AXELSE COURANT In de aanval tegen de A-griep. f3M0P* Nieuwe burgerlijk wetboek in discussie. /Thee-proever' bezocht Axel J. C. VINK Pracht handen diï/h, FIRMA Markt 12 AXEL. rankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1957 71e Jaargang No. 98 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT lltf E WOENSDAG EN ZATERDAG V DE PRODUCTIE VAN HET NEDERLANDS VACCIN KOMT LANGZAAM OP GANG. Moderne zeekastelen, die oceanen doorklieven a!s gold het een stadsvijver, gierende straalvliegtuigen, die de geluidsbarrière wegvagen en raketten, die met hun super sonische snelheden door het heelal suizen, hebben deze wereld klein gemaakt. Te klein voor de mens van vandaag, die „spint" op reisjes naar de maan en andere planeten. Maar niet alleen voor hem, doch ook voor zijn vijanden vielen de afstanden weg. Zo'n vijand is bijvoorbeeld de verwekker van epidemieën, welke met de mens ge makkelijker dan vroeger van continent naar continent kan „springen". Had b.v. de fatale „Spaanse griep" des tijds een half jaar nodig om de gehele aard bol in haar wurgende greep te krijgen, haar intussen even bekende, doch gelukkig veel goedaardiger „zus" heeft in 1957 aan enkele maanden al voldoende om vanuit de binnen landen van Noord-China tot de kusten van West-Europa door te dringen.. In havens en op vliegvelden van b.v. de Verenigde Staten en Frankrijk heeft men getracht de wereldreis van „Virus A (Asia) 57", zoals de nieuwe, tot dusverre nog on bekende loot aan de al wijdvertakte stam van influenza-verwekkers werd gedoopt, af te kappen. De griepgolf, die vanuit het Verre Oosten de wereld dreigde te overspoelen, zaaide heel wat onrust. Wereldreis. Maar naast onruststoker is „A (Asia) 57 uiteraard in de eerste plaats ziekteverwekker. Chinese vluchtelingen gaven hem via Sjang hai en Kanton vaste voet in Hongkong (400.000 gevallen). En vanuit deze Britse kroonkolonie 'kreeg het virus spoedig de millioenenbevolking van Japan, Indonesië en Formosa in zijn „griep-greep" en vervolgens die van Taiwan, Cambodja en Malak'ka. Via Singapore, Manilla en Madras sloeg „A (Asia) 57" ten slotte een bruggehoofd naar Australië, de Verenigde Staten en Europa. Gelukkig echter slechts een smal brugge hoofd en noch in het kleinste werelddeel, noch in de States en op ons eigen continent heeft de Aziatische griep tot dusverre een epidemie van grote omvang tot stand kun nen brengen. De enkele duizenden gevallen die in ons land gesignaleerd zijn hebben de indruk, die in het Verre Oosten reeds be stond, bevestigd, dat het verloop van deze vorm van griep betrekkelijk ongevaarlijk is. Met „A (Asia)) 57" vertoont de griep voor zover dat dan mogelijk is zich in een vrij „vriendelijke" vorm. Hetgeen uiteraard niet wegneemt, dat ook in ons land de betreffende instantie's en met name de medische autoriteiten op hun qui vive blijven, ook al omdat een mogelijke epi demie aan onze economie veel schade zou kunnen berokkenen. In de afgelopen maanden is de afweer zo goed mogelijk georganiseerd, waarbij onder andere Philips-Roxane een rol speelde cn nog speelt. Als een van de weinige bedrijven in West- Europa, waar reeds geruime tijd griepvaccin wordt geproduceerd volgens de richtlijnen der Wereldgezondheid'~o'"Tanisatie, kwam men op 28 mei j.l. via het World Influenza Centre in het bezit van de ziekteverwekker, het virus A (Asia) 57. Sindsdien heerst er in Weesp een koortsachtige activiteit om het vaccin te bereiden, waarmede de strijd tegen de Aziatische griep met succes ge voerd kan worden. En ofschoon de productie van dit vaccin in de praktijk een bijzonder moeilijke ge schiedenis bleek, is Roxane nu toch zo ver, dat de eerste partijen ter controle zijn aan gemeld. Er is echter geen sprake van, dat aan de vraag naar vaccin kan worden vol daan. Van een massale inenting zal in ons land dan ook geen sprake kunnen zijn en voorlopig zal men zich wel in hoofdzaak moeten beperken tot inspuiting van „vitale personen" als dokters, verpleegsters, enz. Activiteit. In de honderdduizenden broedeieren, waarin het virus gespoten wordt om zich te vermenigvuldigen, blijkt „A (Asia) 57 namelijk minder goed te gedijen dan van griepvirussen verwacht mag worden. Nor maal is, dat een