ÜZay. In blijde Verwachting Fa J. C. V/fnk „Het Centrum" Bioscoop erm) X>£ vwia dar jeuefd POOT Telefoon 626, Nieuwstraat 52 Axel INMAAK-BRANDEWIJN kant en klaar COGNAC, JENEVER, enz. LIKEUREN, WIJNEN, BOLS, ADVOKAAT GEVECHTSKLAAR! Wie is zonder zonden? Avondschool voor opleiding van leraren aan lag. technische scholen. BEKENDMAKINGEN. wat MijnhaPPT maakt is goed BURGERLIJKE STAND. AXEL DANPO SPORTNIEUWS VAKCENTRALEN HOUDEN ZICH INTENSIEF BEZIG MET HUUR EN LOON. „Er zijn teveel huren te veel verhoogd" en „het prijsindexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud is op 116 gekomen, wat vier punten hoger is dan wat voor ons aan vaardbaar was Dat zijn twee meningen van de drie grote vakcentralen in Neder land, die los van elkaar enerzijds, maar toch ook weer met elkaar verband houdend, in de afgelopen week zijn geuit. Over de huur verhoging hebben de vakcentralen gezamen lijk een schrijven gericht tot de ministerraad en het betreft hier vooral de huurverhoging van woningen, die met rijksbijdragen in 1950 zijn gebouwd over de prijsstijgingen wordt op het ogenblik in de-vakcentralen beraad slaagd of het niet wenselijk zou zijn een ge sprek met de regering te openen over de lonen. Het was de vakcentralen uiteraard be kend, dat er onder de huurders van de wo ningen, gebouwd met rijksbijdragen op voet van diverse beschikkingen-1950, ontstem ming was ontstaan en in de brief, die de vakcentralen de ministerraad hebben toe gezonden, verwijten zij de regering dan ook, dat men de memorie van toelichting bij het ontwerp-Huurwet niet, zoals in dit ontwerp stond „incidenteel" heeft gebruikt, maar dat men de 'huurverhogingen zowel naar het percentage als naar het aantal er bij betrok ken woningen ver boven hetgeen door de regering in uitzicht was gesteld, heeft laten uitgaan. De vakcentralen wijzen er op, dat men bij een vroeger gesprek met de regering over de looncompensatie voor de huurver hoging niet de indruk heeft gekregen dat voor de bedoelde woningen een verhoging van de huur van grote betekenis zou worden doorgevoerd. Ook uit de behandeling van de Huurwet in de Kamers hebben de vak centralen de mededelingen van de minister niet anders kunnen interpreteren dan dat er geen of slechts een geringe huurverhoging voor de bedoelde woningen zou 'komen. De minister sprak zelfs van het in deze tijd wei nig gehoorde woord „bestedingsverruimjng" voor de huurders van deze woningen. Daarnaast is ook gebleken, dat de be sturen van de verschillende gemeenten in ons land deze beschikking van de minister op verschillende wijzen hebben uitgelegd. In Venlo werden b.v. de huren verlaagd, in Amsterdam is er, zoals ook elders in het land, veel verwarring over dit deel van de nieuwe Huurwet ontstaan. Het ligt voor de hand, dat de vakcentralen nogmaals in de brief met klem aandringen op een beperking van de betreffende huur verhoging, temeer daar de vakcentralen de huurpolitiek niet geheel los kunnen zien van de loon- en prijspolitiek, zoals deze tot nu toe is gevoerd. Het wordt hieruit wel duidelijk, dat de vakcentralen er op uit zijn een zo groot mogelijke rust op het prijzenfront te bewerk stelligen. Immers, de prijzen zijn in het af gelopen jaar gestegen tot het indexcijfer 116 en de vakcentralen stellen een onderzoek in naar de objectieve oorzaken van deze prijs stijgingen. Aan de minister-president hebben de vakcentrales destijds persoonlijk mede gedeeld, dat een stijging van de kosten van het levensonderhoud tot het indexcijfer 112 voor hen in 1957 wel aanvaardbaar was, het eindcijfer mocht zelfs nog komen op 114,5 en later zelfs op 115. Toen hebben de drie vakcentralen, het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V., zich het recht voorbehouden om, in dien de prijsstijgingen dit uiterste indexcijfer Van 115 zouden overschrijden, een