0' li AXELSE COURANT Vakantiewerk voor scholieren Oostenrijk - Nederland 1-klas Baby-verzorging met Babyderm-preparaten S\i i C VIP Huidgenezing Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 25 MEI 1957 71 e Jaargang, No. 67. >L-—pi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: EIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Maikt 12, Tal. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK b"Oe, J FIRMA Markt 12 AXEL. Ook dit jaar zullen weer verscheidene scholieren en andere jongelieden geduren de een deel van hun vakantie in loondienst gaan werken. Een de laatste jaren in om vang toenemend verschijnsel, dat niet al leen een gevolg is van het overal heersende tekort aan arbeidskrachten, maar ook van de veranderde mentaliteit der jeugd. Onlangs nog hebben vertegenwoordigrs van het bedrijfsleven en van het onderwijs hierop gewezen. Bij die gelegenheid is ook de aandacht gevestigd op de goede kanten en op de schaduwzijden, die aan deze ken nismaking met de praktijk van het bedrijfs leven te onderkennen zijn. Want het werk in de vakantie kan inderdaad gevaren en bezwaren medebrengen. Niet alleen treden soms nadelige gevolgen op bij het onder wijs, maar ook lijdt de gezondheid van de vakantiewerker wel eens schade. Bijvoor beeld indien onvoldoende aandacht wordt besteed aan veiligheid of hygiëne. Ook ver richt de vakantiewerker soms arbeid, welke voor hem te zwaar is of te lang duurt. Als vakantiewerk tot oververmoeidheid leidt, schiet de vakantie haar doel voorbij Van daar dat het werken slechts gedurende een beperkt deel van de vakantie aanbeveling verdient. Verantwoordelijkheid der ouders. De ouders hebben in deze een grote ver antwoordelijkheid voor hetj geestelijk en Uonameiij'K weizijn van hun kinderen. Zij zunen er goed aan doen na te gaan, onder wcl*e omstandigheden hun kinderen arbeid gaan verrichten en er voor te zorgen, dat ii) na de vakantie weer fris aan hun studie kunnen beginnen. Ook zullen de ouders er goed aan doen toe te zien, dat het verdiende yeid op een juiste wijze wordt besteed. De wettelijke verantwoordelijkheid der ouders blijkt uit het Burgerlijk Wetboek, üai er in beginsel van uitgaat, dat minder jarigen slechts met toestemming van hun oaucis een arbeidsovereenkomst zullen aan gaan. Dowel in als buiten de vakanties yaiui, dat ouders het recht hebben zich te Vv.ri.euen tegen een arbeidsovereenkomst, Q.e nun minderjarige kinueren aangaan, i.iakeu zij eenter van dat recht gedurende v.er Vvenen geen gebruik, met andere woor den, werKt een minderjarige langer dan vier Weieen mj eenzelfde werkgever, zonder dat de ouuers er bezwaar tegen maken, dan woidt verondersteld, dat zij daar monde linge toestemming voor hebben gegeven. Vakantiewerk is arbeid. De voorschriften, die voor normale ar beid gelden, zijn ook hier van toepassing. Is-er een collectieve arbeidsovereenkomst (c.a.o.) of bindende loonregeling, dan moet de vakantiewerker het voorgeschreven loon, dat bij zijn leeftijd en ervaring past, ont vangen. De werktijdbepalingen zijn uiter aard op hem van toepassing evenals de veiligheidsvoorschriften. Deze zijn zelfs erg belangrijk voor vakantiewerkers, omdat het doorgaans onervaren jonge mensen zijn, zo dat de kans, dat zij slachtoffer van een on geval worden groter is dan voor de ervaren beroepsarbeiders. Een goede kennismaking met het bedrijf is voor deze nieuwelingen dan ook noodzakelijk. Het is voor beide partijen van belang, dat de baas, onder wie de vakantiewerker gaat werken, bij zijn eerste aanwijzingen meteen een veiligheids praatje houdt. In zo n praatje kan b.v. iets worden verteld over de gevaren in het be drijf, over de maatregelen die daartegen ge nomen zijn en over wat er gedaan moet worden als er toch onverhoopt een ongeval gebeurt. In het algemeen zal de werkgever er goed aan doen de vakantiewerkers weg wijs te maken en hun ook in grote onder- nejningen enig inzicht in het gehele produk- tieproces te verschaffen. Arbeiders dus ook vakantiewerkers beneden 18 jaar moeten een arbeids kaart hebben en deze aan hun werkgever afgeven, omdat een aantal