virus, hetwelk in het elf dagen bebroede kippenei wordt gebracht, zich in twee dagen tijds ongeveer 500.000 tot een millioen maal vermeerdert. Uit enkele eieren wordt dan een hoeveelheid virus ver kregen voldoende om één of meer personen te immuniseren (onvatbaar te maken). Bij „A (Asia) 57" vergt het echter meer eieren om tot een hoeveelheid vaccin te komen, aangezien dit virus minder goed groeit dan de vroeger geproduceerde virussen. Zuiveren, concentreren, ijken (d.w.z. het bepalen van de werkzaamheid van de ver kregen suspensie) en verdunnen tot de ge wenste sterkte zijn de stappen, die na dit oogsten nog gezet moeten worden. Eerst in dien men zich er van overtuigd heeft, dat het virus volkomen onschadelijk is en geen schimmels of bacteriën bevat, kan het in gespoten worden. Het geïnjecteerde vaccin wekt het menselijke organisme op tot de vorming van antistoffen, die het lichaam be- Het levenswerk van professor Meyers de samenstelling van een nieuw Burgerlijk Wetboek is thans in behandeling bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Helaas heeft professor Meyers zijn werk niet kun nen voltooien. Drie jaar geleden overleed hij na zelf verklaard te hebben, dat hij met wat al te jeugdige overmoed aan dit werk be gonnen was. Een commissie van drie heeft de arbeid van professor Meyers overge nomen en over de allereerste afdelingen van het boek zijn de eerste debatten in de Twede Kamer gevoerd. Daarbij was al dadelijk de verklaring van her liberale kamerlid Berk houwer opmerkelijk, dat hij een gegronde vrees koesterde, dat het van kracht worden van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek niet in 1962, doch eerst in 1967 zal plaats vinden. Ondanks het feit, dat men eerst aan de behandeling van de eerste afdelingen van het eerste boek bezig is, zijn er toch al enige belangrijke vernieuwingen aan de orde ge steld, waarover de kamerleden uiteraard hebben gediscussieerd. Meerderjarige kinde ren zullen bijvoorbeeld niet meer tot hun dertigste jaar behoeven te wachten om zon der goedkeuring van de ouders te kunnen trouwen. Tegen deze wijziging van het per sonen- en familierecht maakten de kamer leden geen bezwaren, zodat hierdoor wel komt vast te staan, dat de rechtspositie van onwettige kinderen aanmerkelijk wordt ver beterd. De onderhoudsplicht is echter wel een punt van discussie geweest, tijdens de eerste de batten. De regering wil namelijk de onder houdsplicht voor grootouders door de klein kinderen afschaffen en hiertegen rezen in de Kamer bezwaren, zoveel zelfs, dat het niet aannemelijk is, dat de regering in dit opzicht het pleit zal winnen, ook al gingen er zelfs stemmen op om de onderhoudsplicht voor ouders door meerderjarige kinderen af te schaffen. Deze stemmen waren echter niet zo talrijk dat men ook maar enigszins in deze richting kan gaan denken of handelen. Bij de debatten over de burgerlijke echt scheiding bleek er nieuws op tafel te komen. Tussen mensen van verschillende levensbe schouwing zijn over deze burgerlijke echt scheiding gesprekken gevoerd en dat zou zijn geschied op instignatie van de minster van Justitie. Van liberale en socialistische zijde hoopte men dat dit overleg, dat men toch wel van mysterieuze aard vond, posi tieve resultaten zou opleveren om tot een nieuwe wetgeving op dit terrein te komen, maar dan zou de regering toch eerst met nieuwe wetsvoorstellen betreffende deze ma terie moeten komen, voordat het nieuwe Burgrlijk Wetboek tot stand koiftt. Van katholieke zijde maakte men zich be zorgd over deze gesprekken buiten de Kamer om en bij voorbaat werd reeds verklaard, dat men zich daaraan niet gebonden zou achten. Wat dit betekent laat zich slechts raden. Van katholieke zijde zal men in ieder geval, wanneer er wetswijzigingen van in grijpende aard op het terrein van de bur gerlijke echtscheiding zouden worden inge diend, tegen deze voorstellen stemmen. Ook de kwestie van de kunstmatige in seminatie kwam bij de besprekingen aan schermen tegen besmetting. De mens van vandaag kan zich dus met een redelijke kans op succes verdedigen tegen het steeds weer opduikende „griep- duiveltje". Nauwelijks een kwart eeuw ge leden echter stonden de medici nog mach teloos, omdat