AXELSE COURANT Gemeenteraad van Axel. J. C. VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 2 NOVEMBER 1957 72e Jaargang No. 10 3= D NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEEtf l WOENSDAG EN ZATERDAG V. FIRM Markt 12 AXEL. UIT ONZE OMGEVING AXEL ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland I 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T3l. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Inp> «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein,» kdvertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ZITTING VAN 29 OKTOBER 1957. Dinsdagavond kwam de Raad onzer gemeente in voltallige zitting bijeen ter behandeling van een lijvige doch grotendeels niet zeer belangrijke agenda, voor het merendeel bestaande uit formele punten. Notulen en ingekomen stukken werden, zonder op- of aanmerkingen of nader commentaar aangenomen. Volgden hierna de mededelingen van B. en W. naar aanleiding vain de door verschillende leden ge stelde vragen in de vorige vergadering. De heer de Feijter mocht vernemen dat de her bestrating van Plan-Zuid voor volgend jaar op het program staat, aangezien deze straten nog niet vol doende zijn nagezakt. De heer Kesbeke werd medegedeeld dat de afbraak in de Kerkdreef niet verder kan worden uitgevoerd daar de investeringsbeperking dit onmogelijk maakt. Verder kreeg deze spreker te horen dat de overlast van de riolering in het perceel van de heer E. Tiele- man aan de Zeestraat vermoedelijk zal zijn opgelost door het in bedrijf stellen van het gemaal aan de Kreek. Dit geldt ook voor andere percelen in die omgeving wat een aparte studie vraagt. Nog wordt aan dezelfde vragensteller inzake het niet ledigen van een zinkput aan de Kanaalkade bij de percelen 41 en 43 medegedeeld, dat aan B. en W. is gerapporteerd dat deze put regelmatig wordt behandeld. Over de verbetering van de toegangsweg naar de Jeugdherberg werd aan de heer K. Hamelink mede gedeeld dat dit inmiddels reeds is geschied. Dezelfde vragensteller mocht verder vernemen dat de afwerking van het trottoir op de hoek van Polen straat en Crijnssenstraat binnenkort zal worden uit gevoerd. Tegenover de geste van de heer Oggel om aan de gemeente Hulst een klokje voor het carillon aan te bieden, staan B. en W. zeer sympathiek. De infor maties hierover zijn nog niet binnen. Het resultaat zal in de vergadering worden medegedeeld en zal eventueel een voorstel worden gedaan. Wat de opmerking van de heer C. van Bendegem betreft of de gemeente zich niet moet verzekeren door het stellen van voorwaarden en waarborgen aan die bewoners van gemeentewoningen, die een televisie antenne op het dak van hun woning aangebracht hebben en door onvoorziene omstandigheden schade aan de eigendommen van de gemeente kunnen ver oorzaken. Het college van B. en W. is zeer erkente lijk voor deze vraag. Zij heeft deze voorgelegd aan de Commissie van Toezicht op het gemeentelijk wo ningbedrijf, daar dit een onderwerp is dat zeker de aandacht verdient. B. en W. hopen hierop dan ook nader in een volgende vergadering terug te komen. Aangaande de mededelingen ontving de voorzitter na de opening der vergadering een tweeregelig op schrift, bedoeld voor het aan de gemeente Hulst te schenken klokje in het carillon, luidende „Axel, uw tweeling zusterstede, leeft hiermee in Uw opbouw mede De Voorzitter hoopte dat de Raad accoord zal gaan met deze geste aan de stad Hulst. De heer Maas mist een antwoord op zijn gestelde vraag naar aanleiding van de toewijzing van een woning in plan-Oost aan een kinderloos echtpaar, ter wijl zovele grotere gezinnen zitten te hunkeren naar een dergelijke woning. De voorzitter had niet verwacht dat de heer Maas hier nog naar zon vragen en gaf het woord ter be antwoording dezer vraag aan de heer Pijpelink als voorzitter der betreffende commissie. Deze zeide kennis genomen te hebben van de vraag van de heer Maas, doch alle gevallen worden niet altijd afgewerkt volgens