werkzaamheden voor hen verboden of aan beperkende be palingen onderworpen is. Die arbeidskaart, een soort uittreksel uit het Bevolkingsregis ter, kan men op het gemeentehuis, van de plaats waar men staat ingeschreven, aan vragen. Zo zullen jongelieden beneden de 18 jaar, die van plan zijn op reis te gaan en onderweg b.v. bij boeren willen gaan werken er verstandig aan doen van tevoren een arbeidskaart aan te vragen en deze op reis mee te nemen. Gaan ze inderdaad aan de slag, dan kunnen ze hun arbeidskaart meteen aan hun tijdelijke werkgever over handigen. Zoals bekend mogen jongens be neden 14 jaar en meisjes beneden 15 jaar no9 9een arbeid verrichten, dus ook geen vakantiewerk. Zij kunnen dus ook geen arbeidskaart krijgen. Wel mogen 14-jarige meisjes huishoudelijke arbeid in gezinnen verrichten. Voor huishoudelijke arbeid in gezinnen is echter geen arbeidskaart vereist. Sociale verzekering. Hoewel vakantiewerk normale arbeid is, wil dit niet zeggen, dat steeds alle risico's door de sociale verzekering worden gedekt. Slechts tegen het ongevallenrisico zal deze verzekering doorgaans een voorziening bie den. Zeer kort samengevat geldt met be trekking tot de verschillende wetten het volgende. Het Ziekenfondsenbesluit, de Ziektewet en de Invaliditeitswet worden alleen toegepast .indien de arbeid enige tijd duurt. De uitvoeringsorganen houden hier voor in de regel een termijn van 14 werk dagen aan. Duren de vakantiewerkzaam heden in totaal langer dan 14 dagen, dan moeten deze wetten dus worden toegepast. Dan zal ook de premie voor de Kinderbij slagwet moeten worden betaald. (Heeft de vakantiewerker reeds een rentekaart inge volge de Invaliditeitswet, dan moeten ook bij korter durende arbeid rentezegels wor den geplakt). De vakantiewerkers zijn ech ter steeds verzekerd krachtens de Onge vallenwetten, indien ten minste in een ver- zekeringsplichtig bedrijf wordt gewerkt. Ook premie voor de Algemene Ouderdoms wet is steeds vanaf de 15-jarige leeftijd verschuldigd. De Werkloosheidswet geldt in het algemeen niet ten opzichte van het vakantiewerk. Een voorbeschouwing van de wedstrijd van a.s. zondag door de heer H. WH. Herberts, oud - voorzitter der Keuze - Commissie van de K. N. V. B. De K.N.V.B. is waarlijk de laatste jaren met de commissie, welke belast was met de samenstelling en de voorbereiding van het Nederlands elftal, niet bepaald gelukkig ge weest. Men zal zich herinneren hoe de waar dering over het tijdvak Verlegh - Van der Leek uit elkaar spatte in een venijnige pen- nestrijd, waarin men elkaar te lijf ging. We kpejjen daarop het tijdvak Hooiboom - Pel- likaan, waarachter, nu onlangs, wederom door het Bondsbestuur een forse punt werd gezet. Daartussendoor verloor het aanzien van de Keuze-commissie inderdaad sterk aan ge zag door allerlei kleine en grote kwesties en incidenten, die in en buiten de voetbal wereld min of meer kwalijk gerucht ver oorzaakten. We denken hierbij aan de moeilijkheden met trainer Merckel, aan het ongenoegen met trainer Hardwick en ook aan de twijfelachtige lijn, die men kon aan treffen in de samenstelling van de Neder landse elftallen uit de laatste jaren. Al te zeer toch werden deze formatie s beheerst door de wens naar een ogenblikkelijksucces oog voor de toekomst ontbrak echter. Boven dien viel te vrezen dat het herhaalde komen en gaan, het stuivertje wisseien als het ware van spelers., weinig goeds zou doen aan de goede verhouding die bestaan moet tussen elftal en leiding. Er was te weinig sprake van gezag en al kan men als lid van de Keuze-commissie in vriendschappelijke ver houdingen streven naar een zekere popula riteit, gezag moet er toch zijn en de spelers dienen dit gezag te volgen en te aanvaarden. Al die onrust, al die kleine en grote kwesties hebben terdege aan het gezag van de Keuze commissie uit de laatste jaren geknabbeld Of we in ons land klaar zullen komen met wat men een „coach" wil noemen, die zelf standig omtrent de samenstelling van een elftal beslissingen mag nemen, weet ik niet. In mijn hart geloof ik dat het vrijwel onbe staanbaar is van één figuur zo