PANG is alleen RANG als er RANG op sta AXELSE IMPULSIES handen R&&ö$eL in mjmeqen. I I Het merk RANG staat duidelijk op iedere Rangrol, alsook op het beschermend omhulsel van ieder Rangetje RANG, een product van de Kingfabriek* V. PROMENADE IN ZUID. Korte voorbeschouwing. Angst voor iedere hap eten met dat zuurbranden in 't verschiet. Rennies blussen 't vuur in 'n ommezien. |j Üfeh*»*. Ing. Med. h B a ILi u j FEUILLETON door G. PLANTEMA. 'tG. 'i 9 I I I :en Op dinsdag 19 september 1944 zwegen de wapenen in en om onze stad, toen de onweerstaanbare Polen deze hadden veroverd. Maar een troosteloos beeld boden de verwoestingen ten gevolge van de gedurende drie volle dagen en nachten permanent onderhouden beschieting. Ontelbare huizen, bergplaatsen en schuren en tien tallen boerderijen in de onmiddellijke omgeving waren in puin geschoten of in vlammen opgegaan. Bij hon derden lagen de kadavers van paarden, runderen en een niet bij benadering te bepalen aantal andere dieren meest behorende tot de pluimveestapel allerwege verspreid. Zij boden een chaotisch beeld van het ontzettende doorgemaakte leed. In vaak vreselijk verminkte toestand vormden ze een aan- bli kvan verschrikking em lagen in die toestand prijsgegeven aan de ontbinding. Meer dan dertig dodelijke slachtoffers werden ge- tel donder de burgerij. En hoevele honderden mis schien voor ons onbekende soldaten had de ver overing van dit voornaamste Oostelijk Zeeuwsch- Vlaamse steunpunt niet gekost aan de agressieve, niet te stuiten Polen en de wanhopig zich verdedigende vijand?Wie zal het getal noemen? Zo kwam na drie martelend e dagen en nachten, die de barensweeën van de bevrijding betekenden, die onvergetelijke 19e september - dinsdag De ganse be volking voor zover deze niet gevlucht was had a ldie tijd hijna onafgebroken in kelders doorgebracht, vaak aan de wanhoop ten prooi. Maar altijd -vo-i de begeesterende hoop op de nakende bevrijding het van de sombere gedachten. En zo sloeg in de namiddag het bevrijdingsuur Zuidelijk van onze zo deerlijk geschonden stad strekte zich tot aan de hoogste bermen van de toen nog met bomen ter weerszijden begroeide Kinderdijk over een oppervlakte van enige honderden hectaren ae watervlakte uit, die het ganse tegenwoordige Plan- Zuid had overdekt Troosteloos beeld Dit was het beeld van nu ruim 12 jaar geleden, toen op enige huizen en boerderijen te Drieschouwen na, het ganse tegenwoordige Plan-Zuid ontvolkt en geëvacueerd was. Wij memoreren even dit contrast nu weer een andere generatie aan het opgroeien is om te wijzen op de sedert toen in ons stadsbeeld (want het behoort tot onze gemeentelijke kom) tot stand kwam door ontwikkeling en vooruitziend begrip. Mochten er onder het nu opgroeiend geslacht zijn die sterk belang stellen in de zich sinds een dozijn aantal jaren in de zuid-west sector onzer gemeentekom voltrokken evolutie s, dan brengen we onder hun aandacht enige sprekende en zeer unieke opnamen, die destijds door een fotografisch atelier hier ter plaatse werden gemaakt. In die tijd was fotograferen iets waarop de zwaarste straf stond en mitsdien verboden was. Gelukkig was het echter zo, dat wij meest allen het liefst deden, wat niet mocht. Een der onder het motto „oHlIand - Waterland" ge maakte opnamen was vanaf de Duiker" op de Buth- dijk genomen. Bij hooggaande golven op een winderige zomerdag is de lens gericht op de Grote Plaat. Een zeer uniek beeld Om zo te zeggen een „bos in het water Te unieker is dit zeldzame beeld, omdat de reeds flink opgewassen Canadabomen door het van het rijkskanaal naar Gent via de Sassing aan- gevoerde water van dusdanig zoutgehalte was, dat de dicht beplante bosrijke Grote Plaat spoedig ten offer zou moeten vallen aan de bijl van de rooier. Wat ook spoedig is gebeurd. Nog altijd zijn er, naar wij menen, ook in ver grootte vorm voor hen die er interesse voor