Zeeuwsch -Vlaanderen toekomstig recreatie-reservaat. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TJ/7y/7/?c Tere huid? Frankering bij abonnement, Axel. ZATERDAG 16 JANUARI 1960 74e Jaargang No. 16 AXELSE COURANT ABONNEMENTSPRIJSLowe nummers 10 cent. Kwartaal - abonnement Axel binnen Je kom 1,25. Andere plaatsen ƒ1,75. Buitenland ƒ2,—. Hoofdredactie t J. C. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster FIRMA J. C. VINK (Slot) „DAT MIJ HET MEEST VOORDEEL GAF, DAT QUAM MIJ VAN HET DIJCKEN, ALS WIJ DEN STOUTEN STROOM BEDWONGEN OM TE WIJCKEN." Aldus onze bekende volksdichter en raadspen de gouden eeuw deze regelen dichtte in zijn Jacob Cats had zich als ondernemende zoon wereldzeeën ook naam en faam verworven Tot zelfs in ons toenmalig „Staats-Vlaanderen wierf en waar hij jaarlijks geruime tijd placht gemeente Groede nog te huidigen dage de Kerk aldaar nog de familiebank der Catsen werk van houtsnijkunst wordt aangewezen. Dit laatste, niets met ons onderwerp uitstaand hebbende feit, vermelden we slechts terloops. Maar de geciteerde woorden hierboven vermeld schoten mij - ééns te meer - te binnen, toen wij op een mooie laat-najaarse dag van het voorbije jaar de Braakmanpolder bezochten om ons ter plaatse te oriënteren en op de hoogte te stellen van de toestanden aldaar in verband met de recreatiemogelijkheden die ook hier in ruime mate in het verschiet liggen. DE BRAAKMAN. Toen in 1952 door de indijking van dit bijna 1300 ha. grote poldergebied weer een stevige hap cultuurgrond aan het bestaande vruchtbare areaal in onze streek kon worden toegevoegd, werden de beide delen van „oost" en „west' al weer inniger met elkander verbonden. Maar aanstonds bleek aldra dat er naast winst voor de akkerbouw en agrarische sector ook nog tal van andere mogelijkheden zouden schuilen in dit pas gewonnen gebied. Zelfs kwam alras vast te staan dat circa één achtste deel - ongeveer 150 ha. - van het nieuw verworven polderland weinig productief te maken zou zijn voor de landbouw en meer bepaald scheen voorbestemd te zijn om voor recreatieve doeleinden te worden aangewend. Dit eenmaal vaststaande, werden deze gronden door de dienst van 's Rijks domeinen in erf pacht gegeven. Een z.g. „recreatie-schap' werd ingesteld onder het gemeenschappelijk beheer van de drie gemeenten Hoek, Philippine en Bier vliet, die in deze nieuwe polder expansie had den gevonden voor hun grondgebied en gemeen telijk territoir. De burgemeesters dezer drie ge meenten hebben o.a. zitting in dit besturende „recreatie -schap" Als men westelijk vanuit de Koudepolder, onder de gemeente Hoek, over de aan de eisen van het moderne wegverkeer uitstekend tege moet komende z.g. „Middenweg" deze nieuwe polder inrijdt, komt men alras bij één van die bekoorlijke waterrijke plekjes, die dit gebied een bijzondere karakteristiek geven. De dienst van het Staatsbosbeheer heeft hier links van de weg een aanplant van circa 9 ha. bos verwerkelijkt, dat in zeer nabije toekomst - vermoedelijk de komende zomer reeds als wandelbos kan worden benut. Hoewel in nog prille staat, be vindt zich deze oppervlakte reeds volop in was dom. VOL BELOFTE Wij Axelaren 'kunnen ons nog levendig voor de geest roepen, hoe vlak bij onze gemeentekom ons reeds over-populair geworden bos ten on zent zijn aanzien kreeg in een tijd van maar luttele jaren. Welnu, hier is in navolging van Axel door dezelfde Rijksdienst en met betrach ting van dezelfde bij de aanplant te volgen principe's, eveneens een object geprojecteerd dat weldra met niet minder bewondering door de ongetwijfeld komende toeristen zal worden ont dekt en uitverkoren. Men ziet te dezer plaatse het bos als het ware groeien. We hebben op die verrukkelijke najaarsdag dit afwisselend met loof- en naaldhout beplante sparrebos - waarvan in totaal circa 100 ha in de Braakmanpolder in aanleg is - in alle rich tingen en doorheen gans de polder en langs de oevers van het afwateringskanaal doorkruist. Thans wordt hier constant door een aantal ar beiders gewerkt teneinde het voorbereidende ob ject zo spoedig mogelijk te realiseren. Rechts van de