I 1 I I \MV-Vi.Uïn9 fa J. C.Vink boxen te l.iir P U C11 de bromfiets 1 I 1 eha I <ÜHEE^EBOE> Baby en Kleuter u/erkster iyedutfs KLEDIN C i Parker ballpen I I i Permanent wave. r. P. Schutz S. J. L. Ortelee ukdZ UI r ONZE OMGEVING AXEL altijd gezonde huid met OVERSLAG i :ei :gel wedstrijd. SPORTNIEUWS JOT1ER 14.so 3 B DIE hebt U voor jaren! Markt 12 Axel Voor de vele blijken van belangstelling bij ons 40- jarig huwelijk ontvangen, zeggen wij namens de fa milie hartelijk dank. J. Tieleman - van Willigen Axel, mei 1957. Voor de talrijke blijken van belangstelling ter ge legenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest ondervonden betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dank. G. M. v. d. Berge L. L. v. d. Berge-Boeije Axel, mei 1957. Polenstraat 30. Gevraagd voor het schoonhouden van het kantoor van de Coöp. Boerenleenbank „Terneu zen" te Axel. Aanmelden Noordstraat 40 te Axel tussen 9 en 12 uur. Weduwnaar 65 jaar, zoekt nette huishoudster om na wederzijds goedvinden een gelukkig huwelijk aan te gaan. Brieven onder no. 63 - 1 Bureau van dit blad. Mco e Cadeaux bij de koffie roodmerk a ƒ2,18 per 250 cram. Zie etalage bij A. P. i-oogstraat;, Koestraat 29, Axel. w ym De beste systemen voor elke haarsoort. Steeds de nieuw ste modellen. Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze nieuwe lang houdbare watergolf. Verrassend mooi resultaat. Haarspoelingen in alle mo derne en normale kleuren. Model-haarknippen, Lock wellen. Voor Uw haarverzorging hebben wij vele goede arti kelen leverbaar. Wij leveren U de bekende huidverzorgingsmiddelen van CJMff/ra WDIKIIOO Op medische basis. De bete Vele soorten cosmetica, toi letartikelen en parfume rieën. Voor heren de nieuwste haarknipmodellen. Onze specialiteiten Model Snit (gedeponeerd), Be- bob, Brosse. erm ha If la nge-maagband moderne vorm eleganl Weststraat 7, Ax 1 Dames- en Herenkaps dons Pr. Hendrikstraat 9, AXEL aan de Bernhardstruat voor auto's cn bergp aats. Aangesloten aan electrici- teit en waterleiding. Adres Coöp. Boerenleenbank Noordstraat. AXEL Telefoon 460. MET HET COMFORT VAN EEN SCOOTER Geheel compleet me, km.-teller. stuurslot. jasbesehermer, gereedschap», rommel. extra kastjes met slot. verchroomd rek met beugel, verehroomde band e'noom 9«k«l iagesloten kettmgkast, s,eekassen, oandenpompje en lange uitlaat. 660.— in de kleuren rood, zwart en groen, als extra fraai beenschild voor 35.— OOK LEVERBAAR VIA UW EIGEN RIJWIELHANDELAAR m aKSBOSBO '"TTnTTlWH I— I—|-|f||[ 111 Iln._| JAARVERGADERING VAN DE HARMONIE „CONCORDIA". De vrijdagavond onder leiding van de heer A. F. Audenaerd in café „Benelux belegde algemene jaar lijkse ledenvergadering had een sterk van vorige jaar vergaderingen afwijkend verloop. Niet alleen was de qpkomst groter, ook de toon der besprekingen en jaarverslagen opende een heel wat optimistischer perspectief dan op enige na de be vrijding gehouden jaarvergadering daaraan vooraf gegaan het geval was. De voorzitter was in zijn openingswoord zeer bon dig, ofschoon hij zijn vreugde niet verheelde over de veel betere opkomst, die naar zijn mening een duide lijke weerspiegeling gaf van de opgaande lijn. Hij meende een schildering van de toestand het best aan de secretaris over te kunnen laten. Door de secretaris, de heer H. van den Berge, werd een zeer uitvoerig jaarverslag uitgebracht, waarin deze wees op het wel zeer bijzondere karakt -r van het be ëindigde verenigingsjaar dat naast „ups" ook „downs" had opgeleverd. Zeer in het bijzonder was hij te spreken evei de nieuwbenoemde d'recteur, de heer C. J. de Ridder, wien hij een bijzonder compliment niet meende te mogen onthouden inzake de door hem betoonde in spanning bij het terug in de gelederen brengen van meerdere oud-muzikanten, zodat het ledental van ruim twintig meer belofte inhoudt voorde naaste toekomst. De aanschaf en vernieuwing van het instrumentarium ging ook nu weer voort en is mogelijk gemaakt door een welgeslaagde verloting en het batig slot dat de festiviteiten van het 70-jarig jubileum hadden opge leverd. Het aantal nieuwe „MahilIon"-instrumenten is nu tot een half dozijn gestegen, waarbij thans ook een nieuwe grote trom werd aangeschaft. Ook een