AXELSE COURANT Welk beroep zal ik kiezen. DE VERKOOP OP AFBETALING. J. C. VINK Frankermg bi) abonnement, Axel ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1957 71e Jaargang No. 92 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef iterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T3l. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Ideaal voor ieder die brieven schrijft! OP BEZOEK BIJ HET PSYCHOTECHNISCH LABORATORIUM VAN Drs. J. C. VAN WIJK. „Kijk, daar is een toekomstige bankwerker bezig met een handigheidsproef, welke speciaal voor bankwerkers, voor hen die dat beroep willen gaan uitoefenen dan, uit gedacht werd. Vanmiddag krijg ik diamantbewerekers. Die ondergaan weer andere tests." Aldus de heer J. C. van Wijk, een levendig man, grijze haren, maar enthou siast en vitaal. Hij is de stichter, de ziel en ook maar dat is misschien het minst voornaamste de directeur van het Algemeen Bureau tot Voorlichting bij Beroeps keuze en van het Psychotechnisch Laboratorium voor Beroepskeuze en Selectie van Personeel te Amsterdam. Wat is eigenlijk een psychotechnisch laboratorium Wel, laten w'ij het op een simpele wijze verduidelijken. Een psychotechnisch labora torium is een inrichting, waar zij, die daar voor ,in aanmerking komen of wensen te komen, technische „tests" (proeven) krijgen uit te voeren, welker wijze van uitvoering de proefnemer in staat stelt in de psyche (de „ziel"; hier: de geestelijke mogelijkheden) van de proefpersoon door te dringen en dan hieruit af te leiiden, of deze proefpersoon voor een bepaald beroep geschikt is en zo niet, voor welk beroep hij dan wèl in aan merking komt. „In de dagen van de vorige wereldoorlog kon men op de fabrieksterreinen en in de werkplaatsen van talrijke grote bedrijven te Utrecht een jonge man aantreffen, diie het werk van jonge mensen gade sloeg, die met hen praatte, die hen toesprak en die er zo nu en dan een paar uitpikte om hen uit te nodigen een avondje bij hem thuis te komen bomen", schrijft Gerhard Werkman ,in een brochure over het werk van de nestor van de psychotechniek in Nederland. Werkman is in deze een levendige en betrouwbare gids en wij mogen hem, nu wij ons gesteld heb ben het werk en het leven van J. C. van Wijk in dit artike lte beschrijven, nog even volgen. „Die jongeman had theologie en filo sofie gestudeerd. Hij had het opzienbarende boek „Psychologie und Wirtschaftsleben" van de Duitse geleerde, Prof. Hugo Mün- sterberg gelezen ,dat enige jaren tevoren was verschenen en het liet hem niet los, dat de theorieën van deze hoogleraar, die men later de Vader der Psychotechniek zou noemen, voor de practijk van het bedrijfsleven van grote betekenis moesten zijn. En hij nam zich voor deze wetenschap in toepassing te brengen. Alleen, op eigen houtje. Een andere mogelijkheid was er toen nog niet Psychotechnische selectie. D,ie jongeman heette J. C. van Wijk. Op 25 april 1886 was hij in een Utrechts dorpje geboren en na zijn studie was hij spoedig te Utrecht practisch werkzaam. Jeugdleider was hij geworden en rusteloos zocht hij naar middelen om aan zijn werk ten behoeve van de jeugd meer inhoud, meer waarde, meer betekenis te geven. Die mid delen vond hij jn de studie der psychotech niek, de toen nog zeer jonge wetenschap. Hij begreep, dat de jeugd van Nederland pas waarlijk sterk zou worden, als zij zich vak bekwaamheid verwierf, gebaseerd op een psychotechnische selectie. Zo maakte hij van zijn studeervertrek het eerste, bureau van voorlichting bij beroepskeuze op werkelijk wetenschappelijke grondslag. Aanvankelijk beperkte hij zich in hoofd zaak tot de machinefabrieken. Aan zijn be middeling verbond hij de voorwaarde, dat de jongens de avondschool bezochten. Zij deden dat meestal gaarne, want zij voelden intuïtief, dat nu voor hen de weg open lag naar de vakbekwaamheid ,die een grotere waarde aan hun werk zou verlenen. Het duurde niet lang de werkgevers gingen zijn selectieve arbeid op prijs stellen of zijn bemiddeling werd ook ingeroepen voor het werven van oudere krachten en het bleef ook niet beperkt tot de metaalarbeiders. De werkgevers, aan wier bedrijven hij de bekwaamste arbeiders onttrok, teneinde