AXELSE COURANT UTRECHT. Sun balm SE» J. C. VINK In één nacht Uw handen gaaf en zacht WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1957 71e Jaargang No. 101 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEE/ 'E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T3l. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK FIRMA Markt 12 AXEL. BEZOEK AAN EEN ANDERE PROVINCIE: Utrecht is onze kleinste provincie, ten minste wat de oppervlakte aangaat, maar dat wil in het geheel niet zeggen, dat zij er, zogezegd „niet zijn mag". Want Utrecht is het hart van Nederl:|id, het is het verkeers- geografisch centrum. Om maar even een voorbeeld te noemen: per dag-worden op het centraal station van de stad Utrecht, circa 525 treinen „behandeld". Utrecht mag dan klein zijn, het is een landschappelijk zeer gevarieerd gewest. In de westelijke helft vinden we overwegend polderland, dat gedeeltelijk met boomgaar den is gestoffeerd, en het plassengebied in de oostelijke helft het hogere land de Utrechtse heuvelrug, afdalend naar de Gel derse Vallei, die echter gedeeltelijk op Utrechts gebied ligt, Wie de schoonheid van het polderland niet kn ontdekken zal in oostelijk Utrecht eht natuurschoon van geijkte kwaliteit toch zeker waarderen. Hij zal er verscheidene „bergen" tegenkomen, b.v. de Darthuizerberg, de Amerongse berg en de Grebbeberg, welke laatste aanleiding geeft tot trieste gedachten, omdat in de laatste oorlog vele jonge mensen daar in de strijd met de indringers het leven hebben gelaten. De Utrechtse heuvelrug, met het voor Nederland minder gebruikelijke geacciden teerde aanzien, danken wij aan het feit dat in de ijstijd of, zoals men tegenwoordig aanneemt, in één der ijstijden het eind van een gletscher fluviaal (door rivieren afgezet) zand en grint voor zich uitstuwde en ten slotte niet verder voortgleed dan juist tot deze plaats. De Loosdrechtse plassen daarentegen zijn door de activiteiten van de mens ontstaan en wel door het uitbaggeren van laagveen. Vele plassen, die in ons land aldus ontstonden, zijn weer verdwenen, om dat de bodem dus de grond waarop eens het veen rustte een vruchtbare samen stelling bleek te hebben, b.v. klei. De Loos- drechte plassen loonden de moeite van het droogleggen niet, zeer ten gerieve van de liefhebbers van de watersport, die hier een heerlijk recreatie-oord hebben. Misschien kenden onze voorzaten uit de 17e eeuw het mooie woord recreatie nog niet, maar in de praktijk hebben ze toch wel geweten, waar ze zich op aangename wijze konden ver zetten van de beslommeringen van het da gelijkse leven. Zij bouwden aan de oevers van de „zegepralende" Vecht buitenverblij ven, die met hun fraaie tuinen de moderne mens nog in verwondering kunnen brengen voor de rijkdommen, maar ook voer de goede smaak, van de Amsterdamse koop lieden. Er is nog een ander, eveneens zeer pit toresk water (tje) in Utrecht waar we sterk aan onze voorouders herinnerd worden, n.l. de Langbroekerwetering. Vooral in de tijd van het jaar dat de vruchtbomen bloeien kan men daar genieten van een zeer intiem landschap. Langs deze wetering liggen vele oude ridderhofsteden te dromen tussen hoog opgaand geboomte, ter afwisseling zijn er weilanden met grazende koeien en bon- i 9erds. De weg langs de Wetering is zeer smal, ergo er heerst rust Het is moeilijk om van de bekoorlijkheden van deze provincie af te stappen, ook de streek van de Hollandse IJsel en Linschoten I is de moeite waard. Omdat de twee laatst genoemde oorden zich misschien minder tot vacantieverblijven lenen, zijn ze niet zo be kend als de klassieke vacantiestreken in ons land, maar wie er een dagtocht heen kan maken zal niet teleurgesteld zijn. Maar nu moeten we weer zakelijk worden. We zeiden al, LItrecht is het verkeersgeo- grafisch centrum van ons land. Dit wordt ons o.a. duidelijk als we beseffen, dat in deze provincie Heel belangrijke waterwegen elkaar ontmoeten, terwijl we bij het horen van de namen helemaal niet speciaal aan Utrecht denken. Bedoeld zijn het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Het eerste is tot stand gekomen om Amsterdam met het Duitse achterland te verbinden, een deel er van is tevens een schakel in de waterweg van Amsterdam naar Rotterdam het kanaal mondt bij Tiel