hebben kansen om in het bezit van deze merkwaardig-typische opname te komen. Die in el kgeval voor dit, zowel als voor het komende geslacht een document zal blijven van historische waarde. Dit ter inleiding voorafgaande is bedoeld als een accent op de groteske om niet te zeggen ge weldige ontwikkeling die zich sinds ruim twaalf jaren ook in de zuid-oost-sector van onze stad vol trok. Met recht mag mem hier van „ontsluiting" ge wagen. Ofsfchoon deze ontwikkeling nog slechts <n e enbeginstadium verkeert 1 En terwijl de andere sector zuid-west nog een voorwerp van studie vormend, momenteel nog niet aan de „commissoriale sfeer kan worden onttrokken. Is de tijd eenmaal zo ver en wij merkten reeds meermalen op hoe snel wij leven dan zal die opname van 1944 nog aan historische btekenis en waarde winnen. PLAN ZUID. „Pluk de dag is ons devies weer, als wij zuid waarts de Zeestraat verlatend onze schreden, naar de Kinderdijk richten en ons oog zich richt op het be korend tafereel dat ons geboden wordt vanaf de plaats waar in bovenvermelde onheilsvolle september dagen van 1944 de Duitsers de brug hebben opge blazen. Nog slechts van enkele maanden geleden dateert de tot stand gekomen verbetering van de Rijksweg rich ting Kanaalkade die in niet geringe mate bijdrraagt tor. verfraaiing van de entree tot onze stad vanuit de richtingen zuid en oost. Laat ons eerlijk zijn en bekennen dat we in dit opzicht tot voor kort hier ter plaatse niet op zoveel imponerends konden bogen, hetzij van uit welke rich- ring we ook Axei binnenkwamen. Maar naar en vanuit het zuiden wordt ons op de a.s. grote verkeerskruising Oost-West en Noord-Zuid ten verrukkelijk uitzicht geboden dat zijn weerga in onze provincie nauwelijks vindt. Menigeen kan geen eten meer zien, alleen om de angst in het vooruitzicht van die zuurbrand op de maag. Rennies nemen zonodig bij voorbaat. De hevigste zuurbrand stilt al, op het moment dat een Rennies begint te smelten op de tong. Druppel voor druppel met Uw eigen speeksel komen de zuurbrand dovende ingrediënten in de maag en bren gen het maagzuurgehalte weer in balans. Weg pijn De fleurige nieuwgebouwde café-restaurants „Het Wapen van Axel" en „Sonnehoeck" bieden de gasten toeristen en vakantiegangers unieke zitjes en op mooie zomerdagen wordt men het toeven op deze plaats niet moede. Geen wonder dan ook, dat de Axelse ouden van dagen tot voor kort hier hun meest geliefkoosde pleisterplaats hadden. De hier van gemeentewege enige jaren geleden geplaatste „klapbank is thans echter ten offer gevallen aan het zich in de richting Buthdijk ontwikkelende snel verkeer dat alweer een „ontsluiting" zal verwezen- li,ken, nl.. van de Zuidsingel. En mogelijk zal er in dit opbloeiende gebied als het van planten en flora is voorzien voor de Axelse bejaarden weer een rustig plekje te vinden zijn van waaruit zij ge nieten kunnen van ren heerlijk zitje en waa- zij hun oude herinneringen op kunnen halen, blikkende over het stukje paradijs dat hier meer en. meer gereali seerd wordt. Het is verheugend dat ook aan de wandelaar en het rustiger verkeer fietsers tc. langs de Zuid singel aandacht wordt geschonken. Maar hierop ko men wij in een ander nummer uitvoeriger terug. Voor het ogenblik richt zich onze blik langs de riant bebouwde Kanaalkade over de,,Ki**ine Kreek" het steeds meer bekorende plaatselijke „bittnen-meertje" dat dank zij de aanhoudende zorg van burgemeester en gemeentebestuur, van een immer diligente recreatie commissie en gemeentewerken, van jaar tot jaar fraaier wordt en met zij n binnenkort te openen natuur bad in de a.s. zomer een waar „dorado" gaat worden. Een gunstiger ligging van een recreatie-oord zo nauw zich aansluitend op het centrum van een stads- kom is ternauwernood te bedenken. Hier is voor jong en oud te genieten van schoonheid en ontspanning. Hier is levenslust op te doen voor elke