AXELSE COURANT ±miwr wri nylon C. Wiliemsen, Noordstr. 39, Axel J DUBBEL Colovlnyl F. C. ANTHEUNIS Lrankering bi) abonnement, Axel WOENSDAG 1 MEI 1957 71e Jaargang No. 60 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDI l WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMA IIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZllIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL 'LiV passend en verrassend eleo*** VOETBAL-OVERZICHT BEKENDMAKING. U hebt er plezier vanl Markt 5 AXEL Telefoon 548 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement ^xel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tal. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVHtTINTIEPKIJS: 8 cent per m m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ittf* «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Rleln*. Idvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAUf E-BLAD VIER DC DEN BIJ VRESELIJK AUTO- ONGELUK NABIJ AXEL-SASSING. Op de provinciale weg Axel—Sluiskil in Je bocht van de weg tussen deze- buurtschap cn de Cité gebeurde zaterdagavond omstreeks 10 uur -cn vresel ,k a, ta-ongeluk. i Een luxe wagen, bestuurd door de 3C jarige meubel- kandelaar G. W. Naeye uit Axel op thuisreis van ren ritje naar Schoondijke, geraakte hier, waarschijn- lijk door toedoen van het jongste kind, dat op Je voorbank van de auto stond, van de weg in het langs deze weg lopende kanaal van Sluiskil :iaar Sassing. De echtgenote van de bestuurder, de 36-jarige nevr. M. Naeye-van Hoeve, alsmede drie inzittende dochtertjes, resectievelijk 9, 8 en 4 jaar oud. kwamen om het leven. Het ongeval gebeurde, doordat het jongste kind 'n de bocht van de weg kwam te vallen. In haar val greep zij zich aan het stuur vast, waardoor de heer N. de macht over zijn wagen kwijt raakte en deze van de weg af vloog en in het diepe kanaal terecht kwam. De heer N. wist door de voorruit in te trappen, zich uit de wagen te werken. Direct hierna probeerde hij duikenj de midden in het kanaal liggende wagen te bereiken om zijn vrouw en kinderen te redden. Zijn vertwijfelde pogingen mochten niet baten. Langs de op dat moment practisch verlaten en onverlichte weg was niet direct hulp aanwezig. Enkele voorbij gaande jongens begaven zich eVeneens te water, doch ook hun reddingspogingen waren vruchteloos. Enekle passerende auto's hadden inmiddels hhun wagens zo danig geparkeerd dat hun koplampen het toneel van de ramp heschenen. Te kwart over tien waren de politie, de brandweer en een kraanwagen uit Axel ter plaatse en konden de bergingspogingen beginnen. Eerst te 1 uur 's nachts gelukte het de wagen, die midden in het kanaal, op meer dan 5 meter diepte lag, op de wal te brengen. De vier slachtoffers waren toen reeds lang overleden. De stoffelijke overschotten, welke zich nog in de wagen bevonden, werden overgebracht naar het ziekenhuis te Sluiskil. De verslagenheid alhier over dit verschrikkelijke ongeval is groot. Sedert mensenheugenis is een derge lijke ramp hier niet voorgevallen. AXELSE AUTO BOTSTE TEGEN TWEE BOMEN. Kennelij kzijn het voor het verkeer in onze streken weer ongeluksdagen, want slechts een dag voor dit rampzalige ongeval kwam ook een andere Axelse nuto in ernstige moeilijkheden. Toen de familie Steel zich per huurauto naar een begrafenis in Assenede begaf en eerst nabij Zelzaetc nog familieleden zou ophalen kwam de auto- waarin de heer en mevr. Steel met zoon en dochter en een tweetal familieleden waren gezeten in een gevaarlijke bocht in de Poelstraat te slippen, waardoor eerst de i nkerachterzijde van de Chevrolet tegen een boom aansloeg, de wagen vervolgens omzwenkte en daarna mg eens met het voorfront tegen een volgende boom hotste. Gelukkig bleef dit ongeval tot een vvernielde a"to en niet te ernstige kwetsuren beperkt, al moesten dan ook alle inzittenden naar het ziekenhuis te Sluiskil worden vervoerd. Mevr. Steel bekwam vrij ernstige '-«.'ondingen aan het gelaat terwijl haar man een I'chte hersenschudding opliep. De bestuurder, de heer Steel en de andere inzittenden liepen minder ernstige verwondingen op. De wagen werd vrijwel geheel ver nield. JAARLIJKSE FEESTAVOND VAN DE RESERVE - DIENSTEN. Als ieder jaar kreeg ook de plaatselijke commissie S.W.G. vrijdag haar beurt door de aanbieding van de als altijd tot in de puntjes verzorgde feest- en ontspanningsbijeenkomst voor de vrijwilligers van de diverse reserve-diensten in onze omgeving. De gerenommeerde „Bonte Avond Club" van Sluis- kd, onder leiding van luitenant E. Hallegraeff, die wederom als programmaleider en conferencier op trad en deze avond gearrangeerd had, mocht bij ver nieuwing op een onverdeeld succes bogen. Zoals gewoonlijk was het de heer J. Francke, die de talrijke genodigden verwelkomde en zeer in het bijzonder majoor Speek uit Goes en kapitein Fassaert urt pastoor Meet1.