HST LAND VAN AXEL IN I9S9 ZEELAND deze week: 1960. AXELSE COURANT I I 1 1 I i i I 1 I I g NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN m I Redaktie en Uitgeefster van de wenst al haar lezers een EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 8 1 I '4 B 1 mm mmmm HET NIEUWS UIT EIGEN LAND IN HET AFGELOPEN JAAR WAT !N f959 IN HET BUITENLAND ONZE AANDACHT TROK Frankering bij abonnement, Axel. VRIJDAG 1 JANUARI 1960 74e Jaargang No. 14 AZELSE COURANT VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAO ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 10 cent Kwartaal - abonnement Axel binnen de kom 1,25. Andere plaatsen f 1,75. Buitenland 2,—. Hoofdredactie t J. G. VINK. Redactie en Administratie i Axel, Markt 12, tel. 0 1155-646, postbus 16 Drukker - Uitgeefster s FIRMA J. G. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 10 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 30 cent per m.m. Kleine Advertentiën 1-5 regels 1,—» iedere regel meer 12 cent extra. 1 9 5 9 is een jaar dat wij allen niet licht zullen vergeten. Het was een bijzonder jaar, waarin naast de vermeldenswaardige feiten, die wij elk jaar weer ontmoeten, deze keer toch wel de ongekende mooie en warme, maar ook ongekend droge zomer allereerst in onze ge dachten opdoemt. Gelukkig heeft de droogte zich in Zeeland niet in die mate doen gelden als in andere delen des lands en zo behoort Zeeland nog tot de gebieden die hulp kunnen verlenen aan de streken die het ergst door de droogte getroffen zijn. Toch zijn er stellig ook in onze omgeving velen die schade hebben ondervonden door deze droogte. Anderzijds zijn er natuurlijk ook weer groepen die een buitengewoon goed jaar heb ben gehad door de ongekend mooie zomer, die een record-verkoop aan ijs, bier en limonade en dergelijke artikelen opleverde en die de wei nige bad- en zwemgelegenheden even goed als de brede stranden in het „Land van Cadzand" van dag tot dag bijna overbevolkte. Gelukkig is het Land van Axel veelzijdig in zijn ontwikkeling en heeft het tal van bestaans- bronnen zodat een slecht jaar voor een bepaalde groep van de bevolking zich weer compenseert door anderen die niet van de weersomstandig heden afhankelijk zijn. De industrie in onze streek maakte een goed jaar en er wordt nu hard gewerkt om de eco nomische mogelijkheden in onze streek nog te vergroten. De verbreding en verdieping van het kanaal Terneuzen - Gent wordt een feit en het zal niet lang meer duren of aan de werkzaam heden voor dit enorme project zal worden be gonnen. Jammer is het dat vooral de bewoners van Sluiskil het nog bang om het hart is hoe uiteindelijk de schaderegeling zal verlopen voor hun panden die straks zullen moeten worden ge sloopt. Terneuzen werd aangewezen tot ontwikke lingskern, een verheugend besluit, waarvan ech ter te betreuren valt dat het niet wat ruimer ge zien werd-en voor de gehele kanaalzone van toe passing werd verklaard. Ook Axel, Sas van Gent en Westdorpe hebben behoefte aan steun bij de vestiging van nieuwe industrieën om zo het maar nauwelijks op peil blijvende bevolkings- tal van Zeeuwsch-Vlaanderen te verhogen en het vertrek-overschot te kunnen doen overgaan in een vestigings-overschot. Zeeuwsch-Vlaan- deren moet de mogelijkheid krijgen om de na tuurlijke groei van zijn bevolking - en zo moge lijk nog meer - in eigen gebied werk te ver schaffen. De aanleg van een vliegveld in Zeeuwsch- Vlaanderen is thans weer een actueel onderwerp. In Rotterdam is het initiatief genomen om te komen tot een regelmatige luchtverbinding met Zeeuwsch-Vlaanderen. Wil dit verwerkelijkt worden dan zal er dus ook een voor deze dienst geschikt vliegveld moeten komen, een vliegveld waar wellicht ook de industrie baat bij kan hebben. Laten wij hopen dat de initiatieven die in het afgelopen jaar op dit gebied zijn ontplooid tot resultaten zullen leiden. De Braakman onderging het afgelopen jaar ook weer verbeteringen. Er kwam nieuwe aan plant en de aanvankelijke woestijn begint nu wat liefelijker te worden. Voorbereidingen werden getroffen om nog voor het komende seizoen ook de accomodatie voor de watersportliefhebbers aanmerkelijk te verbeteren. Wanneer wij na deze zaken van betekenis voor de gehele streek het leven in Axel zelf nog eens overzien, dan valt ook hier heel wat te vermelden. Het verenigingsleven was actief en naast de groei en bloei van diverse bestaande vereni gingen mag hier in het bijzonder worden ver meld de Stichting van een Oranjevereniging, die reeds in de eerste maanden na haar op richting bij de 50e geboortedag van H.M. Ko ningin Juliana uitstekend werk heeft verricht. Nu wij dan toch aan de feestviering toe zijn. mag toch ook zeker de herdenking van de be vrijding, die bij dit „kroonjaar" luisterrijk werd gevierd, zeker niet onvermeld blijven. De deel name aan deze viering was algemeen en de Poolse gasten, w.o. Generaal Maczek, die deze dagen bij ons waren, uitten zich buitengewoon waarderend over hetgeen hier in Axel werd ge daan ter nagedachtenis van hun gevallen kame raden. Nieuwe activiteiten vallen verder te vermel den van de Stichting Streekcentrum Axel, die zich in de laatste maanden van 1959 met haar Najaarsactie - die een record-omzet behaalde i— met de intocht van Sint Nicolaas en met de Kerst-illuminatie actief weerde om haar naam eer aan te doen en Axel nog meer bekendheid te geven als winkelcentrum voor geheel Oost Zeeuwsch-Vlaanderen Het voorjaar van 1959 bracht ons, na een actieve strijd op het politieke front voor de ver kiezingen, een nieuwe gemeenteraad, die onder tussen al heeft getoond uit het goede hout ge sneden te zijn en met respectering van elkanders overtuiging in zijn geheel te willen streven naar meerdere en grotere ontwikkeling van Axel. Een buitengewoon onverwachte verandering in het bestuur van de gemeente Axel was het verlenen van ziekteverlof aan burgemeester Van Oeveren. Op verkeersgebied werd in Axel weer aan jong en oud op school en in vrijwillige lessen onderricht gegeven in de verkeersregels om zo bij te dragen tot groter veiligheid. Niettegen staande deze voorzorg was er weer een zeer lange rij van verkeersongevallen, waarbij helaas meerdere zeer ernstige. Het gereed komen van het vrij'liggende rijwielpad langs de weg Axel j Terneuzen betekende eveneens een grote bij drage tot veiliger verkeer. Laat ons hopen, dat wij eind 1960 ook van de weg Axel - Sluiskil hetzelfde zullen kunnen vermelden. Opspraak in binnen- en buitenland verwekte de beestachtige moord die onder de gemeente Axel in de Catharina-polder werd gepleegd door een Belgische huisknecht op zijn invalide echtgenote. Wanneer wij verder nog zo eens een greep doen uit de