Middenweg vindt men terzelf der plaatse de unieke gelegenheid die schijnt geschapen voor de realisering van kampeerter reinen, de bouw van bungalows en hotels, als mede voor de beoefening van de watersport. Als in de nabije toekomst alhier een hotel sionaris Jacob Cats, die als rasechte Zeeuw in bekend geestesproduct „82-jarig leven", van ons volk van kooplui en bevaarders der als indijker van aanzienlijke poldergebieden. alwaar hij zelf uitgestrekte eigendommen ver door te brengen. Zo wijst men ons onder de „Cats"-hoeve, terwijl in de fraaie Hervormde in ere wordt gehouden en als bijzonder sierlijk zal zijn verrezen met modern comfort, aanleg steigers en al wat daar verder bij behoort, zal deze omgeving gewis grote aantrekkingskracht uitoefenen op de van jaar tot jaar toenemende stroom van trekkers, vacantiegangers en toe risten. Voor zeer velen hunner zal hier een gezocht milieu gevonden worden. Een milieu, dat om de rustieke sfeer de voorkeur heeft van een steeds groter contingent zomergasten, die in hun vacantie werkelijk eens enige dagen of weken van intense rust zullen vinden. Hoe weinig wordt in onze dagen het echte vacantiegenot beleefd en is het voortdurend jak keren - soms gans West-Europa door - er op gericht om zoveel mogelijk landen en steden te „doen", zonder tot het innerlijk genieten en beleven van het schone en merkwaardig zeld zame te komen. Doch ook daarin openbaart zich een steeds grotere kentering De jongset algemene vergaderingen van de Zeeuwse V.V.V.'s gaven in sterke mate uiting van de allerwege te constateren drang in deze kringen om de mondaine badplaatsen de "ug toe te keren en in de meeste gevallen reeds een jaar tevoren „pension" te reserveren in de door hen begeerde en geprefereerde „rustige sfeer". Daartoe is vanzelfsprekend voorlopig het Braakmangebied nog niet te rekenen Een ont spanningsoord in „optima forma" is hier ten enenmale nog niet geschapen. Uiteraard kan vooralsnog niet gesproken worden van enigerlei bevredigend comfort, hoe bescheiden de eisen ook zijn die zelfs de kampeerders maar stellen. Maar men verzekerde ons met stelligheid dat hieraan hard gewerkt wordt En met name de watersport zal in de nabije toekomst hier een ideaal oord vinden om zich te ontplooien en haar vleugelen uit te slaan. Bovendien stelt „Staatsbosbeheer" er prijs op, met uitzondering der dusgenaamde „natuur reservaten" alle wandelpaden doorheen de pol der in dit recreatie-oord volledig en ongehinderd open te stellen voor het publiek. Het meest noordelijk gelegen waterrijke ge deelte van deze jolder, de plm. 40 ba., die dicht bij de Koninginnepolder onder de gemeente Biervliet gelegen zijn, vormt een unieke water partij die als geschapen is voor een broedplaats voor bepaalde en ook uitzonderlijke soorten vogels en waterwild. Summa summarum kregen we de indruk dat in de nabije toekomst als de opgaande bomen, zoals populieren en eiken meer tot wasdom zul len zijn gekomen, hier een tot langdurig ver blijf lokkende entourage zal ontstaan. De sin gels, omzoomd met besdragende soorten aan plant, o.a. ook meidoorn en wilde roos beloven zowel voor mens als vogels, waterwild en wat de fauna verder nog aanlokkelijk zal maken, een klein paradijs. Bij de van jaar tot jaar toenemende stroom van trekkers en vacantiegangers, ook uit om ringende landen en van overzee naar onze streken zal voorzeker ook dit oord weldra „ont dekt" worden als ideale pleisterplaats voor meer daagse bezoeken en kampement. Nu hebben we nog niet eens gesproken over het prachtige schouwspel, dat er te genieten valt vanaf de kruin van de ongeveer 2600 meter lange Scheldedijk, die de beide delen van Zeeuwsch-Vlaanderen nu verbindt. Alweer een stuk imposant werk, dat ons volk stempelt en karakteriseert vanwege de strijd - de eeuwige strijd - tegen de zee en de woelige wateren. Altijd weer boeit ons dit machtige schouwspel van de nooit afgaande krachtmeting tussen de mens en de natuur, als we over de zee vóór en de polder achter ons blikken. De Braakman in zijn stille wijdsheid bood voor de indijking reeds een toneel van bekoorlijkheid. De kudden schapen