zij de verwekker niet kenden. Eerst oen in 1933 één van de virussen, die als oorzaak van de influenza mochten wor den beschouwd, werd ontdekt, openden zich perspectieven op een succesvolle afweer. In latere jaren kwam men nog meer van dit „griepbronnen" op het spoor, die naar hun meerdere of mindere verwantschap in ver schillende typen of „stammen werden inge deeld. En aangezien de medici reeds lang wisten, dat het mogelijk is om de besmetting als het ware na te bootsen en afweerstoffen op te wekken door gedode virussen in het lichaam te brengen, konden zij dus nu de griep „grijpen". Veel zorg. Uiteraard vereist het bereiden van een vaccin, zoals dat bij Philips-Roxane gebeurt heel wat zorg. Zo dient men te voorkomen, dat daarbij andere bacteriën of virussen, die altijd wel in de lucht zweven of aan handen en 'kleren kleven, in het te bereiden vaccin bod. Eenstemmig was men van oordeel, dat dit probleem niet voldoende is bestudeerd en dat derhalve een nadere bestudering nood zakelijk blijft. Nog andere nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek kwamen aan de orde. Zo wil de regering het huwelijksbeletsel tussen zwager en schoonzuster wegnemen, maar ook hierin stuit zij op verzet van een gedeelte van de kamerleden, dat het voor een jonger zusje zo gemakkelijk acht zich in het huwelijk van haar oudere zuster in te dringen. De sinds 1939 geldende uitzon dering bij overlijden willen deze Kamerleden evenals de regering, wel blijven behouden. Ook ten aanzien van het zogenaamde terecht komen en later dus mede ingespoten zouden worden. Al deze werkzaamheden ge schieden daarom in een volkomen steriele omgeving. Om tot een massa-productie van het vac cin te komen heeft men in Amerika om streeks 1940 heel wat wetenschappelijk speurwerk moeten verrichten. In Europa bleef men aanvankelijk sterk bij de ontwikkeling in de States ten achter, ook al omdat geen enkele instantie voldoen de tijd, geld, ruimten en installatie's beschik baar had voor het voorbreidende werk. Na de oorlog werd dit echter, met name in Nederland anders, want Philips-Roxane ging zich naast de productie van vitamine D- preparaten en insuline ook, toeleggen op de bereiding van het influenza-vaccin, daar mede een nieuwe bijdrage leverend voor de volksgezondheid. Het is de Hamamelis die het 'm doet „treurjaar" wil men verandering brengen in het aantal dagen. In verband met medische onderzoekingen wil het nieuwe Burgerlijk Wetboek het aantal dagen van 300 tot 306 opvoeren, voordat een vrouw een nieuw huwelijk kan aangaan. Zo zijn in eerste instantie verschillende nieuwe regelingen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek besproken en is de theoretische waarde daarvan getest. Men kan hieruit concluderen, dat men „voorzichtig" te werk gaat en dat men het in sommige opzichten verouderde Burgerlijk Wetboek het da teert reeds van 1830 met omzichtigheid van nieuwe bepalingen, die toch in zich wel verstrekkende gevolgen kunnen hebben, wil voorzien. Het vervolg van de debatten zal ons hierover meer klaarheid brengen. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T3l. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Inp tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*. ïdvertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 ceat iedere regel meer 12 cent extra. Vele van onze dames-lezers is het wellicht reeds bekend, dat nu al ongeveer een jaar lang een „Thee proever" ons ladn bereist, ergens aanbelt, en vraagt of men bereid is hem een kopje thee te schenken. Voldoet men aan dit verzoek dan ontvangt de gast- vrouwe steeds een surprise, terwijl de theeproever verder een cijfer toekent voor het hem gepresenteerde kopje thee. Wie daarbij het hoogste cijfr behaalt ont vangt dan bovendien nog een fraaie eerste prijs. Vorige week meldde de theeproever, die wij verder „mr. T." zullen noemen, zich bij uw redacteur en vertelde ook in Axel thee te willen komen proeven. Hij vertelde nog meer, n.l. dat het Theebureau, dat in het leven is geroepen door de thee-producerende landen India, Ceylon en Indonesië, het betreurt dat vaak de thee niet goed wordt gezet. Vroeger ver stond de Nederlandse huisvrouw de kunst van thee zetten