-; op deze bindingsbijeenkomst be groette. De cnver!ioorte omzetting of omschakeling ;:.n de reserve-diensten, die wellicht in nabije toe komst haar beslag zal krijgen, zo meende spr., zal n e s af doen aan het feit, dat de leden van Je reserve-diensten zich niet voor een desillusie hebben ingezet, maar steeds naar hun beste weten in een geest van kameraadschap get acht hebben de weerbaarn-'d van ons volk te helpen bevorderen en verhogen. Ook de lichtzijde, n 1. op bescheiden wijze aan de opbouw van ons vc1 k te hebben medegewerkt aan deze zaak ve"bcndcn zal v.-.t er cok staat te gebeuren ons a'lc-n bemoed;gcn cn tot een aangename herinnering strekken. Spr. gaf vervolgens de verdere leiding van deze avond over in handen van Je heer Hallegraeff. De avond werd geopend door het B.A.C.-koor met de muzikaal omlijste herkenningsmelodie, waarop een tweetal zeer populaire nummers volgden, n.I. „Wenn die Reben am Rhein wieder blühen" en „In de bus vrn Bussum naar Naarden". Dit eerste optreden bracht reeds direct het vereiste contact met de zaal tot stand dat met een drietal volgende duetten (voor dames) nog inniger werd. Muzikaal werd het programma verder omlijst door het echtpaar Benjaminsz op viool en aan de vleugel. Een virtuoos op trombone liet de aanwezigen eens op unieke wijze horen wat techniek en muzikaliteit ver mogen op een instrument als dit, dat behoort tot de primairste in de harmonie- of fanfare-bezettingen. Zo leverde de Sluiskilse fanfare aan het welslagen van deze feestavond ook een gewaardeerde bijdrage, declamatorische bijdrage van de heer J. HameUnk, die declamatorische bijdarge van de heer J. Hamelink. die een drietal schetsen voordroeg uit een bundel proza van Simon Carmiggelt, getiteld „Louter Leugens". In vlot tempo werden de gevarieerde nummers op de planken gebracht en afgewerkt, met leuke schet sen die de lachspieren der aanwezigen duchtig :n beweging brachten. Maar de dames-kern van het B.A.C.-koor, dat on langs ook met groot succes in Rotterdam was op getreden vormde weer de hoofdmoot in het met kies heid geselecteerde programma. Achtereenvolgens kregen wij een keur van liederen en melodietjes te horen uit Nieuw-Mexico, Spanje, Zuid-Amerika, een menuet in Mozartiaanse stijl cn nog een bloemen wals-ballet van Tsjaikowsky, die alle enorme bijval genoten. Nadat milicien Kobus en Sergeant Streep een ver tolking van het kazerne-leven en de scholing van de recruut hadden vertolkt, die tot bulderende vrolijk heid aanleiding gaf, was het uur van scheiden aan gebroken en verscheen het B.A.C.-koor nogmaals voor het forum met „Een kusje links, een kusje rechts". De herkenningsmelodie werd ook bij het einde na een begeesterend slotwoord van majoor Speek nog ander maal ten gehore gebracht. Een tombola met heerlijke taarten, tulband cn vele andere fraaie en doelmatige prijzen was één van de pauzenummers. Maar de kern van de reservisten met hunne dames natuurlijk bleef nog in gepaste vreugde een uurtje bijeen en zo had ook de kern van de reserve-diensten, ressorterend ondqr „Steun Wettig Gezag" weer een uitstekende bijdrage geleverd door middel van een op hoog peil staande ontspanningsavond van dilettanten kunst. FAILLISSEMENTEN. Opgegeven door v. d. Graaf Co. N.V., Amsterdam. Per 10 april 1957 is aan A. F. J. Aernoudts, koop man en T. R. A. M. Aernoudts, beiden wonende te Sluis, handelende onder de firma Zeeuws Landbouw- huis, gevestigd en kantoor houdende te Sluis, defi nitief surséance van betaling verleend voor de tijd van één jaar, ingaande 22 november 1956. Bewind voerder is mr. G. Tichelman te Terneuzen. COLLECTE GEZAMENLIJKE MILITAIRE (STEUN)-FONDSEN. Deze en volgende week wordt weer de jaarlijkse collecte gehouden in het gehele land voor de Ge zamenlijke Militaire (Steun)-fondsen. De opbrengst van deze collecten komt ten goede aan: Fonds 1815 voor oud-militairen en nagelaten betrekkingen Kon. Nat. Ver. tot Steun aan Miliciens „Stamil" Ver eniging „Ereschuld en Dankbaarheid" Karei Door man Fonds Prins Bernhard Stichting en Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds. Al deze fondsen stellen zich ten doel de weduwen en wezen van onze gesneuvelde militairen, de ver- li A A - In alle soorten en maten verkrijgbaar bij minkte militairen en hun gezinnen, alsmede de in de maatschappij terugkerende dienstplichtigen en vele oud-militairen te steunen in aanvulling op het staats pensioen. A.Z.V.V.