AXELSE COURANT «tffr 4 Op mars naar de nippers Verkeersonveiligheid staatsvijand No. 1 Het gemak dient de mens, thuis zowel als uit J. C. VINK Frankering bi) abonnement. Axel ZATERDAG 10 AUGUSTUS 1957 71e Jaargang No. 88 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEQf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Ideaal voor ieder die brieven schrijft! 1 - - Het is natuurlijk allemaal verklaarbaar en het is ook allemaal heel begrijpeijk maar toch heeft bijvoorbeeld de drastische ver hoging van de suikerprijs in Nederland ont stemming gewekt. Niet alken onder dat deel van ons volk dat toch al licht geneigd is om op de regering af te doen. We staan er immers voor bekend ,dat we echt Hollands kunnen mopperen. Dit is niet gevaarlijk, want als puntje bij paaltje komt, springen we toch weer op de bres. Maar om de een of andere reden is er langzamerhand een andere stemming gegroeid, die dieper gaat dan al leen maar de zucht om te critisercn. Er is wrevel ontstaan. Ook dit is verklaarbaar. We komen zoals het onlangs door een financieel expert werd uitgedrukt lang zamerhand tot de ontdekking, dat we in de jaren 19401945 een oorlog hebben beleefd en doorleefd. Vijf jaar lang zijn we uitge zogen en leeggeplunderd. Weliswaar is er direct na de bevrijding gezongen ,,Er zit schot in", maar in die eerste jaren heeft het Nederlandse volk heel wat offers moeten brengen. Men herinnert zich nog de tijd van Lieftinck. Een tijd waar tegenover men nu reeds enigszins verwonderd staat. Vele klachten zijn destijds de lucht ingeslingerd, maar wanneer men zijn oor te luisteren legt, dan is er in alle mogelijke kringen ook veel begrip en waardering voor het drastische werk van de toenmalige minister van Fi nanciën. Daarna is de Nederlandse huishouding langzaam maar zeker afgegleden en zijn we wat men zou kunnen noemen, op zijn Frans gaan leven. De gevolgen bleven niet uit. Lange tijd hebben we boven onze stand ge leefd zonder dat We het ons bewust waren. En al die tijd overtroffen de uitgaven de in komsten en was de invoer groter dan de export. Dat moest spaak lopen en het is spaak gelopen. De bestedingsbeperking was een van de eerste tegenmaatregelen, maar denk niet, dat daarmede de zaak op korte termijn gezond zal worden. Er zullen heel wat paardekrachten nodig zijn oom ons uit het moeras te trekken. En we zullen met el kaar moeten trachten het spook van de in flatie uit de buurt te houden. Lieftinck terug Dat is één kant van de zaak. De roep tot bestedingsbeperking met daarbij nog altijd de vraag of we het dan zullen redden. Is professor Lieftinck's komst naar Nederland zuiver toeval? Of is het iets anders? De toekomst zal het leren, maar zeker is dat DIT JAAR WEER GEEN „SCHILDERSREGELING*'. Tot vorig jaar verleende het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid een bijdrage in de kosten van schilderwerk ge durende de wintermaanden teneinde de spreiding van de schilderswerkzaamheden over het gehele jaar te bevorderen. In verband met de situatie op de arbeids markt heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid evenals vorig jaar be sloten de komende winter geen subsidie in genoemde kosten te verlenen. ACTIIE „BIJSTAND". In het tijdvak van 17 augustus tot en met 28 september zal het „Koningin Juliana Fonds" een beroep op onze b'ijstand doen. Een financiële radio-actie genaamd „Bij stand" zal worden gehouden. Het wordt Weer een moderne controleerbare collecte waarbij gebruik zal worden gemaakt van driekleurige loten, oranje, rood en blauw, die ƒ1.per stuik kosten. Niet minder dan 200.000.