wandelaar, toerist en vakantieganger en van hier zal ieder straks terugkeren met een lach van gezondheid op het ge bruinde gelaat. Daarom ook leende dit oord zich ook zo bijzonder voor de aanplant van een respectabele hectaren-opper vlakte bos waarheen wij ons langs de levendige, al tijd vertier en afwisseling biedende Kinderdijk begeven. De heerlijke en meest geliefkoosde wandelweg der Axelaars is aan de linkerzijde voorzien van een rruim betegeld wandelpad en het is een waar genot zich daarover naar het recreatie-oord te begeven met het bekorende uitzicht op de mooie omgeving met de harmoniërende bos- en waterpartijen. Het is niet te veel gezegd, dat Plan-Zuid niet het zo bekoorlijk gelegen „Kreekje de rechtmatige trots van de Axelaars geworden zijmjinds er in aesthetisch opzicht zoveel veranderd aan het decorum ronctóf. En de bronnen van recreatie temidden van het welige van jaar tot jaar qpgroeiende bos of aan de water kant, heeft ook culturele waarde. De zwem- en straks ook de andere watersporten als (hengelen, waterpolo), tennis, voetbal enz. dragen zij niet allen bij tot de lichamelijke opvoeding of nuttige ontspanning De ideale ligging van de terreinen en gelegenheden kan niet anders dan gunstig inwerken op bet moreel van de sportbeoefenaren maar ook op hun prestaties. De wandeling naar de terreinen is op zichzelf reeds een aangename verpozing. Het kon niet anders, of Axel heeft hierdoor In sportieve zin een vooraan staande positie veroverd op sportgebied. Vooral de voetbalsport, die sinds ruim 45 jaar in deze om geving beoefend wordt is voor vele honderden Axe laars en sportliefhebbers uit de omgeving een „hobby" van de eerste orde. De ligging van het terrein der voetbalvereniging „Axel een deel avn het Kroondomein, dat in de annexatiedagen van 1918 op ons rechtstreeks tot H.M landse toeristen maken bij voorkeur gebruik van het meer en steeds meer tot een Axels stadspark uit dijend recreatie-bos, waar de wildstand, sinds hel heersen van de beruchte myxomathose finaal uitge roeid scheen, maar thans weer blijken geert van snedt vermenigvuldiging De opmerkzame wandelaar ziet de schichtige vier- voeters op zijn wandelingen ni het bos b j nadefitg van menselijke wezens zich vaak uit de voeten maker, in het dichte struikgewas. Het nog jonge geboomte in het slechts 18 hectart oppervlakte bos is prachtig in zijn lente- of zomer tooi. Ietwat rossig en vaal na de winter, maar zodra de eerste tere blaadjes zich onder een milde voorjaars- zon gaan ontvouwen, wordt alles levendiger en het wachten is nu, na een ongewoon kille temperatuur van enkele weken, op zonnigheid en warmte. Ook in typisch eigen aan onze streek zijnde veld- bloemen openbaart zich de flora langs de liefelijke polderleidinkjes die sinds vele decennia's het water uit tientallen Vlaamse polders via onze kreken naar de Scheldemondingen voeren. Het is de Hamajnelis die 't 'm doet De fauna, (de dierenwereld), begint zijn stempel op dit kleine natuurreservaat te drukken. Fazanten, wilde eenden en een geweldige verscheidenheid van al hetgeen zich in een dergelijke omgeving pleegt op te houden merkt men in steeds overvloediger mate en zodoende is het één leven en getwinkeleer Een dwaaltocht door het Axelse bos wordt een met de dag waardevoller beleving. Goudvisvijvers en de nog maar kortelings aangelegde nieuwe ijsbaan hebben alles een nog inniger en afwisselender bekoring cje- schonken. Klim maar eens op de zandheuvel, het overblijfsel van de kogelvanger van de voormalige schietbaan of begeef u langs daar naar het ook nog maar kort geleden voltooide openluchttheater dat binnen enkele weken officieel in gebruik genomen zal worden met de opvoering van één van Shakespeare's wereldbe roemde scheppingswerken. Wanneer we ons daar bevinden en we overzien de amhitheatersgewijze inrichting van deze „schouw burg in de vrije natuur in deze waarlijk