AXELSE COURANT Eurovisie op oudejaarsavond. Brussel '58 J C VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 13 NOVEMBER 1957 72e Jaargang No. 13 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tol. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL KRACHTPROEF VOOR DE MENSEN ACHTER DE T.V.-SCHERMEN. ELF LANDEN WERKEN MEE AAN GROOTS INTERNATIONAAL PROGRAMMA. Als op de laatste dag van dit jaar de duisternis gaat vallen en heel Europa zich opmaakt voor een gezellige avond, moeten de technici in alle Europese televisie centra hun mouwen nog eens extra opstropen, vVant hun krachtproef 1957 ?no dan beqinnen. Ondanks maandenlange voorbereidingen voor een programma van hooqstens anderhalf uur zal de spanning in de televisie-„keukens tot ongekende hooqte stijgen. In de laatste uren van 1957 moet immers nog een reeds lang ge koesterde Eurovisie-droom tot werkelijkheid gemaakt wordeneen gezamen.i; programma van elf Europese landen. In dit grootscheepse schakelprogramma zullen de dee'nemende televisiediensten om de beurt op de schermen van alle toestellen in Europa korte programma s van ten hooqste tien minuten laten zien. Op Oudejaarsavond 1957 zullen de technici in de studio's, zenders en re'ais-stations het dan ook nog drukker hebben dan tijdens hun normale diensten. Maar mede dank zij de toewijding van deze werkers achter de televisie-schermen krijgen wij in de laatste uren van dit jaar een televisie-pro gramma van ongewoon formaat, dat tevms gezien kan worden als symbool van de groeiende Europese samenwerking. Geen grenzen meer. Televisie-signalen bekommeren zich niet om grenzen. Al in de twintiger jaren ontving men in ons land overigens vrij vage televisiebeelden uit Engeland. Maar na de oorlog, toen de televisie op grote schaal zijn intrede deed in Europa, bleken er jtoch grenzen te bestaan. Het waren echter niet de stippellijntjes op de landkaarten, die de televisiebeelden een halt toeriepen. Het wa ren andere grenzen, niet door mensen inge steld, maar bepaald door de beperkte reik wijdte van de televisiezenders. Het merk waardige en eigenlijk grappige daarbij is, dat de mensen die zelf vele grenslijnen heb ben getrokken deze door de televisie techniek gestelde grenzen altijd een doorn in het oog vonden. Het leek wel of grenzen maken alleen een privilege van mensen mocht zijn. Hoe dan ook, al vrij gauw na de oorlog kwamen er plannen om de reik wijdte van televisiezenders door de inscna- keling van relaisstations te vergroten en dat men daarbij dan ook wel eens staat kundige grenzen zou passeren, maakte de zaak alleen maar interessanter. De internationale programma-Uitwisseling die onder meer mogelijk werd door deze relaisstations waardoor de reikwijdte van de zenders vrijwel onbepefkt is geworden, is nog heel jong. Het begin dateert van 1950. In augustus van dat jaar was het honderd jaar geleden, dat tussen Dover (Engeland) en Sangatte (Frankrijk) een telegraafkabel werd gelegd. De BBC zag wel wat ,in deze herdenking voor een uitzending en men be sloot de zaken origineel aan te pakken. Er werden camera's en zendapparatuur in een boot geladen en men toog naar Calais, waar op een avond talloze Fransen bijeen ge stroomd waren op het fel verlichte plein voor het stadhuis. Dat was de eerste keer dat de televisiebeelden over het Kanaal sprongen en de rond een half millioen om de ontvangers geschaarde Engelsen keken hun ogen uit naar de Gallische uitbundig heid op het scherm in hun bloedeigen Enge land. De proef was wonderwel geslaagd en nog hetzelfde jaar begon de Europese Om roep Unie te piekeren over een net van link zenders over geheel Europa. Vertalen. Hei: idee was gemakkelijker geopperd dan uitgevoerd .maar in 1952 kwam toch de eerste echte programma - uitwisseling tot stand en wel tussen Frankrijk en Engeland. Achttien programma's van in totaal 15 uur vljogen van Parijs over het Kanaal naar Engeland en konden in beide landen tegelijk worden gezien. Een moeilijkheid was ge