— aan waarde volle belastingvrije prijzen, waaronder vijf woonhuizen (die door het Nederlandse be drijfsleven op een attractieve manier zullen worden „aangekleed"), vijf auto's, TV-toe- stellen, huishoudelijke voorwerpen enz. zul len de prijswinners ter beschikking staan. Het „Koningin Juliana Fonds" dat in het verleden op juiste en doeltreffende wijze steun heeft verleend aan organisaties voor Jeugdzorg, Kindertehuizen, Kinderuitzending minder-validen, geestelijke volksgezondheid, bejaardenzorg, enz. heeft dringend behoefte aan onze financiële steun om dit belangrijke maatschappelijk werk te kunnen voortzetten. De wijze waarop dit kan geschieden is aantrekkelijk gemaakt. Mocht men deze vorm niet ambiëren Gireer dan uw steun onder aanhaling op het girobiljejt van het woordjeGift. we in dit stadium geen zachte heelmeesters kunnen gebruiken. Naast de bestedingsbe perking is er het probleem van de prijzen in eigen land. Het ministerie van Economische Zaken strijdt tegen elke prijsverhoging, maar het is vechten tegen de bierlkaai. Want ter wijl er wordt gevochten om de prijs van het brood met één cent te verlagen, komen er drie, vier andere prijsverhogingen uit de bus. Enkele weken geleden de melkprijs, die een enorme sprong omhoog maakte en naar het zich laat aanzien zal er straks nog eens twee cent per liter bijkomen, omdat de melk handelaren de huidige winstmarge onvol doende achten. En dan is eigenlijk nog niet de noodzakelijke minimumprijs bereikt. Het melkverbruik is angstwekkend gedaald in Nederland door deze prijsverhoging. Be grijpelijk, maar teleurstellend, want melk is nog altijd een belangrijk voedingsmiddel. Na de melk is deze week de suikerprijs aan de orde gekomen. Opnieuw een drastische verhoging, die vooral de grote gezinnen een behoorlijk bedrag extra gaat kosten. Al kan men dit alles verklaren, al heeft men er begrip voor en al wil men het zonder wrevel aanvaarden, de ontstemming in ons land is volkomen begrijpelijk, want in feite is het Nederlandse volk ontstemd omdat door deze prijsverhogingen bewezen is, dat er wellicht meer prijsverhogingen zullen volgen. Hoe is het mogelijk vraagt men zich af. Het is goed ons te herinneren wat de vakverenigingen bij een vorige gelegen heid over de stijgende prijzen gezegd hebben. Er is een aantal maanden geleden een pla fond gesteld en wanneer de stijging van de kosten van levensonderhoud boven dit pla fond zou komen, dan zouden de vakveeni- gingen nieuwe looneisen aan de orde stellen. Het dreigt langzamerhand die kant uit te gaan en dan zullen we belanden in de vi cieuze cirkel. Wat dan de gevolgen zullen zijn, kunnen we slechts gissen. Verdere prijsstijgingen moet men trachten te voor komen, bijvoorbeeld door in de Nederlandse industrie -en niet in de industrie alleen nog meer aandacht te besteden aan effi ciency. Ook zou men meer ernst kunnen maken met het afvoeren van overtollige amb tenaren uit vroegere boom-perioden. Maar dat is een andere geschiedenis. WELKE RESULTATEN ZIJN TE BEREIKEN MET DE SCHRIFTELIJKE VERKEERSCURSUS VAN HET VERBOND VOOR VEILIG VERKEER Welke resultaten zijn te bereiken met de Schriftelijke Verkeerscursus van het Ver bond voor Veilig Verkeer Dat leert ons Amerika, waar met een uniforme oefenstof aanmerkelijke successen zijn geboekt. De on langs gepubliceerde resultaten maken mel ding van een drastische verlaging van de verkeersongevallen in die staten, waar de uniforme stof door de overheid ter beschik king was gesteld. Dit ter beschikking stellen van de stof aan de bevolking vergde mil- lioenen dollars, doch de verkregen resultaten wettigen deze uitgaven volkomen. In Ari zona b.v. daalde het aantal verkeersonge vallen van 23 per honderd tot 2. In Dela ware maakten automoobilisten, die de stof niet hadden bestudeerd, vijf maal zoveel aanrijdingen als degenen, die de lessen wel hadden gevolgd. Een groep geschoolde vol wassenen in Washington veroorzaakte één ongeval, terwijl een gelijke groep onge schoolden 11 ongevallen op zijn geweten had. Vele andere voorbeelden tonen aan, dat in de ongevallensector een drastische beper