AXELSE COURANT 90 jaar Nederlands Roode Kruis. 70 Jaar geleden. Modelgaragebedrijf in Axel j. C. VINK Frankeniig bi) abonnement, Axel ZATERDAG 20 JULI 1957 71e Jaargang No. 82. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. ZWITSER HET IIART, HOLLANDER HET BREIN. Het Nederlandsche Roode Kruis viert zijn negentigjarig bestaan. Op 19 juli 1869 werd dorr Koning W'llem III besloten, dat er zou zijn een „Nederlandsche Vereniging tot h et verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al of niet bij betrokken is," Daarmee was Het Nederlandsche Roode Kruis geboren Zoals zo langzamerhand iedereen weet, was het de Zwitser Henri Dunant, die diep getroffen door de ellende welke hij aan schouwde op het slagveld van Solfferino, ■op het denkbeeld kwam een internationale organisatie op te richten voor hulp aan zieke en gewonde soldaten. Het was een revolu tionaire gedachte, want tot dan toe had men de lijn, die de kombattanten scheidde, ook tot in de hospitalen doorgetrokken. De me dische zorg was niet alleen in hoge mate ontoereikend, ze bepaalde zich ook alleen tot de eigen mensen. Officieren van gezond heid en verplegers van de tegenpartij werden krijgsgevangen gemaakt, de zieken en ge wonden aan hun lot overgelaten. Deze wantoestand op te heffen vereiste internationale overeenstemming. Deze zorg te verbeteren, maakte een vrijwillige orga nisatie nodig, die door de strijdende partijen als neutraal zou worden gerespekteerd. „Onmogelijkriepen zowel publiek als generaals. Hoe sympatiek men ook tegen over de denkbeelden van Dunant sond. Men vond ze praktisch onuitvoerbaar. Pionier Basting. Het was een Hollander, de officier van gezondheid dr. Basting, die in deze strijd voor de verwerkelijking van zijn ideaal, de rechterhand van Dunant is geweest. V/as in het hart van Dunant dit ideaal geboren, in het koele, nuchtere brein van de Hollan der rezen de antwoorden op het .onmogelijk' der tegenstanders. 't Is dan ook geen wonder, dat de Rode Kruis-gedachte in het vreedzame, sinds lang door geen oorlog geteisterde Holland zo snel wortel schoot. Koning Willem III leende het oor aan de voorstellen van dr Basting en benoemde hem meteen tot erelid van de nieuw opgerichte vereniging met de lange naam. De Frans-Duitse oorlog (1870) verschafte het Nederlandsche Roode Kruis de kans, zijn menslievend werk te beginnen, dr Bas ting heeft dit niet meer mogen beleven. Het werk had zijn krachten verteerd. En sindsdien waren Nederlandse ambu lances, overal waar nood was. Op het slag veld, maar ook in de rampgebieden. Tijdens de eerste wereldoorlog waren ze in St. Pe tersburg, in Parijs, in Wenen, en in Boeda pest, ze gingen naar Finland en Abessinië. En het Nederlandsche Roode Kruis stuurde zijn witte wagens naar Oostenrijk en Hon garije, het bood reeds hulp in Perzië, toen de eerste berichten van de aardbevingsramp nog maar schaars begonnen door te drup pelen. Niet militair. Steeds meer werd het Rode Kruis-werk vredeswerk. De moderne oorlogvoering eist een tot het hoogst opgevoerde medische ver zorging1 van de strijdmacht. In zulik een gespecialiseerd korps is voor vrijwilligers geen plaats meer. Nog altijd is de Rode Kru's-kolonne op militaire leest geschoeid, omdat dit het werk in organisatorisch verband zoveel gemakke lijker maakt. Maar de taken van het Rode Kruis zijn vredestaken. Hoornvliestransplan taties - bloedtransfusie en plasma-moeder- melk-centrale - lektuurverspreiding - boot tochten voor langdurig zieken - welfarewerk eerste hulp bij ongevallen, bij grote demon straties enz. - hulpverlening bij rampen. Het is slechts een deel van het werk, waarvoor men automatisch de blik richt naar het Rode Kruis. Op