n grote ver antwoordelijkheid te eisen. Bij herhaalde tegenslag zullen de critiek en de openbare mening zo n manager van het Nederlands elftal spoedig te gronde richten. Ook in andere landen blijft men vasthouden aan een Keuze-commissie, die dan vanzelfsprekend geadviseerd moet worden door iemand, die in de voorbereiding van het elftal en de op voering van het spelpeil in het algemeen een full-job heeft. Primair moet echter zijn een Keuze-com missie waarvan de leden niet zo zeer behept zijn met persoonlijke eerzucht als wel be reid zijn een verantwoordelijkheid op dc schouders te nemen ten bate van de Neder landse sport in het algemeen en van het Nederlands voetbal in het bijzonder. Dit be tekent dienen tot en met van de nationale sportzaak, dit betekent ook geloof hebben in eigen beslissingen. Een Keuze-commissie moet er zich van bewust zijn dat het Neder lands elftal en alles wat daarom heen be hoort, als het ware allereerst gedragen moet worden door een nationale gedachte. Na tuurlijk houdt zulks in, dat getracht moet worden een wedstrijd te winnen, maar het mag een Keuze-commissie nooit onverschil lig blijven hoe een overwinning wordt be haald. Het is beter eervol tegen een sterkere tegenstander onder te gaan, dan in de strijd daartegen ongepaste en onbehoorlijke mid delen aan te wenden. In Nederland hebben steeds sportieve opvattingen het respect van de tegenstanders weten af te dwingen. Uit de publieke veroordeling van aan het licht gekomen „gedachten" is zonneklaar ge bleken, dat ook in eigen land aan sporti viteit gelukkig nog grote waarde wordt toegekend. Al met al is het er voor het Nederlands elftal niet gemakkelijker op geworden nu het zondag moet aantreden tegen Oosten rijk. Nederland, Luxemburg en Oostenrijk spelen tesamen in een pool om uit te maken wie zal behoren tot de directe deelnemers in de strijd om het wereldkampioenschap in Stockholm. De vaststelling van de datum van de wed strijd tegen Oostenrijk heeft nogal wat voe ten in de aarde gehad, maar nu zal het er toch eindelijk van komen. Door de tech nische crisis, waarin de K.N.V.B. zich voor alsnog bevindt, is de samenstelling van het elftal stellig minder gefundeerd geworden dan wij enkele maanden geleden gehoopt hadden. Gelukkig kon er onder de naam van „De Zwaluwen" nog een mouw aan worden ge past. De heren, die nu tijdelijk belast zijn geweest met de samenstelling van het elttal hebben wijselijk de kans aangegrepen om een formatie in het veld te brengen, die tegen Leeds in Amsterdam vorige week tot een redelijk goede repetitie kwam. Dat dit elftal nu vrijwel ongewijzigd zou blijven, lag in de lijn der verwachtingen. De voorhoede is een mengsel van snelle doortastendheid en ge degen techniek. De vraag is echter of deze voorhoede hard genoeg zal zijn om door te drukken, wanneer onze middenlinie de aan val naar de andere kant weet te verplaatsen. Overigens weten we van dit elftal, dat er toch wat in zit. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg, die gehandicapt is door interne moeilijkheden te voren, juist geïn spireerd werd om alles op alles te zetten. Wanneer deze Nederlandse ploeg gelegen heid krijgt haar capaciteiten ten volle te ontplooien en daarnaast speelt met geest drift en ijver, zoals we dat zo graag zien, dan moet zelfs de tegenstander van zondag van goede huize zijn om zulk fris Neder lands spel te kunnen weerstaan. Ik ben me er van bewust, dat inderdaad Oostenrijk een ruimer arsenaal van goede en betere spelers heeft dan wij. Maar een wed strijd wordt gespeeld door een elftal tegen een elftal en daarin geven niet altijd de technische kwaliteiten de doorslag. Overigens hebben wij in de geschiedenis van de K.N.V.B. weinig aanraking met het Oostenrijkse voetbal gehad. Op 30 juni 1912 wonnen we in Stockholm met 31, op 10 december 1933 ontmoetten wij opnieuw de Oostenrijkers, toen in Amsterdam. Dat was het z.g. „wunderteam" van Hugo Meisll. Dit had in Engeland met 43 van het Engelse elftal verloren en op de terugweg zou het in Nederland ons Oranje-elftal voetbal leren. Dat meende althans de heer Meisll tevoren