king mogelijk is, indien men meer bereid is, gedurende een korte periode een uniforme oefenstof te bestuderen. Ook in Nederland is deze uniforme stof thans beschikbaar. Zij is naar Amerikaans voorbeeid samengesteld door een van onze erkende verkeersdeskundigen, die in de ge legenheid is gesteld, het verkeersprobleem in Amerika te bestuderen. Deze uniforme stof is aangepast aan de Nederlandse nor men, waarbij speciaal is gestreefd naar een gelijkgerichte mentaliteit. Met deze uniforme oefenstof heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een grote nationale veilig-verkeers- campagne ingezet met de wetenschap, dat een volledig slagen alleen mogelijk is met mede werking van geheel ons volk. En de praktijk heeft tot nu toe bewezen, dat het kan, dat ons volk wel, al beweert men soms het tegendeel, interesse opbrengt voor de oplossing van dit nationale probleem. De noodzaak wordt aangetoond door feiten, die duidelijke taal sprpeken 1600 doden, tien duizend engewonden en een schade voor de gemeenschap van rond 260 millioen gulden zijn de huidige resultaten. Het is hoopvol te kunnen vermelden, dat de overheid, de kerken, de werkgevers- en werknemers-organisatie's en de verkeers- bonden zich geheel achter deze campagne hebben gesteld. Dat grote bedrijven als Uni lever, Shell Pernis, Verkade en tientallen andere het positieve voorbeeld hebben ge steld, is een grote stimulans. Elke Nederlander dient de verkeers regels te kennen Tevreden kunnen wij echter als natie pas zijn, wanneer elke Nederlander heeft ingezien, dat hij ter oplossing van dit pro bleem een daad moet stellen namelijk het zich met enthousiasme gedurende korte tijd geven aan de bestudering van de oefenstof. Dan komen de gunstige resultaten vanzelf. En het probleem is het immers ten volle waard. En laten de werknemers in het al gemeen gesproken de oplossing van het pro bleem niet uitsluitend als een taak van de werkgevers zien. Laatstgenoemden zullen zo mogelijk het voorbeeld moeten geven door de stof te verstrekken. Aan de werk nemers echter de opdracht, deze verstrek king met alle kracht te stimuleren, en dat niet alleen, doch daarna de wil te tonen, voor zichzelf de stof volledig te willen be heersen. Alle inlichtingen worden gaarne versterkt door het Verbond voor Veilig Verkeer. Men wende zich tot de afdeling Schriftelijke Verkeerscursus, postbus 350 te Rotterdam. „Wacht even scharminkel, ik zal je leren", riep een chauffeur van een vracht auto tegen een automobilist, die hem in het Italiaanse Rivièra-dorpje Pontccurone geen voorrang wilde verlenen. De chauffeur was erg groot en had de schouders van een ver huizer. Het „scharminkel" verloor evenwel niet zijn kalmte en nodigde zijn tegenstander, die een kop groter was, uit zich óók te be heersen. De vrachtauto-chauffeur sloeg hem evenwel twee keer hard in het gezicht. Het „scharminkel" reageerde nauwelijks. Op nieuw sloeg de ander toe het slachtoffer vertrok geen spier. Maar toen de vracht wagenchauffeur nóg harder ging slaan, maakte de ander een snelle beweging met zijn vuist. De reus viel als -een blok neer. Het „scharminkel" was Duillo Loi, boks kampioen van Europa in de vedergewicht- klasse. Boven Brussel en omgeving heeft zich donderdagnamiddag een zware onweersbui ontlast, die het stadsverkeer op verscheidene plaatsen ontwrichtte. Vele straten kwamen onder water te staan en bus- en tramdien sten moesten worden stopgezet. Ook het spoorwegverkeer naar en van Brussel werd gestremd, mede doordat de bliksem insloeg in de electrische centrale van Haren, die de lijn BrusselAntwerpen van stroom voor ziet. Internationale treinen moesten omge leid worden. Donderdagmiddag is de 26-jarige H. van der Z. uit Ker'krade te Culemborg in de Lek verdronken. De jongen kou niet zwemmen. Hij was met vacantie in Culem borg en speelde bij de oever