AXELSE COURANT De Polen in Nederland. Een nieuwe vogelverschrikker. j C VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 23 NOVEMBER 1957 72e Jaargang No. 16 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker Uitg®#fiterFIRMA J. C. VINK R«d. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL 10-JARIG BESTAAN VAN DE VERENIGING VAN POOLSE OUDSTRIJDERS EN DE POOLSE KATHOLIEKE VERENIGING IN NEDERLAND. OP 24 NOVEMBER FEESTELIJKE BIJEENKOMST IN DEN HAAG. De twee voornaamste Poolse onafhanke lijkheidsorganisaties in ons land de Ver eniging van Poolse Oudstrijders en de Poolse Katholieke Vereniging in Nederland, vieren op zondag 24 november a.s. in Den Haag hun 10-jarig bestaan en herdenken tegelij kertijd de Poolse Onafhankelijkheidsdag van 11 november 1918. In het ere-comité van deze Poolse land dag, die tevens een grote manifestatie van de Fools-Nederlandse vriendschap zal zijn, hebben zitting de minister voor Maatschap pelijk Werk, mej. dr. Marga Klompé, de burgemeester van D enHaag, mr. H. A. M. T. Kolfschoten, de burgemeester van Breda, mr. dr. C. N. M. Kortman, de bevrijder van Breda, de Poolse generaal H. Maczek, mr. H. M. L. H. Sark, de rector van dc Poolse Katholieke Missie in Nederland, pater Dam- bek o.f.m., de voorzitter van het hoofdbe stuur van de Vereniging van Poolse Oud strijders in Londen, S. Soboniewski en de voorzitter van de Besturenbond der Poolse Gnafhankelijkheidsorganisaties in Groot- Brittannië, S. Lis. De hoogtepunten van deze manifestatie van de vrije Polen in ons land zullen zijn een plechtige Kerkdienst en een feestelijke bijeenkomst, welke des middags in de zaal „Custodia" zal worden gehouden. In het artistieke gedeelte zal o.m. optreden de be kende Poolse bariton Z. Krukowski uit Brussel. Tien jaar verenigingswerk in ballingschap. In normale omstandigheden geen bijzonder noemenswaardig tijdperk. Maar voor de Vereniging van Poolse Oudstrijders en de Poolse Katholieke Vereniging in Nederland vormen deze tien jaren een lange en niet bepaald een gemakkelijke weg. Legio waren de moeilijkheden die moesten worden over wonnen. Het zich moeten aanpassen van de Polen aan de levenswijze van ons land, waarvan zij de gewoonten neit kenden en de taal niet spraken, was weliswaar een be langrijke, maar niet de grootste moeilijk heid. Want diep in hun hart worstelden zij met het schandelijke verraad van Polen door de Westelijke mogendheden in Teheran en Yalta, een tragedie waarmede de Polen zich niet konden en niet kunnen verzoenen. En dit was trouwens ook de reden waarom zij in ballingschap zijn gebleven. Want hoe- vele Polen leven nog ver van hun vader land En met welk een volharding hebben de Poolse soldaten ook in de jongste oorlog niet gestreden Eerst ter verdediging van hun eigen land, maar later ook ver buiten de grenzen. In Noord-Afrika, in Italië, in Frankrijk, in Noorwegen, België en laten wij dat nooit vergeten ook in Nederland. Tobroek, Monte Cassino, Anzio, Falaise, Bolgna, Arnhem, Axel en Breda zijn plaatsen waar de Poolse soldaten roem hebben ver worven. Roem Maar niet de vrijheid van hun eigen land en volk. Als zij streden, ver in de vreemde, dan zullen zij dat hebben ge daan in de overtuiging ,dat zij vooral heb ben gestreden voor wat hen lief was. De Polen hebben gestreden en zij hebben deel gehad aan de overwinning. Maar in die overwinning heeft hun land en volk niet ge deeld. En dit is niet alleen de tragedie van de Polen, die zondag a.s. in Den Haag het 10-jarig bestaan van hun verenigingen zullen vieren, maar van het gehele Poolse volk. Reeds voor de oorlog woonden in ons land voornamelijk in Limburg vier duizend Polen. Zij waren georganiseerd in de R.K. Bond van Poolse Verenigingen in Limburg, die uit tal van plaatselijke vereni gingen bestond. Na de bevrijding waarbij dc herste Poolse Pantser Divisie en de Poolse Para chutisten Brigade een belangrijke rol hebben gespeeld heeft de Nederlandse regering oan een aantal gedemobiliseerde Poolse mi litairen werk aangeboden in de Nederlandse industrie. Dit aanbod werd door de Poolse soldaten die het leven in ballingschap hebben ver kozen boven het leven in de slavernij in hun eigen land gaarne aanvaard. En zo arriveerden in ons land 2300 gedemobili seerde militairen van de Eerste Pantser Di visie. de Parachutisten Brigade, van het be faamde Tweede Legercorps van generaal Anders, de luchtmacht en marine. Boven dien kwamen er in 1948 circa 1800 Polen van de Poolse Bewakings Compagnieën en uit de D.P.