AXELSE COURANT DE EUROMARKT. J. C.VINK ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1957 71e Jaargang No. 94 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED/ E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tal. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Het verdrag inzake de Euromarkt, zoals het door de regeringen van de zes landen van „Klein-Europa" (Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux met tezamen 160 millioen inwoners en dus niet zo erg klein is vastgesteld, en waarvan de inwerking treding wacht op de bekrachtiging door de Parlementen, kan het best als een douane unie worden aangeduid. De bedoeling is, van vijf volkshuishou dingen (die van België en Luxemburg zijn al samengegroeid) er één te maken. Het betekent het vervallen van de onderlinge grenzen der zes landen voor zover het de economie betreft. Voor diegenen, wier geest nog in de oude opvatting van de nationale economie is gevangen, is dit moeilijk te be grijpen. Men kan de betekenis van de Euro- markt het best bevatten door een verge lijking met de Verenigde Staten van Ame rika. De Amerikaanse deelstaten 'hebben op vele gebieden hun eigen wetgeving, maar op economisch terrein gelden de grenzen niet elke burger kan overal tussen de beide oce anen een zaak beginnen, elke ondernemer kan overal tussen de beide oceanen zijn pro ducten tariefvrij verzenden kapitaal kan vrij in de hele Unie circuleren en iedere ar beider kan werk zoeken en aanvaarden waar hij wil. Deze vrijheid is één van de hoofdvoor waarden geweest van de ongekende econo mische ontwikkeling van Amerika. Er was geen afhankelijkheid van beperkte plaatse lijke mogelijkheden een onderneming, die levensvatbaar bleek te zijn, kan haar vleu gels uitslaan over een ontzaglijk gebied met een grote bevolking, zonder dat handelsbe lemmeringen de opgang stuitten. Europa, zo lang ook in economisch op zicht het leidend werelddeel, heeft door zijn versnippering en nationale zelfgenoegzaam heid der staten het tempo niet kunnen vol gen. De Euromarkt is een poging, door samenvoeging van de economiën van een aantal belangrijke Europese landen, deze achterstand in te lopen. Misschien is deze visie nog wel te be perkt. Dr. J. Linthorst Hoiman, één van de „vaders" van de Euromarkt, heeft in een belangrijke uiteenzetting na de onderteke ning van het verdrag de volgende omschrij ving gegeven „In een wereld, welke zowel politiek als economisch, als los zand aan elkaar hangt, en in welke de algehele oplossing nog moei lijk blijkt te zijn, is het nodig dat onderling bijeenbehorende landen regionaal een stap zetten naar nauwer samengaan. Zo een stap kan en moet een schrede zijn naar het wij dere engrotere einddoel, dat der wereld- samenwerking hij moet daarheen dus ge richt zijn. Doch het kleine is niet de tegen stelling van het grote. In een organisch op gebouwde wereld is het kleine de conditie voor het grote, is regionaal samengaan de schakel tussen zeer klein en zeer groot". Intussen is het te begrijpen, dat de zes regeringen toch in de eerste plaats het eigen belang op het oog hebben gehad. Het is echter een zeer grote stap voorwaarts, wan neer nationale regeringen de volkshuishou ding los maken uit het complex van be langen, die zij altijd zelfstandig en souverein hebben behandeld. Deze polkshuishouding wordt immers in gebracht in de gemeenschappelijke Euro pese huishouding. Dit is echter niet mogelijk zonder een Europees denken. Gezamenlijk moet iets worden nagestreefd wat ieder voor :zich beseft, niet meer te kunnen volbrengen. iMen luistere naar de heer Linthorst Homan „Om talloze redenen is ons deel van de wereld uit de rol gevallen, welke het zou kunnen en moeten vervullen. Een overbe volkt gebied met hooggestemde sociale ge woonten en nog hoger gerichte verwach tingen, met historisch en cultureel diepge wortelde mogelijkheden, moet nieuwe struc- tuele vormen vinden wil het weer „mee doen". De veranderingen, die door het Euro- marktverdrag teweeg worden gebracht, zul len slechts zeer geleidelijk voelbaar worden. Het is met dit verdrag als met de Benelux er is niet iets definitiefs gemaakt, maar er is een groeiproces in het