schilder- achtieg omgeving dan moet en kan onze conclusie niet anders zijn dan dat hier waarlijk iets groots tot stand werd gebracht in een luttele spanne tijds. Dit wordt nog eens beklemtoond door het weidse panorama dat ons geboden wordt op het hoogge legen plateau achter de opklimmende toeschouwers ruimte gelegen. Een enig en waarlijk imponerend vergezicht boeit hier ons oog en ge krijgt opeens een gans andere in druk .van de ligging van Axel en zijn omgeving. Een indruk die des te dieper treft, als ge u voor de geest roept dat het gebied een paar honderd jaar geleden nog een uit schor en slijk gevormde opper vlakte was, waardoor de schepen van die tijd zich nog een weg zochten. Een schorrengebied waarin Jan Pikkevee de langs v c,e LiniediJk opererende Franse krijgers, die het op Koningin Wilhelmina gericht verzoek - en dank zifcY Axel gemunt hadden op een dwaalspoor en van de nPf" miiTl Qfi n arlxrioc vron /Ia i i wijs bracht, door hen te wijzen op het klokgelui, Jat het gunstig advies van de Rentmeester spontaan werd afgestaan tegen een simpele jaarlijkse pachtsom is in één woord verrukkelijk. Het is één der mooist gelegen en best bespeelbare voetbalterreinen die in de provinc e Zeeland gevonden worden. Sinds het bos van jaar tot jaar hoger opwast, stijgt de belang stelling der natuurvrienden ook zienderogen-. De buiten- 13) „De Nijmeegse politie zoekt op het ogenblik de omgeving af," ging Ohlquist verder. „Mogelijk zijn er sporen te vinden, die kunnen aanduiden, waar de dader heen is gerend." Inspekteur Broekman kwam op dit ogenblik de kamer weer binnen. „Het kostte me moeite om iemand in het concertgebouw aan de telefoon te krijgen," deelde hij mee. „Ze zijn daar nog niet zo vroeg op kantoor. Er is wel een portier, maar die moest eerst de direkteur halen. Ik heb gehoord, dat kellner nummer vier een zekere Leesman is, die in de binnenstad woont. Hij zal opgehaald worden en met de politie auto hierheen vervoerd worden." „Hebben uw mannen intussen in de omgeving al iets gevonden informeerde Ohlquist. Voordat Broekman antwoord kon geven, hoorden zij haastige voetstappen- in de vestibule. Ze zagen een man in burger voor de dag komen. Hij liep vlug op de inspekteur toe. „Ha, rechercheur," riep deze. „Iets ontdekt „Jawel, inspekteur," hoorden zij. „In de struiken, ongeveer vijftig meter van het tuinhek, vonden we nog een lijk „Zoriep Broekman uit. „Wie is er nog meer vermoord Weet je dat al „Het is een kleine, donkere man," vertelde de rechercheur. „Hij is met een mes doodgestoken. De moordenaar had hem zon beetje onder de struiken verborgen." „Dan moeten we dadelijk gaan kijken." Zij volgden de rechercheur naar buiten. De man bracht hen naar het grote inrijhek. Hij wees hun toen de weg langs de afrastering van de grote tain. Het huis_ stond, evenals dat van de Nabarescu's, in een tuin, die het hele terrein tussen de twee even wijdige lopende wegen besloeg. Dit was ook het geval met de villa die verderop stond. Maar tussen de beide omheinde tuinen lag een stuk bos. De grond onder de bomen was dicht begroeid met struiken en onge veer tien meter van de weg zagen zij boven de takken uit, de hoofden en uniformpetten van een paar agenten, die in een kring qp een bepaalde plek stonden. Zij stonden bij een struik. Onmiddellijk ont dekten de beide inspekteurs en de advokaat, dat half onder de neerhangende takken en twijgen verscholen een menselijk lichaam lag. Duidelijk waren de benen te zien, gehuld in grijze broekspijpen. „De Roemeen riep Broekman. Het was dr. Maroniu, die daar voorover op de mosgrond lag. Hij vertoonde, zoals hij daar lag, geen zichtbare sporen van misdrijf. Doordat het lichaam voorover lag, was het bloed dadelijk op de grond gevloeid en het droge mos had het opgezogen, zodat zich slechts onder de plaats, waar het lichaam zich bevond, een vochtige plek had gevormd. „Hij