het slagveld tot aanzien gekomen, heeft het Rode Kruis thans vrijwel uitslui tend een vredestaak. Gerespekteerd embleem. Het embleem van het Rode Kruis, helaas weieens misbruikt en niet altijd gerespek teerd, heeft wereldwijde betekenis verkregen Zoals het SOS bekend is geworden als het algemeen noodsignaal, is het Rode Kruis- embleem algemeen erkend, als het interna tionaal symbool voor menslievend hulpbe toon. „Onmogelijk riepen Dunants tegenstan ders. En nu bestaat al negentig jaar Het Nederlandsche Roode Kruis en heeft tel kens weer de wereld getoond, dat het kleine Nederland vooraan staat, als het gaat cm hulp aan de lijdende mensheid te bieden. Het is een veelomvattende organisatie ge worden en buitenstanders kijken er weieens tegenaan en .zeggen r „Is dat allemaal no dig Maar het Rode Kruis is als de brand weer. die ook kostbaar materiaal het groot ste gedeelte van de tijd ongebruikt moet laten, om dadelijk te kunnen ingrijpen als er gevaar is. En waar er ook hulp geboden moet wor den, waar ook ter wereld, staat Het Neder landsche Roode Kruis vooraan L.K. GOTTLIEB DAIMLER OPENT EERSTE BENZINE-MOTORENFABRIEK. Gottlieb Daimler werd idioot genoemd. Hij had het in zijn hoofd gezet om een voertuig voor de kleine man te maken, waarmee hij goed en snel zou kunnen reizen. Door deze gedachte werd de nuchtere rekenaar en kon- strukteur uit het stadje Schorndof in Wür- temberg gedreven. Hij schreef ,,Een door een motor aangedreven voertuig te bezitten, dat een behoorlijke snelheid kon ontwikke len en tenminste aan één persoon de mo gelijkheid verschafte zich vrij en ongebonden over de heirwegen voort te bewegen. Iets onbeschrijfelijk moois Reeds als één van de leidinggevende in genieurs van een gas-motorenfabriek had Daimler zich, evenals zijn kollega Karl Benz altijd voor de bouw van motorvoertuigen geïnteresseerd. Bij de eigenaar van de fa briek, Langen en zijn kompagnon Otto, vond dit iedee echter geen weerklank. Daarom namen Daimler en Benz ontslag Ieder begon voor zichzelf. De één in Cannstadt en de ander in Mannheim, Daimler's vroegere konkurrent Nikolaus Otto, had de eerste viertakmotor gekonstrueerd. Het was een onverplaatsbare, met lichtgas aangedreven machine met een laag toerental en een hoog gewicht, waardoor hij ongeschikt was als motor voor voertuigen. Daimler zocht naar een brandstof, die de motor onafhankelijk zou maken van de gas fabriek. Als men petroleum destilleerde, ont stond er een oninteressant produkt, benzine genaamd. Met benzine kon men handscoe- nen wassen, harsen oplossen, maar het was uiterst brandbaar en naar het oordeel van de deskundigen ongeschikt als motorbrand stof. Daimler liet zich niet ontmoedigen. In zijn eenvoudige werkplaats in Cannstadt expe rimenteerde en konstrueerde hij een jaar lang. Achter zorgvuldig gesloten gordijnen ging men de zwaarste technische problemen te lijf. Tot aan de patentaanvrage moest het allemaal geheim vlijven. Aandrijving, scha keling, koppeling en stuurinrichting voor het te bouwen motorvoertuig werden ontworpen Zelfs 's nachts klonken hamerslagen en ge dempt ratelen uit het schuurtje. Door zijn buren werd Daimler er bij de politie van verdacht gemaakt, dat hij een valse mun- terij zou hebben. Het vertrouwelijk onder zoek van de autoriteitten bracht geen .straf bare' handelingen aan het licht. Maar het werken met brandbare stoffen, kwam de notabelen van Cannstadt toch als iets zeer bedenkelijks voor. Met deze experimenten begint het tijdvak van de motorisering te land, ter zee en in de lucht.. De door Daimler gekonstrueerde benzinemotor met hoge kompressie, bleek bruikbaar te zijn. Daimler's eerste motor fiets, een plomp houten