in de rivier met zijn verloofde en zuster een balspel. Bij po gingen om de bal die wat verder in de rivier terecht was gekomen, op te halen, waagde hij zich te ver en verdween in de diepte. Wij worden dit jaar wel zeer goed be dacht met waarlijk zomerse dagen. Enkele malen is het zelfs voorgekomen, dat ons land het warmste land van Europa was, een warmterecord, dat hoe gek dat ook ikjinkt zijn schaduwkanten heeft. Wij voelen ons immers niet zo actief als nor maal en verlangen er naar nu eens echt ge makkelijk te gaan zitten uitblazen. Dat dit op prettige en comfortabele wijze kan ge beuren, daarvoor zorgt de Nederlandse in dustrie van al of niet opklapbare tuin- en ligstoelen. Diverse soorten tuin- en ligstoelen. Voor hen, die eens echt lekker lui willen zijn komen de ligstoelen met voetrust in aanmerking, die kunnen worden ingeklapt of opgevouwen en dus gemakkelijk kunnen worden opgeborgen of meegenomen in een auto. Modern en practisch is de uitvoering in stalen buizen, waarbij de lopers in felle kleuren zo gezellig afsteken en het geheel een fleurig aanzien geven. Er zijn ligstoelen waarvan de voetrust verstelbaar is en sedert kort is er ook een z.g. zwevende ligstoel van Nederlands fabrikaat op de markt in mo derne stalen uitvoering. Door de druk van het lichaamsgewicht kan de stand van Ie stoel op simpele wijze worden veranderd. Wilt U niet direct het moede hoofd neer leggen, maar toch gemakkelijk zitten bij het handwerken, lezen of theedrinken dan zijn de kleinere fauteuils aan te bevelen, die ook weer in velerlei uitvoringen worden ge maakt. Ook deze zijn veelal opvouwbaar. Heel prettig is een combinatie zit-ligstoel. Terwijl U zit in deze stoel kunt U hem met één handbeweging verstellen door de leu ningen aan de uiterste voorzijde omhoog en naar achteren een duwtje te geven. Hier door gaat de rugleuning naar achteren, zo dat U kunt gaan liggen, zonder eerst uit de stoel op te staan. Een tegenovergestelde beweging brengt de stoel weer in zitstand. Ook deze stoel is opvouwbaar. Aardig, fleurig en practisch zijn de stoelen van stalen buizen met dik, massief plastic 'koord, die in elkaar kunnen worden ge klapt en kunnen worden gestapeld. Vijf stoelen vinden b.v. gemakkelijk een plaats een kleine kofferruimte of op één zit- Vier stoelen en een één koffer. Verpoost U graag in de tafel vrije natuur, maar houdt U er niet van om dan op de grond zittend Uw boterham op te eten, geen nood, ook hierin is door de Neder landse industrie voorzien. plaats van een auto. Vier stoelen en een tafel in één koffer. i Wat zoudt U denken van een koffer van normaal formaat (b.v. 40 x 57 cm.), die kan worden uitgeklapt tot een flinke tafel van 80 x 57 cm Twee stoeltjes mét en twee stoeltjes zónder rugleuningen, die in de koffer-tafel waren geborgen geven een prettig zitje. Tafel en stoelen kunnen buis poten hebben of de stoelen zijn geheel uit gevoerd in hout en alleen de tafel heeft buispoten. Er zijn verschillende koffermaten en verschillende combinatie's van tafel en stoelen. Ook bestaan er ikoffers die speciaal geschikt zijn voor vervoer per scooter of bromfiets. Dan echter worden maar twee stoelen bijgeleverd. Ook het bed kan mee. Zelfs bestaan er geheel opvouwbare bed den, b.v. met verstelbaar hoofdeinde en rustend op zes rubber stootbuffers, die ook als logeerbed kunnen worden gebruikt. De afmetingen in uitgeklapte toestand kunnen zijn 65 x 190 x 39 cm en 60 en 190 x 38 cm. En lest best worden in Nederland ook voortreffelijke hangmatten gemaakt van wit katoenkoord. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement s Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Inp «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine *-ivertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s i 1 in in

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1