in de Waal uit. Over de Lek gaat belangrijk west-oost- verkeer. Let wel de grens tussen Utrecht en Gelderland, respectievelijk Zuid-Holland oopt bezuiden de Lek, de Lek is dus groten deels een Utrechtse rivier. We maken van dit feit gebruik om hier te spreken over be langrijke waterstaatkundige werken die de Rijn en Lek betreffen. Ik bedoel de Rijn kanalisatie ik weet niet of Vader Rijn is geraadpleegd bij het beramen van deze aan slag op zijn vrijheid, maar ik neem aan dat hij ingezien zou hebben, dat deze gemoti veerd is. Het is trouwens bij lange na niet de eerste keer, dat de mens ingrijpt in zijn loop. Nu, de huidige overwegingen zijn, dat het voor verschillende doeleinden nodig is de hoeveelheden water die door de Rijn en Lek enerzijds en de Gelderse IJsel anderzijds stromen nauwkeurig in de hand te hebben. Van die doeleinden zij genoemdde on onderbroken bevaarbaarheid van de IJsel, voorkómen van te hoge waterstanden van de IJsel, het zoethouden van de watervoor raad in het IJselmeer. In hoofdzaak is dit alles terug te brengen tot één belangrijk punt het regelen van de verdeling van het water, dat door de Rijn wordt aangevoerd, nadat al een deel in de Waal is verdwenen tussen Neder-Rijn en IJsel. Men kan deze verdeling regelen door de Neder-Rijn-Lek als een kanaal in vier pan den te verdelen met verschillende water hoogten. Deze vier panden worden onder ling gescheiden door stuwen en meteen weer verbonden door sluizen. Er 'komen dus drie stuw-met-sluis complexen, n.l. bij Hagestein, bij Amerongen en bij Doorwerth. De werk zaamheden bij Hagestein zijn al geruime tijd in volle gang. De bouwput is aangelegd en de stuw is in augustus aanbesteedde bouw van deze laatste duurt circa drie jaar. Hoe dit alles werkt om de gewenste ge volgen tot stand te brengen kan hier uiter aard niet beschreven worden. Opgemerkt mag nog wel worden, dat de schepen die tussen Amsterdam en Rotterdam varen via het Merwedekanaal dat verbeterd werd in het kader van de bouw van het Amster dam-Rijnkanaal en de Vaartse Rijn geen stuw in hun vaarwater vinden. Interessant is, dat het bovenbeschreven project zonder het Deltaplan grote bezwaren voor het westen des lands zou opleveren. Het zal n.l. kunnen gebeuren dat de Lek onder bepaalde omstandigheden te weinig water gaat aanvoeren om de verzilting van de Nieuwe Maas in bedwang te houden. Zonder de uitvoering van het Deltaplan zou dit een reden tot ernstige bezorgdheid Zijn voor de waterschappen van Delf-, Schie- en Rijnland en voor de Krimpenerwaard. Door de Deltawerken zal de waterhuishouding echter zo geregeld worden, dat via de Noord grote hoeveelheden zoetwater in de Nieuwe Maas terecht komen, die het op dringende zeewater een halt toeroepen. Wij zijn door dit Rijnkanalisatie-verhaal wel een beetje uit de buurt van Utrecht ge raakt, maar ja de Lek is Utrechts en bij Hagestein dat zelfs notabene in Zuid- Holland ligt is men op Utrechts terri toor met de werken begonnen O ja, vindt u het leuk nog even te horen dat de stuwen van 98 meter breed de grootste van Europa zullen zijn En ook. van een heel nieuw type Laten we onze blik snel wenden naar de kern van deze provincie, de stad Utrecht. In de vroege Middeleeuwen, toen het lage westen van ons land nog weinig bewoond was, uitgezonderd enige kloosters en burch ten op de zandgronden (duinen), was de stad Utrecht de meest westelijke en tevens de belangrijkste stad van Noord-Nederland. Het was handels- en cultuurcentrum ook bisschopszetel. Pas na de 11e eeuw ontston den de steden in het westelijk deel van Noord-Nederland, Nu vormt de stad Utrecht het oostelijk deel van de z.g. Randstad-Hol land. Maar het heeft een sterk gepronon ceerde centrumfunctie behouden. Dafc de stad Utrecht een druk spoorwegknooppunt is, weet iedereen. Voorts nemen we als voorbeeld de Jaarbeurs. In voor- en najaar opent deze haar poorten en stromen de be- roekers uit binnen- en buitenland naar bin nen. Niet het minst met het doel om kennis te nemen van wat Nederland zelf aan de meest uiteenlopende goederen te bieden heeft maar toch evenzeer om te zien en te keuren wat er in de buitenlandse stands wordt ten toongesteld. Er worden onnoemelijk veel contacten gelegd en veelvuldig zaken ge daan. De omvang van de Jaarbeurs groeit