AXELSE COURANT Kroonprins van Frankrijk getrouwd. S Brandgevaar op boerderijen. GENT, de Belgische bloemenstad. nippers J. C.VINK HOOFDPIJN! Prankering bi) abonnement, Axe) ZATERDAG 13 JULI 1957 71e Jaargang No. 80 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T^l. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Onder grote belangstelling en in tegenwoordigheid van vele vorstelijke personen (waaronder onze Prinses Beatrix) is de „Dauphin van Frankrijk" Henri. Graaf van C'ermont, in het huwelijk getreden met de hertogin van Württemberg. Maar hoe zit dat dan 1 Is in de Derde Republiek de groep van de royalisten nog steeds actief Bestaat er kans, dat deze troonpretendent nog eens de Koning van Frankrijk wordt Wanneer men in Frankrijk over royalis ten spreekt, moet men goed in het oog hou den, dat er twee groepen zijn die de troon weer graag zouden zien hersteld. Daar zijn de aanhangers van het koningschap en van de Bourbons, daar zijn ook de Bonapartisten. We zullen ons ditmaal, naar aanleiding van het vorstelijk huwelijk, speciaal bezig houden met de aanhangers van het koning schap. Eigenlijk kan men niet meer spreken van de Bourbons, het gaat hier om het huis Orleans. Bourbon en Orléans. Tussen Bourbons en Orléanisten boterde het in het verleden niet zo erg. Lodewijk XVI wist dat zijn neef, Philippe d'Orléans, zijn tegenstander was en op de troon aasd'e. Deze Philippe was een won derlijk heerschap, niet al te best aange schreven, en toen de revolutiewind begon te waaien, hing hij de huik naar die wind en noemde zich Philippe Egalité (Gelijk heid). Hij proclameerde bij alle gelegenheden zijn verbondenheid met het gewone volk en toen h'et doodvonnis over Lodewijk XVI werd uitgesproken, was Philippe één der afgevaardigden die daarvoor stemde en sprak „Bij mijn eer en mijn geweten de dood." Van dat ogenblik af was de band tussen Bourbons en Orléansen door gesneden. Philippe was een „koningsmoor denaar" zo goed als de ergste sansculotte. Veel voordeel heeft deze houding hem niet gebracht, want het duurde niet eens zo heel lang, voor Philippe zijn vorstelijke neef volg de en, naar het jargon der Revolutie „zijn hoofd in de mand spuwde". Toch kwam de troon aan het huis Orléans. Na Lodewijk XVIII, de man die „niets ver geten, niets vergeven en niets geleerdhad, kwam Karei X op de troon die nog een graadje conservatiever en nog méér reac- tionnair was, en dan ook prompt door een revolutie van zijn troon werd verjaagd. Hem volgde Louis Philippe van Orléans, die min of meer in het voetspoor van de beruchte Philippe, zich de „burgerkoning" noemde, maar het ook niet kon bolwerken en Bourbonaanhangers en Bonapartisten tegen zich in het harnas joeg. Ook hij moest vluchten, Frankrijk werd opnieuw een républiek, een neef van Napo leon I, Louis Napoleon Bonaparte, werd president en wist zich later via een staats greep tot keizer (Napoleon III) uit te doen roepen. Zijn aanvankelijk glorierijk bewind eindigde met de catastrofe van 1870, toen hij zich aan de Duitsers moest overgeven. De Republiek. Hierna hadden de meeste Fransen tabak van keizers en koningen, maar in leiding gevende kringen had men toch weer de ge dachte aan een restauratie der Bourbons en knoopte men onderhandelingen aan met een neef van Karei X. Ondertussen zaten di'e van Orléans op het vinketouw en hoopten dat ze ook een kans kregen. Neef Henri echter toonde zich ook weer een onver valste Bourbon, dom, koppig, zonder enig werkelijkheidsbesef, een man die de klok een honderd jaar wilde terugzetten. De onderhandelingen sleepten zich zolang voort dat, toen ze eindelijk definitief strandden, iedereen al gewend was aan de „Derde Republiek" -die het niet onaardig deed, en geen mens er voor voelde om ook nog weer eens met de Orléansen te gaan onderhan delen, die overigens nog lange tijd hoopten op een ommekeer. Tijdens de Republiek was het de afstam melingen der vorstenhuizen verboden, zich