loons verhoging aan de orde te stellen. Het is nu gebleken, dat dit indexcijfer de 116 reeds bereikt heeft en de vakcentralen vrezen, dat dit nog niet het einde is. Daarom zijn er binnen de vakcentralen afzonderlijk reeds beraadslagingen begonnen om aan het recht, dat zij zich voorbehouden hebben, daadwerkelijke uitvoering te geven. Zodra de besprekingen geëindigd zijn zullen de vakcentralen in gemeenschappelijk overleg treden en dan gezamenlijk ook hun stand punt bepalen." Vergeten dient hierbij echter niet te wor den, dat de vakcentralen voor de bereke ning van het indexcijfer een andere methode toepassen dan de regering, maar ook hierbij dient weer aangetekend te worden, dat zij dit toen zij hun standpunt aan de regering bekend maakten, ook reeds met deze me thode (de A.O.W.-premie telt niet mee) zijn. uitgegaan. De vakcentralen zien en weten, dat er geen daling van de prijzen in zicht is. Dat de kosten van levensonderhoud nog zullen stijgen in dit jaar staat wel vast de huurverhoging, die nog niet doorgewerkt is en dat het indexcijfer alleen al met twee punten doet stijgen en de doorwerking van de gestegen suikerprijzen. Men zou een da ling zien in de aardappelen-, groenten- en fruitprijzen, maar de oogst is slecht en ieder een weet wat dit betekent. De regering staat een moeilijke en zware tijd te wachten. De vakcentralen zien nauw lettend toe. Bijverdienste. U hangt bil jet voor het raam en geeft aanvragers een boekje. Wij doen de rest en betalen goed voor Uw bemiddeling. Alleen benedenwoningen. Ned. Talen Instituut, Rot terdam (nader adres over bodig). Lederen jassen met vijf jaar garantie vanaf 125. Vraagt zichtzending. St. Antoine, Roosendaal. Reparaties Kunstgebitten. Sneller, beter en goed koper H. J. Harte, Markt, Axel. Koopt nu Uw D.E. Koffie en Thee bij Wed. K. van Driel-Wieles, Singelweg 41 Axel. Het beste van het beste is Samson halfzware shag in plastic tabakszak. De enige shagverpakking waarin de shag altijd vers en soepel blijft en geen draadje verlies bij 't rollen. Probeer vandaag nog de Niemeijers Samson halfzware shag. Super - kwaliteit in super - verpakking Te koop Bromfiets, merk Berini-Pluvier, als nieuw. G. Kayser, Weststraat 2, Axel. MET RESERVE-TANK VEILIGHEIDS-BALLPOINTS Per 1 oktober zal te Goes worden geopend een ingevolge de bepalingen der Nijverheidsonder wijswet gesubsidieerde avondschool voor de op leiding van leraren voor het nijverheidsonderwijs aan jongens. Deze school zal worden opgericht en instand gehouden onder beheer van 'het Nederlands Ge nootschap tot Opleiding van Leerkrachten bij het Nijverheidsonderwijs, welk Genootschap reeds 12 avondscholen en 1 dagschool onder zijn vleu gels heeft. Om toegelaten te worden tot de school moeten de leerlingen aan bepaalde eisen van bekwaam heid voldoen, die bijvoorbeeld zijn aan te tonen door het bezit van een bewijs van algemene ont wikkeling N.O., afgegeven door de „Centrale Commissie uit het Ned. Genootschap, of van een diploma Mulo-B. De lessen zullen worden gegeven op 3 avonden in de week (of 2 avonden en de zaterdagmiddag) gedurende 12 maanden per jaar. Het lesgeld bedraagt 35per jaar, verhoogd met 10.inschrijfkosten. Aan buiten Goes wonende leerlingen kunnen de reiskosten, voor zover die een bedrag van 1 per week te boven gaan, worden vergoed. Aanmelding als leerling schriftelijk bij de pen ningmeester van het Ned. Genootschap, de heer Joh. Eering, Dintelstraat 30 II, Amsterdam-Zuid. alles voor uw feesten. Telefoon 575 AXEL Zaterdag 7 september, aanvang 6.30 uur en 9 uur Zondag 8 september, aanvang 3.45 uur brengen wij de trotse prestatie van Universal Films Het heldendicht van de Stille Oceaan, met JEFF CHANDLER, LEX BARKER, JULIE ADAMS. Het verhaal over het gevechtstransportschip „Be linda dat met een onervaren bemanning de zee oorlog