AXELSE COURANT Gelegenheids kleding 1 1 1 1 1 i 1 1 extra kerst verrassing DUBBEL AANTAL Zilvervloot - waardebiljetten m&m wm DAMES-, HEREN- en KINDERCONFECTIE en TEXTIEL!! m iïedcitfs KLEDING B g WM Laatste nieuws In de deelnemende Axelse Textiel- en Confectiezaken ontvangt U als op ALLE Dat betekent voor U dubbel zoveel keuze als waar ook in Zeeuwsch-Vlaanderen en dubbel profijt door dubbel aantal waardebiljetten Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 18 DECEMBER 1957 72e Jaargang No. 23 O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf* E WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL KERSTWIJDINGSDIENST. mals voorgaande jaren wordt in de Ned. Herv. alhier op de vooravond van Kerstmis weer een gsdienst georganiseerd. wwrinwniiTiiMrin ^heÓhüLiqp uteck. ZAAMSLAG SPORTNIEUWS ZWARTE KOSTUUMS ZWARTE KOLBERTS FANTASIE PANTALONS ZWARTE PANTALONS JACQUETS SMOKINGS ROKKOSTUUMS in alle maten voorradig. Noordstraat AXEL Telefoon 773 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVESTENTIEFEIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Inp tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*, kdvertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD deze dienst zullen het Herv. Kerkkoor en het koor in samenwerking met de zangvereniging :endo" te Hoek, het Kerstoratorium van H. izzi uitvoeren. Dit oratorium bestaat uit een ital koren, afgewisseld met recitatieven voor in- en baritonsolo, welke respectievelijk door ow Risseeuw en de heer J. Dieleman zullen n vertolkt. predikanten Ds. P. J. Pennings en Vicaris S. laauwen zullen door schriftlezen en mediteren ledewerking aan deze avond verlenen. De al- leiding berust bij de heer J. P. Smies. het luiden van de klokken in de Kerstnacht zal middel van een geluids-installatie op de toren ie zang en muziek ten gehore worden gebracht, iij ook enkele opnamen van het Kerkkoor en het rkoor. Dit zal duren vanaf 23.30 uur tot 00.30 de nacht van 24 op 25 december en worden isseld met klokgelui. INTACT-AVOND C.B.T.B. EN NEVEN- 1ANISATIES IN OOST Z.-VLAANDEREN jdagavond had alhier de jaarlijkse familie- cn inningsavond plaats uitgaande van de Christe- standsorganisaties in onze streek, werkzaam de auspiciën van de C.B.T.B. Uit alle plaatsen iet Land van Axel waren de leden met hunne noten opgekomen naar „Het Centrum' welks enzaal bijkans geheel gevuld was toen de heer Putter als praeses van de C.B.T.B. deze ver- ïg opende. Hij las de onberijmde 96e psalm voor ia hij voorging in gebed. In het daarop volgende ngswoord deelde s,pr. mede dat het thans gelukt ie organisatie van deze avond met eigen krach- n zonder vreemde eenden in de bijt tot stand te |en. Inzonderheid gold zijn welkomstwoord de S. van Harn, als spreker op deze familie-avond, een drietal vrouwenleden van de C.B.P.B. werd een kleurrijk tableau uitgevoerd, voorstellende Vrouw in gezin, bedrijf en maatschappij Wel en schotels met voortbrengselen op het gebied oft en tuinbouw, versierden de dis, waarvoor in ge letters het opschrift prijkte „Gods Woord •teen en richtsnoer". De drie dames hielden zich met huiselijke arbeid of lectuur, terwijl een onzichtbare dames van achter de coulissen de tellingen der vrouwenorganisatie in dichtvorm Ikten. Met luid aplaus werd dit beloond. Erna volgde een ander hoogtepunt. eD heer S. iarn droeg qp zijn bekende oratorische wijze een lat voor onder de titel „Procenten ze spreker, die in dit opzicht een reputatie geniet er buiten het Land van Axel, oogstte ook nu