gebeurtenissen van het voorbije jaar dan kunnen wij hier nog noemen het vertrek van meester de Kort als hoofd van de R.K. Sohool wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd, het Provinciaal Rui- terconcours van de L.R. „De Oranjeruiters" op 2e Pinksterdag, wat een record aantal be zoekers opleverde en in Axel zelf werd opge luisterd door wat amusement voor de jeugd. Axel was gastheer voor de Provinciale ver gadering van het Groene Kruis, de B.B. was actief met het organiseren van meerdere oefe ningen, al dan niet in samenwerking met de E.H.B.O. Axel kreeg een diepvries-centrale, die in de korte tijd van haar bestaan reeds be wezen heeft in een grote behoefte te voorzien. Op onderwijsgebied valt het in gebruik ne men van de nieuwe fraaie land'bouwhuishoud- school te vermelden. Ten behoeve van het tech nisch onderwijs verrees aan de Polenstraat- Buitenweg een nieuwe Technische School, ter wijl de voorbereidingen voor de bouw van een openbare kleuterschool, thans, na jarenlange moeilijkheden ook zo ver zijn, dat voor het komende schooljaar deze allerjongste school jeugd in e ennieuw gebouw zal kunnen worden gehuisvest. De Chr. Openbare Leeszaal en Bibliotheek wist zich wat te moderniseren en verfraaien en heeft thans na verkregen rijks- en gemeente subsidie de mogelijkheid haar activiteiten be langrijk uit te breiden. Ten slotte deed Axel ook op sportgebied weer van zich spreken een onzer stadgenoten wist het landelijk biljartkampioenschap 3e klasse, cadre 38-2 te behalen, terwijl op tafeltennis gebied ook een onzer stadgenoten een kam pioenschap in de wacht sleepte en meer op het terrein van hobby dan van sport behaalde een stadgenoot met zijn kanarie's een wereld kampioenschap en kreeg uit Lissabon een gou den beker thuisgestuurd. Laat ons hopen, dat gesteund door het stre ven van gemeentelijke autoriteiten en al de genen die hier verder op enigerlei wijze hun medewerking aan kunnen verlenen, bereikt zal worden dat Axel ook in 1960 weer een goede toekomst tegemoet gaat ,meer woningen, meer onderwijs-inrichtingen, meer sportterrei nen, vestiging van industrieën, een vliegveld envult U maar in wat U nog meer zoudt wensen. Actie ten behoeve van slechthorenden. Te Goes bestaat sedert enkele, jaren het Audio- logisch Centrum. Deze instelling heeft in de af gelopen jaren ongeveer 300 personen geholpen, door middel van hoorapparaten of anderszins weer een volwaardige plaats in de maatschappij te kunnen innemen. Aangezien echter aan dit centrum geen rijks- of provinciaal subsidie toe gekend wordt, kan het zijn werkzaamheden moeilijk uitbreiden. Daarom zoekt men naar middelen om de werkzaamheden op een ge zonde financiële basis te schoeien. De Zeeuwse jeugd heeft reeds een dubbeltjes-actie op touw gezet voor hulp aan hun slechthorende leeftijds genoten. Nieuw Lyceum te Goes. Op 3 februari a.s. zal te Goes de bouw van het nieuwe lyceum worden aanbesteed. De bouw- en inrichtingskosten worden geraamd op 2 Vz millioen gulden. Nieuw wijkgebouw voor het Groene Kruis te Terneuzen. Tijdens de jaarvergadering van deze vereni ging deelde de voorzitter, de heer H. Ribbens, mede, dat gehoopt wordt in het voorjaar van 1960 de eerste steen te kunnen leggen voor een nieuw wijkgebouw. Dit gebouw zal verrijzen aan de Van Steenbergenlaan tegenover het Juliana- ziekenhuis. Tevens