hen te helpen plaatsen, zagen dit aanvankelijk met enig misnoegen, maar het duurde niet lang of de meesten hunner kozen de wijste partij door hem ook de selectie op te dragen van hun personeel. Arbeidsbeurs Jn het gedrang De arbeidsbemiddeling van de heer Van Wijk nam na enige jaren zulk een omvang aan, dat het werk van de arbeidsbeurs te Utrecht gevaar liep vast te lopen. Ongewild. Maar verklaarbaar als men in aanmerking neemt, dat de arbeidsbeurzen te veel ambte lijke en te weinig sociale instellingen zijn dat hun bemiddeling niet op een wetenschap pelijke grondslag, niet op beroepskeuze en personeelsselectie berust en dat zij de jeugd niet kennen. Van overheidswege werd in gegrepen De minister van Arbeid, Aalberse kwam er aan te pas en zelfs de minister president, jhr. mr. Ruys de Beerenbrouck. Doch de psychotechnicus kreeg een eer volle regeringsopdracht en na de gunstige volvoering daarvan de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels ging Van Wijk weer studeren. In 1924 had hij zijn studie voor de tweede keer afgebroken wegens zijn benoeming tot hoofd van een opvoedingsgesticht. In het najaar van 1926 liet de toen veertigjarige student zich opnieuw inschrijven. Deze keer te Amsterdam, aan de Gemeentelijke Uni versiteit. Van arbeidsbemiddeling, zoals eer tijds in Utrecht, was geen sprake. Weinigen kenden hem in de hoofdstad. Zijn bron van inkomsten was hij kwijt. Toen werd hij „nebenbeinog maar effectenhandelaar ook. Niettegenstaande dat deed onze student in 1931, op 45-jarige leeftijd dus, twee docto rale examens, een in het hoofdvak geschie denis en de bijvakken psychologie, paeda- gegiek en economie en een in het hoofdvak psychologie. Dat was voor zijn mede-studenten min of meer een verrassing, want zij vonden die effectenhandelaar, die een groot deel van zijn tijd in koffiehuizen verbleef en uiter aard allerlei slag lieden ontmoette, maar een vreemde eend in de bijt Te meer bewon dering moet men evenwel voor deze effecten handelaar-student hebben, die zo staag door zette dat hij het eenmaal gestelde doel on danks alles bereikte. In 1936 nu werd de heer Van Wijk al gemeen leider, later directeur, van het Al gemeen Bureau tot Voorlichting bij Be roepskeuze. Na verloop van enige jaren verbond hij aan het bureau een Psycho technisch Laboratorium. Wie nu te Amster dam, op het Westeinde komt, kan daar het Psychotechnisch Laboratorium in vol bedrijf bewonderen. Men zal daar op alle mogelijke dagen alle mogelijke jongelui vinden, bezig met alle mogelijke proeven voor alle moge lijke vakken. Die proeven te beschrijven Neen, dat zou niet juist zijn, zij zijn er te ingenieus voor ook, maar bovendien, er zijn er te veel. Neem nu alleen maar eens dat apparaatje met die twee handles, waardoor een stift in beweging wordt gebracht, die een lijn op papier brengt. Neen, het is juist andersom het papier wordt in beweging gebracht enach, lezers, laat ons het niet proberen. Wel mogen wij de zo sympathieke psycho technicus, de heer J. C. van Wijk (71nog vele jaren het gebruik toewensen van zijn ervaring en diepgaande kennis, die hem ge maakt hebben tot een man van gezag op het terrein der beroepskeuzevoorlichting en der personeelsselectie. Psychotechniek is mede door hem een wetenschap geworden Wat is verkoop op afbetaling 1 Bij verkoop op afbetaling komen partijen overeen, dat de koopprijs in termijnen zal worden betaald, terwijl de koper direct de beschikking over het goed krijgt. Indien de handelaar bij het afsluiten van de verkoop transactie het eigendomsvoorbehoud maakt, waardoor de koper pas na de laatste termijn betaling eigenaar wordt, spreekt men van huurkoop. Wordt geen eigendomsvoorbe houd gemaakt, dan is er alleen sprake van afbetaling. Een geldige huurkoopovereen komst dient schriftelijk te worden aange gaan. De huurkoop geeft de handelaar meer zekerheid. Vehkopen op afbetaling ten slotte is een apart vak, dat grote mensenkennis vereist. Wie hier plompverloren als handelaar aan begint en de spelregels niet volgt, loopt een groot gevaar bedrogen uit te komen. Welke goederen lenen zich voor verkoop op afbetaling Het is moeilijk een volledige lijst te geven. In het