vehikel, had reeds een luchtgekoelde motor van Vi pk, vrijloop en een koppeling met twee versnellingen. Bij de eerste proefrit in het openbaar, reed de „bromfiets" uit de geschiedenis, met een snelheid van 15 km per uur trots het drie kilometerlange trajekt van Cannstadt naar Untertürkheim. Ook over zijn eerste automobielkonstruktie legde Daimler terecht een sluier van geheim zinnigheid. Aan de oude meester Wimpff in Stuttgart,direkteur van de fa Wimpff en Zoon, hofleveranciers van rijtuigen, vertelde de uitvinder terloops, dat hij zijn vrouw voor haar verjaardag een voorname koets wilde geven. Wimpff verkocht hem een zeer voor- name .Americain' met .echte Amerikaanse wielen'. Het chasis was donkerblauw, de bekleding was van zwart leer. Het voertuig had op Daimler's speciaal verzoek een mooie glimmende lantaarn. Op 28 augustus 1886 leverde meester Wimpff de .Americain' met een grote huif aan Daimler af. De nieuwe wagen werd in het donker van Stuttgart naar Cannstadt vervoerd en in een schuur verborgen. Uit deze eerste autogarage bracht men de koets voor het inbouwen van een motor, even heimelijk naar een machinefa briek van Esslingen. Het succes overtrof de stoutste verwachtingen van Daimler. De .automobiel' liep 18 km per uur Een bezoek van Daimler aan de politie voor een ver gunning om met een eenvoudig motor-rijtuig op de straten van Cannstadt proefritten te maken, werd afgewezen. Wel gaf de politie toestemming tot proefvaarten met een motor boot. Daar zou men rustig kunnen afwach ten tot Daimler de lucht in zou vliegen. Toen in 1877 Daimler's assistent May- bach ondaks een hernieuwd verbod van de autoriteiten in Frankfurt een motorboot van Daimler demonstreerde, werd de .lichtzin nige stuurman' door de politie onder arrest gesteld. Pas toen Von Bismarck met een dergelijke boot ging varen, kapituleerde de overheid. 70 jaar geleden in juli 1887, werd op een terrein van 2900 vierkante meter in Cann stadt de eerste benzinemotorenfabriek op gericht. Daimler begon hier in de voormalige werkplaatsen van een vernikkelingsbedrijf met de serieproduktie van automobielmoto ren. Ook Karl Benz had intussen in Mann heim zijn driewielige .Velociped' met ben zinemotor gekonstrueerd. De wereld stond voor een keerpunt in de geschiedenis van het verkeer. PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO SHOW VAN DE NIEUWSTE MODELLEN. GARAGE CITO VERHUIST NAAR DE BUITENWEG. Reeds enkele maanden heerst er een le vendige activiteit in en om het fraaie fa brieksgebouw van de voormalige vlasspin nerij in de Buitenweg, dat voortaan door de gebrs. Esselbrugge als garage zal worden geëxploiteerd. De laatste week heerst er in en om het complex een bedrijvigheid, waar bij vergeleken een bijenkorf iets van een rusthuis weg heeft. 50 tot 60 man waren van 'smorgens vroeg tot 's avonds laat doorlopend in de weer om de revisiewerkplaats, het onderdelen-maga zijn, de kantoren en cantine,, de benzinetank stations, de wasplaats en wat er nog al meer zij, stuk voor stuk te maken tot voorbeel den van moderne en efficiënte inrichting. Gelijktijdig werkte een staf van D.A.F.- experts aan de opbouw van een grootse show van bedrijfsautomobieleen, die door Van Doornes Automobielfabriek ter gele genheid van de opening van deze nieuwe zaak wordt gehouden, en die met een ex positie van Mercedes, Hillman, Humber en Studebaker-automobielen, de ruim 2000 m2 vloeroppervlak van de reusachtige hall ge heel vult. De inrichting. Het zou ons te ver voeren hier uittvoerig op het geëxposeerde in te gaan en liever wil len wij U een beschrijving geven, van het geen wij zagen bij een rondleiding door dit „model"-garagebedrijf. Direct bij het