AXELSE COURANT I I I I seizoen opruiming Opruiming Op alle seizoen-artikelen geven wij 10-30pCt Korting! i I i X 1 N00RDSTR.39 AXEL (Setter Set If w NYLONS, 1 %a 1 I Maandag a. s. begint onze HERENKOSTUUMS SP0RTK0LBERTS l PANTALONS J REGENJASSEN Gabardines Jongensregenjassen Plusfourkostuums Jongenssportjacks OverhemdenHoedenCaps, Sokken, Dassen, Firma D IJ Firma D E IJ r Frankermg bij abonnement. Axel WOENSDAG 10 JULI 1957 71e Jaargang No. 79 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED1 E WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL 3 «MiET^g H '4 1 maar NU REEDS kunt U profiteren van de vele koopjes, welke V er te halen zijn PRACHT KAMGAREN. Volop keus. 10 - 20 en 30% korting. Enorme keus in het allernieuwste. De beste zuivere wollen stoffen M vanaf 19.— 25.— enz. pracht kollektie in de beste kamgarens. Nu vanaf 19.0 Verschillende kwaliteiten. Zeer veel verschillende buitengewone koopjes Prijzen vanaf ƒ19.—. Minstens 10% korting. Een mooie gabardine in 3 kleuren nu voor 45. Pracht kwaliteit katoenen gabardine nu voor HALVE PRIJS. Minstens 20% korting. Verschillende kostuumpjes nu voor HALVE PRIJS. Prima kwaliteiten nu met 20% korting JONGENSKOLBERTS EN JONGENSPANTALONS 10 - 20 en 30% korting alles met flinke korting. MAAR KOM EENS KIJKEN, HET VERPLICHT U TOT NIETS 15 juli begint onze opruiming! Doch vanaf zaterdag a.s. kunt u van deze prijzen profiteren EXTRA KOOPJES IN KOSTUUMS waaronder nu voor halve prijs. SPORTKOLBERTS waaronder met 50 korting SPORT- en RUITHEMDEN 10% korting JONGENSKLEDING 10-20% korting OP ALLE BEDRIJFS en WITTE VAKKLEDING met 2 stuks gelijk 5 korting Axel SCHOOLREGENJASSEN met 5 0 korting wam. mmmmmmim ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 1,75 Buitenland I 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. enAdm.: Axel, Markt 12, Tol. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS, 8 cent, per m m. A Bi] contracten belangrijke reductie. ht(* «onden Mededelingen 20 cent per m.m. lyein^ Idvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 ceat iedere regel meer 12 cent extra. ECLAME-BLAD GESLAAGD. Onderstaande leerlingen van de Chr. U.L.O.-school alhier, slaagden voor het A-diploma (met Midden stand) D. Boogerd, Zaamslag D. M. Bos, Sas van GentF. W. Buijze, Axelen voor het B- diploma A. J. Boon, Axel. Behalve de genoemden slaagden voor het Midden standsdiploma M, J. Hakke, Sas van Gent G. J. de Jonge en N. J. C, Westveer, beiden te Axel. TRADITIONELE TRIP VAN AXELS JEUGDORKEST „THALLA". Voor de zoveelste maal toog ons Axels jeugdorkest „Thalia" zondag, ditmaal voor het eerst versterkt met haar drumband naar Oostende. Met een drietal comfortabele bussen van de ZVTM werd te 9 uur gestart vanaf het Gezellenhuis. Vele ouders van de deelnemende kinderen maakten deze reis weer mede. In totaal 160 deelnemers vulden alzo de autobussen. Na een heerlijke tocht bereikte men de West Zeeuwsch-Vlaams-Belgische grens waar de gebrui kelijke formaliteiten in minder dan geen tijd verliepen. Een prachtige rit langs de Belgische badplaatsen vanaf Knocke volgde en allerwege waren hier de sporen nog merkbaar van het noodweer dat zaterdag avond de Noordzeekust had geteisterd. Tal van aan plakborden en houten zomerhuisjes waren omver ge waaid. -se- De drukte aan de Belgische kust was overigens weer geweldig. Duizenden auto's stonden allerwege langs de wegen en in de duinen geparkeerd, Zodat het de indruk maakte dat in België wel iedereen autobe zitter is. Te circa 11 uur arriveerde men te Oostende, alwaar -:♦> m> -s men werd verwelkomd door één der afgevaardigden van het comité voor het Bestendig Festival, waar voor die zondag circa 25 verenigingen zouden op treden. Nadat in hotel „Prins Boudewijn" de inwendige mens was versterkt werden stad en strand bezichtigd en volgde te 3 uur een concert in het „Leopoldspark" onder leiding van de heer J. Mannaert. De belangstelling van de vele vacantiegangers bleek weer zeer groot. Het optreden werd een onverdeeld succes, zodat na ieder nummer een spontaan apjjJaus opklaterde. Vooral de door de heer Mannaert speciaal voor het corps gecomponeerde nummers vielen buiten gewoon in de smaak. Door verspreiding op ruime schaal van