dertigtal nieuwe lessenaars die nodig waren op de repetities zijn aangekocht. De toon van het uitvoerig en stijlvol overzicht was zeer bemoedigend, zodat het met instemming der ver gadering werd onderstreept en de voorzitter zijn waar dering hierover kon uiten. Ook de penningmeester, de heer J. S. J. Wijna. leverde een als het ware nog uitgebreider en zeer uit voerig overzicht, al had de secretaris hem reeds een heleboel gras voor de voeten weggemaaid. Ook deze deed niet onder voor de secretaris, die van pessimisme tot optimisme gekomen zijnde, het in strumentenfonds kwalificeerde als de hartslagader van de vereniging. Als zodanig wees hij op de gedane en wel zeer nodige en verantwoorde uitgaven die nodig werden geacht en plaats vonden. Spr. beaccentueerde dan ook in het algemeen het oordeel van de secretaris dat „Concordia" op de goede weg is, ook al blijven nog heel wat dromen en harte- wensen onvervuld. Overschakelend op de gewone dienst was spr. on danks een eindresultaat van 11,35 kwaad slot, verre van pessimistisch, zelfs niet nu hij voor 1957 een ver hoging der uitgaven verwachtte. Gezinspeeld werd op de verdere vernieuwing van het instrumentarium, een nieuwe vlag of vaandel, een drumband en zelfs de aanschaffing van uniformen in >a de toekomst. Een nieuwe verloting zal weer op poten worden gesteld en de nodige ambitie van „Boerenkapel" en staf van medewerkers is wel verzekerd. Ook voor de versterking van het getal donateurs is een actie gaande. De penningmeester deelde ook nog mede, dat tegen 15 augustus a.s. aan het organiseren van festiviteiten zal worden gewerkt, zulks als voorlopige mededeling. Namens de kascommissie rapporteerde de heer K. J. Gans omtrent het resultaat van het plaats gehad hebbend onderzoek. Alles was daarbij in orde be vonden en hij adviseerde dan ook tot goedkeuring der rekeningen en bescheiden. Aldus gebeurde onder in stemming der vergadering en op 's praeses voorstel. Hierna werd de nieuwe kascommissie voor 1957 be noemd, die zal bestaan uit de leden A, Bolleman cn A. Snoeck. Uitgeloot werden daarop een tweetal aandelen der nog niet geheel afgeloste oude lening. Bij de periodieke bestuursverk:ez:ng waren aan de beurt van aftreding de voorzitter mot de heer A. Th. t Gilde. Laatstgenoemde deelde mede na langdurig i rijp beraad besloten te hebben, na ruim 27 jaren deel van het bestuur te hebben uitgemaakt, waarvan meer 1 dan 23 jaren van hei dagelüks bestuur, zich niet langer meer als zodanig beschikbaar te stellen. Hij meende zich in deze te mogen refereren aan de oud- voorzitter, de heer Buma, die eenmaal dit besluit nmend verklaarde „dat men het werk moet kunnen verlaten, voor het werk ons verlaat". Daar hij hier omtrent opvattingen heeft die niet stroken met de aan het vervullen van het bestuurslidmaatschap ver bonden eisen, kwam hij tot dit besluit. „Concordia" heeft behoefte aan jonge krachten in het bestuur en hij ruimt gaarne daarvoor zijn plaats in. De voorzitter dankt de heer t Gilde voor hetgeen deze voor de vereniging deed en hoopt bij voor komende gelegenheden ten allen tijde een beroep op hem te mogen doen, hetgeen deze ten volle toezegt en verzekert. Daarop werden bij eerste stemming na een voord van aanbeveling van het dagelijks bestuur de voor zitter met bijna éénparige stemmen en de heer P van Hoorn bij grote meerderheid van stemmen her- en ge kozen als bestuursleden en verklaren zij desgevraagd daarin te bewilligen. De omvraag, die hierop volgde leverde biina uit sluitend punten op van huishoudelijke aard. Door één der leden werd aangedrongen op het uitbrengen van een jaarlijks door de dirigent opgemaakt technisch ver slag, hetgeen door meerdere leden gewenst werd ge acht en vermoedelijk voortaan zal plaats hebben. De voorzitter sloot daarop de zeer geanimeerde en vlot verlopen vergadering. DUITS ZWEEFVLIEGTUIG LANDDE IN DE (BEWESTEN) BEOOSTENBLIJPOLDER. Zondagnamiddag omstreeks 5 uur derd de familie Heijens aan de Langeweg op wel zeer ongewone wijze verrast door visite, die nog wel uit de lucht kwam neerstrijken en daalde in een bij de hoeve aan de Drieschouwen gelegen bietenveld. Toen de „hoge gast" zich had bekend gemaakt aan de op zo onverwachte wijze uit hun