weest, dat het systeem in Engeland 405 beeldlijnen telt en in Frankrijk 819, maar technici van de BBC ontwierpen een „ver taler" en daarmee waren de lijnenproblemen opgelost. De uitzendingen waren een onge kend succes en al heel gauw kwamen er bij de BBC verzoeken binnen om te vragen in hoeverre gerekend kon worden op mede werking om het volgende jaar, in 1953, de kroningsplechtigheden van Elisabeth II op het vasteland van Europa uit te zenden. De hoofden werden bij elkaar gestoken en de BBC bood aan de beeljden naar Frankrijk te „brengen" en ze vervolgens te vertalen in het Franse systeem en Philips zou er voor zorgen, dat deze daarna weer werden omgezet in het Europese systeem van 625 lijnen. De rest is bekend. In heel West-Europa heeft men op 2 juni 1953 ge keken naar een jeugdige vorstin, die met praal en luister werd gekroond. Het tijde lijke net van linkzenders werd ook nog voor andere programma's uit Londen gebruikt, in totaal 36 stuks en voor zover men het toen in Europa nog niet wist, begreep men dat het televisie-tijdperk definitief was aangebroken. Met één slag was Europa gewonnen voor het nieuwe medium. In die tijd was er in Engeland al een respectabel aantal ont vangers, maar in andere landen was het nog niet' zo 'ver. Sinds dat tijdstip echter nam het aantal kijkers, speciaal in Nederland en Duitsland, snel toe en de plannen voor een definitief Eurovisie-net kregen vastere vorm. 10.000 km. In de zomer van 1954 waren de zaken zowe ltechnisch als organisatorisch op orde en kon oorspronkelijk nog op kleine schaal begonnen worden met het op min of meer regelmatige tijden verzorgen van Eurovisie-uitzendingen. Sindsdien zijn er al een royale 400 Eurovisie-uitzendingen ge weest, waarvan er meer dan de helft door de Nederlandse televisie zijn overgenomen. Natuurlijk is het net van linkzenders in die jaren geleidelijk aan gegroeid en ook nu kan men nog niet zeggen dat het voltooid is. Maar als allfe aangesloten landen een pro gramma overnemen, dan zijn daarbij toch nie tminder dan 150 zenders en 120 relais stations ingeschakeld, terwijl de verbindings lijnen hiertussen al een afstand van onge veer 10.000 km beslaan. Voordat een programma door een of meer landen kan worden overgenomen, komt er heel wat kijken. Het organisatorische cen trum is gevestigd in Genève, waar de aan biedingen en aanvragen binnenkomen. Be langrijk is altijd de taal die tijdens een uit zending gebruikt zal worden. Soms kun nen weliswaar eigen commentators worden ingeschakeld, maar dat is lang niet altijd mogelijk. Bovendien zijn de levensgewoon ten en de interesse-sferen in ale landen weer anders. In Zweden gaat men vroeger naar bed dan in Italië en in Engeland wordt niet op zondag maar op zaterdag sport beoefend. Met al deze factoren en nog vele andere pro blemen, onder meer de moeilijke kwestie van de honoraria van artisten, moet rekening ge houden worden. Is eenmaal een besluit tot programma-uitwisseling genomen, dan moet de zaak ook nog technisch geregeld worden, hetgeen al evenmin eenvoudig is. Spreeklijnen. In het Technisch Centrum van de Euro pese Omroep Unie in Brussel worden alle technische vraagstukken behandeld. Daar regelt men de verbindingen voor de beeld signalen, maar men heeft er ook de zorg voor de geluidslijnen. Er moeten b.v. spreeklijnen zijn en als een uitzending door meerdere landen met eigen commentators wordt uit gezonden, dan zijn er heel wat nodig. Verder moeten er muziek-, gids- en controlelijnen beschikbaar zijn, welke alle bij de PTT s in de verschillende landen moeten worden be sproken. Een ander punt is, dat men zowel in Brussel als in de landelijke centrale pos ten de juiste tijd moet weten. De overscha keling moet namelijk op seconden nauwkeu rig getimed worden en dat kan natuurlijk alleen maar als overal precies dezelfde tijd wordt aangehouden. Zo zijn er nog talloze andere vraagstukken, die steeds in gemeen schappelijk overleg moeten worden opgelost. De handleiding, waarin