te moeten rondbazuinen en hij voegde er zo terloops maar aan toe, dat hij rekende op LANDELIJKE JAARVERGADERING VAN POOLSE OUD-STRIJDERS. Oproep aan de vrije wereld tot economische en financiële steun aan Polen. De afdeling Nederland van de Vereni ging van Poolse Oud-strijders de groot ste Poolse onafhankelijkheidsorganisatie in het buitenland hield in Venlo haar lan delijke jaarvergadering. De afgevaardigden van de kringen Amsterdam, Rotterdam, Lut- terade, Ütrecnt, Vlissingen en Venlo, kwa men daar bijeen om verslagen uit te brengen en een nieuw bestuur te kiezen, maar vooral ook om te beraadslagen over de wijze waar op de zaak van Polen het meest doeltreffend kan worden gediend. De vergadering werd o.a. bijgewoond door de voorzitter van de Bondsraad, ko lonel K. Ziemski uit Londen, die de oud strijders de groeten overbracht van generaal Anders en in zijn toespraak er onder meer op wees, dat het voornaamste doel van de Vereniging van Poolse Oud-strijders is en moet zijn de strijd voor een vrij en souve- rein Polen met de vooroorlogse grenzen in het Oosten en de nieuwe in het Westen. Uit de uitgebrachte verslagen bleek, dat de Vereniging van Poolse Oud-strijders in Nederland welker statuten onla'ngs door H.M. de Koningin werden goedgekeurd en erkend een grote activiteit op allerlei gebied ten toon spreidt. Grote aandacht werd geschonken aan de toestand in Polen en de noodzakelijkheid van economische en financiële hulp van het Westen, opdat het Poolse volk van honger en een economische ramp zou worden gered. Er werd besloten inzamelingsaccties te hou den voor de Polen, die thans onder de meest kommervolle omstandigheden uit Rusland terugkeren. In het nieuwe landelijk bestuur werden herkozen resp. de heren als voorzitter de heer S. Werner uit Venlo en voorts de heren ir. J. Minkiewicz te Vlissingen, Szczepanski te Amsterdam, E. Bocek te Utrecht, B. Strenk te Vlissingen, B. Opol- ski te Utrecht en mevr. I. Szczepanska te Amsterdam. De Scheveningen 171 „Cornelis Vrolijk" een treiler van de IJmuidense rederij Vrolijk is donderdagnacht rond half twaalf de pie ren van IJmuiden gepasseerd. Het schip meerde om kwart voor twaalf af met de allereerste Hollandse Nieuwe van dit jaar aan boord. Het schip had ongeveer vijftig kantjes bij zich. - In een radio-uitzending onder de titel „Toverbal-capriolen" zal op vrijdag 31 mei des avonds van 9 uur tot 9.30 uur de uit slag worden bekend gemaakt van de grote toverbalactie ten bate van de jeugdige Hon gaarse vluchtelingen. Ds. N. O. Steenbeek, voorzitter van de Nederlandse Jeugd Ge meenschap heeft bij de bekendmaking van de prijzen het woord. De Jonge Flierefluiters onder leiding van Joff r. Jong en Peter de Boorder zullen spelen en zjngen. Joop Söhne heeft de regie van dit programma. Puistjes verdrogen door Purol-poeder een 80 overwinning voor Oostenrijk. Ons elftal kreeg, waarschijnlijk ook daar door, voldoende inspiratie om zich van de faam van dit „wunderteam" niets aan te trekken. Met rust mochten de Oostenrijkers blij zijn, dat de stand 0—0 was in de tweede helft kregen ze de leiding haast cadeau door een gebrek aan attentie van onze achterhoede. Een heftig Nederlands offensief kon helaas d'e ongelukkige achter stand niet inlopen, maar het scheelde maar heel weinig. Oostenrijk won dus maar met 10. Neen, inderdaad, ik heb er voor zon dag nog wel enige hoop op. Veel verschil zal er tussen beide elftallen niet bestaan. De televisie en de radio mogen ons zon dagmiddag verrassen met een verdiend n sportief verkregen Nederlands succes. ■IK. -'" i'ii iiL nmuniy.^— ABONNEMENTSPRIJS Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom i 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland I 2,00 ADVEXTfNTIEPKIJS8 cent per m m. Bij contracten belangrijke reductie. Inr* vonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein- ïdvertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cejt iedere regel meer 12 cent extra. Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei Huidzuiverheid -Huidgezortdheid

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1