—WOLF AARTSDIJK 2-1. Minder den matige vertoning. Voor de eerste ronde in het bekertournooi speeide A.Z.V.V. zaterdagmiddag alhier tegen de hierboven vermelde gasten, die grote kans maken voor de titel in hun afdeling. Voor de pauze begon de strijd met een vrij lang durig overwicht der rood-witten, die echter uit geen dezer talrijke aanvallen profijt wisten te trekken. Slechts hoogst sporadisch werd een goed schot op het Bevelandse doel gericht en dan was de verdediging van Wolfaartsdijk nog zo paraat, dat erger werd Voorkomen. Het was enigszins tegen de verhouding in, dat uit één der niet zo talrijke tegenaanvallen :.a circa een kwartier spelens de tengere midvoor der oranjehemden keeper van Bendegem, die ook al geen al te zekere indruk maakte deze middag, wist te pas seren (01). De wedstrijd bood voorts ook :ia dit doelpunt geen aantrekkelijk beeld. Van goed vlottend samenspel en plaatsen was niets te bekennen. De stevige dwars over het veld staande wind was wel niet erg bevorderlijk voor goed spel, doch dit gold voor beide clubs, die dan ook weinig voor elkaar ender deden in hun vergeefse pogingen boven het minder dan middelmatige spelgehalte uit te komen. Na 31 minuten spelens was het spil den Engelsman, die een goede kijk op het geval toonde, toen hij van vrij grote afstand een strakke schuiver inzond, die de Bevelandse doelman te machtig bleek (1 1Maar overigens bleek men aan weerskanten machteloos nog verandering in deze stand te brengen voor de rust aanbrak. De laatste helft was aanvankelijk een getrouwe copie van de eerste, doch langzamerhand namen de gastheren meer het spel in handen. Veel ontliepen de krachten elkaar echter ook in de eerste 20 minuten na de rust niet. Daarna kwam er meer tekening in de verhouding doordat vooral de Axelse rechter vleugel zich meer begon te roeren. In enkele minuten werden een drietal hoekschoppen geforceerd. Het was na een paar vinnige schoten van Bakker, dat Haak bij dit offensief een goede pass naar Jansen lan ceerde, die deze wist te benutten met een onhoudbaar schot in de rechterbenedenhoek. Dit betekende met nog ruim een kwartier te spelen het leidende Axelse doelpunt (2—1). Hiermede is dan wel het voornaamste van deze slappe vertoning verteld. Het bleef bij tal rijke om zeep gebrachte kansen, waarbij A.Z.V.V. het nog tot enkele corners bracht. Alleen Dieleman kwam in de Axelse defensie tot zijn gewone vorm, doch voor de rest bleef het dunnetjes. Ieder was blij toen deze matige vertoning werd afgefloten. NATIONALE HERDENKINGSDAG OP ZATERDAG 4 MEI 1957. De Burgemeester van Axel maakt bekend, dat op zaterdag 4 mei 1957 herdacht zullen worden de militairen van de Nederlandse strijdkrachten de zeelieden de verzetsstrijders de geallieerde militairen alle overigen, die, waar ook ter wereld, in de jaren van de oorlog te land, ter zee en in de lucht voor de vrijheid van ons koninkrijk zijn gevallen, dan wel als Nederlander of als Nederlands onderdaan ten ge volge va ntegen hen gerichte actie van de vijand zijn omgekomen dat van des avonds 18 uur tot zonsondergang van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok zullen worden gehangen dat van 19.45 uur tot 30 seconden voor 20 uur de kerkklokken zullen luiden. Hij verzoekt op zaterdag 4 mei 1957 1. van des avonds 18 uur tot zonsondergang van de particuliere woningen de vlaggen halfstok te hangen 2. van des avonds 18 uur alle verkooplokaliteiten te sluiten en geen openbare vermakelijkheden te houden 3. die avond geen lichtreclame's te doen branden 4. om 20 uur precies twee minuten volkomen stilte in acht te nemen. Axel, 29 april 1957. De Burgemeester voornoemd, VAN OEVEREN. RECTIFICATIE. In de gemeentelijke bekendmaking in een van onze vorige nummers betreffende de nieuwe straatnaam op het buurtschap Spui is vermeld dat de naam van deze straat „Sparkstraat" is (met één s). Van be voegde zijde werden wij er op attent gemaakt dat dit fout is de naam wordt geschreven met dubbel s en is dus Sparksstraat. FAZONA Wat een voldoening zo'n fleurige tegelvloer »n bad kamer, keuken, gang of hall En... zèll gelegdI Dat Icèn met de moderne Colovtnyl- tegels van Krommenie. Hef is eenvoudiger den e denkt Komt u eens met on sproten. Volledige handleiding voor het zeil doen beschik baar. PLASTIC a«bi»t TEGELS soepel en toch slijtvastgrote bestendigheid tegen turen, elkalién en vetten. In 10 aantrekkelijke kleuren. FABRIKAAT W\ KROMMENIE de herkomst Is uw garantie I

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1