die toen nog op de schor ren weidden zijn nu ver geslonken, ja welhaast verdwenen Maar de zee- en slikvogels, die het tafereel toen al verlevendigden zal men door tiet natuurreservaat zoveel mogelijk trachten te behouden. Waarmee deze bron van onvermengd genot ten dele zal worder. beschermd en be houden. HET ZWIN. En zo gaan onze gedachten naar dat andere grootse natuurreservaat aan de uiterste westkant van ons Zeeuwsch-Vlaamse land, naar het Zwin. Maar van Braakman tot Zwin verliest de Scheldestroom steeds meer van haar karakter als rivier. Trouwens de getijdenwisseling doet zich ver landinwaarts gevoelen, nog tot voorbij Antwerpen. Om van de uitgestrekte zandbanken in de Westerschelde niet te spreken. En het Zwin in open verbinding nog steeds met de zee, waar bij springtij het water nog zeer ver in doordringt, heeft een geheel ander karakter dan de Braakman. Van hieruit langs de zuidelijke Schelde-monding tot Breskens zet zich de duinenreeks als verlengstuk van de Vlaamse kust voort. De zee, de duinen en de wolken 1 Machtig schouwspel van pralende wolkenstoeten langs de horizon en bij helder weer rijkt onze blik tot de meerdere tientallen meters 'hoge Walcherse duinen. Het brede Cadzandse strand is des zomers de trekpleister voor de duizenden van her en der. Steeds meer lokt dit unieke oord ook ontelbare buitenlanders en deze verkiezen Cadzand aan het Zwin als de ideale badplaats met zijn aparte sfeer boven de mondaine badplaatsen langs de Belgische kust en elders. fjabyderm-zeep VERSCHIJNT IEDERE ZATERBAO ADVERTENTIEPRIJS10 cent per m.m. Bi! contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.ra. Kleine Advert en ti Sn 1-5 regels ƒ1,— iedere regel meer 12 cent extra. Inderdaad, zelfs velen onzer streekgenoten weten het - nog lang niet alle - te waar deren Maar een staag rijzende stroom van buiten landers van jaar tot jaar, meer en meer En deze zoeken ook de schoonheid van het steads meer ontdekte - zo vaak en ten onrechte i - misdeelde en achteruit gezette Zeeuwsch- Vlaanderen 1 Dit Zeeuwsch-Vlaanderen is geen kil en doods overjordaans gelegen stuk gronds Het is als woonstreek niet eentonig, ook al liep de bevolking in de ongeveer 30 gemeenten die het telt ook in het afgelopen jaar weer met een kleine duizend terug. Er mogen dan geen bergen of uitgestrekte wouden zijn, het vlakke land met zijn soms bijna onafzienbare polders, waarin de uitgestrekte akkers in keurige en kleurrijke vak ken verdeeld liggen is in het hoogseizoen voor de buitenlanders even mooi als voor ons de Alpen of het Zwarte Woud. Het teer-groene waas dat in het voorjaar de bomen kleurt, de koolzaadvelden of de vlas- en graanakkejs en de Breugelse bedrijvigheid, die er op de velden heerst in de oogsttijd, maken ze onze streek niet tot een waar lustoord Een paradijsje De verscheiden tinten die de herfst ons te ge nieten geeft, zijn zij het niet ,die onze gemoe-, deren met weemoed vervullen - als we er maar ontvankelijk voor zijn En het zijn vooral Be vreemdelingen die dit zo juist weten te waar deren. Zij komen in steeds grotere getale naar ons landeke Zij aanschouwen een Aarden- burgse St. Baaf en een Hulsterse St. Willebrord- basiliek, die in de middeleeuwen (of reeds daar voor) op onze geboortgrond verrezen. (vervolg pagina 2, onderaan) LOSSE GEDACHTEN I Aan de boorden van het Zwin, dat eertijds in verbinding stond met Brugge en Damme, slapen tal van eertijds aanzienlijke handels steden. Toen Brugge zijn kosmopolitisch karak ter langzamerhand verloor en de zee deze Wst- Europese haven van de Middeleeuwen verliet, heeft het voorgeslacht lange tijd getracht de verbinding met de zee te herstellen. Zo kwamen eerst Damme, dat zijn naam dankt aan de dam die gelegd was tot het behoud van de directe verbinding met de zee, en later Sluis, St. Anna ter Muiden en nog andere steden tot grote bloei. Al deze voormalige handelssteden dankten hun bloei aan deze poort van Vlaanderen. Reus achtige werken werden uitgevoerd. Een nieuwe zeearm werd uitgegraven in de oude Elmare, die langs Oostburg naar de Braakman liep en die men op oude kaarten van rond 1500 