onge- eer 2000,meer dan het vorige jaar. Honderd van de honderd en één Zeeuwse gemeenten namen aan de collecte deel. Het Zeeuwse Rode Kruis collecteerde eveneens. De Zeeuwse Rode Kruiscollece heeft in het afgelopen jaar ruim 58.000,opge bracht, hetgeen ongeveer 400,minder is dan het jaar daarvoor. Hiermede heeft Zeeland voor de zevende maal het cam- pagnebord veroverd, dat het hoofdbestuur beschikbaar stelt voor de afdelingen met de hoogste opbrengst. Van alle Zeeuwse afdelingen komt ook nu weer St. Philipsland het beste voor de d&g met een opbrengst van niet minder dan 2300,-t, waardoor deze afdeling de lande- Like eerste werd. Toogdag Chr. Plattelandsjeugd. Vorige week zaterdag werd te Goes de jaarlijkse toogdag van de Zeeuwse C.P.B. en C.J.B.T.B. gehouden, welke onder leiding stond van de heer P. S. Dekker uit Zuid- zande. Sprekers waren de Commissaris der Koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, prof. mr. dr. I A. Diepenhorst, lid van de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal en de heer H. K. Michaelis, burge meester van Goes. De Commissaris betoogde, dat voor Zee land nog een goede toekomst was wegge legd. Prof. Diepenhorst had als onderwerp „Naar een nieuwe maatschappij". Burgemeester Michaelis sprak de hoop uit aat door de verwezenlijking van het Drie- eilandenplan en het Delta-plan meer grond voor de landbouw beschikbaar zou komen. Europese Conferentie. De aan het eind van deze maand te hou den Europese gemeenteconferentie welke te Straatsburg gehouden wordt op initiatief van de Raad van Europa, zal ook worden bijgewoond door een delegatie van de Ver eniging van Nederlandse Gemeenten. De burgemeester van Middelburg, mr. Joh. de Widt, 'zal deel uitmaken van deze Nederlandse delegatie. Ds. Heraianides 45 jaar predikant. De ook in onze plaats wel bekende ds. W. L. Hermanides, destijds predikant te Hulst, heeft j.l. zondag herdacht, dat hij 45 jaar geleden als predikant werd beves tigd. Hij woont thans te Ossendrecht. Insteekhavens te Goes kosten bijna 2 millioen. De vier insteekhavens te Goes, waarvan wij in ons vorig nummer reeds melding maakten, zullen naar raming 1,9 millioen kosten. Met de aanleg van de eerste twee havens in D.A.C.W.-verband werd inmid dels reeds een aanvang gemaakt. Havenrechten nog niet vastgesteld voor kanaal TerneuzenGent. Het verdrag over de verbetering van het kanaal TerneuzenGent is gereed, met uit zondering van het artikel over de haven rechten. Nederland zou volgens de Belgische re gering ten aanzien van deze rechten eisen hebben gesteld, die voor België onaanvaard baar zouden zijn. België 'zou de hoogte van de havenrechten willen aanvaarden, onder voorwaarde echter dat Nederland dan de eis tot vrijstelling in bepaalde gevallen zou intrekken. Thans zullen in Den Haag de Belgische ministers met de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat, drs. Korthals, pro beren een oplossing te vinden. Vliegdienst Rotterdam—Haamstede. De burgemeester van Haamstede, jhr. Roëlk heeft in de laatstgehouden raadsver gadering medegedeeld, dat er plannen be staan om deze zomer een luchtverbinding RotterdamHaamstede te openen. Het Rotterdams Luchtvaart Syndicaat zou hieraan medewerking verlenen. De landings-, stallings- en parkeergelden voor het vliegveld Haamstede werden door de raad vastgesteld. Telefoonverkeer met België gaat vlugger. Naar wij vernemen, zullen de Belgische telefoonbezitters met ingang van 1 februari a.s. automatisch de albonné's in Zeeland kun nen bellen, dus zonder tussenkomst van de telefonistes. Het automatisch kiezen in om gekeerde richting, dus van Zeeland uit naar België, is voorlopig nog niet mogelijk. Breskens krijgt een derde haven. Tijdens de vergadering van de „Vereni ging van Belanghebbenden bij de haven te Bieskens" werd medegedeeld, dat op de VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAG ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 ceat per m.n. Kleine Advert en tién 1-5 regels 1, iedere regel meer 12 cent extra. LOSSE GEDACHTEN DE VOGELS. Neen, lezeres en lezer, w'ij gaan U niet verder vermoeien met een opsomming van wat U allemaal in deze w'interse dagen moet doen om de vogeltjes aan de kost te helpen. Wanneer U onze raad de afgelopen week hebt opgevolgd, zult U er nu reeds plezier van hebben gehad. U kunt nu rustig verder „experimenteren". Maar, terwijl wij vorige week bezig waren met het schrijven van ons stukje over de voedering van de vogeltjes sprongen onze gedachten weer al iets verder. Wij dachten aan ons wandelbos en aan de vele vogels, die daarin in het voorjaar en de zomer plegen te verblijven. Hoe prachtig zou het zijn, zo sponnen wij verder aan dei gedachten, ook daar nog meer vogels aan te trekken en het bos nog aan trekkelijker te maken, dan het al is. Wij hebben in onze plaats tegenwoordig ook een technische school, waar onder meer het vak „timmeren" wordt onderwezen. Zou hiet nu niet mogelijk zijn, dat door de leerlingen de vogels in het bos worden „geadopteerd" Heeft de school ook de mijnenveger „Axel" niet geadopteerd Inderdaad, wij geven toe, dat het een vreemde combinatie is, maar toch komt ons idee ons zelf niet zo gek voor De timmerlieden-in-spé zouden voor de vogels nest- en broedkastjes kunnen maken en die in het bos op verschillende plaatsen cphangen. Tevens zouden zij misschien, wanneer dat in de winterse dagen nodig is, de vogels kunnen voederen. Wij twijfelen er niet aan of de vogels zouden de jongens en kun leraren zeer dankbaar zijn. In de zomer zouden zij als dank hun hoogste lied zingen, terwijl de mensen van de rust genieten. Misschien zelfs, dat na verloop van tijd ook andere vogelsoorten, dan die er thans reeds wonen, zouden worden aangetrokken, zodat het bos nog meer aantrekkingskracht zou krijgen. Bovendien zouden de jongens, aan wie op deze wijze ongetwijfeld liefde voor de vogels zou worden bijgebracht, automatisch gaan waken over hun gevederde vriendjes, waar door in het voorjaar als vanzelf een natuur- besdhermingswacht zou worden gevormd, die het uithalen van nestjes en het roven van eitjes tegen zou gaan. Misschienj zou, wanneer de middelen bij de jongens ontbreken om de materialen voor het vervaardigen van de kastjes aan te ko pen, daar via de gemeente wel iets op ge vonden kunnen worden Het was weer maar zo'n losse gedachte, die bij ons opkwam, maar het zou ons toch niets verwonderen, wanneer )de directeur met de leraren van d'e L.T.S. daar iets op zouden vinden rijksbegroting een bedrag van 300.000, is uitgetrokken voor de aanleg van een derde handelshaven aldaar. Breskens streeft naar een blijvende erkenning als zeehaven. Afschaffing woonruimtewet in Zeeland De ministers van Maatschappelijk Werk c-n van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid hebben de Zeeuwse gemeentebesturen ge vraagd te willen mededelen of, en. zo ja waarom, zij eventueel bezwaar hebben tegen het bij wijze van proef buiten werking stel len van de woonruimtewet en de afschaffing van de huurbescherming en de huurprijsbe- heersing. Zoals bekend zal zijn, hebben Gedepu teerde Staten van Zeeland reeds meegedeeld dat zij bijzonder huiverig tegenover deze maatregelen staan. Wanneer wij alleen naar onze gemeente kijken met het grote aantal woningzoekenden dan vragen wij ons af, hoe dit hier moet verlopen. Deze maatregel zal n.l. inhouden, cat de eigenaar van een huurwoning vrij is de huur op te zeggen en ook vrij is, de woning te verhuren aan wie hij wil. Het zou ons dan ook niet verbazen, indien het gemeenebestuur van Axel tegen deze buiten-werking-stelling van de genoemde v oorschriften bezwaren zal inbrengen. - AXELSE COURANT i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1