alle afspraken en regelingen zijn vastgelegd, is in enkele jaren al uitgegroeid tot een lijvig foliant. Maar desondanks blijft voor elke uitzending veel overleg, hetzij persoonlijk of via telex en telefoon, noodzakelijk. Sportief element. Als op een gegeven ogenblik zou blijken, dat bij één van de relaisstations geen span ning aanwezig is, b.v. doordat het electr.ici- teitsbedrijf ter plaatse bepaalde werkzaam heden aan kabels uitvoert, dan zou hierdoor de hele Eurovisie-uitzending in het water kunnen vallen. Tijdige en grondige voorbe reiding is dus noodzakelijk, maar steeds weer 'blijken er op de meest onverwachte momenten nieuwe moeilijkheden op ie dui ken. De technici ter plaatse moeten dan al hun improvisatie-talent te hulp roepen om de problemen tijdig te klaren en het is ze^r een eresaluut waard, dat deze voor de kij kers onzichtbare en in stilte werkende man nen daar bijna altijd weer in slagen. De grote moeilijkheid is natuurlijk, dat er voor een uitzending zo talloos velen op grote afstanden van elkaar moeten worden inge schakeld. Dank zij de moderne .communi catiemiddelen heeft men weliswaar een uit stekend contact met andere medewerkers, maar toch zit er in elke uitzending steeds weer een sportief element is met alles re kening gehouden en zullen zich op het laat ste moment toch weer geen onverwachte complicaties voordoen Schakelen. Met oudejaar gaan de televisie-mensen zichzelf nu eens extra op de proef stellen. In enkele jaren zijn de Eurovisie-uitzendin gen, die vooral door de sportactualiteiten al gemeen veel waardering oogsten, gegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de pro gramma's. Maar daarmee zijn de mogelijk heden nog niet uitgeput. In het recente ver leden zijn er al enkele z.g. schakelprogram ma's geweest, waarbij twee landen gezamen lijk één programma verzorgden. Zo waren er onder meer wedstrijden tussen Engelse en Nederlandse goochelaars. Na het optreden van een goochelaar in Amsterdam schakelde men over naar een collega van hem in En geland en dat werd dan verscheidene malen herhaald, waarbij men zowel in Nederland als in Engeland ook telkens de jury in Brus sel op het scherm kon zien. Iets dergelijks gaat men nu op Oudejaars avond doen, alleen is de opzet veel groter. Niet minder dan elf landen verlenen hun medewër'king aan dit „Round Europe pro gramma, dat enkele tientallen millioen Euro peanen op meer dan elf millioen televisie toestellen zullen volgen. Het programmabeleid wat de program ma's zullen omvatten, is op dit ogenblik nog niet bekend is toevertrouwd aan de BBC- producer Francis Essex, maar in technisch opzicht is hij afhankelijk van honderden tele visie-technici verspreid over heel Europa. Op de laatste avond van dit jaar krijgen zij geen oliebollen, wijn, champagne of wat het nationale gebruik ook voorschrijft al scha kelend van Rome naar Parijs of van Brussel naar Bussum zullen zij 1957 uitluiden. BOUW WERELDTENTOONSTELLING VORDERT VOLGENS PLAN. ALLES VOLTOOID OP DAG VAN OPENING. voldoende gedetailleerd voor bezoekers ken baar te maken. Brussel '58 en de sport. Brussel zal gedurende de Wereldtentoon stelling in 1958 een groot aantal belangrijke krachtmetingen op sportgebied te zien geven. Nu al omvat de lijst een 50-tal sportgebeur tenissen, die tussen 20 april en 20 september zullen plaats hebben. Er zullen wedstrijden worden georganiseerd in praktisch alle tak ken van sport. Enkele van de belangrijkste sportevenementen volgen hieronder. Wielrennen. Verkeerscontrole vanuit de lucht. Qp 7 aprj] vindt in aanwezigheid van tal van beroemdheden in het Ter Kamerenbos de finish plaats van de klassieke wegwed- strijd Parijs—Brussel. Op 25 en 26 juni zal de Tour de France in het Heyselstadion bij Brussel starten. Voetbal. Wanneer de Wereldtentoonstelling te Brussel op 17 april 1958 haar poorten zal openen, zullen er geen half voltooide pavil- joens zijn. Alle grootscheepse bouwwerken, die momenteel op de Heysel-vlakte worden opgetrokken, zullen