-kampen in West-Duitsland. Het Poolse verenigingsleven ontplooide zich op nieuw. En naast de oude in Limburg, hebben zich in verschillende andere plaatsen o.a. in Breda, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven Utrecht, Vlissingen en Venlo nieuwe Poolse gemeenschappen gevormd. Vele van deze Polen zijn na enige tijd weer weggetrokken naar andere landen. De L%jvende groep heeft geleidelijk haar plaats gevonden onder de Nederlandse gemeenschap en heeft zich volkomen aan het normale leven in ons land aangepast. Een kleine groe pvan de Poolse oudstrijders bezit reeds door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit. De meesten zijn echter vluchtelingen gebleven, die vurig de vrijheid van hun land verbeidden om er dan eens terug te keren. En het zijn dan ook vooral deze Polen, die lid zijn van de Vereniging van Poolse Oudstrijders of van de Poolse Katholieke Vereniging in Nederland. Het werkterrein van deze twee Poolse verenigingen is zo veelomvattend, dat hier voor minstens een dozijn Nederlandse ver enigingen, met een uitgebreide staf van spe ciaal geschoolde en bezoldigde medewerkers nodig zouden hijn. De Polen wonder bo ven wonder doen het met een betrekkelijk klein team van idealisten, die na hun dag taak in de Nederlandse industrie, het en thousiasme weten op te brengen zich te wij den aan de Poolse zaak en aan het werk onder hun landgenoten. Want is er b.v. een Nederlandse vereni ging aan te wijzen, die zich tegelijkertijd bezig zou houden met het behouden en realiseren van het idee van een vrij en sou- verein Polen.het onderhouden en verster ken van de banden tussen Polen en Neder land het verdedigen en verspreiden van de historische waarheid over Polen het bestuderen van de situatie in Polen het verlenen van hulp aan vluchtelingen, inva liden en zieken het organiseren van in- zimclingsactie's zowel ten bate van Poolse kinderen in Duitsland als ten bate an de uit Rusland terugkerende Polen het onder handelen met werkgevers en autoriteiten bij gerezen moeilijkheden samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Vluchtelin genhulp en de verschillende nationale or- ganisatie's van ontheemden als ook met vele Nederlandse verenigingen het organiseren van nationale herdenkingen het stichten van bibliotheken en scholen, organiseren van lezir.qen, het verlenen van advies en hulp bij emigratie het behartigen van de sport, het in ere houden van de Poolse traditie s, het onderhouden van contacten zowel met de Nederlandse, alsook met de vrije Poolse pers in ballingschap, het organiseren van kinder-kolonies, het verzorgen van graven van de gesneuvelde Poolse soldaten, enz. Bovendien heeft de Vereniging van Poolse Oudstrijders reeds vele malen een beroep gedaan op het Westen, teneinde de Poolse zelfstandigheid te bespoedigen. Zo waren er o.a. protestnota's en resoluties inzake de vrijheid van Polen, de vervolging van de Kerk, de vrijlating van 200.000 Poolse sol daten die door Rusland gevangen werden gehouden, alsook inzake het verlenen van economische bijstand aan Polen en erken ning door het Westen van de Oder-Neisse grens. Want het voornaamste doel zowel van de Vereniging van Poolse Oudstrijders als van de Poolse Katholieke Vereniging is en blijft de strijd voor de vrijheid van Polen. MAGNETISCH BANDJE BRACHT UITKOMST WAAR DONDERBUS EN BLAASORKEST FALEN. VOGELS REAGEREN SLECHTS OP ANGSTKREET VAN EIGEN SOORT. Zelfs tijdens hun slaap gedragen spreeu wen zich nog als echte boefjes. Daarom hebben vele belanghebbenden het weinig op slaapplaatsen van spreeuwen in hun om geving begrepen. Niet dat men een spreeuw zijn rust niet gunt. Eén spreeuw zeker en tien of twintig bij elkaar ook nog wel. Maar deze vogels plegen in groepen van twintig tot vijftigduizend stuks ter ruste te gaan en dan wordt alles anders. Te