in moet. U ziet ongekende opnamen van het schip, dat in een mijnenveld terecht komt aanvallen moet doorstaan van Japanse zelfmoord vliegers en de bemanning, die zich hiertegen haast niet kan verdedigen. Een machtige film van dap pere kerels, die de poorten van de hel bestormen. Toegang 14 jaar. Zondag 8 en maandag 9 september om 8 uur brengen wij .een zeer bewogen liefdesgeschiede nis met AMADEO NAZZARI en YVONNE SANSON Naar de beroemde roman van Genevieve Lamar- tine. Een ontroerend verhaal van een grote liefde van twee eenvoudige mensen, die door de trots van een oude gravin op schandelijke wijze uit elkaar worden gejaagd. Toegang 18 jaar. Verwacht: „GIANT" de laatste film van de grote acteur JAMES DEAN. GESLAAGD. Dezer dagen slaagde te Breda voor het practisch gedeelte Dameskapster, onze stadgenot mej. Corry Rinn. DE OPLEIDING VAN LERAREN VOOR LAGERE TECHNISCHE SCHOLEN. Reeds gedurende een lange reeks van jaren heeft Zich in onze provincie de behoefte doen gevoelen aan een goedkope en mondelinge opleiding voor diegenen die zich behoorlijk hebben bekwaamd in het eens door hen gekozen vak en die zich een bepaalde graad van rlgemene Ontwikkeling hebben eigen gemaakt, waar door zij in staat kunnen worden geacht in de toe komst op hun beurt de verkregen kennis over te dragen o pmeuw te vorm n ambachtslieden, in casu dus de leerlingen van ambachtsscholen (thans ge noemd lagere technische scholen). Een even groot aantal jaren heeft het bestuur van het Ned. Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het N.O. zijn best gedaan om met de steun van Overheidssubsidie een avondschool voor bedoelde op leiding in Zeeland te kunnen vestigen. Thans is het dan zover dat per 1 oktober a.s. in Goes een opleidingsschool voor N.O.-akten zijn poor ten zal openen. Bij voldoende deelnemers kan deze avondschool voor alle akten voor het nijverheids onderwijs aan jongens, die genoemd zijn in het Be- voegdhedenbesluit N.O., leerlingen opleiden. De kosten zijn zeer laag gehouden, het schoolgeld bedraagt 35.— per jaar, verhoogd met een inschrijf geld -van 10.— terwijl aan buiten Goes wonende leerlingen reiskosten kunnen worden vergoed. Degenen, die belangstelling hebben voor deze vorm van onderwijs raden wij aan zich onverwijld aan te melden bij de penningmeester van het Ned. Genoot- schap, de heer Joh. Eering, Dintetlstraat 30II te Amsterdam-Zuid, alwaar ook alle gewenste inlich tingen zijn te verkrijgen. Zo heet het Doktersboek met alle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie zeep - shampoo, f 5.90. Weten is gerust zijn. Gedurende de maand augustus 1957. Huwelijks-aangiften. 1. Jan de Bruijne (van Hoek), 21 j. en Maria Elisabeth Faas, 24 j. 6. Jan Verhoeff (van Driebergen - Rijsenburg), 27 j. en Anna van Alten, 21 j. 8. Jacobus Sol, 19 j. en Launtje de Visser, 19 j. 8. Leon Petrus de Potter (van Hulst), 26 j. en Mathilda Josephina Herwegh, 22 j. 23. Mat- theus Schieman '(van Etten en Leur), 24 j. en Ja- coba Santina Rinn, 21 j. 30. Izaak Jan Meesen, 25 j. en. Francina Adriana Lindhout, 23 j. 31. Aarnout Pieter Andries Freekenhorst, 24 j. en Jeannette Marie Frablewicz, 23 j. Gehuwd. 1. Omer Arthur Urbain Theoduul La- court, 53 j. (geh, geweest) en Johanna Sara Leunis, 49 j. 1. Adriaan Pieter Schuitvlot, 27 j. en Geertruij Dieleman, 22 j. 1. Jacobus van Akkeren, 23 j. en Lourina Elisabeth van Bendegem, 23 j. 12. Cornelis Adrianus van Ginderen, 38 j. en Margaretha Wilhel- mina Lafort, 44 j. (beiden geh. geweest). 22. Jan de Bruijne (van Hoek), 21 j. en Maria Elisabeth haas, 24 j. 28. Jan Verhoeff (van Driebergen-Rijsen- burg), 27 j. en Anna van Alten, 21 j. 29. Leon Petrus de Potter (van Hulst), 26 j. en Mathilda Josephina Herwegh, 22 j. 29. Jacobus Sol, 20 j. en Leuntje de Visser, 19 j. Geboren. 2. Jacob, z. van Willem Johannes Witte en Cornelia Wilhelmina Millenaar. 