dan gereed zijn. Dit is onlangs opnieuw met grote stelligheid door de tentoonstellingsleiding verzekerd. Een onderzoek naar de stand van zaken bij de opbouw van de afdelingen van België, Belgisch Kongo en die der buitenlandse in- zenders heeft uitgewezen dat de werkzaam heden op tijd zullen zijn beëindigd. De grote werken aan de verkeerswegen in Brussel zullen voor het eind van het jaar geheel zijn voltooid. Het geheel gemoderni seerde verkeersnet van de Belgische hoofd stad zal in de loop van december officieel door de Belgische koning worden openge steld Gedurende de zes maanden dat de Wereldtentoonstelling zal duren, zullen de burgemeesters van de Brusselse voorsteden alles doen om de verkeersstroom zo vlot mogelijk te verwerken. Er wordt een spe ciale organisatie op touw gezet, die er voor moet zorgen dat het verteer niet in de knoop kan raken. Er zullen helicopters worden in geschakeld die boven de verkeerswegen zul len surveilleren en enkele honderden agen ten zullen met „walkie-talkies" worden uit gerust. Logies voor iedereen. Geruchten, als zou het niet mogelijk zijn, tijdens de tentoonstelling aan de logiesbe- hoeften te voldoen, zijn door het Belgische Commissariaat-Generaal met klem ontkend. De hotelcapaciteit van Brussel, die normaal 12.000 bedden bedraagt is tot 50.0000 bedden uitgebreid. Bovendien bieden de grote steden nabij Brussel en de badplaatsen aan de Bel gische kust voldoende uitwijkmogelijkheden. In verband hiermee zullen speciale, snelle autobusdiensten worden ingesteld tussen het tentoonstellingsterrein en belangrijke hotel centra buiten Brussel. Op de prijzen van hotelkamers en van logiesruimten die door particulieren beschik baar zijn gesteld, oefent de regering een strenge controle uit. Krachtens een ministeri eel besluit van 10 juli 1956 is het verboden hogere prijzen te vragen dan die, welke door de minister van Economische Zaken zijn toegestaan. Verder mag van 1 januari 1957 af niet tot verhuur van logiesruimte worden overgegaan, tenzij tevoren de prijs door het ministerie van Economische Zta'ken officieel is goedgekeurd. Ten slotte zijn hotels en particuliere verhuurders -wettelijk verplicht hun logiestarieven duidelijk zichtbaar en De finale in de competitie van Europese kampioenselftallen zal op een nog nader te bepalen weekdag in mei in het Heyselstadion worden gespeeld. Het vorig jaar werd deze competitie gewonnen door Real Madrid. Athletiek. Op athletiekgebied zijn talrijke interes sante ontmoetingen in voorbereiding. Zo vindt op 11 mei de finale plaats van de Belgische interscholaire athletiekwedstrijden. Op 15 mei zullen de Belgische atletiekver enigingen, die in hun district aan de kop staan, elkaar bekampen. En op 29 jun.i is er de landenontmoeting tussen België, Frank rijk en Italië, die van betekenis wordt ge acht met het oog op de Europese kampioen schappen 1958 te Stockolm. Op 27 juli volgt de landenontmoeting BelgiëSpanje en van 22 tot 24 augustus wordt het Interationale Militaire Sportfestival gehouden, waaraan door vertegenwoordigers van een twaalftal landen wordt deelgenomen. Enkele dagen later van 29 tot 31 augustus volgen de internationale militaire athletiekkampioen- schappen. Een groot deel van bovengenoemde wed strijden zal hetzij in de stad Brussel zelf. het zij in het Heyselstadion plaats vinden. Overige sporten. In de loop van april -de juiste datum is nog niet vastgesteld worden te Brussel de Europese biljartkampioenschappen gespeeld. Op 24, 25 en 26 mei zijn er internationale volleybal-wedstrijden om de West-Europa beker en tegelijkertijd zullen tafeltennissers uit een aantal landen elkaar de „Beker van de Wereldtentoonstelling" betwisten. Op 22 juni worden nab ijBrussel internationale roeiwedstrijden gehouden. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, (up tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein» ïdvertentlên (maximum 6 regels) 1-5 regel, 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1