AXELSE COURANT FRIESLAND TWSöiT m li II II II II ll Üi m II II Elke land een brillant l II II II J. C. VINK ii 11 li p Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 9 OKTOBER 1957 72e Jaargang No. 3 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED/ E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. BEZOEK AAN EEN ANDERE PROVINCIE Gaat in Friesland alles op zijn elf-en-der- tigst Nee, misschien was dat in sommige opzichten heel vroeger zo, toen, alvorens er een besluit kon worden genoemen in die de mocratisch vrije provinoie, de elf steden en dertig grietenijen moesten worden geraad pleegd. Wij tékenen hierbij terloops aan dat dit niet d eofficiële verklaring as van deze zegswijze. Volgens het Groot Nederlands Woordenboek is de uitdrukking afkomstig Uit weverskningen. Mag dus de herkomst niet gezocht worden in de oude Friese gewoon ten ,de toepassing in de boven gebruikte zin is aardig gevonden. Nu is Filiesland al lang een provincie waar men heus wel van wanten weet en waar vol doende tempo wordt aangehouden. Ogen schijnlijk verandert er weinig. Nog altijd is de provincie overwegend agrarisch. Dit blijkt 0.a. uit de volgende feiten qua landopper vlakte (is Friesland de vierde provnicie van ons land, maar volgens het aantal inwoners komt het pas op de achtste plaats. De dicht heid van de bevolking is de helft van die van het gehele land. Er heeft zich helemaal geen verstedelijking voorgedaan, daarom is de al oude economisch-geograS sche indeling, die berust o pverschillen in bodemgesteldheid, en daardoor in vormen van grondgebruik nog altijd van kracht 1. de Kleibouwstreek, ten noorden van de lijn HarlingenLeeuwardenDokkum 2. het Weidegebied (klóiweide- en veen- weidestreek) in de virhoek Harlingen LeeuwardenWolvegaStaveren 3. oostelijk Friesland (ook bekend onder de naam Wouden), ten oosten van de lijn DokkumLeeuwardenWolvega. 4. de Eilanden. Friesland is een veeteeltprovincie bij uit stek, zelfs in het kleibouwgebied is de op pervlakte grasland groter dan de oppervlakte bouwland. Het voornaamste produkt van de akker bouw is de pootaardappel. Dit ts een zeer arbeidsintensief gewas, dat zich goed leent voor het hier overwegende kleine bedrijf. In verband met de aardappelmoeheid neemt de teelt wel iets af. De wéidestreek is het veeteeltgebied bij uitnemendheid. Daar wordt het hoogwaar dige stamboekvee gefokt, dat in alle wereld delen beroemd is en waarvoor in Leeuwarden een standbeeld is opgericht. Hier manifes teert zlich, dat de boeren in de greidhoek ,bij de tijd' zijn. Doelmatige fokkerij, rationele bedrijfsvoering en ekonomisch inzicht, heb ben het Friese vee zijn faam bezorgd. Enkele getallen kunnen de Friese prestaties illus treren. Met 15 van het aantal Neder landse kodien wordt 19 van de Neder landse melk geproduceerd. Het vetgehalte van Friese melk is gemiddeld 3,94 tegen 3,64 in Nederland. Na de oorlog werd een verrassend snel herstel van de melk- produktiviteit bewerkstelligd. Dit moet voor een belangrijk gedeelte worden toegeschre ven aan de toepassing van ntieuwe werk- metoden (rantsoenbeweiding, melkmachine). In oostelijk Friesland vinden we ook over wegend weiden. Wat er aan akkerbouw is, staat hoofdzakelijk in dienst van de veeteeld De zeer talrijke kleine boeren op de zand gronden - een derde van het aantal land bouwers in dit gebied - leggen zich naast de rundveehouderij, vooral toe op varkens- en pluimveehouderij. In deze minder welvaren de streek, i s zich echter een grote verande ring aan het voltrekken, waar we nog op terug komen. Tenslotte de eilanden. Daar moet men het hoofdzakelijk hebben van het vreemdeltngen- verkeer. En gelukkig mogen de eilanden zich in een toenemend bezoek verheugen. Zo hebben we in korte trekken een karak teristiek van de verschillende streken van Friesland gegeven. Maar daarbij zijn we aan vrijwel alle problemen voorbij gegaan. Problemen zijn er inderdaad op te lossen, zoals overal. We zagen het al. Friesland is overwegend agrarisch, dat wil dus zeggen, dat de hoofdsbestaansbron in principe weinig expansief is. Een gevolg hiervan is dan ook, dat een groot gedeelte van de Friese bevol kingsaanwas altijd heeft getracht elders een goed bestaan te vinden. De