op Franse bodem te vestigen. Daarin is na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas ver andering gekomen, doordat zowel de Or- leanistische als de Bonapartistische preten dent doorslaande blijken van vaderlands liefde had gegeven en zich in het verzet lau weren had verworven. Graaf Henri. De tegenwoordige pretendent van het huis Orléans is Henri, Graaf van Parijs, vader van elf kinderen. Hij trad bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog onder een valse naam in het Vreemdelingenlegioen, was in Afrika toen Eisenhower daar landde en nam contact op met De Gaulle en Giraud. Hij maakte zich daarbij zeer verdienstelijk en het plan werd gevormd om hem als Stad houder-Generaal te doen fungeren tijdens de periode na de bezetting. De royalisten hoop ten natuurlijk, dat dit zou leiden tot een definitief koningschap. Maar Roosevelt zo wel als Stalin verwierp de gedachte van een Frans koninkrijk, en graaf Henri werd weer ambteloos burger, die het drulk had met zijn gezin. Hij is onbetwist populair, maar uit niets blijkt dat hij ambities heeft om de Franse troon te bestijgen. Dit jaar trad een zijner dochters in het huwelijk met de Bel gische Graaf van Limburg Stirum, onlangs trad de troonopvolger, de „Dauphin" in het huwelijk, en telkens weer duiken geruchten op als zou een zijner dochters, Isabelle, de echtgenote worden van Koning Boudewijn van België ,die echter nog immer vrijgezel is. Toch heeft dit glansrijk huwelijk de aan dacht der Fransen weer eens afgeleid van het eeuwige politieke gemodder en wellicht doen peinzen over de mogelijke stabiliteit van het koningschap. Maar anderzijds is het de vraag, of in dit stadium een kroon van Frakrijk wel zo be- gerenswaard is, dat men er een rustig en gelukkig leven „temidden zijns volks" voor op het spel zou zetten EN HOE DIT TE VOORKOMEN OF TE BEPERKEN. De dampen van flessengas leveren gevaar op voor boerderijbrand. Ontsnapte gassen liggen als een deken op de vloer en de klein ste vonk kan hierbij een vlammenzee doen ontstaan. Men moet daarom vooral zorgen voor een goede pakkingring bij het aanslui ten van een nieuwe fles en de voorschriften van de verkoper opvolgen, aldus ir. G. J. A. Bouma, Rijksconsulent voor de Boerderij- bouw, in een onlangs voor de radio gehouden praatje. De ruimte, waar de fles staat, moet op de grond worden ontlucht. Zoek nimmer met een brandende lucifer naar lekken en tracht evenmin met een soldeerbout een be vroren gasleiding te ontdooien. Ook wasbenzine, veel gebruikt bij het reinigen van kleding of vloerbedekking, is bijzonder brandbaar. Men mag het nooit gebruiken bij vuur, zelfs niet als dit in een nevenvertrek aanwezig is. Menig huisvrouw heeft dit tot haar grote schade ondervonden. Een vanouds békende brandoorzaak is hooibroei. Reeds bij een temperatuur van vijftig graden Celsius, als nog geen gevaar voor brand bestaat, is er een belangrijk ver lies aan voedende bestanddelen. Men moet daarom temperatuur en geur van broeiend hooi nauwlettend in het oog houden. Bij 60 tot 80 graden Celsius moet een gat ge maakt worden of het hooi worden omgezet. De aanwijzingen van de hooibroei-irspec- teurs moeten nauwkeurig worden gevolgd. Door blazen van lucht, zelfs met de waaier van de hooiblazer, kan ernstige broei voor komen worden. Daarom is het aan te raden bij het optassen een kanaal onder de vakken te maken, met een of twee tonnen, die bij het optassen worden omhoog getrokken, zo dat toevoerkanalen in het vak worden open gehouden. Electrische- en gasleidingen moeten ge regeld worden nagezien. Een bliksemaflei der vookomt, bij inslag, bijna zeker het uit- bréken van brand maar ook deze dient ge regeld te worden doorgemeten. Aan te bevelen is het yoken op plaatsen met hooi, stro en benzine te verbieden cn verder op weggeworpen, nabrandende siga retten te letten. Loop voor het naai bed gaan, aldus ir. Bouma, nog even door het huis, de schuren en