gestadig, een der nieuwste loten aan de stam is het instituut van de speciale vak beurzen. En waarom is de Jaarbeurs ge vestigd in de stad Utrecht Het behoeft geen commentaar. Om dezelfde reden worden er in deze stad veel grote vergaderingen gehouden, niemand kan dan klagen dat hij stiefmoederlijk be handeld is wat betreft de lengte van de reis om ter vergadering te komen. En de verbindingen zijn prima, zowel per rail als over de weg. De wegverbeteringen zijn weer beter geworden, toen in de voorzomer van dit jaar opnieuw een groot vak van het „Hazenpad" de weg van Den Haag ArnhemDuitsland gereed kwam. De Domstad heeft het geluk gehad om uit de oorlog te voorschijn te komen met een mi nimum aan materiële schade. Sindsdien heeft zij een grote activiteit getoond om haar bloei te bevorderen. Men achtte daartoe twee middelen onontbeerlijk het scheppen van armslag op ruimtelijk gebied en het aantrekken van industrie om de inwoners welvaart te verzekeren. Reeds lang bevonden zich enkele kwar tieren van de agglomeratie Utrecht op het terrein van andere gemeenten o.a. Zuilen, Jutphaas en Maartensdijk. Het gemeentebe stuur achtte de tijd gekomen om door annex atie aan deze toestand een einde te maken. Na langdurige onderhandelingen, waarbij o.a. in de Staten-Generaal werd besproken of het in principe wel nodig is dat een stad annexeert om haar woonproblemen op ver antwoorde wijze op te lossen en of bestuur lijk een zeer grote stad wel verkieselijk is, twee vragen waarover het laatste woord bij lange na niet is gesproken) is het gelukt de stadsgrenzen van Utrecht dermate uit te leggen, dat de gemeente-oppervlakte meer dan verdubbeld werd. Op 1 januari 1954 was dit zover. Zodoende was het aantal in woners binnen 10 jaar gegroeid van 190.000 tot 240.000. Enige aangrenzende gemeenten verdwenen geheel, w.o. Zuilen en andere moesten een flinke veer laten, w.o. Maar tensdijk. Intussen voerde de gemeentelijke overheid een actieve industrialisatiepolitiek, die o.a. leidde tot het ontwerpen en reeds gedeeltelijk tot uitvoering brengen van het industrieterrein „Lage Weide" ten wes ten van de stad. Dit industrieterrein ligt uiterst gunstig het krijgt insteekhavens aan het Amsterdam-Rijnkanaal en ligt tussen spoorlijnen en rijkswegen. Amsterdam ziet dit met wat lede ogen aan, maar verzet heeft niet gebaat. Op dit terrein wordt o.a. een nieuwe electrische centrale gebouwd, ook e enwerktuig voor de industriële expansie van de stad. Bij de industrie in of bij de Domstad is de metaalbranche stéék vertegenwoordigd. Na de oorlog zijn Werkspoor en Demka ge weldig uitgebreid, eerstgenoemd bedrijf heeft een flinke export en ïs een deviezenprodu- cent van de eerste orde. De Nederlandse Aluminiumfabriek is eveneens een zich uit breidend bedrijf. De U.M.S. is een hout- fabriek, één van die bedrijven, die er zich op toeleggen goede en relatief goedkope meubelen te fabriceren, die aangepast zijn aan de hedendaagse (kleine) woonruimten en alles wat naar smaakbedervende kitsch zweemt angstvallig te weren. De U.M.S. maakt o.a. de Pastoe-meubelen. Ook als wetenschappelijk centrum spreekt Utrecht een woordje mee, de universiteit is de grootste van ons land. ,Voorts is in Utrecht het hoofdkwartier van de N.V. Nederlandse Spoorwegen ge vestigd. In de fraaie omgeving van de Stichtse hoofdstad groeiden verschillende woonoor den voor hen, die het wonen buiten ver kiezen boven een verblijf in de stad. Zo zijn daar op de hoge gronden Zeist, De Bilt en Bilthoven, Ach, De Bilt Hoevelen hebben niet verzucht in de afgelopen „zomer" „Kunnen ze daar in die „kopspijker" geen beter weer fabriceren Kopspijker is de naam die de altijd rake volksmond heeft ge geven aan de nieuwe toren voor meteoro logische waarnemingen ,die bij het K.N.M.I. is gebouwd. Neen, invloed op het weer oefent „De Bilt" niet uit, weer voorspellen is al moeilijk genoeg. En mocht dit in het oog van de leek niet altijd even goed ge- Jukken, toch zijn de diensten die het K.N.M.I. aan de gemeenschap bewijst werkelijk van onschatbare waardelandbouw, scheep vaart, luchtvaart, waterstaat, enz., profiteren niet alleen van de gegevens over het te verwachten weer, maar ook van de con clusies die kunnen worden getrokken uit de lange reeksen waarnemingen welke