binnenkomen valt de even wichtige en goed gekozen verdeling van de bedrijfsruimte op. Links van de hoofdin gang bevinden zich receptie, boekhouding, directie- en administratiekantoren. Rechfs is de ruime, fris gemeubileerde cantine, die door haar brede, lage ramen een onbelem merd uitzicht naar buiten biedt. Daarnaast liggen het welvoorziene onderdelen-maga zijn en de douche-gelegenheden en ttoiletten voor het personeel, Het grootste deel van het gebouw wordt in beslag genomen door de enorme werkplaats, met zijn door specialisten uitgekiende indeling en outillage. Aan weers zijden van de werkplaatsingang aan de zij kant van het gebouw, liggen een tweetal be tegelde, van TL-verlichting voorziene werk- putten, een bean-brug, en wiel-balanceer- apparaat.. In de rechterhoek naast de in gang is het werkplaatskantoor gelegen. Het gehele complex wordt centraal ver warmd, terwijl de werkplaats is voorzien van air-conditioning. Links van het hoofdgebouw liggen de wasplaats en het smeerstation, dit laatste uitgerust met 2 hydraulische hefbrug- gen en een smeerinstallatie, welke tot het nieuwste op dit gebied gerekend mag wor den. Hier bevindt zich tevens een parkeer gelegenheid, terwijl ook achter het gebouw' nog een terrein van 4800 im voor parkeer ruimte beschikbaar is Aan de achterzijde van het gebouw vinden wij de revisie-werkplaats, een steam-cleaner, uitgerust met een hefbrug tot 10 ton voor het reinigen van de onderzijde van automobie len, en tenslotte* de stook-installatie van cen trale verwarming en air-conditioning. Vroeger en nu. Oudere Axelaars zullen zich wellicht nog herinneren hoe in 1927 de heer J. K. Essel brugge het bedrijf heeft opgericht, beginnen de met 1 auto voor taxi-verhuur. In 1929 breidde zijn jongere broer de heer P.H. Es selbrugge het bedrijf uit met een tweede taxi en een autobus. De verkoop bepaalde zich in de eerste jaren uitsluitend tot tweedehands-automo bielen, wat toen een vreemdsoortige handel zijn kon, getuige het feit, dat een der eerste wagens werd verkocht met inruil.. Niet met inruil van een in min of meer rijdbare staat verkerend benz'nevoertuig, maar met inruil van een kar en paard De eerste (gebruikte) personenauto die v/erd verkocht was een „Essex", een merk dat nu al tientallen jaren niet meer bestaat. In 1934 werd ook de verkoop van nieuwe wagens ter hand genomen, en verkreeg men voor het rayon Zeeuwsch—Vlaanderen het agentschap voor de gehele lijn van de Inter nationale Automobiel Maatschappij. Dit be tekende de verkoop van Studebalker Hill man en Humber auto's. Dat deze verkoop een succes werd moge blijken uit het tegen over andere merken in deze prijsklasse grote aantal Studebakers, dat in onze regionen rondreed en nog rijdt. In 1950 volgde het agentschap eveneens voor geheel Zeeuwsch-Vlaanderen van Van Doornes Automobiielfabriek te Eindhoven. De faam van de DAF-wagens verbreidde zich, mede dank zij de heren Esselbrugge ook in Zeeuwsch-Vlaanderen en thans rijden al leen in onze streek enige honderden DAFs rond. (Straks wellicht weer uitgebreid met een flink aantal DAFs met torpedofront, waarvan een der eerste wagens thans op de show wordt geexposeerd). De laatste aanwinst in de vertegenwoor diging van gerenommeerde automerken volg de in 1955 toen de fa Esselbrugge ook de Mercedes-ster voor haar bedrijf ging voe ren. Dee officiale opening van het bedrijf vindt plaats hedenmiddag om 2.30 uur, door dr. W. A. V. van Doorne, directeur van Van Doornes Automobielfabriek te Eindhoven. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. In;* zonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein», idvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1