de gedrukte tekst der gezongen nummers werd het succes nog groter. Te 4 uur volgde een ware triomftocht door de stad met de drumband bestaande uit 35 kinderen, onder leiding van tamboer-maitre Bram de Bart, voorop. Namens het comité werd de vererende in vitatie wederom tot „Thalia" gericht om in 1958 opnieuw Oostende te komen bezoeken. Ook andere badplaatsen richtten een dergelijk verzoek tot „Thalia". Te 6 uur ondernam het gezelschap de tocht naar Brugge, alwaar veel van het mooie van deze prachtig- gave middeleeuwse stad werd bewonderd. Een prettige terugtocht met een opgetogen zingende „Thalia"-jeugd en even vrolijk gestemde ouders was het slot van deze alweer in alle opzichten geslaagde reis. Een beetje vermoeid maar hoogst voldaan arri veerde men te 10 uur weer terug in Axel. Een prachtig souvenir in de vorm van een fraai wandbord, waarin het wapen van Oostende prijkte was aan „Thalia' uitgereikt en het behoeft geen betoog dat deze reis naar de Belgische kust nog wel meer^op het programma zal verschijnen. ZEEUWSCH-VLAAMSE WATERPOSITIE STAAT ER NIET BEST VOOR. De „Waterleiding Maatschappij Zeeüwsch-Vlaan- deren" doet een dringend beroep op alle verbruikers het waterverbruik zoveel mogelijk te beperken. De drinkwatervoorziening in Zeeuwsch-Vlaanderen is door de langdurige droogte en het toenemende ver bruik in een benarde positie gekomen. Een schrob- en sproeiverbod is reeds lang ingesteld, terwijl boven dien de druk werd verlaagd, doch legt Zeeuwsch- Vlaanderen zich geen beperkingen op, dan zal moeten worden overgegaan tot het instellen van waterloze uren en het nog meer verlagen van de druk. Beperking zeer noodzakelijk. In een onderhoud met de directie van de water leidingsmaatschappij, is de ongunstige toestand der drinkwatervoorziening noder uiteengezet. Hte ver bruik per etmaal steeg dit jaar met 35%.Het vorig jaar verbruikte men in Zeeuwsch-Vlaanderen per etmaal 10.000 kubieke meter en dit jaar 13.500 ku bieke meter. De kom der gemeente Terneuzen ver bruikte op zondag 16 juni 964 kubieke meter, doch de dag daarop was de afname reeds gestegen tot 1734 kubieke meter. Op dat moment werd het schrob- en sproeiverbod afgekondigd, waardoor het verbruik iets daalde. Op vrijdag 21 juni bedroeg het water verbruik echter nog 1005 kubieke meter. Voor de watervoorziening beschikt de maatschappij over waterwingebieden te St. Jansteen en Clinge. De maximum capaciteit van dit waterwingebied is echter slechts 400 kubieke meter per uur, zodat men in belangrijke mate is aangewezen op wateraankoop uit België, wat aan bepaalde maxima is gebonden. Doch ook in België dreigt een tekort aan drinkwater, hetgeen een terugslag heeft op de waterlevering aan Zeeuwsch-Vlaanderen Door de afkondiging van het schrob- en sproei verbod en de verlaging van de druk zijn er :n Zeeuwsch-Vlaanderen in enkele plaatsen vooral in de hoger gelegen gebieden, reeds moeilijkheden ont staan. Zo moet in de hotels te Breskens het water per emmer naar de hotelkamers worden gebracht. Een verder toenemend verbruik in deze droge pe riode zal leiden tot grotere vermindering van de druk op het waterleidingnet, waardoor ongetwijfeld de ziekenhuizen in Zeeuwsch-Vlaanderen zonder water komen. Enkele jaren geleden werd het ziekenhuis te-Oost- burg ernstig gedupeerd, doordat toen eveneens de druk verminderd werd en het ziekenhuis zonder een enkele druppel water kwam te zitten. Plannen. Naast een verdere drukverlaging moet men dan bovendien enkele waterloze uren per dag invoeren. Derhalve wordt een dringend beroep gedaan op de bevolking van Zeeuwsch-Vlaanderen het waterver bruik drastisch te beperken. Verbetering in de toekomst. Er zijn echter reeds plannen in, vergevorderd stadium om te komen tot uitbreiding van de watervoorraad. Daartoe is een plan opgemaakt om in de nieuwe Braakmanpolder een z.g. „spaarbekken" te creëren met een oppervlakte van 10 ha. en een nuttige in houd van twee en een half millioen kubieke meter. De kosten worden voorlopig geraamd op vijftien mil lioen gulden. Nadat alle goedkeuringen zijn ver kregen zullen er echter nog minstens twee jaar ver lopen, voordat dit spaarbekken kan functioneren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1