AXELSE COURANT Sinterklaas nadert m Bietenrooidemonstratie te IJzendijke. t» 9 \3L J. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 9 NOVEMBER 1957 72e Jaargang No. 12 O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG TIPS VOOR GESCHENKEN VAN NEDERLANDS FABRIKAAT. De Goed-Heilig-Man-uit-Spanje stelt het op prijs om in een land waar men hem zo in ere houdt als in Nederland, ook tips te geven voor presentjes van Nederlands fa brikaat. Hij heeft ontdekt dat Vakmanschap Nederlands' Faam is en dat hij de Neder landse industrie dan ook best 'kan inschake len. Nu kan er hier alleen sprake zijn van tips, want om alle in aanmerking komende artikelen van vaderlandse bodem te noemen zouden enkele nummers van dit blad nodig zijn en waar bleven we dan met het nieuws en de verslagen over kunst en sport. Kinderen vóór. Nu rijdt Sinterklaas allereerst voor de kinderen en die verrassen we graag met leuk, maar ook verantwoord speelgoed. Het is verheugend dat hiervan een grote keuze Valt te mélden. Wa tis dat houten speelgoed voor de kleintjes niet aardig, dat zo vrolijk in zijn verantwoords kleuren te pronk staat. Het komt bovendien tegemoet aan de natuurlijke drang tot knutselen die bijna in elk kind aanwezig is. Wij denken aan ballenwagens, blokkentreinen, beweegbare honden, pyra- tniden al of niet op wagens, zakken met blokken, verschillende auto's waaronder takel -en kipauto's. Ook de verschillende plastic figuurtjes zijn goed van kwaliteit en hebben een pret tig aandoende fleurigheid. De kleine meisjes zullen erg blij zijn met een rubberpop .aardig aangekleed, die tegen gen stootje kan. De Nederlandse poppen jnogen er trouwens zijn er zijn poppen met een vaste kop en met een draaikop, poppen met glasogen en met slaapogen compleet met wimpers, poppen dus in elke prijsklasse. Bovepdieit hebbep zij egq eigen mode. Er is een overvloed van poppenkleertjes zelfs de plastic regenkleding heeft haar intrede in de poppenmode gedaan. De poppenmoeder kan de kleertjes zelf uitzoeken en leert zo haar smaak te ontwikkelen. Deze kleertjes kunnen worden opgehangen in een poppe- linnenkast. En ontvangt het poppenmoeder- tje haar vriendinnen dan zal zij zo'n kinder- Friendship of de „Statendam" uit carton te maken. Zijn We wat verder, dan gaan ze zich wagen aan het bouwen van miniatuur modellen uit steviger materiaal. Met de junior-transistor-radiobouwdoos kunnen jongens en meisjes vanaf 10 tot 12 jaar een stap op het pad van de radiotech niek zetten en zelf een transistor-radio bou wen, waarmede de Nederlandse en soms enkele buitenlandse zenders kunnen worden beluisterd. Overigens zal vader van dit pre sentje ook veel plezier beleven De Nederlandse constructie-bouwdozen, die zelfs door technici van de Technische Hogeschool bij hun experimenten worden gebruikt, hebben al een zekere vermaard heid gekregen. Ook miniatuur-auto's, even onverwoest baar als een bekend buitenlands merk, wor den in Nederland gemaakt. Wij zouden nog wel even door kunnen aan ,er zijn namelijk nog vele goede artike len van Nederlands fabrikaat te noemen. Wellicht zullen deze tips U voordeel doen. Moeder en Vader geloven ook nog in Sinterklaas. Sinterklaas en ook de huisgenoten hebben meestal de neiging om moeder iets huishou delijks te geven. Dat zal ze over het alge meen ook wel prettig vinden, vooral wan neer het iets is dat haar het werk in huis vergemakkelijkt, 'waardoor weer meer tijd over heeft voor man en kinderen. Maar een persoonlijk presentje er bij zal zij toch oo'k wel heel erg op prijs stellen ook dit is een tip van Sinterklaas. Niettemin willen wij juist aan het huis houdelijke cadeau aandacht besteden. Nu de blikjes in steeds meer gezinnen hun intrede doen zal de nieuwe blikopener, die aan de wand wordt bevestigd, zeker goede diensten bewijzen en mannenhulp overbodig maken. Deze opener kan ook ge bruikt worden voor ontsluiting