algemeen kan men zeggen duurzame gebruiksgoederen, waarvan de levensduur nog niet verstreken is, nadat de laatste ter mijn door de klant is betaald. Levensmidde len en andere goederen, die direct verbruikt worden, lenen zich dan ook niet voor ver koop op afbetaling. Deze goederen moeten uit de wekelijkse inkomsten contant betaald worden. Gaat een handelaar genoemde goe deren toch op afbetaling verkopen, dan leidt dit niet alleen tot een gevaarlijke schuld vorming bij delklant (z.g. „overcreditering") maar ook tot grote risico's voor de be treffende handelaar. Welke klant komt voor verkoop op afbetaling in aanmerking In beginsel iedere klant, die een regel matig inkomen heeft, geen schulden of lo pende afbetalingsverplichtingen heeft /an enig belang en van wie het voor de hande laar vaststaat, dat hij zijn betalingsplicht regelmatig zal nakomen. In kringen van het volkscredietwezen neemt men aan, dat een splide klant onge veer 10% van het gezinsinkomen zonder gevaar kan besteden voor afbetalingsver- plic'htingen. Dit percentage is geen wet van Meden en Perzen de gezinsomstandigheden kunnen immers zeer verschillend zijn. Welke spelregels moeten in acht genomen worden Het verdient aanbeveling de klant, die op afbetaling wil kopen een inlichtingenformu lier te' laten invullen, waarop de naam, de samenstelling van het gezin, de gezinsin- Ikomsten, andere schulden en verplichtingen, naam van de werkgever e.d. dienen te wor den vermeld. Verder kan het gewenst zijn hieronder genoemde goederen tenminste de daarachter vermelde kassastorting of eerste betaling te vragen, terwijl daarbij tevens is vermeld welke duur van 'het afbetalings contract maximaal mag worden overeenge komen. Personenauto's (met uitzondering van autobussen 35% 24 maanden Motorrijwielen, al dan niet met zijspan (met inbegrip van scooters) 35% 18 mnd. Bromfietsen en losse hulpmotoren voor rijwielen 30% 18 maanden; Rado- en televisie-ontvangtoestellen (al dan niet met inbegrip van antenne), gramo- foons en platenspelers, accordeons, koel kasten met een inhoudsmaat van ten hoog ste 200 liter, behoudens indien zij uitsluitend of mede aan de bovenzijde kunnen worden geopend, haarden en kachels voor huishou delijk gebruik, electrische fornuizen en gas fornuizen voor huishoudelijk gebruik, warm waterapparaten voor huishoudelijk gebruik, wasmachines voor huishoudelijk gebruik, al dan niet voorzien van wringer of centri fuge, centrifuges voor huishoudelijk gebruik voor het drogen van textielgoederen, rij wielen 20% 18 maanden; Stofzuigers, naaimachines voor huishou delijk gebruik, meubelen, woningtextiel, alle soorten vloerbedekking, bedden en matras sen 15% 18 maanden Huishoudtextiel, heren-, dames- of kin derkleding 15% 12 maanden. De kassastorting dient voor de hierboven genoemde goederen te worden berekend over de zogenaamde contantprijs vermeer derd met de credietopslagen, dus de totale verkoopprijs. Indien deze totale verkoopprijs minder bedraagt dan 125.is de handelaar aan deze voorschriften niet gebonden. Dit is ook het geval voor de niet in de Afbetalingsbe schikking 1956 genoemde goederen. Het is echter in het algemeen een daad van ver standig beleid voor deze goederen ook een kassastorting te vragen. Een solide klant heeft als regel toch enige contanten ter be schikking. De handelaar dient in het contract de contantprijs en de afbetalingsopslagen af zonderlijk te vermelden verder nog de kassastorting, het aantal termijnbetalingen en de grootte hiervan. De ervaring heeft geleerd, dat een regel matige nakoming van het contract sterk be vorderd wordt door de termijnbetaling af te stemmen op de periodiciteit van de inkom sten van de klant. Anders gezegdeen maandloner op maandcontract, een week- loner op weekcontract. Evenals de huisbaas hangt hierbij af van plaatselijke en per soonlijke kennis van de handelaar. De handelaar is op grond van de Afbe talingsbeschikking 1956 verplicht voor de elders nadere inlichtingen in te winnen. Veel moet de handelaar er bij zijn als het loon binnenkomt. Een moeilijkheid kan ontstaan, indien een handelaar zijn contracten geheel laat herfinancieren door een financierings maatschappij. Weekbetalingen