zondagsrust op geschrikte familie, bleek deze deel uit te maken van een groep zweefvliegers, die georganiseerd zijnde in d° Duitse nationale organisatie een wedstrijd hadden georganiseerd voor dewelke aan de deelnemers ver schillende uiteenlopende doelen waren aangewezen. De hier gelande sportzweefvlieger Eggert Bruns nam reeds meermalen aan dergelijke zweeftochten deel en werd daarvoor reeds met goud onderscheiden. Thans was hem als doelwit van zijn luchtreis Axel aangewezen en daartoe was hij even voor de middag uit Bielefeld in Westfalen gestart. De 325 km. die waren afgelegd zijn in een zeer behoorlijk tempo afgelegd en de sportvlieger was zicht baar verheugd toen hij vernam dat zijn oriëntatie succesvol was geweest en hij inderdaad onder de rook van Axel was neergestreken. Feilloos en onbe rispelijk had hij zijn toestel aan de grond gezet en de familie Heijens bood hem na de wederzijdse kmn's- making gastvrijheid aan. Het toestel is na gedeeltelijke demontage in de schuur van de heer H. geborgen van waar het deze week door een vrachtauto zal worden opgehaald om weer naar zijn standplaats Munster te worden vertransporteerd. Zondagavond nog aanvaardde de heer Bruns <'e terugreis naar Duitsland. Naar wij vernamen ontvangt de zweefvlieger d e de beste prestatie levert een ondersche'ding in cl amant en maakt de hier gedaalde zweefvl'eger d e in r n burgerleven instrumentmaker is, goede kans d-ze te behalen door het zo sucesvol volbrengen van z"n opdracht. KRINGWEDSTRIJD VAN RODE KRU1S- COLONNES IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Het Axelse Rode Kruis-team behaalde eerste prijs. Bij de zaterdag te Terneuzen gehouden kringwed strijd van de in Zeeuwsch-Vlaanderen bestaande co lonnes van het Rode Kruis behaalde de colonne Axel de eerste prijs. Het te behalen aantal punten was 60 en Axel behaalde 50. Bij de beoordeling van de commandanten ontving de commandant der Axelse colonne, de heer P. Me- chielsen, de lof der jury. De Axelse colonne zal nu deel moeten nemen aan de provinciale wedstrijden en waar bleek,, dat het bij vergelijking het hoogste puntental van alle Zeeuwse verenigingen behaalde bij deze districts wedstrijden, maakt Axel dus een kans ook hier een eervolle plaats te behalen, waardoor deelname aan de beslissende landelijke wedstrijden niet onmogelijk is. Wij wenïen de heer Mechi eisen met zijn groep bij voorbaat succes. f PREDIKBEURTEN, Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), Herv. Kerk. 10 uur Ds. P. J. Pennings. Geref. Kerk. 9.30 uur Ds A. Kuiper. Geref. Kerk (Pironstraat). 11 uur Ds. D. J. Couvée. ZONDAGSDIENST ARTSEN. 30 mei (Hemelvaartsdag) Dr. C. A. Schiltman. ^5 POEDER. ZALF - Ol IE - ZEEP wat frijMHABDT maakt 15601 Zzndag werd op fut viswater bij de heer R. Smolle- naer een grote internationale bengelwedstrijd gehouden welke plaats vond in clubverband. Het ontstuimige en ruwe weer was oorzaak dat de deelname niet zo groot was als werd verwactit. De vissersbootjes kon- den de hun aangewezen ligplaatsen bijna niet be reiken door de stormachtige wind en de stroming. Ondanks dit alles waren er toch nog 24 vissers die het ongunstige weer trotseerden en probeerden een visje te verschalken. De vangst bleef echter beneden peil waarbij de „Grensvissers" van de Oude Burgse Sluis de beker in beslag namen. parkfr Duivensport. VLUCHT OP DOORNIJK. Door de duivenmaatschappij „De Verwachting" al hier werd een vlucht voor oude duiven en jaarlingen gehouden op Doornijk (B.), afstand 81 km. De snel heid van de eerste duif was 950 meter. De uitslag was Oude duiven 1. J. Sijs 2. R. v. d. Veke, Zaam- slag 3. J. Giele 4. M. Dieleman 5. C. Heijnsdijk. Jaarlingen: 1. 2. en 3. J. Wieland 4. E. Van Dorsselaer5. M. Dieleman. Waar geen woonplaats is vermeld wordt Axel bedoeld. Pru»##0« Nieuwe tnktvulltng 9 i pas na 393 (100 woorden srhryven') 4 gedistingeerde kleuren rood, groen grus en zwart Inktpatroon tn blauwzwart, blauw groen en rood NIEUW Eén inkt- patroon schrijft maal zo lang ala gewone ballpen- vullingen. NIEUW Nylon hou der; blank-meta len dop wordt niet dof. NIEUW Keuze uit vier penpunten, EXTRA FUN FUN M11*10 Hit BREED 1»

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 2