leven geroepen. De Benelux begint haar eindfase te naderen de Euromarkt moet nog beginnen, en veel mensen, die nu bij de aanvang van hun ouderdom staan, zullen niet meer beleven, dat de doeleinden van dit verdrag volledig zijn verwezenlijkt.. Inderdaad moet de nieuwe toestand ge legenheid hebben, bij stukjes en beetjes te worden opgebouwd, uit ervaring, uit wijs heid en uit élan. Daarom is het niet ver standig, zich al te veel te verdiepen in de huidige gebreken, die logisch voortkomen uit een vroegere periode met nog veel gro ter gebreken. Voor Nederland is het z.g. buitentarief nogal eens als iets van zeer na delige aard geschetst. Dit is het invoerrecht aan de grenzen van klein-Europa. Ons land met zijn belangen over de gehele wereld heeft geen behoefte aan tarieven. Over gangsbepalingen, passend aan het stelsel van etappes, 'hebben echter voorlopig de Nederlandse belangen vrij aardig onder vangen. En wanneer in het complex van dichtbij gelegen staten de vrije markt is tot stand gekomen, is dat hoogstwaarschijnlijk wel een compensatie van enig verlies veraf. De ontzaglijke ontwikkeling van het econo misch verkeer binnen de Benelux kan hier voor als een gunstig teken worden be schouwd. Moeilijkheden, die nu nog groot lijken, hebben kans in de loop van de komende jaren hun betekenis te verliezen. Vermoe delijk zal de z.g. „sociale harmonisatie" wel niet tot in alle onderdelen worden doorge voerd. Ook de deelstaten van Amerika heb ben (binnen zekere grenzen) hun eigen so ciale regels. Er moet plaats blijven voor bepaalde nationale eigenaardigheden. De tijd brengt hopelijk ook uitkomst in veel moei lijkheden, waarmee Frankrijk thans heeft te kampen en die voor het ogenblik tot een ontwikkeling hebben geleid, die wel eens een heel andere kant lijkt uit te gaan dan die van de Euromarkt. Men mag zich daarop niet blind staren. Het feit, dat Frankrijk mee doet is een grote vooruitgang sinds de kwade dag waarop de Franse Nationale Vergade ring door het aan de kant schuiven van de Europese Defensie Gemeenschap een eind leek te maken aan alle verdere Europese integratie. De Beweging van Europese Federalisten, Alexanderstr'aat 2, Den Haag, heeft over de Euromarkt een zeer lezenswaardige bro chure uitgegeven cnder de titel „Europa's toekomst één markt". Sj. v. d. S. A.N.W.B. VRAAGT MINISTER: MAAK HERKENNINGSTEKEN VOOR BROMFIETSEN NIET ROND. Dwarszit voor duo-passagiers gevaarlijk geacht. De A.N.W.B. heeft zich tot de minister van Verkeer en Waterstaat gewend met het verzoek geen rond, doch een rechthoekig herkenningsteken voor bromfietsen in te voeren. In zijn schrijven zegt de Bond vernomen te hebben dat binnenkort in het Wegen verkeersreglement enige nieuwe bepalingen zullen worden opgenomen, waarbij ook een „gele ronde schijf" voor bromfietsen zal worden voorgeschreven. De A.N.W.B. meent dat de bevestiging van een staande ronde schijf in de lengte-as van de bromfiets ingewikkelder en minder deugdelijk is dan die van een rechthoekige, licht gebogen plaat met twee bevestigings punten, zoals die sinds vele jaren door de Bond wordt gepropageerd. De A.N.W.B. ontwierp een dergelijke gele plaat reeds in 1951 en stelde toen de mi nister voor deze verplicht te stellen voor alle bromfietsen. De platen waren van 5 mm. dik plastic, 16 x 6 cm., met afgeronde hoe ken hiermede werden alleszins gunstige ervaringen opgedaan. Door het gebruik van plastic en het afronden van de hoeken wordt voorkomen dat de plaatjes bij aanrijdingen verwondingen veroorzaken. Om 'het goede voorbeeld te geven begon de A.N.W.B. reeds direct in 1951 deze plaatjes ter be schikking van zijn leden te stellen. Teleurstelling. Zoals men zich zal herinneren consta teerde de voorzitter van de A.N.W.B., de heer P. F. Zimmerman, met grote teleur stelling in zijn jongste jaarrede dat de mi nister zes jaar na het A.N.W.B.