Fries is een be weeglijk mens. 60 van de aanwas placht naar andere gebieden te emigreren, zowel I n het binnenland als naar het buitenland. Niet altijd ging dit even vlot, in de krisis- jaren na 1930, waren de mogelijkheden ge ring. Er ontstond werkeloosheid, vooral in die gebeden waar de natuur minder goed meewerkte om de mens een redelijk bestaan te verschaffen. In de oosthoek van Fries land, daar liggen de venen, die evenals die in Drente tot het randgebied van het Drents plateau behoren. In het Friese veengebied heersten dezelfde armoedige toestanden als in de buurt van Emmen. Krotwoningen waar in door veelvuldige werkeloze mensen bittere armoede werd geleden. Al vóór de tweede wereldoorlog werd ingezien, dat industrrie uitkomst moest brengen. Natuurlijk was er allang industrie in Fries land. Het is een waarheid als een koe, dat in dit koeienland de zuivelindustrie moest opbloeien. Overal vindt men zuivelfabrieken Enkele zeer grotebedrijven zijn ontstaan, waarvan vermeld dienen te worden de coöp. condensfabriek .Friesland' te Leeuwarden, waarbij ruim 70 fabrieken zijn aangesloten en de Friese Coöperatieve Zuivel Export Vereniging (Frico), de verkooporganisatie voor zuivelprodukten, waarin ruim 50 fa brieken samenwerken en waarvan de hoofd zetel eveneens in Leeuwarden is gevestigd. Exporteren vormt een belangrijk deel van deze en andere ondernemingen. Andere industrieën waren eveneens ont staan, naar aanleiding van de agrarische werkzaamheden. B.v. metaalindustrie, die zich toelegt op het vervaardigen van land bouwmachines, melkbussen, e.d. Houtindus trie, die botervaten en andere embalage pro duceert. Maar dit alles was niet voldoende om alle Friezen werk te garanderen. Zoals reeds werd opgemerkt, ontstond vooral na de dertiger jaren werkeloosheid, ook omdat de emigratie ntiet voldoende uitkomst bood, Bovendien zijn diegenen, die het meest van de slechte ekonomische toestand te lijden hadden, de bewoners van de veengebieden, die het meest aan hun geboortegrond gehecht en dus het minst gendigd elders het geluk te beproeven. Na de tweede wereldoorlog werd de in dustrievestiging met kracht aangepakt. In de jaren na 1945 werd in Friesland voor meer dan 6000 personen werkgelegenheid in de •industrie geschapen, waarvan 3500 als ge volg van uitbreiding van de bestaande be drijven. In Leeuwarden en Sneek vond enige concentratie van de industrie plaats. Maar het meest spectaculaire feit in de industria lisatie van Friesland is de ontsluiting van het oostelijk gedeelte. Dit behoort tot de offi ciële ontwikkelingsgebieden. Hier heeft zich een novum voorgedaan in januari 1950 werd het Industrieschap Oostelijk Friesland gesticht, als eerste in Nederland. Het is dui delijk hoe belangrijk het Es dat een nieuw te ontwikkelen gebied publiekrechtelijke sa menwerking tot stand brengt. Het Industrie schap omvat de acht gemeenten aan de oost kant van Friesland het onderhoudt veel vuldig contact met het bedrijfsleven en met de bevolking in. dit gebied, om het klimaat voor industrievestiging zo gunstüg mogelijk te maken. Aan de vestigingsmogelijkheden wordt een zeer ruime bekendheid gegeven. Voorts onderzoekt men de factoren, welke de industrialisatie kunnen bevorderen, zoals een goede vakopleiding voor industrie-arbei ders en goede verkeersgelegenheid. Ook aan de sociale gevolgen van de plaats grijpende verandering wordt aandacht be steed een contactorgaan werd cn het leven geroepen. Verschillende verkeerstechnische maatregelen zijn opgenomen in het Ontwik kelingsplan Oostelijk Friesland. Het resul taat van dit alles is, dat de industriële ont wikkeling van oostelijk Friesland de voor uitgang van andere ontwikkelingsgebieden heeft overtroffen. Men spreekt er al van dat Drachten de twaalfde stad van Friesland zal worden. Want daar heeft zich de n'ieuwe industrie hoofdzakelijk gevestigd. Philips heeft er een fabriek laten verrijzen met im posante hallen, laboratoria en kantoren. Men fabriceert er droogscheerapparaten en circa 1500 mensen vinden er werk. Voorts kwa men er een kantoormachinefabriek en een duimstokkenfabriek, die beide voor export werken. Het is jammer dat de woningnood tin Drachten een remmende factor is voor de