van flessen. De nieuwe Nederlandse snelkookpan is verkrijgbaar in 4 modellen, te weten ge schikt voor 1 tot 3, 3 tot 5, 4 tot 6 en voor meer dan 6 personen. Een snelkookpan biedt serveertafel op wielen met losse dientafel wel heel erg mooi vinden. De nog kleine poppenkinderen kan ze in een houtenledi- kantje naast zich neerzetten. Een zolder pf een brede gang lenen zich mooi voor een stel turnmiddelen ringen, rékstok, schommel, dat des zomers weer naar de tuin kan verhuizen. Een heerlijke tijdpassering; Voor de kinderen die met september naar school zijn gegaan zal een goed van vorm zijnde staande houten speelgoedklok stellig een ereplaatsje krijgen. Hebben ze genoeg van het klokkijken dan kunnen ze zich met een leesplankje bezighouden of het school bord en telraam in één frame bewerken. De kunstzin kan worden ontwikkeld wan neer ze proberen uit staven boetseerklei van alles te gaan ma'ken. Een nieuw modelleer- spel, waar de kunst van het gieten om de hoek komt kijken, is in een doos verpakt verkrijgbaar. De houten en kartonnen legpuzzles zijn een aardig tijdverdrijf voor jong en oud. Gezel schapsspelen zijn nog steeds niet uit de tijd en ook het veelgevraagde scrabble-spel wordt thans in Nederland gemaakt. Een pracbsche draaitafel wondt bijgeleverd. Voor de kleine technici. Zowel onder meisjes als jongens vinden we technici in de dop. Om te beginnen kun nen ze eens proberen een huisje, een kerkje uit carton te maken. Er zijn speciale dozen met dit soort bouwplaten en de kinderlijke fantasie zal hele dorpen doen onstaan. Na tuurlijk is het oo'k prachtig om de Fokker besparing op gas, tijd, geld en werk. Kleur, geur en aroma van de gerechten blijven be houden. Bij elke pap hehoort een kookboek, samgpgesteld door een deskundige op het gebied van snelkoken. Een dergelijk geschenk zal meestal wel met vereende financiële krachten moeten worden qegeven, maar zal zeer in de smaak vallen, gygnals zo'n lichtgewicht-snelstrijkijzer. Moeder moet even aan het lichte gewicht wennen, maar dan zal zij al gauw ontdekken dat niet het gewicht, maar de temperatuur strijkt. Wanneer zij van al dit snelle werk een weinig beduusd is zal haar een kopje koffie smaken. Maar dan gaat ze eerst nog even snel koffie malen in een Nederlandse electrische koffiemolen juist sterjk in prijs verlaagd en doet het extract in een dub belwandige koffiekan, welke zonder hulp middelen door de isolerende werking van de lucht tussen de twee wanden, de koffie ongeveer twee uuij lang op de gewenste temperatuur houdt. Heeft zij liever thee dan komt de dubbelwandige theepot van pas. Voor moeders die van aardewerk thee potten houden is er een nieuw model op een bijpassend comfoortje. Door de grote bodem blijft de thee boven dit comfoortje goed op temperatuur. Een nieuw soort blarenfilter doet theeblaren in de mond tot het verleden behoren. Bovendien is deze theepot gemak kelijk schoon te maken, Een aardig cadeau is ook zo'n fleurig, vaak waterafstotend schortje, laag in prijs, zodat b ijwijze van spreken bij elke japon een bijpassend schortje kan worden gedra gen. Voor het grotere werk zijn er jasschor- ten, die vaak niet van een jurk zijn te onder scheiden, zodat moeder er ook bij haar huis houdelijk werk aardig kan uitzien. En Vader dan Hij zal een saffriaan-lederen schrijfmap beslist een sieraad op zijn bureau vinden. Er zijn voor de heer des huizes trouwens vele lederen artikelen die in aanmerking komen als Sinterklaasverrassing. Voor zijn persoonlijk gebruik kunnen we iets extra moois kiezen uit de goede Neder landse shawls, overhemden (no-iron, ge makkelijk wasbaar en strijken overbodig), zakdoeken, dassen en sokken (ankiets). Worden er nog al eens plaatjes gedraaid dan zal de nieuwe wisselaar voor de steeds meer toegepaste 45-toerenplaten al een heel mooi cadeau vormen. Deze wisselaar heeft bovendien een bergruimte voor het mee nemen