komt bij dit wijkgebouw het consul tatiebureau' voor de tuberculose-bestrijding. De bouwkosten zullen naar raming ongeveer 350.000,|- belopen, waarvan Onder meer reeds 45.000. - beschikbaar is in de vorm van een gift van het Italiaanse Rode Kruis, geschonken na de watersnoodramp in 1953. Zeeuwsch-Vlaams Iandbouwverslag 1959. Het Zeeuwsch-Vlaams Iandbouwverslag 1959, uitgegeven door de Stichting tot bevordering van landbouwkundig onderzoek in Zeeuwsch- Vlaanderen is weerverschenen. Het verslag, dat ongeveer 120 bladzijden telt, bevat verschillende artikelen op landbouwgebied en is verlucht met vele foto's. Wegomlegging te Sluiskil opgeheven en weer van kracht. De wegomlegging te Sluiskil achterom de cokesfabriek, welke noodzakelijk was in ver band met de verbetering van de weg „onder de kranen" behoort weer tot het verleden. Althans voorlopig. Want volgende week dins dag en woensdag zal deze weg weer worden af gesloten en de week daarop nogmaals en dan gedurende een maand in verband met het mon teren van een nieuwe kraan voor de genoemde fabriek. In 1960 een motel te Nieuwvliet. Tijdens de laatst gehouden raadsvergadering heeft de burgemeester van Nieuwvliet, de heer J. C. Everaars, medegedeeld, dat wanneer de bestaande plannen de goedkeuring van hoger hand verkrijgen, nog vóór het badseizoen 1960 in die gemeente een motel zal worden gevestigd met niet minder dan vier en dertig kamers. Werkzaamheden in de Braakman gaan voort. De Nederlandse Heide Maatschappij is thans begonnen met de verdere ontsluiting van het recreatiegebied in de Braakman. Het betreft hier de aanleg van een nieuwe weg, twee kampeer terreinen, een parkeerterrein en een haventje met aanlegsteigers. Dat men hier grootse plannen heeft blijkt wel uit het feit, dat overwogen wordt een zeilschool te stichten. Ook de aanleg van een zwembad met douches, kleedgelegenheden etc. zou in het begin van 1960 worden aanbesteed. '4 4 4 33 '4 8 '4 33 mm S? 33 V O '4 *9 33 BB LOSSE GEDACHTEN OUD EN NIEUW. Wij zitten wel midden in de feestdagen. Eerst hebben wij aan het begin van deze maand het Sint Nicolaasfeest gevierd het huiselijke feest van de gezelligheid Vervolgens was het het Kerstfeest. Een ge heel ander feest. Een religieus feest. Het feest van de geboorte van Jezus Christus. Nu hebben we de jaarwisseling oud en nieuw. Eigenlijk wel een groot verschil, die viering van Oudejaar en de viering van Nieuw jaar. Oudejaar komt altijd met een beetje wee moed een tikje melancholie voor hetgeen voorbij is. Veel kan er in zo'n jaar gebeurd zijn blijde maar ook droeve dagen. En bij het afsluiten van het jaar dient de balans te worden opgemaakt. Zou die balans in evenwicht zijn Dan volgt daarop de le januari Nieuwjaar Veel heil en zegen Dat wensen wij elkaar. Is dit welgemeend? Zijn het geen holle frasen Wees steeds een zegen, niet alleen op de le januari- maar van 1 januari tot 31 december Dat is moeilijk, erg moeilijk zelfs. En toch moet ieder zich voornemen zo zijn leven in te stellen, een vol jaar lang. Ook dan rijzen weer de vragen wat zal het nieuwe jaar ons brengen Voorspoed Tegenspoed Gezondheid Ziekte Oorlog Vrede Wij weten het niet. Gelukkig, dat wij het niet weten Het is een goede gewoonte van de Christelijke Kerk om het jaar af te sluiten met een kerk dienst, met God. Wij veronderstellen, dat vele van de