industriële ontplooiing. In sommige opzichten is er nog veel te verbeteren in de Wouden, vooral in cultuur technisch opzicht. De verveningen zijn in dertijd vrij ordeloos gebeurdde daarop volgende ontginningen zijn onjuist uitge voerd. Ook de oude zandgronden zijn cul tuurtechnisch niet gezond te noemen. De ter reinen hebben te veel harde lagen door de slechte waterhuishouding en zijn onegaal. Verbeteringen, die de medewerking van alle eigenaren behoeven, kunnen dikwijls niet aangepakt worden, tengevolge van behoud zucht van de boeren. Er lis nu een kentering. In Noordwolde, gelegen in de gemeente Weststellingwerf die niet tot het pro bleemgebied behoort is een groots ex periment begonnen Noordwolde was een- zeer armoedig rietvlechtersdorp. Het riet- vlechten is er een zestigtal jaren geleden in gevoerd door een vooruitstrevend predikant die inzag dat iets voor de structureel werk loze bevolking moest worden gedaan. Maar nu heeft Noordwolde een interessante pri meur een veelomvattend saneringsplan. Voor het eerst in Nederland wordt door middel va nkrotopruiming en nieuwbouw, samenvoeging van kavels, cultuurtechnische en maatschappelijke verbetering een achter gebleven gebied gesaneerd. Het is een pro ces, dat veel ingrijpender en gecompliceer der is dan een gewone ruilverkaveling, want er bestaan geen regels en geen wetten voor. Men moet trachten samen met de bevolking de problemen op te lossen. We zijn, door ons uitstapje naar Noord wolde (omdat we toch in de oosthoek wa ren) afgedwaald van de bespreking van de industrie in Friesland. Er is echter nog te berichten over de verrassend snelle ont wikkeling van de scheepsbouw, waarbij de bouw van kustvaarders in het middelpunt van de aandacht staat. Het gonst van be drijvigheid op nieuwe en oude werven, voor al de stichting van nieuwe werven trekt sterk d eaandacht. De scheepsbouw Is de Friezen overigens geenszins vreemd. Stavoren, 'Har lingen, Hindelopen, Lemmer, Dokkum waren eertijds deelgenoten van het invloedrijke Hanzeverbond, zij maakten tezamen Fires- land tot een van de machtigste zeevarende provincies. Echter bracht het tanen van de vaart op de oude routes aan de scheepsbouw een dodelijke slag toe. Na de tweede wereld oorlog beschikte Friesland nog over twee scheepswerven voor de zeescheepvaart. De talrijke andere werven hielden en houden zich uitsluitend bezig met bouw van binnen vaartschepen en vooral zeilboten. Sindsdien zijn er dhe nieuwe werven bijgekomen, waar coasters worden gebouwd Bergum, Lem mer en Rohel onder Augustinusga. Plannen voor verdere uitbreiding van dit soort wer ven zijn in een gevorderd stadium. De reeds genoemde metaalindustrie heeft dich uitgebreid buitten de agrarische sfeer, er zijn fabrieken van kinderwagens, rijwie len, schaatsen, constructiewerken en ook van kinderspeelgoed. De houtindustrie vervaardigt meubels, deu ren, montagebouwelementen, enz. Na de tweede wereldoorlog ontstond in Filiesland confectie—industrie. Ondanks dit alles is het echter nog steeds een dringende noodzaak, dat meer industrie de weg naar het noorden vlindt, om de relatief hoge werkloosheid te verminderen. Voor de vestiging van nieuwe industrieën is het belangrijk dat de verbindingen goed zijn ,maar dit geldt evenzeer voor de ont sluiting van de achtergebleven landbouw streken, waar het nog voorkomt dat er al leen modderwegen doorheenlopen en men zich beter per schuit kan verplaatsen. Er is al veel gedaan aan de grote verbindings wegen, zowel te land als te water. Laten we met de waterwegen, die voor Friesland de oudste verbindingen zijn ge weest, beginnen. We kunnen melden, dat na de oorlog twee belangrijke kanalen ver beterd zijn het Prinses Margrietkanaal van Lemmer via Stroobos naar Groningen en het van Harinxmakanaal dat bij Fone- jacht aftakt van het Prinses Margrietkanaal en naar Harlingen loopt, zijn geschikt ge maakt voor z.g. Rijn-Hernekanaalschepen tot 1350 ton, dit w'il zeggen vijf maal zo grote schepen als vóór de oorlog Deze ka nalen zijn nu uitstekend, zij hebben het Rijn- verkeer van Duitsland naar de Noordzee havens gelokt. Doordat het Dortmund-Eems- kanaal veel sluizen heeft, geven de Rijn vaartkapiteins meer en meer de voorkeur aan de route via