de rangorde van de aan- vraaglijst. Wanneer door lichamelijke omstandigheden of in verband met andere argumenten een toewijzing plaats heeft is dit volkomen in de lijn. En dat was hier wel degelijk het geval. Overigens komt dit niet zo vaak voor en de commissie heeft toch het volle vertrouwen van de Raad. De voorziter beaamde zulks. Het is bij elke andere toewijzing niet anders dan met dit geval. Als er honderd aanvragers zijn voor een huis moeten cr 99 van worden teleurgesteld en is men niet zuinig met de kritiek. Overigens deelde de heer Pijpelink mede geen vrij heid te hebben de motieven die gegolden hebben bij het geven van een advies, naar buiten de commissie te brengen. Deze lenen zich niet voor een openbare behandeling of bespreking. Zonder hoofdelijke stemming werden daarop een negental voorstellen van B. en ^V. aangenomen. Dit waren respectievelijk de volgende Een voorstel tot opnieuw vaststelling van de ver ordening op rioolrechten in verband met het teneinde lopen van de termijn der Koninklijke goedkeuring op 1 januari a.s. Deze verordening werd vastgesteld bij Raadsbe sluit van 24 november 1953, goedgekeurd bij K.B. van 6 januari 1954, tot 1 januari 1958 en gewijzigd bij Raadsbesluien van 30 november 1954, goedgekeurd bij K.B. van 14 januari 1955 en 2 oktober 1956, gned- gebeurd bij K.B. van 5 november 1956. Mede tengevolge van genoemde wijzigingen vol doet de verordening aan de op grond van de praktijk en van de voorschriften te stellen eisen. Eveneens loopt op deze datum af de verordening op de heffing der marktgelden. Ook deze werd in de huidige vorm opnieuw vastgesteld. Vervolgens was het voorstel van B. en W. om de opgenomen wederopbouwtaak pei 1 januari a.s. als ge ëindigd te beschouwen, als volgt geredigeerd Van de provinciale directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid is een schrijven ontvangen, waarin er op gewezen wordt, dat de termijn van in diening der aanvragen om financiering van de her bouw en het herstel van oorlogsschade op 31 mei 1956 is afgesloten. Met het oog op het geringe resterende aantal ge vallen, waarvoor aan de gemeente een voorbereidende taak is opgedragen en de bijzondere aard van deze gevallen wordt geadviseerd, de wederopbouwtaak, die de gemeente op zich heeft genomen met ingang van 1 januari 1958 als beëindigd te beschouwen en aan de minister, door tussenkomst van de provinciale directie te verzoeken, deze gemeente van de behandeling der eventueel nog resterende gevallen te ontslaan. Het volgende besluit op het voorstel van B. en W. was gemotiveerd en, toegelicht als volgt Ten behoeve van de aansluiting van de Zuidsingel aan de Buthdijk is er grond benodigd voor wegaanleg, welke eigendom is van het Kroondomein, hetgeen niet door koop verkregen kan worden, maar wel door huur. Het betreft hier een gedeelte groot 10 are 65 cA en een perceel van 48 are 27 cA., voor de prijs van 191per jaar, ingaande 1 januari 1957 voor ie tijd van 29 jaar. Deze percelen zijn voorheen als tuingrond verpacht geweest. Het is de bedoeling, dat de overblijvende grond zoveel mogelijk weer als volkstuintjes zal wor den uitgegeven, hetgeen de jaarlijks te betalen pacht ten goede komt. De huren van de percelen Pironstraat 19 en Buiten weg 35 werden daarop vastgesteld. Per 1 oktober j.l. is de woning, gebouwd in de Pironstraat 19 en bestemd voor het hoofd der Prinses Marijkeschool gereed gekomen en door de heer J. Blok betrokken. Volgens het destijds overeengekomen be drag zal de huur van deze woning 660.per jaar, exclusief waterleiding moeten bedragen. Na het weer in bewoonbare staat brengen van de woning Buitenweg 35, is de chauffeur-monteur van gemeentewerken, de heer C. Bakker deze Woning toe gewezen en per 1 augustus 1957 betrokken. Voor deze bewoning was de huurprijs van dit woongedeelte nog niet door de Raad vastgesteld. De huurprijs van deze woning wordt bepaald op 7,50 per week, exclusief waterleiding en te zijn ingegaan op 1 augustus 1957. Verder luidde het prae-advies op het voorstel op het advies van de Commissie van onderzoek be treffende het Spuipaadje als volgt Vanwege de herhaalde klachten uit de omgeving van het Spuipaadje, over de slechte toestand, waarin dit voetpad verkeert, hebben B. en W. het verzoek aan de leden van de destijds bestaande commissie gedaan of zij zich nog eens nader wilden beraden over een, mogelijkheid, om aan deze klachten zoveel moge lijk tegemoet te komen. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie het volgende advies gegeven. 1. Het pad te sluiten voor het verkeer per rijwiel- met hulpmotor. De reden is dat wanneer twee dergelijke vervoermiddelen elkaar op dit pad ont moeten, zij elkaar niet kunnen passeren. Dit kan aanleiding geven tot onaangenaamheden of tot schade op de landerijen die aan dit pad liggen. Het moet voor een. rijwiel-met-hulpmotor niet on mogelijk geacht worden om een betrekkelijk kleine omweg te maken .hetgeen voor een fietser wel bezwaren heeft. 2. Het onderhoud van dit pad te doen uitvoeren door een, persoon die in die buurt woont tegen een vergoeding, al naar het aantal bestede uren. Het benodigde materiaal zal dan door de gemeente moeten worden beschikbaar gesteld. Bij deze regeling kan worden volstaan met het bedrag dat jaarlijks voor het onderhoud van het Spuipad wordt uitgetrokken, terwijl op deze wijze de kans van een regelmatig onderhoud groter is, dan in het geval dat dit moet worden ingedeeld bij de werkzaamheden van de gemeentedienst. De persoon die dit werk op zich neemt, moet dan van tijd tot tijd contact opnemen met de dienst gemeentewerken. B. en W. konden zich hiermee verenigen en vroegen machtiging aan de Raad om met een persoon uit die omgeving contact op te nemen en te trachten een overeenstemming te verkrijgen dat hij tegen een ver goeding de verzorging van d't pad op zich wil nemen, wanneer de gemeente de material endaarvoor beschik baar stelt. De heer Pijpelink brach tB. ca W. dank voor de hierbij gedane toezegging. Naar aanleiding van een adres der bewoners der achter de remise der Z.V.T.M. gebouwde woningen, houdende verzoek om een paar lichtpunten in deze buurt te plaatsen werd voorgesteld een paar een voudige lichtpunten aldaar aan te brengen. Vanwege de P.Z.E.M. zal op de loskade aan de Axelse Sassing in verband met het industrieterrein de kabel moeten worden omgelegd. Hierdoor komt de bestaande openbare verlichting te vervallen. De P.Z.E.M. doet een voorstel om op de loskade een vijftal lichtmasten er bij te plaatsen. B. en W. achten dit ook niet overbodig, maar ten gevolge van de investeringsbeperkingen zijn zij ge noodzaakt voor te stellen dit aantal te bepalen op twee en in de volgende jaren hoopt men dit aantal uit te breiden tot vijf. Met verwijzing naar de bij de stukken overgelegde correspondentie daarover zal een nieuw contract ge accepteerd worden, inzake de straatverlichting met de P.Z.E.M., hetwelk geacht wordt te zijn ingegaan op 1 juli 1957. Daarop kwam aan de orde een voorstel tot her ziening van de gasprijzen. Van de zijde van Ged. Staten is mede de opmerking gemaakt, dat de gasprijzen zodanig zullen moeten worden herzien, dat een sluitende exploitatierekening van het gasbedrijf mogelijk wordt gemaakt. Over deze materie heeft de gascommissie meermalen vergaderd met het resultaat dat het navolgend advies is binnengekomen. Een vastrechttarief voor elke geplaatste meter voor huishoudelijk gebruik 0,75 per maand. Gas voor gewoon huishoudelijk gebruik over een gewone meter of een muntmeter geleverd van 1 tot en met 25 m3 23 ct (1 ct lager per m3).alles boven 25 m3 19 ct (1 ct lager per m3. Gas geleverd voor ruimteverwarming 19 ct per m3 (1 ct hoger per m3). Gas voor industriële doeleinden van 1 tot en met 100 m3 per maand 21 ct iper m3 (1 ct hoger per m3) alles boven, 100 m3 per maand 19 ct per m3 (1 ct hoger per m3). Contracten voor een minimum-afname van 2700 m3 prijs 19 ct3500 m3 