aller bijval met zijn op boeiende wijze voorge- n onderwerp, waarbij hij zijn visie kenbaar te op de maatschappelijke, organisatorische of onlijke omstandigheden waaronder we heden ten leven. Hij ironiseerde daarbij op rake wijze onze ialistische of economische opvattingen, doch hij ook aan dat het met onze vaak hooggeroemde geestelijke op verre na „koek en ei is, maar we als mensen steeds ir. gebreke blijven en slechts procents- gewijs volbrengen wat we redelijkerwijs zouden moeten opbrengen bij de vervulling onzer roeping. Zijn gees tig gekruide voordracht werd weer met onverdeelde aandacht gevolgd en aan het einde met grote bijval bekroond. Hierna traden voor hel voetlicht de van vorige jaren bekende „Poldermeisjes", een muzikaal sextet be staande uit het Land van Axelse jonge dames, die vaardigheid in de bespeling van accordeon, gitaar jf mandoline hadden verkregen en deze dienstbaar had den gemaakt aan de vorming van dit ensemble. De meest populaire liedjes en muzikale nummers Werden ten gehore gebracht en verschillende dezer werden door mej. van Cadsand van Zaamslag met refrein- zang hegeleid. Na dit optreden volgde de pauze. Als steeds ging de grootste belangstelling ook op deze avond weer uit naar de opvoering van de door leden van beider kunne uit de jeugd-organisatie's ge vormde toneelclub. Ingestudeard was het toneelspel in vier bedrijven „Hart zonder haven een stuk van de havenkant, dat zich afspeelde in een tweetal families. Uit het huiselijk verkeer maken we nader kennis met beider lie fer. leed en met het feit dat één van deze families door oorlogsomstandigheden bij een scheepsramp hun enig kind. een zoontje verloor. Dit werd als vermist opgegeven, doch op toevallige wijze gered en liefderij kopgenomen in een zeemansgezin. De knaap werd jongeman en opgevoed naast een lieftallig blond zusje. Een samenloop van omstandig heden bracht evenwel na ,vele jaren het feit aan het licht en de tragiek hiervan leidde tot heftig drama tische scènes. Vooral de pleegzoon, die zijn pleeg ouders een voorbeeldig liefdevol hart toedraagt is buiten zichzelf van smart. Zo zelfs dat hij in het slotbedrijf de revolver aan het hoofd zet, maar net op het moment van deze zelfmoordpoging komt zijn pleegzus je binnen. De nu volgende dialoog openbaart dat de tedere gevoelens in beider hart voor elkaar sterker zijn dan die van broer tot zuster en de ont knoping laat zich denken. Wel een fel contrasterend slot overigens van dit blij eindigend spel. Hierna was het weer de beurt aan de „Polder meisjes" met het tweede deel van hun populair pro gramma en daarna werd het auditorium vergast op het declamatorisch talent van de heer Adr. de Feijter Jz. Ook deze spreker die weldra Zeeuwsch-Vlaanderen gaat verlaten maar in zijn slotwoord mededeelde dat de band met zijn oude afdeling waarvan hij het secretariaat vervulde ,in Noord-Brabant niet zal wor den verbroken, oogstte hartelijk applaus. De voorzitter vertolkte aan het einde van de avond aller dank en meende na ook de sprekers en de ver schillende ensembles daarin te hebben betrokken vrije lijk te mogen constateren, dat het een zeer geslaagde familie-avond was geweest. De aanwezigen zongen daarop het eerste couplet van de Avondzang en de heer Adr. de Feijter sloot met dankzegging. VROEG LENTE. Ook al zetten wij deze laatste dagen onze kragen eens extra hoog op voor de bijtende Oostenwind, een schapenpaar van de heer Blankert alhier heeft blijk baar toch andere verwachtingen gehad, want moeder schaap