van 10 tot 12 gramofoonplaten. De hele familie zou aan Sinterklaas zo'n nuttig hoogtezon-apparaat kunnen vragen. Snerpende pijnen van brandend maagzuur? Maar neem dan toch Kennies. Die doven de zuurbrand dadelijk. Ideaal voor Ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie, fop «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein,. Idvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. yTTT De vierde landelijke demonstratie van werktuigen voor de bietenoogst, die op 29 en 30 oktober j.l. in Zeeuwsch-Vlaanderen werd gehouden, was zeer groot opgezet. Op één der percelen werden verschillende oogstmethoden gedemonstreerd, n.l. rooien in dwars- zwaden, in langszwaden, op een meerijdende wagen en in een bunker op de trekker op een ander per ceel waren enige vleugel- en pennenlichters aan het werk. Op een derde perceel .waarvan de grond be langrijk zwaarder en kleveriger was, werd een serie rooimachines op reinigingscapaciteiten beoordeeld. Hierbij werden de bieten afgevoerd in tweewielige aanhangwagens. Verder waren bij een opslagplaats enige laadinrichtingen opgesteld. Tijdens de beproeving op de dag. voorafgaande aan de demonstratie, zijn tijdstudies van het werk gemaakt. Tevens zijn er monsters genomien voor het bepalen van grond- en koptarra en werden kopverlies, staart verlies en verlies aan stukken en brokken vastgesteld. De technische gegevens van de machines, zoals de vorm van d? liehtsehaar, wijze van reiniging, gewicht entransportbreedte, zijn eveneens opgenomen. Over dit alles zal een gedetailleerd rapport verschijnen, dat zeker de belangstelling van iedere bietenverbouwer verdient. De oogstmethoden werden gedemonstreerd op een perceel met 30% afslibbaar in het ras Klein Wanz- leben E. De bieten stonden dun 52.000 planteni per ha. en de loofontwikkeling was zeer matig. De pennen lichters werkten op grond van 38% afslibbaar in Klein Wanzleben E en Zwaanesse III met 70.000 planten per ha en matige loofontwikkeling. De oogst- machines ten slotte waren cp een perceel met 43% afslibbaar in het ras Zwaanesse III70.000 planten per ha. en een' matige loof- en wortelontwikkeling. De rijenafstand bedroeg overal 41)4 cm. (6 rijen op 2)4 m.). Opgegeven was te koppen even onder het onderste bladlidteken, wat betekent, dat er geen bladresten meer aan de biet mochten voorkomen. Wat de verwerking van koppen en blad betreft er waren machines die deze over het land verspreid den, die ze in langszwaden en die ze in dwarszwaden deponeerden. Het verspreide en later ondergeploegde loof heeft waarde voor bemesting en als organische stof voor de grond. Onder de huidige omstandigheden kan, volgens het Instituut voor Rationele Suikerpro ductie te Bergen o pZoom, mem deze waarde wel op 150.tot ƒ175.-— per ha stellen. De weersomstandigheden waren redelijk. O pde dag van de beoordeling der machines begon het in de na middag te regenen, wat het werk bemoeilijkte. Des nachts viel er nog wat regenv maar op de demonstra tiedag bleef het gelukkig droog. Een beknopte indruk van de beoordelingscommissie over het werk van de diverse machines op het eerste perceel, waarvan de grond in redelijk goede conditie^' verkeerde, is de volgende Billiaert et de Bruyne. Deze machine is gebouwd op een Farmall FC en door de eigenaar, de heer Ra- mondt .sterk gewijzigd. Hij heeft een reinigingsappa raat aangebracht, waarop octrooi is aangevraagd. De bieten worden in een bunker met eiem inhoud van circa 800 kg boven op de trekker gebracht. Aan het eind van het veld wordt de bunker gekipt op een ge reedstaande wagen. Het loof wordt verspreid. De kwaliteit van het koppen was goed. Het rooien ge schiedde door een type vleugellichter, die aan de onderkant scherp is. Eem voordeel is, dat bij deze machine maar één man nodig is en de bieten meteen van hef yeld zijn, zodat er niet meer over behoeft te worden gereden. Het blad werd