prijs 18 ct4400 m3 prijs 17 ct5300 m3 prijs 16 ct. (alles 1 ct hoger per m3), met dien verstande dat voor de eerste 50 m3 gas per maand het tarief voor huishoudelijk verbruik geldt, als over één meter gas wordt geleverd. Bakkersgas 16 ct per m3 (1 ct hoger per m3) met een minimum van 2000 m3 per jaar. Deze herziening van de gasprijzen gaat in zodra de toestemming van het departement is verkregen. Gezien het nadelig saldo, dat de begroting 1958 aangeeft en de te verwachten meerdere rentevergoe dingen stellen B. en W, voor deze tarieven zodanig te wijzigen. De heer Kesbeke kan zich wel verenigen met het streven dat het gasbedrijf zich moet zien te bedruipen, maar nu zal men waarschijnlijk een reserve gaan kweken. Thans is er een tekort, bij invoering van de nieuwe tarieven zal er een overschot van 15.000. zijn naar het zich laat aanzien. Hij vraagt of dit een juiste politiek is. De wethouder der bedrijven de heer van Bendegem verwacht dat het nog 2000.,meer zal zijn dan de heer Kesbeke becijferde. Er was nu echter een tekort van 900.—, doch we moeten rekening houden met de stijging van de kolenprijzen, de rente en de loonsverhoging en dan komen we met die 17.000. niet toe. Dit zou wel ƒ25.000.— dienen te zijn. Vanwege de Directie van de Rijkspostspaarbank te Amsterdam kregen B. en \V. bericht, dat het bestuur bereid is ,aan de gemeente een kasgeldlening te ver strekken groot 500.000.— tegen een rente van 5lA% per 1 december 1957 tot 1 december 1958, met een opzeggingstermijn van 14 dagen, doch uitsluitend in dien omzetting in een vaste lening daartoe aanleiding geeft. Uit deze aanbieding blijkt, dat deze kasgeld lening te zijner tijd zal worden omgezet in een vaste lening tegen een nader te bepalen, percentage en menen B. en W. deze acceptabele aanbieding niet van de hand te mogen wijzen en ging de Raad op dit voor stel zonder hoofdelijke stemming in. Een voorstel tot wijziging van de gemeentebegroting dienstjaar 1957 en van het dienstjaar 1958, alsook van de begroting van het gasbedrijf dienstjaar 1958 werd aangenomen. Een voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekeningen der gemeente en verschillende gemeente lijke diensten allen betrekking hebbende op het dienst jaar 1953, werd nadat hierover rapport was uitge bracht door de heer Pijpelink en mevr. Folkersma-Staal zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Mevr. Folkersma beklaagde er zich over dat zij dit onderzoek alleen had moeten verrichten. De beide andere commissieleden schitterden door afwezigheid. Inzake de ingekomen reclames op hondenbelasting, rioolrechten en reinigingsrechten 1957, alsmede school geld 1954- 55 werd beslist overeenkomstig het op de betreffende stukken vermelde advies. Bij de rondvraag bepleitte de heer Maas in verband met het vuilnis-ophalen om deze tijd van het jaar nu men nogal zorg aan de tuintjes besteedt eens een keer extra vuilnis op te halen. Voorts wees spr. op de minder fraaie toestand tussen Joost de Moorstraat en Bankertstraat bestaande ter plaatse waar in de meest oostelijke helft dezer straten beplantingen zijn aangebracht tussen de huizen blokken. Mevr. Folkersma-Staal zou het heel aanbevelens waardig achten, inplaats van weekkwitantie's maan delijkse huurkwitanties te presenteren voor de huis huren in het woningbedrijf. De heer Oggel bepleit het richten van een ver zoek aan P.T.T. tot het plaatsen van een brievenbus iti plam-West. Zijn medeleden wijzen er op, dat deze er reeds jaren is tot grote voldoening van de be woners dezer volrijke wijk. De heer Pijpelink brak een lans voor het plaatsen van enige straatlantaarns in het uitbreidingsplan te Zoute Spui. Ten slotte was het gras en de beplanting tussen de Bainkert- en Joost de Moorstraat door de vaardige hand van de heer Maas reeds van voor de vroede benen van het raadslid C. van Bendegem weggemaaid, waardoor deze zich genoopt zag zich van de lijst van woordvoerders te laten schrappen. Maar het