bracht dinsdagochtend bij een temperatuur van enige graden onder het nulpunt twee lammetjes ter wereld. EMIGRATIE NAAR CANADA. Zoals reeds tal van jaren zal ook dit winterseizoen vanwege de Chr. Emigratie Centrale, afdeling Zeeland, alhier een voorlichtingsavond worden georganiseerd en wel op vrijdag a.s. in het vergaderlokaal bij de Geref. Kerk aan de Kerkdreef. Deze vergadering draagt een zeer belangwekkend karakter. eD spreker van deze avond, de heer Abma is zojuist teruggekeerd van een reis naar Canada en het onderwerp dat hij zal behandelen is gewijd aan de emigratie daarheen. Als voorlichter van de Chr. Emigratie Centrale begroeten wij in hem een bij uit stek deskundige, die volkomen op de hoogte is van de emigratiekansen in dit land, waar reeds tiendui zenden Nederlanders zich vestigden en een nieuw vaderland verwierven. De mogelijkheden in dit nog maar jonge en zeer vooruitstrevende land zijn nog steeds vele en grote en juist daarover hoopt hij te vertellen, waarbij hij met kleurendia's de betekenis van het gesprokene zal beaccentueren. Niet alleen zij die wel, maar ook hen die tot dusverre geen emigratie plannen hebben, zullen op deze vergadering van harte welkom zijn, zo zij hun algemene belangstelling tonen. SUCCESVOLLE TONEELAVONDEN VAN DE VOETBALVERENIGING. De Zaterdagvoetbalclub „Zaamslag" gaf vrijdag en zaterdagavond de jaarlijkse uitvoeringen voor haar leden en donateurs op de bovenzaal van café „Het Wapen van Zeeland" bij de heer R. J. v. d. Veke. De voorzitter van de voetbalclub, de heer J. Baveko riep in zijn openingswoord allen een hartelijk welkom toe, in het bijzonder de toneelgroep „Concordia" uit Axel, door wiens gewaardeerde medewerking deze avonden weer konden worden aangeboden. Direct hierna startte het toneelgezelschap met het spannende toneelspel in drie bedrijven „Het Eenzame Huis", dat van begin tot eind aller belangstelling en aandacht genoot. Een hartelijk applaus van het dankbare publiek was dan ook de beloning aan de dames en heren van deze toneelgroep voor de gave en correcte uitbeelding van dit aangrijpende dramatisch gebeuren, dat ener zijds de aanwezigen hoogstaande amateurtoneelkunst deed beleven en mede hierdoor anderzijds aan "de voetbalvereniging een paar succesvolle avonden heeft bezorgd. Aan het slot van beide opvoeringen betuigde de heer Baveko namens bestuur en leden van de voetbal vereniging zijn welgemeende dank en oprechte hulde aan de toneelgroep „Concordia" voor de geleverde knappe artistieke prestatie's. Hij hoopte nog meer malen een beroep op hen te mogen doen, waarom hij dan ook wilde besluiten met een hartelijk tot weerziens. Biljarten. HET KAMPIOENSCHAP VAN AXEL. Vorige week hadden in café „de la Paix" bij de heer D. Dieleman weer enige tweekampen op het „groene laken" plaats in het kader van het tournooi om het plaatselijk biljartkampioenschap. Dinsdagsavonds werden in de le klasse-afdeling een vijftal partijen gespeeld, waar.van de resultaten waren als volgt I. Groothaert—P. Groothaert 120150; G. A. MattheeuwsJos. Lippens 136-150 Fr. Dieleman J. van Fraaijenhove 112150 G. A. Mattheeuws G. Mattheeuws 62150; Dieleman Jr.I. Groot haert 15021. In de 2e kasse-afdeling werden donderdag een zes tal matchen gespeeld met de volgende uitslagen M. LindhoutC. Hoogstraate 31 100 Fr. Groot haertFr. Jansen 84100; M. LindhoutC. Wie- land 100—85; P. Lenos—J. de Rijke 77100; C. WielandD. Dieleman 95100; C. WielandC. Hoogstraate 96100. i

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1