veel beter dan nu. Hoogstwaarschijnlijk is de oorlog* daar de reden van. Men moest toen extra zuinig zijn met thee, men werkte met surrogaten en allerlei kunstgrepen om maar zo lang mogelijk een drinkbaar mengsel te brouwen. De jeugd die in die tijd is opgegroeid, is daardoor het theezetten verleerd en weet nu nog niet hoe het moet. Door velerlei manieren van propaganda, theezet wedstrijden, zoals er ook onlangs één in onze streek werd gehouden, wedstrijden op huishoudscholen, enz. komt er nu weer verbetering in het theezetten en door de betere methode wordt de thee weer beter en kan zij dus als volksdrank bij uitstek in Nederland weer haar oude plaats gaan innemen. Donderdagavond kwam mr. T. voor de uitoefening van zijn moeilijke taak en aangezien hij ons had ver teld dat de na-oorlogse generatie het theezetten niet goed heeft geleerd, adviseerden wij hem om een be kende Axelaarster, reeds van ver voor de oorlog, als eerste te gaan bezoeken, n.l. Axels oudste inwoonster, mevrouw Veele. Zo belden wij dan, door omstandigheden wat ver laat, donderdagavond tegen 9 uur aan bij mevrouw Veele .Luid klonk de bel door de brede gang en het duurde nog wel even voor de deur geopend werd, Toen de deur open ging vroeg mr. T, aan mevr. Augusteijn of zij wellicht zo vriendelijk zou willen zijn hem door haar moeder een kopje thee aan te laten bieden en dit bleek gelukkig het geval. Wij werden binnen genood, waar mevrouw Veele verbaasd opkeek uit het boek dat zij in een ge makkelijke fauteuil aan tafel zat te lezen. Zij had n.l. geadviseerd om de deur maar niet of hoogstens op een kier te openen, want bezoek verwachtte zij toch Uen nimmer «njl» V «WW II. op dit late uur niet meer en voorzichtigheid is de moeder van de porceleinkast. Toen het doel van dc komst was uiteengezet, werd zij echter meteen enthousiast en alhoewel werd voor gesteld dat de thee best door haar dochter mocht worden gezet, wanneer dit maar overeenkomstig haar aanwijzingen gebeurde ,kwam zij hier helemaal niet van in. Het was al vele jaren geleden, dat zij zelf thee had gezet ,zo vertelde mevrouw Veele, maar wanneer nu het verzoek werd gedaan om haar thee te proeven, dan wilde zij deze ook helemaal zelf gezet hebben cn ze toog ogenblikkelijk naar de keuken om aan de slag te gaan. Het water werd opgezet en alle verdere ritueel ,dat wij als man en niet-deskundig theezetter hier verder niet gaan beschrijven om te voorkomen da" wij van onze lezeressen hardhandig op de vingers zullen worden getikt, volgde zodat mevrouw, Veele niet veel later de thee gereed had. Graag was zij zelf met de theepot in de hand de huiskamer binnen komen stappen, maar haar bezorgde en voorzichtige dochter stond dit niet toe, gezien het gevaar van het kokend hete water, wanneer mevrouw Veele soms eens mocht struikelen. Nadat de thee de vereiste tijd was getrokken werd het geurige vocht ingeschonken en met suiker en een vleugje melk gepresenteerd. Helemaal volmaakt was het niet, verklaarde de zeer deskundige mr. T„ maar toch wel bijna cn aangezien niets op dit aardse volmaakt is, meende hij toch wel een 10voor deze thee te mogen geven. Dit hield dan tevens in, dat mevrouw Veele tot Axels beste theezetster .promoveerde, want mr. T. meende er toch niet in te zullen slagen in Axel een theezetster te vinden die een volledige 10 zou kunnen behalen, waarom hij na de keuring als een haas trap- afwaarts ging en uit zijn auto een grote cartonnen doos naar boven sjorde en die als eerste prijs aan mevrouw Veele overhandigde. Oma Veele zei niet te hebben gedacht dat haar thee zo geroemd zou worden en vond dit grote pak wel een geweldig grote beloning voor haar werk Bij het uitpakken bleek het een volledig theeservies te bevatten en toevallig nog wel juist in de kleur die ook het eigen kopje van oma Veele had. Zij bedankte de theeproever uit voerig, gaf hem een stevige handdruk en wilde er niet van weten, dat voor deze verdiende prijs een bedankje niet nodig was. Zij vond het we ljammer niet een 85 jaar jonger te zijn, om mr. T. nog hartelijker te kunnen bedanken, j (Vervolg op pagina 2) AXELS OUDSTE INWOONSTER BEHAALDE DE EERSTE PRIJS THEEZETTEN.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1