4. Adriaan Cor nelis, z. van Jan Vlaander en Sara Elisabeth Dobbe laar. 18. Johannes Jan Pieter, z. van Jacobus Cor nelis van Driel en Geeske Hoogeveen. 18. Jacoba Cornelia, d. van Cornelis Koster en Elisabeth Aaltje van de Wege. 24. Janna ,d. van Jacobus Jansen en Janna Maria Meeusen. 28. Margaretha Cornelia, d. t an Abraham de Koeijer en Leentje Catharina Hame- knk. 31Arie Dirk, z. van Jan Boer en Margje van der Vis. Overleden. 3. Gerard Frederik van Tatenhove, 86 j. Wedn. van Adirana Elizabeth Bosschaart. en pijn weg* wrijven met PREDIKBEURTEN. Zondag S september 1957. Ncd. Herv. Kerk. 10 uur Vic. S. den Blaauwea 2.30 uur Ds. P. J. Pennings. Geref. Kerk. 10 uur en 2.30 uur Ds. A. Kuiper. Geref. Kerk (Pironstraat). 10 uur en 3 uur Ds. w. Kreuzen, van Delft. Geref. Gemeente. 10 uur en 2.30 uur Leesdienst. ZONDAGSDIENST ARTSEN. 7 8 september Dokter K. Boor. Duivensport. CONCOURS OP ARRAS. De duivenmaatschappij „De Verwachting" alhier hield een concours op Arras voor oude en jonge duiven. Snelheid eerste oude duif 1492 metetr en van de eerste jonge duif 1437 meter. De uitslagen waren Oude duiven 1J. Giele 2. 3. en 5. E. Van Dorsselaer 4. en 8. J. Wieland 6. R. van Wie- ffleersch 7. D. Dieleman 9. H. van 't Hoff 10. Broekhoven. Jonge duiven i 1. Jac. Vasseur 2. J. Giele 3. Em. Pieters 4. P. Dobbelaar 5. en 7. A. Baert 6. C. Van Drongelen. DIENSTPLICHT. Uitspraken Inzake vrijstelling. De burgemeester van Axel brengt ter algemene kennis, dat een uitspraak op aanvraag om vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige, welke uitspraak is gedagtekend 31 augustus 1957, ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd. Tegen elke uitspraak kan iedere belanghebbende uiterlijk die tiende dag na de dag van deze bekend making in beroep komen. Het verzoekschrift, waarbij beroep wordt ingesteld, moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet ge zegeld te zijn. Het moet worden ingediend bij de burgemeester, ter secretarie van deze gemeente. De burgemeester zorgt voor de doorzending van het verzoekschrift aan de koningin, die op het beroep beslist, na advies van de raad van state, afdeling voor de geschillen van bestuur. Indien de ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, buiten Nederland verblijft, kan, voor zover het door deze in te stellen beroep betreft, met overschrijdng van de termijn van 10 dagen genoegen worden ge nomen. Zolang omtrent zodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het Ver loop van de termijn van 10 dagen als onherroepelijk beschouwd. Axel, 5 september 1957. De burgemeester van Axel, VAN OEVEREN. AFVALLEN VAN KLEI, MODDER, ENZ. VAN VOERTUIGEN OP WEGEN. Gebleken is, dat de bepalingen, vervat in artikel 13, onder a en b, van het rijkswegenreglement, houdende het verbod om over een rijksweg te rijden met een voertuig, indien daarvan de wielen niet van klei en modder zijn ontdaan, niet voldoende worden nageleefd. Aangezien de aanwezigheid op de wegen van stof fen, als in dat artikel bedoeld, gevaren met zich mede kan brengen, inzonder heid voor het snelverkeer, zal een nauwkeurig toezicht worden uitgeoefend. De rijks waterstaat is uitgenodigd, voor zoveel die dienst be treft, te willen bevorderen, dat bovenvermelde be palingen stipt worden nageleefd. De burgemeester verzoekt met de meeste aandrang te willen voorkomen, dat de wegen in de gemeente op de bovenvermelde wijze voor het verkeer gevaar lijk worden gemaakt. Eventueel dienaangaande be staande bepalingen zullen gestreng moeten worden ge handhaafd, niet alleen voor rijkswegen, maar ook voor provinciale, gemeente- en polderwegen. Axel, 6 september 1957. De burgemeester van Axel, VAN OEVEREN. HET VOLLEDIGE ASS0RTIA VINDT U BI3: MMPj-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 3