heeft dus bij het achtervolgen van de moor denaar de dood gevonden, de arme kerel," stelde Broekman vast. „Grote genade, de man die dit ge daan heeft, moet over ijzeren zenuwen beschikken. Is het mes er „Geen spQQEi(iyBn te vinden," antwoordde i de rechercheur. - Op de drdtje'-^beral met mos of gras begroete grond was van voetsporen niets te vinden. Van de dader ontbrak elk spoor. Er was geen enkele aap- wijzi-ng omtrent de richting waarin hij zich na zijn gruwelijke daad kon hebben verwijderd. De polirie- mannen hadden- de gehele omgeving al nauwkeurig afgezocht, maar niets kunnen ontdekken-. En op dit ogenblik, reeds enige uren na de moord, moest de dader zich al lang uit de voeten hebben gemaakt. De kellner Leesman, een gebogen, witharige man, die al jaren in het concertgebouw was, kwam spoedig nadat de inspekteurs en Ernst in de villa „Estella" waren teruggekeerd. Maar veel nieuws kregen- zij niet van hem te horen. Natuurlijk, Leesman herinnerde zich goed het eigenaardige groepje, dat in zijn wijk had gezeten. De heer Van der Zuyden kende hij trouwens. Hij wist mee te delen, dat de nog onbe kende jongeman alleen was binnen gekomen. Later hadden zich de beide Roemenen en de Zweed bij hem gevoegd. Maar de kellner had niet kunnen vast stellen, of zij elkaar al kenden, omdat Leesman zich juist aan het buffet bevond, toen de drie de foyer binnenkwamen/ Hij wist wel te vertellen ,dat de jongeman eerst alleen een glas bier had besteld en dat hij onmiddellijk na de komst van de anderen met hen- wijn had gedronken. Dit duidde er toch op, dat de vier tenminste geen vreemden voor elkaar waren, want het is geen gewoonte, een wildvreemde dadelijk uit te nodigen tot meedrinken. In villa „Estella" had Broekman zich geïnstalleerd in de kamer, die vlak bij de vestibule lag. Daar liet hij, nadat Leesman zijn verklaringen had afgelegd, de Zweed Jörgensen verschijnen. Deze forse, grijzende man maakte een bedaarde indruk. „U bent hier gekomen als gast van de familie Van der Zuyden begon de Nijmeegse inspekteur. „Gedeeltelijk," antwoordde de Zweed. „Om u de situat»». precies uit te leggen, ik ben hier ten dele tevens het sein betekende van de naderende vloed Maar de klok is sindsdien nog belangrijk vooruit gezetNu ze heenwijst naar de nieuwe tijd 1 En niets of niemand bij machte is haar wijzers tegen te houden uit zakelijke overwegingen. U weet misschhien, dat de heer Van der Zuyden een liefhebber was van kostbare juwelen? Welnu, ik ben juwelier en ik meen, dat mijn naam bij ingewijden geen ongunstige klank heeft. Een paar jaar geleden heb ik de heer en mevrouw Van der Zuyden leren kennen, toen zij Stockholm bezochten en in mijn zaak kwamen. In juli, begin van die maand, was ik i-n- Parijs voor zaken en daar heb ik de heer Van der Zuyden toe vallig weer ontmoet. Hij vertelde mij, in onderhan deling te zijn over de aankoop van een kostbaar parelsnoer en nu wilde het, dat ik juist dit soort parels bijzonder heb bestudeerd. Ik weet niet, met wie hij onderhandelde. Hij nodigde me uit, op mijn terugreis van Parijs naar Stockholm bij hem te komen om het snoer te bekijken- en er mijn oordeel over uit te spreken. Zo kwam ik hier verleden week. Maar het bleek, dat het bewuste parelsnoer nog niet ter beschikking was." „De vprkoper bevond zich niet in Nijmegen," ver volgde de Zweed, „en de heer Van der Zuyden zou hem vragen, zo spoedig mogelijk te komen. Voor lopig zou ik als gast hier blijven. Ik had daar geen bezwaar tegen, omdat ik toch met vakantie wilde gaan, zodra ik in Zweden terug zou zijn. Ik be schouwde dit verblijf dus als een voorproefje. In tussen, het parelsnoer heb ik tot nu toe niet onder ogen gekregen." „li kende dus de heer Van der Zuyden slechts vrij oppervlakkig, als ik het goed begrepen heb'" vroeg inspekteur Broekman. (Wordt vervolgd) 9 9 9 v

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 2