stallen. Wanneer er brand is uitgebroken is het zaak kalm te blijven omdat iedere minuut winst is. In dit verband is het goed van te voren met huisgenoten en personeel te be spreken wat men bij brand te doen heeft. Het telefoonnummer van de brandweer moet op een gemakkelijk zichtbare plaats worden genoteerd. Ga na waar bluswater te vinden is en probeer dit te regelen. Op iedere boerderij moeten blusmiddelen zijn. Uitstekend is een tuinslang, met af sluitbare straalpijp, opgehangen op een vaste plaats. Is er geen waterleiding dan kunnen watervaten van 200 liter met putsen wor den geplaatst. Snelblussers of natblussers hebben een kleine inhoud en moeten eerst vlak bij de brand in werking worden gesteld en goed worden gericht. Bij de trekker hoort een schuim- of droogpoederblusser en een bak met zand van 50 liter met een grote schop. Het is aan te bevelen de blusmiddelen goedgökeurde zijn voorzien van een rijks keurmerk rood te verven en ze goed in orde te houden en op een vaste plaats te bewaren. TOERISTISCH NIEUWS UIT BELGIË IN AUGUSTUS EN SEPTEMBER STAAN DE BEGONIA VELDEN IN BLOEI. Gent is niet alleen de stad van het Belfort, van de „Klokke Roeland" en dat ongeëve naarde meesterwerk der van Eycks, „De aanbidding van het Lam", het is ook de bloemenstad van België. Elke vijf jaar wordt er de vermaarde bloemententoonstelling „De Gentse Floraliën" gehouden, waar de mooi ste en kostbaarste producten, die de Belgi sche bloemenkwekers voortbrengen, door tienduizenden worden bewonderd. De om geving van de stad is één grote bloementuin. Plaatsjes als Destelbergen, Lookristi, de Pinte en Beirvelde zijn wereldberoemd om hun kwekerijen van bloemen en planten, maar vooral om hun uitgestrekte begonia- velden. Verwacht wordt dat deze tussen half augustus en half september in bloei zullen staan. Elk jaar weer levert het bloe- mentapijt in paars, rood, geel, wit, purper en rose een schitterende aanblik, die dui zenden toeristen trekt. Kasteel Gaasbeek, interessant stuk historie nabij Brussel. Het kasteel Gaasbeek in de omgeving van Brussel is weer voor het publiek opengesteld. Sedert verscheidene jaren wordt dit prach tige kasteel onder leiding van de conserva tor Maurits Roelants opnieuw ingericht. De museumzalen zijn in de afgelopen winter ontdaan van hun minder mooie versieringen on kunstvoorwerpen, die weinig waarde hadden, zijn verwijderd. Op( die manier komen de waardevolle beeldhouwwerken en schilderijen, die vroeger in de veelheid van het tentoongestelde niet opvielen, beter tot hun recht. De mooie Keizer Kareltoren van het kasteel werd vroeger alleen maar als zolder gebruikt, maar bezit nu een prachtige zaal, die met wandtapijten en schilderijen is be hangen. Verder is er onder meer het prach tige Egmont-zaaltje waar ragfijn ivoren kantwerk is tentoongesteld. Het kasteel van Gaasbeek werd in 1921 door markiezin Arcona-Visconti aan de Bel gische Staat geschonken en is al vele eeuwen oud. Graaf Egmont, een der vrienden van Willem van Oranje, was slotvoogd van Gaasbeek. Na de onthoofding van Egmont en Hoorne op de Grote Markt te Brussel in 1565 bleef zijn weduwe Sabina van Beieren met haar elf kinderen op Gaasbeek achter. „Lodewijk van Gruuthuse" licht- en klankspel te Brugge. Dit is het tweede achtereenvolgende sei zoen dat in Brugge het licht- en klankspel „Lodewijk van Gruuthuse" zal worden op gevoerd. Het spel wordt ten tonele gevoerd op de schilderachtige binnenplaats van het statige paleis der heren van Gruuthuse, met de bekoorlijke Reie en de rijzige toren van de Onze Lieve Vrouwekerk als achtergrond. Hoofdpersonen in het licht- en klankspel zijn Lodewijk van Gruuthuse, ridder van het Gulden Vlies, zijn vijand Maximiliaan van Oostenrijk en diens gunsteling Pieter Lan- chals. De voorstellingen van dit licht- en 'klankspel hebben de gehele zomer plaats op zaterdag, zondag, maandag en donderdag. „NEDERLAND - GLASLAND" OP WERELDTENTOONSTELLING. Glas