niet verzameld. Een bezwaar Is uiteraard, dat de trekker het gehele rooi- seizoen gereserveerd moet blijven voor de bietenoogst en dus niet voor een ander werk beschikbaar is. De machine loopt rustig. Aan de bescherming van aan gedreven en bewegende delen ontbreekt nog wel iets. De algemene bruikbaarheid werd beoordeeld als goed. Stoll achter Unimog, uitgerust met extra brede ban den. De bieten werden in de laadbak van de Unimog gestort. Het koppen liet te wensen over er was n.l. vrij veel kopverlies, dus teveel biet aan de afgesneden kop. Het bijzondere aan, deze machine was een dub bele loofpoetser, die goede resultaten gaf. De vleugel lichter, van enigszins afwijkend model, maakte de grond oppervlakkig los. De reiniging was matig, ter wijl er op het oog enige beschadiging was waar te nemen. De bruikbaarheid van deze machine was goed. Salmon, getrokken door Farmall DGD 430. Op deze machine is geen bestuurder nodig de trekker bestuurder moet zorgen voor de bediening. De kwa liteit van het koppen was onvoldoende. Het loof van drie of vier rij,en; komt in langszwaden bijeen de naast de machine rijdende wagen voor de bieten reed er nog al eens overheen, wat de kwaliteit uiteraard niet ten: goede kwam. De loofpoetser werkte goed er kwam dan ook vrijwel geen blad op de wagen. Er bleef nogal wat grondtarra aan de biet, ondanks de Vele tienduizenden lijders aan brandend maagzuur verbreiden de roem van Rennies. Ze zijn dan ook een ware uitkomst ook in de hardnekkigste ge vallen. En U hoeft helemaal niet in het onzekere te zijn over het resultaat, ze helpen vanaf het eerste ogenblik dat ge Uw eerste Rennies laat smelten op de tong. U voelt de zuurbrand doven één of twee minuten en alle leed is geleden. Ingez. Med. steile transporteur, waarop de bieten vrij lang ver blijven, maar waardoor ook de grond aan de biet wordt geplakt. Hierdoor mag bij verdere verwerking geen tarravermindering worden verwacht. De Salmon was onder de gegeven omstandigheden een redelijk bruikbare machine. Kemli achter Farmall DGD 430. Deze machine werkte op een perceel waarop de bieten een onregel matige stand hadden, hetgeen het koppen bemoeilijkte. Er werd iets te dun en wat onregelmatig gekopt. Het Iooftransport was goed en, de kwaliteit van het loof best. Schieters werden vlot verwerkt. De lichtscharen die een vakkundige instelling vragen maakten de grond ondiep los. De reinigitigskorf, waarvan de snelheid kan variëren, gaf een goed resultaat. De Kemli is een goed bruikbare machine gebleken. Catchpole Cadet. De op de demonstratie aanwezige machine was volautomatisch. Zowel *iad als bieten worden in langszwaden gelegd. Het was onder de gegeven omstandigheden mogelijk zes rijen blad en zes rijen, bieten om en om in, een zwad te brengen. De machine werd getrokken en aangedreven door een Ferguson 35, waarvan het wiel dat door het gewas loopt, was voorzien van eem extra smalle band. De machine maakte goed werk, vooral op het zware per ceel. Het koppen was vrij goed. De loofpoetser zorgde er voor dat geen bladresten tussen de bieten terecht kwamen. Het laden van de betrekkelijk dunne en nogal brede langszwaden leek de commissie vrij be zwaarlijk. Door het breed verspreid liggen' van de bieten en machinesporen was mechanisch laden nau welijks mogelijk. Er mag in dit verband op worden gewezen, dat de hier genoemde Catchpole niet in de meest in ons land voorkomende uitvoering werd ge demonstreerd. Meestal wordt het type gebruikt, dat de bieten op de wagen levert. De Catchpole Cadet is een goed bruikbare machine, die het onder moeilijke omstandigheden lang volhoudt. Kleine, een Duitse machine, die zowel blad als bie ten op dwarszwaden brengt. De machine kopt en rooit de bieten van eenzelfde rij. De aanspanning van de trekker voor de machine is zodanig, dat de trekker (Vervolg op pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1