meer, omdat ze zich met blaasorkest noch donderbus laten verjagen. Maar gelukkig worden nu sinds kort met Philips-apparaten opvallende re sultaten bereikt. In de hele wereld heeft men in de herfst en winter last van bijzonder grote vluchten spreeuwen, die tegen de schemering ergens neerstrijken om er de nacht door te brengen. In plantsoenen en parken, die sterk worden bevuild, breken zij op grote schaal takken, waardoor bomen en struiken vaak onher stelbaar worden beschadigd, terwijl rietvel den, waar het blijkbaar, ook plezierig slapen is, grondig worden vernield. Toeval. In Amerika kwam een groep van onder zoekers er enkele jaren geleden bij toeval achter, dat de angstkreet van een spreeuw die ze op een slaapplaats wilden vangen in staat was al zijn soortgenoten te ver jagen. Misschien was dit de oplossing om de slaapplaatsen vrij van spreeuwen te houden De angstkreet werd op een gram mofoonplaat vastgelegd en blijkens de pu blicaties er over had men er succes mee. Eind vorig jaar werd door de afdeling Wild- en Vogelschade en Jacht van het Ministerie van Landbouw in de Rotterdamse diergaarde, waar zich elke avond dertig tot veertigduizend spreeuwen ter ruste begaven met alle gevolgen van dien, een proef genomen. Dr. J. D. F. Hardenberg, wetenschappelijk medewerker van deze rijks instantie, had de angstkreet van een spreeuw op een grammofoonplaat vastgelegd en met behulp van een versterker en luidsprekers werd deze ten gehore gebracht. „De reactie was ogenblikkelijk en overweldigend," zo zegt hij. „Bij honderden tegelijk vielen de spreeuwen uit de bomen, zo ongeveer zoals een bijenzwerm zich loslaat alvorens weg te vliegen. In een paar seconden was er geen spreeuw meer over. De dieren vlogen naar een andere boomgroep, een honderd meter verder. Ook daar werd de luidspreker op gericht met hetzelfde resultaat. Dit spel letje herhaalde zich enkele malen. Maar de volgende avond waren er weer talloze spreeuwen. Opnieuw werd de ge luidsinstallatie aangezet en in een ogenblik waren de bomen weer leeg. Nog enkele avonden werden de proefnemingen voort gezet en toen waren er nog hoogstens een paar honderd over." De proefnemingen zijn min of meer ge regeld voortgezet en steeds was het resul taat gunstig. Ook in rietlanden werd ge ëxperimenteerd en steeds weer was de angst kreet in staat de spreeuwen te verjagen. Ook vliegvelden. Op vliegvelden heeft men eveneens last, grote overlast zelfs van vogels. Op die plaat sen zijn het meer de meeuwen, die de lucht vaart reeds voor enkele millioenen guldens schade hebben brokkend. Als ze tegen een vliegtuig botsen, dan zit er een gat in de bekleding en als ze in de motor komen, dan ontstaan er nog veel meer moeilijkheden. Vroeger had men er in de luchtvaart geen last van, maar sinds de vliegtuigen met een snelheid van nabij de duizend kilometers per uur door het luchtruim klieven, is dat totaal veranderd. Door de grote snelheid van het vliegtuig, kunnen de vogels deze machinale vogel niet meer ontwijken en dan is het ge beurd. Op vliegvelden heeft men dan ook reeds deze angstkreten ten gehore gebracht en ook in deze gevallen werkte dit in feite zeer vredelievende middel uitstekend. Wel kan men natuurlijk geen meeuwen verjagen met de angstkreet van een spreeuw, maar het vastleggen van verschillende geluiden vormt geen onoverkomelijke moeilijkheid. „Het interessante van deze angstkreet is, zo vertelde dr, Hardenberg nog, „dat deze zeer specifiek is. Men zou nog kunnen den ken, dat alleen het lawaai uit de luidspreker de vogels verjaagt. Maar dat is n et zo. Andere vogels reageren er niet op. Dat is ook gebleken met proeven op meeuwen. De kokmeeuw reageert niet op de angstkreet van de zilvermeeuw en omgekeerd ook niet. Zelfs niet als beide soorten door c'kaar zitten. Bij de zilvermeeuwkreet kijken de kokmeeuwen hoogstens even verwonderd om zich heen en hetzelfde is omgekeerd het geval. En spreeuwen reageren ook niet op de angstroep van een kauw. OPENBAAR KUNSTBEZIT. Stichting voor aesthetische vorming door middel van de radio, in woord en beeld. I Iet feit dat van de ruim 78.000 leden, die zich sinds verleden jaar voor de radiocursus