was in middels ook kwart over 8 geworden, zodat het pre sentiegeld ditmaal toch in vlot tempo werd opge streken. UNIEKE DEMONSTRATIE-AVOND. De grote zaal van „Het Centrum bood dinsdag avond een illuster beeld vanwege het grote aantal huis- aspirant-huismoeders, die voor ongeveer drie kwart de vergaderruimte vulden en daarmee blijk ga ven van hun belangstelling voor de aangekondigde demons tratie's. Het was niet de eerste keer dat onder auspiciën van de fa. C. J. Schieman-Cappon hier een, dergelijke bijeenkomst met hieraan verbanden show, met even groot succes was georganiseerd. Zodat veel dames al een voorproefje hadden gekregen en thans hun nieuwsgierigheid nog meer geprikkeld voelden in ver band met de noviteiten die op het gebied van de warmtebron in het centrum der belangstelling staan. Maar alvorens we hier aan toe waren kregen we eerst een leerrijke huishoudelijke verhandeling van de reeds eerder hier bekende mevr. van dr Gaag uit Rotterdam, die als een culinaire docente vele prac- tische hoedanigheden paarde aan een aantal andere kwaliteiten» zodat het voor de dames een openbaring werd. Haar vlotte en duidelijke welsprekendheid, tege lijkertijd gepaard gaande met betoonde vaardigheid in het gereed maken van op te dienen menu s of dranken, stempelden haar tot „keukenprinses' in op tima forma. Kennelijk genoten de Axelse dames dan ook van haar slagvaardigheid en routine, die op zich zelf al een gang naar „Het Centrum'' waard bleken. Doch het liep niet enkel over de smakelijkheid der gerechten, die zij in een minimum van tijd „proefbaar' maakte, het liep ook over de benodigde attributen. Wie de rijke keur van moderne keuken-artikelen kent, die te kust en te keur in de zaak van deze firma, dage lijks het oog der voorbijgaande dames strelen, die weet wat we hier zo ongeveer bedoelen. Bij een, kijkje in de show gedurende de pauze bleek terdege dal in ruime mate voor alle beurzen voldoende degelijke -rtikelen, meer speciaal voor de keuken, voorhanden zijn. Maar tot in bijzonderheden viel het culinaire deel, zoals wij de eerste helft van de avond zouden willen noemen, letterlijk en figuurlijk „in de smaak'' van het gehoor. In de pauze bewonderden we de show die achter de demonstratie-ruimte en voor en terzijde van het toneel op grootscheepse wijze was ingericht. Een enor me voorraad van keuken-artikelen, serviesgoed, alles in de grootste verscheidenheid en van de hoogste kwaliteit, trok de algemene belangstelling van H.M. de Vrouw voor wiens nut en comfort dit alles was ge- exposeerd. Maar de service die altijd door de fa. Schieman- Cappon op het voorplan werd gesteld gedurende meer dan een halve eeuw strekte zich op deze unieke de monstratie-avond nog verder uit. Alle dames werden in de pauze onthaald op koffie met cake en bereidvaardige dameshanden voorzagen allen aanwezigen in vlot tempo en vol attentie. Het tweede deel stelde één der actueelste aange legenheden -voor de hedendaagse huisvrouw aan de orde, nJ. een hoogst deskundige voorlichting over olie- stook - apparaten. Het was de heer Marquart uit Rotterdam, die deze materie volkomen bleek te be heersen en, die in bijzonderheden de eigenschappen van deze steeds meer geprefereerde verwarming, expli ceerde. De verwarmingsbron van de toekomst. Reeds de helft van de bevolking schakelde over op deze verwarmingsbron. In economisch opzicht is de verhouding dan ook zeer gunstig. Speciaal beklem toonde de spreker het gunstige effect van de stralings- warmte. Alle oliestook-apparaten zijn n.l. voorzien van een intense hete luchtstraling. Zo is de oliestookkachel uitgegroeid tot het vol waardigste verwarmings-apparaat in onze samenleving. Ook aan de smaak is men tegemoetgekomen door de modellen met elk interieur te harmoniëren, en zo is de conclusie van elke huismoeder, na proefonder vindelijk bewijs„Wat spijtig dat we het zo niet 30 jaar eender hebben kunnen doen 1"

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1