in al zijn verschijningsvormen op Nederlandse afdeling. De bezoeker van de Nederlandse af deling op de aanstaande Wereldtentoon stelling te Brussel zal kennis kunnen maken met glas in al zijn verschijningsvormen. Want Nederland is niet alleen beroemd om zijn gras, maar ook om zijn glas. Is België belangriyk als producent van vlakglas, ons land heeft naam gemaakt op het gebied van de automatische flessenfabricage en de ver vaardiging van huishoudelijk en laborato riumglaswerk, geslepen kristal en kunst- nijverheidsglas. Er wordt naar alle delen van de wereld geëxporteerd. In 1956 had de export van verschillende soorten glas en glasproducten een totale waarde van bijna 47J/2 millioen gulden. De Verenigde Glasfabrieken hebben op de Nederlandse afdeling de beschikking over een ruimte van ongeveer 90 vierkante meter. Het ontwerp voor deze inzending is gemaakt door de architect G. Rietveld van de Architectengroep Brussel '58, in samen werking met de heer A. D. Copier, estetisch adviseur van de N.V. Koninklijke Neder landse Glasfabriek Leerdam. In de geheel uit glas bestaande plafonds zullen naar een ontwerp van Floor Meydam plastische ver sieringen in vlakglas worden aangebracht. De gedeeltelijk glazen wanden zullen dooi de ontwerper I. Valkema met voorstellingen in geblazen glas worden versierd. In de glazen zuilen zullen fraaie uiteraard gla zen 'kunstproducten worden geëxposeerd. Dan komt er een grote vitrine niet min der dan vijf meter lang en drie meter hoog waarin men allerlei laboratorium- en in strumentenglas te zien krijgt dat op een gla zen wand is gemonteerd. De kunstenaar W. Heesen heeft hiervoor een zeer imposant ontwerp gemaakt. In deze vitrine zullen ook aan de hand van vlakglas-panelen de ver schillende versieringstechnieken, zoals door middel van diamant, zandstraal, etsen en in branden met emaille-verven, worden ge demonstreerd. De vloer krijgt glazen tegels van ver schillende vorm en kleur en zal van onderen worden verlicht. De Aga Khan is donderdagmiddag om streeks kwart voor één te Geneve over leden. Aga Sultan Sir Sultan Mohammed Shah, zoals de volledige naam van de Aga Khan luidt, is op 2 november 1877 geboren. Hij was het hoofd va n een mohammedaanse secte, die tegenwoordig grotendeels in India en Pakistan gevestigd is. Op de rijksweg Etten—Roosendaal had donderdagmiddag een ernstig verkeersonge val plaats, waarvan de 30-jarige wijkver pleegster, mej. A. van Oostwijk uit Gilze het slachtoffer is geworden. Op het moment dat de zuster met haar scooter aan het ver keer wilde gaan deelnemen om in de rich ting Etten te rijden, werd zij door een in halende vrachtauto, die uiterst links reed, aangereden. Zwaar gewond werd zij naar een ziekenhuis te Breda vervoerd, waar zij kort na aankomst overleed. Hoe ontzaggelijk gevaarlijk het is om met gevonden oorlogstuig te gaan experi menteren is weer eens in Kaatsheuvel be wezen, waar een 14-jarige jongen op slag werd gedood, een 13-jarige jongen zeer ernstig werd gewond en de moeder van het slachtoffer door wegspringende splinters ge troffen werd. De jongens hadden in de Mast het bosrijke gebied tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand, een terrein waar veel oor logstuig is opgeslagen geweest, een mortier granaat gevonden en mee naar huis ge nomen. In een schuurtje werd het pprojec- tiel tussen een bankschroef gezet en waren de knapen bezig de granaat door te zagen.' Op een gegeven moment ontplofte het helse tuig met bovenvermeld noodlottig gevolg. De staking in de Belgische metaal industrie duurt onverminderd voort. Het aantal stakers schommelt rond de 200.000. In de Philipsfabriek te Turnhout is het werk donderdag weer hervat. ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. !u(« tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Ixleinv Vlvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 50 cent

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1