Openbaar Kunstbezit opgaven, een groot deel zich nu reeds voor het jaar 1958 heeft gemeld, betekent dat de cursus bij hen die haar volgden geen nieuwe aanbeveling be hoeft. Daarenboven vertellen de dagelijks bij tientallen bij de Stichting binnenkomende brieven hoe itens door zeer velen de cursus wordt gevolgd en genoten. Wanneer de Stichting thans nogmaals een oproep door middel van de pers en de radio tot het Nederlandse volk richt, is dit omdat niettegenstaande een intensieve propaganda bij de start en de grote aandaoht door pers en radio aan de uitzendingen besteed, toch nog te weinigen worden bereikt. Het is vooralsnog de ervaring der museum-direc ties, overeenkomend met de conculsies uit het rapport over het museumbezoek door ir. G. J. v. d. Hoek, dat de betekenis en schoon heid van ons belangrijkste cultuurbezit tot bepaalde groepen der bevolking og niet of nauwelijks zijn doorbedrongen. Ook uit de thans door het Prins Bernhard Fonds inge stelde enquete, naar aanleiding van de radio cursus van Openbaar Kunstbezit, waarvan de gegevens binnenkort gepubliceerd zullen worden, zal dit, gezien de eerste resultaten duidelijk blijken. Anderzijds is het bereikte aantal abonné's, dat de stoutste verwachtingen heeft over troffen, een verheugend bewijs dat ware belangstelling mits op eenvoudige en doel treffende wijze gewekt - wel degelijk ge noegzaam in ons volk anwezig is. Aan onze regering, de pers en de radio, aan de onder wijzers en leraren en aan de Stichting Open baar Kunstbezit de taak, deze latent aan wezige behoefte tot het genieten van hetgeen onze kunstenaars voortbrachten en brengen, verder te stimuleren. De Stichting Openbaar Kunstbezit beoogt, volgens haar statuten, geen ander dan een cultureel doel. Het lesmateriaal in de vorm van kleurenreproducties en gedrukte tek sten, alsmede de banden, waarin deze kun nen worden samengevat, worden tegen de kostende prijs aan de abonné's verstrekt. De Stichting is dit jaar in staat geweest om, af gezien van een geringe financiële hulp bij de start en ondanks de porto-verhogingen en andere tegenvallers, in haar eigen behoeften te voorzien. H.K.H, Prinses Beatrix heeft verjeden jaar de cursus Openbaar Kunstbezit in een radio-toespraak met warmte aanbevolen. De Stichting geniet de steun, zowel van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen, als van het Prins Bernhard Fonds, onze musea en talloze andere instel lingen voor de bevordering van kunst en cultuur. Nadere gegevens omtrent de doelstelling en de werkwijze der Stichting, benevens alle gegevens die nodig zijn voor het publiek om zich als lid te doen inschrijven, zijn te be komen aan het adres Stichting Openbaar Kunstbezit, Postbus 5555, Amsterdam. De abonnementsprijzen bedragen 7,75, dito met verzamelband 9,75, buitenland 9,40, dito met verzamelband 11,40. Moge ihet aantal deelnemers in het ko mende jaar dat van 1957 in ruime mate overtreffen Op bandjes. Intussen gaat het Ministerie van Land bouw voort met deze proeven. Want som mige soorten vogels berokkenen onnoeme lijke schade aan de boeren, fruittelers en anderen. Nog onlangs werd Philips wederom de levering van een 40 watt versterker op gedragen en van verschillende vogels heeft men de angstkreet al op magnetische band jes vastgelegd, die door bealnghebbenden kunnen worden gekocht. Het is een nieuwe bestrijdingsmethode van vogels, eenvoudig en volstrekt pijnloos en zoals reeds over duidelijk is gebleken zeer doeltreffend. Want de vogels keren de plaatsen waar ze onge wenst zijn de rug toe om elders, waar ze geen schade kunnen veroorzaken, ongestoor de rust voor de nacht te vinden. Maar de introductie kost natuurlijk enige tijd. Zo verwacht dr. Hardenberg ook zeer goede resultaten bij fruittelers en daarom zullen we al die angstkreten in de Betuwe en andere gerenommeerde fruitgebieden in stilte toejuichen. ABONNEMENTSPRIJSLom oumnnn cat Kwartaal-abonnement i Ixel binnen de kom f 1,35 Andere plaatsen f 1,73 Buitenland f 2.0® ADVERTENTIEPRIJS Bi) contracten belangrijke Ine eonden Mededelingen J* Klein, ldvertentlën (maximum 70 cut iedere regel

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1