-voorstel invoering van een verplicht herkennings teken „overwoog". De heer Zimmerman hekelde het „maandenlange bestuderen van onbetekenende details" en wees er op „dat in ieder bedrijf veiligheidsmaatregelen wdr- den getroffen zodra deze wenselijk zijn, d.w'.z. als vrucht van overleg van enkele deskundigen, die daarvoor niet meer dan een paar uur nodig hebben." Het voeren van een duidelijk herkennings teken door bromfietsen is vooral nodig in verband met voorrangskwesties bromfiet sen lijken in hun bouw en weggedrag dik wijls op motorfietsen, doch behoren wette lijk tot het langzame verkeer. Dit geeft aan leiding tot misverstanden, met als gevolg aanrijdingen, doden, gewonden en voor het leven verminkten. „Amazone-zit" veroordeeld. Verder heeft de A.N.W.B. de minister gevraagd de z.g. dwarszit van duo-passa giers op bromfietsen, scooters en motorrij wielen te verbieden. Bij deze z.g. „amazone- zit", waarbij de passagier dus beide benen aan één zijde van het voertuig heeft, wordt het evenwicht van passagier en voertuig in gevaar gebracht. Deze wijze van vervoer op bromfietsen levert bovendien gevaar op voor de andere weggebruikers op smalle fiets paden, aldus de A.N.W.B. De Bond is er dan ook van overtuigd, dat het schrijlings zitten van duo-passagiers te allen tijde de voorkeur verdient, en wil dit dan ook wettelijk voorgeschreven zien. TANDARTSEN WERKEN WEER VOOR ZIEKENFONDSEN. Commissie bindend advies voor tandartsenconflict. De tandartsen zullen binnen enkele dagen ,n.l. op 4 september a.s. de medewerking aan de ziekenfondsen hervatten. De Neder landse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde en het gemeenschappelijk overleg van ziekenfondsorganisaties zullen de tandartsen en de verzekerden richtlijnen verstrekken over de gang van zaken, gel dend van het moment af, dat de tandartsen de medewerking hebben hervat. De aard en de omvang van de te ver strekken tandheelkundige hulp evenals de financiële verplichtingen van de zieken fondsverzekerden zijn gelijk aan die ,van vóór 1 april 1957. De tandartsen en de ziekenfondsen zijn het er over eens, dat in de aard en omvang van de tandheelkundige hulp binnenkort wijzigingen moeten wor den aangebracht. Voor de Bond van de R.K. Ziekenfond sen in Nederland, waartoe o.a. ook het in Zeeuwsch-Vlaanderen werkzame Alg. Zie kenfonds O.Z. te Breda behoort, en voor de stichting Autonome Ziekenfondsen, zal deze regeling niet gelden, daar beide orga- nisatie's zich niet hebben kunnen verenigen met het resultaat van de besprekingen, zoals dat in de tussen de partijen gesloten over eenkomsten tot uiting is gebracht. Naar „De Stem" weet te melden, zullen de verzekerden bij deze fondsen niet be hoeven te vrezen, dat ze de dupe zullen wor den van een principieel verkeerde behande ling van deze aangelegenheid. Ook nu de katholieke ziekenfondsen bui ten de akte van compromis staan, zal men een weg weten te vinden, om aan de ver zekerden bij de katholieke ziekenfondsen de tandbehandeling te vergoeden. Men wijst daarbij op twee mogelijkheden óf er zal gevolg worden gegeven aan een advies van de Ziekenfondsraad, om de voorschotrege ling te hervatten óf men besluit deze zelfde regeling op eigen gezag toe te passen en de restitutie van de kosten der tandbehande ling in te voeren. Er is voor maandag a.s. een vergadering belegd, waarin wel een besluit in de een of andere zin zal volgen. GEEN VERHOGING VAN HET DRAADOMROEP ABONNEMENT. De Centrale Directie van de P.T.T. deelt mede dat het, in tegenstelling tot anders luidende geruchten, niet in het voornemen ligt over te gaan tot een verhoging van de abonnementsprijs van de draadomroep. Mocht, geheel los hiervan, besloten wor den tot een verhoging van de luisterbijdrage dan zal deze gelijkelijk gelden voor toestel- bezitters en draadomroepabonnees. BRUSSEL '58 IN CIJFERS. Op het ogenblik werken 90 aannemers en ongeveer 400 onderaannemers op de Heyzel- vlakte nabij Brussel,* waar van 17 april tot 19 oktober 1958 de Algemene Wereldten toonstelling zal worden ge'houden. Er wer ken ruim 10.000 arbeiders, waaronder on geveer 7000 vaste werkkrachten. Uit de deelnemende landen is al meer dan 10.000 ton materialen voor de tentoonstelling in Brussel ingevoerd tot een waarde van meer dan 14 millioen gulden. Invoerrechten be hoeven niet op deze materialen te worden betaald, maar na afloop van de tentoon stelling moeten ze, óf weer naar de be trokken landen worden uitgevoerd, óf er moet een invoerrecht betaald worden