lezer essen en lezers een kerkdienst op die avond hebben bijgewoond. Vele kerken beginnen het nieuwe jaar even eens met een kerkdienst, met God. Wanneer wij dan niet weten, wat de toe komst ons zal brengen, laten wij het dan rustig aan God overlaten. Hij weet wat goed voor ons is. Daarom kaï» de wens „Veel heil en zegen" zeker worden uitgesproken. Moge 1960 veel heil en zegen brengen En zou het anders zijn, dan geldt nog steeds hetgeen in het prachtige lied wordt gezegd Wat de toekomst brengen moge Mij geleidt des Heren hand Chr. U.L.O. te Middelburg schooidam- kampioen van Nederland. Er bestaat tegenwoordig ook een schooldam- competitie. Tijdens de kerstvacantie werd te Utrecht de finale gespeeld tussen de kampioenen van west-, zuid- en noord-Nederland. Deze finale werd gewonnen door vijf leer lingen van de Chr. U.L.O.-school aan de Olmen laan te Middelburg. Belfort te Sluis gerestaureerd. De restauratie van het gedurende de oorlogs dagen in 1944 verwoeste Belfort te Sluis zal in de loop van het jaar 1960 gereed komen. De officiële openingsplechtigheid in augustus cf september a.s. zal gepaard gaan met ver schillende feestelijkheden. Tegelijk zal een ten toonstelling worden gehouden onder de titel -Rondom het Zwin". Dan zal het beroemde Jantje van Sluis weer op zijn oude plaatsje op de toren staan. KROONGETALLEN 1959 lOOe KNVB TOTO NIEUWE VERKEERSBORDEN VOOR TUNNELS EN VER KEERSPLEINEN 500.000e TV-KIJKVERGUNNING GROTE DROOGTE IS RAMfcSSï ZALIG VOOR VEE EN f OOGSTEN 600.000GULDEN IN VOETBALPOOL WEDUWEN EN WEZEN VERZEKERING AANGE NOMEN 750.000^'NIEUWE WONING sedert 1946) OAM-DAM RACE - no-o-u^. BEEiE gf no BEflfi Iê£ PLAN TOT VESTIGING VAN NIEUWE UNIVERSITEITEN NIEUW KABINET DE 0.UAV VERPLAATSING VAN THEE-EN TABAKS MARKT UIT AMSTERDAM lOOO.OOO BROMFIETSEN SJAH VAN PERZIE EN KONING BOUDEWIJN BEZOEKEN ONS LAND lOOO.OOO KLM PASSAGIERS ■PRINSES BEATRIX „KOOPT DRAKESTEIN PRINSES BEATRIX HAARDE VERENIG: DE STA TEN-C Sivnx VtSTZi PARLEMENTSVERKIEZINGEN ^EXPEDITIE naar HET STERRENGEBERGTE TAPIJTKEVERS KRUIPEN OVERAL ZEEUWSE BOEREN- ADOPTEREN VEEJ; UIT DRENTE ADVIES TOT STOPZET- tlNGVAN BOUW DER MUOEAIBJ..* SOOVv.d.EINDE WINT HET PROCES BAARLE NASSAU NEDERLANDSE MILITAIREN OEFENEN IN LA COÜRTINE KLM-VERKEER OP SINGAPORE DOOR ENGELAND BELEMMERD^Spo r ONDERZOEK SCHEMING FGEHEIM KJEBW Ml VOORTDURENOE STIJGING VAN VEKEERS0N6EVALLEN 'Ai,. y>-: V. PELT jS93S1 OPRICHTING EUROPESE VRIJHANDELS ASSOCIATIE GESLAAGDE LANCERING VAN MAANRAKETTEN TERUGGANG VAN HET SO- VERENIGDE NI* ON REIST DOOR DE SOVJET UNIE CIALISME IN W.EUROPA OOST-WEST CON FERENTIE IN GENEVE v ST.LAWRENCE ZEEWEG GEOPEND WERELDREIS VAN EISENHOWER HERSTEL USA-STAALSTAKING BELEMMERT DE INDUSTRIE WELDIGT GR EM S 6 E SC MIL INDIA-CHINA CHROESTSJEW OPREIS 000R DE VER.STATEN =-=U INVAL IN LAOS VREDESPOGING IN ALGERIJE NEIGING TOT NATIONALI SEREN VAN OLIEBRONNEN ONRUST IN HET CARI BI SC H GEBIED AFRIKA KOMT TOT ZELFBESTUUR AANHOUDENDE IN BELBISCH KONGO ECONOMISCH VERVALI VAN INDONESIË MUITERIJ BIJ DE LUCHT- MACHT VAN BRAZILIË y.PELT|S9352l JOHN FOSTER DULLES 'JW V J \J OVËHEOEN Jr*- I MUITERIJ BIJ DELUCHT-I - z J MACHT VAN BRAZILIË 1 - Cn 'jgt-.m. iS K r-'r-w .- AUSTRALISCH-HEDERLANDSE OVEREENSTEMMING OVER NIEUW GUINEA IZUIDPODL WORDT VREDESGEBIEÖ1 Sr -

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1960 | | pagina 1