leveren n.l. voor een fi nancieringsmaatschappij grote bezwaren op. Contracten die de handelaar laat herfinan cieren, dient hij derhalve, voorzover het weeklonen betreft, extra te keuren, daar de huurkoopfinancieringsmaatschappijen als re gel geen weekcontracten accepteren. Een goede administratie is een eerste vereiste. Het is duidelijk, dat de verkoop op afbe taling een andere en meer uitgebreide ad ministratie vereist dan de contant-verkoop. Indien de handelaar zijn administratie in dit opzicht verwaarloost, komt hij er op korte termijn niet meer uit en lijdt hij grote schade. Het is van het grootste belang steeds prompt te kunnen zien welk bedrag een klant nog verschuldigd is eventuele achterstand in de betaling direct te kunnen constateren. Wordt b.v. de achterstand in de betaling niet zeer spoedig geconstateerd, dan loopt deze achterstand op en wordt de vordering, naar de ervaring heeft geleerd, steeds min der waard. Weliswaar heeft de handelaar bij huurkoop het eigendomsvoorbehoud, doch in de practijk wordt dit veelal als uiterste middel bij kwaadwillende klanten gebruikt. De handelaar is als regel weinig gebaat met tweedehands goed. Welke vergoedingen worden in rekening gebracht De verkoop op afbetaling brengt kosten met zich. Het is billijlk, dat de klant deze vergoedt. Deze kosten kunnen voor de af zonderlijke handelaren verschillend zijn. Brengklanten zijn goedkoper dan haalklan- ten. Klanten, die per maand betalen brengen minder kosten met zich mede, dan klanten die per week betalen. Meestal heeft de handelaar in dit opzicht een gemengd klan tenassortiment. De Prijzenbeschikking Ver koop op Afbetaling 1948 regelt de opslagen, welke ten hoogste in rekening mogen wor den gebracht Deze materie is echter te uit voerig en te ingewikkeld om in dit kort bestek te worden toegelicht. Hoe wordt de verkoop op afbetaling gefinancierd Indien een contant-handelaar juist vol doende middelen bezit om zijn contant-zaak te financieren, zal hij niet in staat zijn in enigszins betekenende mate zelf de verkoop op afbetaling te gaan financieren. De be hoefte aan kapitaal hangt o.a. af van de kassa-storting, welke men vraagt en de ge middelde duur van de contracten. Er bestaan echter speciale financierings maatschappijen en -instellingen, die in ver schillende vormen de financiering van afbe talingscontracten ter hand hebben genomen. Wet op het Afbetalingsbedrijf. Genoemde wet dateert van 1936 en kent een vergunningsstelsel. Iedere handelaar, die overwegend goederen op afbetaling ver koopt, waarvan de totale prijs minder be draagt dan 50.'dient bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken een vergunning aan te vragen. Indien de handelaar colporteurs in dienst neemt, die op afbetaling gaan verkopen, die nen deze steeds een vergunning aan te vra gen, eveneens bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Inmiddels is in 1956 tot stand gekomen de wet houdende tijdelijke regeling betreffende afbetalingsovereenkomsten. Deze wet geeft de minister van Economische Zaken de be voegdheid op conjuncturele gronden maat regelen te treffen tot afremming van de verkoop op afbetaling. Deze maatregelen zijn in de Afbetalingsbeschikking 1956 neerge legd, waarover in het voorgaande reeds is gesproken. Gevaren bij de verkoop op afbetaling. Het grote gevaar is de z.g. overcreditering van de klant, waarbij deze na verloop van tijd niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zodat de handelaar grote schade lijdt. Als gulden regel moet dan ook voor de handelaar gelden Verkoop niet meer dan de draagkracht van de klant toelaat. De handelaar moet steeds bedenken dat bij afbetaling „het venijn in de staart zit", d.w.z. in de laatste termijnbetalingen. Wanneer die binnen zijn, is de afbetalingstransactie rond. Voorkomen is nog altijd goedkoper en beter dan genezen. ABONNEMENTSPRIJS: Loise nummert 6 ent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bi] contracten belangrijke reductie, lap «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein», Mvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. IUCODI »WVI

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1