op de basis van de waarde, die ze aan het eind van de tentoonstelling hebben. Er worden dagelijks gemiddeld meer dan 175.000 bezoekers verwacht, waaronder 3800 Nederlanders, 4600 Fransen, 2800 En gelsen, 3900 Duitsers en 1200 Amerikanen. De Belgen zelf leveren natuurlijk het groot ste contingent, namelijk ruim 156.000. Elke dag zullen zich ruim 35.000 auto's naar het terrein begeven, waaronder bijna 5000 uit het buitenland. Maar er zal een parkeerruimte zijn voor 30.000 auto's die zo nodig kan owrden uitgebreid tot 50.000. BIJZONDERE NIEUW-GUINESE POSTZEGELS. De Postadministratie van Nederlands Nieuw-Guinea zal binnenkort een serie bij zondere frankeerzegels uitgeven met een bij slag ten bate van de kindei sterftebestrijding daar te lande. De serie bestaat uit 4 zegels, n.l. de 5 en de 25 ets zegels (bijslag respectievelijk 5 en 10 ets) met een afbeelding van een Papoea-meisje, strand met palmen en een bootje de 10 en de 30 ets zegels (bijslag respectievelijk 5 en 10 ets) met een afbeel ding van een Papoea-jongetje met op de achtergrond een paalwoning. De kleur van deze zegels is respectievelijk bruin-rood, sepia, mosgroen en blauw-zwart," terwijl de verkoopprijs ook voor Nederland is vastgesteld op respectievelijk 10, 35, 15 en 40 ets de prijs van de serie bedraagt dus 1. De zegels zijn ontworpen door de kunste naar Dirk van Gelder te Veere en gedrukt in rotogravure bij de N.V. Joh. Enschedé 6 Zn te Haarlem. Ter gelegenheid van deze uitgifte zullen eerste-dag-omslagen verkrijgbaar zijn. Voor de toezending van afgestempelde eerste-dag- omslagen kunnen zij, die geen relaties in Nederlands Nieuw-Guinea hebben, zich tot de „Filatelisten-vereniging Nederlands Nw- Guinea" wenden, poste restante Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea). Bij de Staatsdrukkerij is een brochure verschenen, waarin een korte uiteenzetting wordt gegeven van de belangrijkste bepa lingen van de huurverhoging, de onder houdsverplichting en de blokkering van een deel van de huuropbrengst. Straaljager verongelukt. Een straal jager van de koninklijke luchtmacht is don derdagmiddag bij het maken van een nood landing op het vliegveld Ypenburg veronge lukt. De piloot, de 23-jarige J. C. J. Kemmer uit Schiedam is hierbij om het leven ge komen. De „Thunderstreak was afkomstig van de vliegbasis Eindhoven. Boven Ypen burg gaf de bestuurder noodseinen omdat hij motorstoring had. Hij trachtte en nood landing te maken maar kwam te ver op de baan en te snel binnen. Het vliegtuig schoot van de landingsbaan af enverongelukte na bij de spoordijk Gouda-Voorburg. De be stuurder heeft nog de kans gehad zich met zijn schietstoel te redden. Hij heeft er echter d voorkeur aan gegeven een noodlanding te proberen, daar hij op 'het moment van de motorstoring juist boven Den Haag vloog en wilde vooromen dat zijn toestel zou neer storten in de dichtbevolkte stad. Daarom verliet hij het toestel niet en trachtte een noodlanding te maken, welke hldhaftige po ging hij met zijn leven heeft moeten betalen. Paarden op hol. De 51-jarige koet sier-besteller L. J. Bol uit Den Haag is don derdag van de bok van zijn met paarden be spannen wagen gevallen en overreden. De koetsier wilde met de wagen van het em placement van een vervoersbedrijf 'af de weg oprijden. De wagen raakte daarbij een afsluithek, ten gevolge waarvan de paarden op hol sloegen. Bij zijn pogingen de paarden in bedwang te houden, viel hij van de bok en kwam onder de wagen terecht. Hij kreeg de wielen over het hoofd en was vrijwel op slag dood. De paarden kwamen verderop tot stilstand, toen de disselboom van de be stelwagen door een etalageruit van een winkel drong. De paarden mankeerden niets. Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. l'Mnkf'ri'iq r>i, abonnement. Axel ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummert 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom i 1,55 Andere plaatten 11,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Inp tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*. Vivertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. HBSKKKSaSBK-"—

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1