nog ziet. Maar het beoogde succes bleef uit en de ver zanding ging door, onverpoosdH En Brugge moest de hegemonie als handels-metropool prijs geven Maar de majesteit van het Zwin bleef ge handhaafd. Tot in onze tijd, nu de regeringen van Noord en Zuid blijven waken over dit his torisch zo betekenisvolle gebied, dat nu als natuur-reservaat beschermd blijft. Ook voor de komende generatie's. Het ongerepte natuurschoon onderscheidt zich door een grote zandvlakte, die de reeks duinen die Cadzand met Knocke verbindt, onderbreken. Een groot sohorrengebied, allerwege nog met killen en meestal doorwaadbare geulen door sneden en verder uitgestrekte grasvlakten, die zich uitstrekken achter de op Belgisch gebied gelegen duinen. De bekoorlijke en zelfs unieke schoonheid van deze enkele duizenden hectare grote opper vlakte geniet - zoals we reeds zeiden - de hoge bescherming van overheid en natuurlief hebbers. De eigenaardige flora en de zeer be langwekkende fauna, speciaal van zeer zeldzame vogelsoorten, is hiervan de oorzaak. Zij maken dit gebied tot een waar domein voor strand- pluviert^s, sterntjes en meeuwen, die er elk seizoen bij duizenden broeden in gezelschap van allerlei andeT zeegevogelte. Kortom, een oord van boeiende schoonheid, op de uiterste zuid-westelijke tip van Nederland, op zijn mooist als in de nazomer in paarse gloed het limoenkruid bloeit. Is het wonder dat een Zeeuwsch-Vlaams dich ter, Jan Eëkhout, op de top van het Cadzandse duin de inspiratie vond voor zijn gedicht, waarin hij dit liefelijke oord bezong met de woorden „Zo ligt mijn wereldje kleen en bloot, een schitterpereltje in de schoot van 't groot Heelal Gods stralend gebied Maar - velen weten het niet DE VOGELS. Wat kunnen vogels, vooral in het voorjaar,' v/anneer pas gezaaid is, toch lastig zijn En denk eens om de spreeuwen en merels, als de aardbeien in Uw tuintje zo aanlokkelijk' beginnen te kleuren U weet er natuurlijkj alles van. Maar toch zouden wij in deze tijd, wanneer het vriest en er sneeuw op de wegen en velden ligt, een beroep op U willen doen om eens^ extra aandacht aan deze soms lastige beestjes te schenken. Hoe vervelend zij kunnen zijn, U zult het; toch niet over Uw hart kunnen verkrijgen, zo, dachten wij, Uw gevederde vrienden - die zo nu en dan ook Uw gevederde vijanden kunnen zijn - honger en dorst te laten lijden. Wanneer U het in feite de vogels niet zou gunnen - hetgeen wij nog niet geloven - gun dan Uw kinderen het plezier van het voederen. Want, dat Uw kinderen - en ook U zelf er plezier van zullen hebben, dat kunnen wij U bij voorbaat al verzekeren Hebt U wel eens de proef genomen met wa pinda's oftewel olienootjes, die U aan een eindj garen hebt geregen en daarna buiten gehange hebt Probeert U het eens en zie dan hoe mooi eu behendig de koolmeesjes daaraan gaan benge len om de begeerde nootjes er uit te pikken. Roodborstjes, merels en lijsters schijnen ver zot te zijn op ongekookte havermout. Alle vogels hebben vooral bij vorst ook be- hoefte aan vet. Ongezouten spek en spekzwoerd oliehoudende zaden en vetbollen, die wel in de winkels voor vogelvoer te koop zijn, komen hier voor in aanmerking. Ook kruimels brood en ge kookte aardappelkruimels zijn welkom. Deze vliegers kunnen bij vorst ook dorsi krijgen. Zet U daarom eens een beetje drink- i water voor hen gereed. Maar past U wel op, dal de vogels zich daarin niet kunnen gaan baden want dan zouden hun vleugels bevriezen, waar- i door zij een gemakkelijke prooi voor de poes zouden worden. U zult zien, wanneer U begint met het voe deren, dat U daaraan evenveel plezier zult be leven als Uw kinderen. En wij weten haast wel zeker, dat U bij di genoegen zult vergeten, dat U in het voorjaai weer gaat schelden op die nare beesten, die Uw zaad uit de grond pikken. Ja, wij durven nog verder gaan U zult he er voor over hebben, dat Uw voorjaarstuintj< wat schade ondervindt, dank zij het genoegen dat U deze winterse weken hebt gehad. Misschien, dat U de vogels daardoor inder naad als Uw gevederde vrienden zult gaan zien i Wij hopen het

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1