IJselmeer, Lemmer en Fries land, zodat er nu per jaar al tweeduizend Duitse schepen door de Friese kanalen varen. Ook de Scandinavische kustvaarders ver schijnen in de Frliese wateren. Industrie kernen als Bergum en Schuilenburg liggen nu ook aan grootscheeps vaarwater. Toch zijn er al lieden met een vooruitziende blik, die weten dat het Van Harinxmakanaal over eniige jaren te ondiep zal zijn voor moderne coasters. Dit zou de industriële ontwikke ling van Leeuwarden ernstig kunnen scha den. Aan het kanaal is bij Leeuwarden reeds veel industrie gevesfligd, maar er ligt nog bouwrijp industrieterrein te wachten op ge gadigden, Nieuwe verbeteringen aan de ka nalen zouden overwogen moeten worden. Er is een plan om naar twee belangrijke plaatsen Ün het ontwikkelingsgebied. Drach ten en Heerenveen, aftakkingen voor 600- tonsschepen te maken. Heel het leven in die plaatsen is reeds op die toekomst ingesteld. Nu we het toch over de Friese wateren heb ben, nauwelijks hoeft er aan herinnerd te worden dat deze onvolprezen mogelijkheden bieden voor de watersport. Aan het wegennet ris veel verbeterd, maar er is nog allerlei te wensen, o.a. een betere verbinding tussen Leeuwarden en Gronin gen en van Leeuwarden naar het zuiden. Ondanks de soms minder goede wegen heeft zich over geheel Friesland een dÜcht auto- busnet gespannen. Nergens in Nederland vindt men ook zoveel bodediensten bij elkaar. De spoorwegen rijden ook in Friesland sinds kort met modern materiaal. Zo lis er van het eertijds beruchte isole ment, dat het eerst werd aangeast door de Afsluitdijk, niet veel meer overgebleven. Harlingen is de belangrijkse haven van Friesland. Er vertrekken lijndiensten naar Engeland de koelschepen vervoeren vooral zuivelpoducten en de gewone scheepvaart pootaardappelen en strocarton. Grote hoe veelheden pootaardappelen gaan in wilde vaart naar Portugal en andere landen rond de Middellandse Zee. Via Harlingen komt hout uit Scandinavië en Engelse steenkool binnen. Toch kan men in Harlingen niet van groei en bloei spreken, het ontbreekt er aan (industrie. Ten slotte vragen de Lauwerszeewerken de aandacht. Deze werken, die grotendeels nog maar op papier staan, zijn niet alleen de noordelijke provincies van belang, maar indirect, voor geheel ons land. Dit project zal met al de voorkomende technische as pecten het prototype vormen voor de Delta werken. Er zijn vele projecten gemaakt om de Lauwerszee iin te polderen. Behalve land- aanwinst van circa 7000 ha. is er een andere reden, die daartoe aanspoort. Het is steeds duidelijker geworden, dat voor een afdoende verbetering van de waterhuishouding van de dnie noordelijke provincies, die dringend nodig is, afsluiting en inpolderng van de Lauwrszee de enige oplossing is. Weliswaar Üs de bouw van een tweetal stoomgemalen bij Zoutkamp en bij Tacozijl in het zui den van Friesland voor de waterbeheer sing van groot nut gebleken, maar het was niet Voldoende, vooral niet voor het midden deel van Friesland, waar grote gedeelten van het jaar óf te veel óof te weinfig water is. Maar nu is het dan toch zover dat de plan nen voor de Lauwerszeewerken vaste vorm gaan aannemen. In Friesland zullen dan 103.000 'ha., in Groningen 80.000 en in Drente 30.000 ha .van de verbeterde af watering profiteren. De afsluitiing van de Waddenzee zal in de toekomst ook wel aan de beurt komen. De regering heeft in de toelichting op het ontwerp Deltawet destijds reeds medege deeld dat zij de inpoldering van de Wadden als een reëel vraagstuk beschouw, dat even wel nog langdurige studie verelist. Intussen zijn wel andere maatregelen nodig in deze contreien. De toenemende afslag van de kust van de Waddeneilanden! wekt be zorgdheid. Binnen niet al te lange tijd zal met met werken ter beschermling van som mige eilanden worden begonnen. Laten we hopen, dat in ons hele vader land de Lauwerszeewerken met interesse zullen worden gevolgd met het oog op het grote belang voor de komende krachtproef de Deltawerken. Hierop hopen we nog eens nader terug te komen. M Boetje. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, fop «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*, idvertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1