op het Instituut ter beschikking staan. Zeist is meer dan een woongemeente, vele industrieën hebben er zich gevestigd. Eén van de bekendste is de Gero-fabriék. De tweede stad van het Sticht is Amers foort ook deze stad profiteert van de cen trale ligging en goede verbindingen. Amers foort heeft reeds geruime tijd zeer vroede vaderen, althans volgens hun waarneembare daden. Toen zij na de oorlog op grond van een degelijk opgezette prognose tot het in zicht kwamen dat hun stad zich drastisch moest uitbreiden, lieten zij een plan maken, waarbij het karakter van de mooie oude stadskern bleef bestaan en daarbuiten zeer charmante nieuwe wijken konden groeien. Ook het verkeersvraagstuk werd opgelost zonder de oude city geweld aan te doen. Het resultaat is, dat Amersfoort er in ge slaagd is een heel plezierige woonplaats te blijven, ondanks de toenemende industriali satie. De nieuwe industrieterreinen liggen bij de Eem en zijn door een brede plantsoen- strook gescheiden van de nieuwe stadswijk Soesterkwartier. Amersfoort heeft bijzondere vestigings voordelen voor de lichte metaalindustrie, voor grafische en chemische bedrijven en voor voedings- en genotmiddelenfabricage. Men zou oök kunnen zeggen Amersfoort wordt autostad, want er zijn al vier auto assemblage fabrieken. Niet ver van Amersfoort vinden we klei nere plaatsjes, die zeer nijver gaan worden Bunschoten - Spakenburg kreeg de eerste stoot door de afsluiting van de Zuiderzee, toen ten behoeve van de voormalige vissers een schoenen- en knopenindustrie werden gesticht nu is er ook de fabriek van Poly- norm gekomen, die met circa 450 man werkt. In Baarn zetelt Philips' Phonografische In dustrie met 600 man personeel. Ook Soest heeft industrie en zelfs Loosdrecht, dat er van profiteert dat Hilversum, de rustbehoe- vende radiostad, verzadigd is met industrie. Op de Gelderse grens vinden we Veenendaal dat met een verbazingwekkende vaart voor- uitvliegt (o.a. textielbedrijven). In de veen- streken in het noordwesten van deze pro vincie begint Mijdrecht industrieel aardig op gang te komen. Het spreekt vanzelf dat het niet doenlijk is alle industriële werkzaamheid van Utrecht de revue te laten passeren. Op de valreep vermelden we nog even de tankreparatie- werkplaats op de Leusderheide, die naar verluidt op de duur aan 7500 personen werk zou kunnen verschaffen. Het zou de bedoe ling zijn dat dit complex ook voor België en Frankrijk gaat werken in het raam van de Nato-samenwerking. De zuidwestelijke hoek van 't Sticht is het domein van de „zelfkazende" boeren. In tegenstelling tot Friesland, waar bijna alle melk naar de fabriek gaat, wordt in deze hoek van Utrecht de volvette kaas op de boerderij gemaakt. De cultuurgrond in de oostelijke, de ho gere helft van Utrecht heeft een gevarieerde bestemming. Er zijn akkerbouwbedrijven, die ook aan de pluimveehouderij doen er zijn ook gemengde bedrijven. In het Eemland wordt veel hooi gewonnen ten behoeve van de bedrijven op de hogere zandgronden in de naaste omgeving. Vreeswijk is een zorgenkind van de Utrechtse familie. Na de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal passeren veel min der schepen dan vroeger dit plaatsje, dat voordien een bron van inkomen had door het ravitailleren van de binnenschippers. Er wordt nu omgezien naar andere middelen van bestaan, men zou er gaarne bedrijven zien die op het water gericht zijn, b.v. be- tonfabrieken of baggermaatschappijen. Besluiten we met te releveren dat Utrecht in menig opzicht een speciale nationale be tekenis heeft. We waren reeds (in gedach ten) op de Jaarbeurs en bij het K.N.M.I. Nu doel ik er op dat op het witte paleis te Soest- dijk onze Koninklijke familie haar residentie heeft dat te Soeserberg het grote centrale militaire vliegveld is gevestigd en dat in Lopik een belangrijk radiozendstation staat. Op het kasteel Nijenrode ontstond na de oorlog het Nederlands Opleidings-instituut voor het Buitenland. M. Boetje. Frankcring bij abonnement, Axel ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bl] contracten belangrijke reductie, fop vonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*, kdvertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. H

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1