AXELSE COURANT imor non Amatur. Gemeenteraad van Axel. J. C. VINK ankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 20 APRIL 1957 71e Jaargang No. 57 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED/ WOENSDAG EN ZATERDAG i FIRMA Markt 12 AXEL. Ideaal voor ieder die brieven schrijft! et gevaarlijkste wat er in het leven be lt is waarachtig liefhebben. Waarachtig ebben dat brengt risico's met zich en gevaren en opofferingen, iefhebben betekent lijden. Hoe groter des te groter lijden. Dit lijdensprobleem aat voor de haat niet. Haat wil ook nie- id winnen. Haat wil alleen maar af- en, wonden, vernietigen Haat dóét n Maar de liefde móét lijden, et is alleen maar de vraag of de liefde nover al dat lijden bestand is Het is gemakkelijk op een jongelui's kunst- ndje te declameren dat liefde is sterker de dood. De ouwelui denken er vaak tikkeltje anders over. Het is een tragisch schijnsel in het leven als liefde het onder lijden begeven gaat. Als zij ineenschrom- |t, verstenen, verharden gaat. evroren liefde tussen de mensen het leel erg. „Bevroren liefde" vindt men in dat gure klimaat, als liefde maar wederliefde kan opwekken. Is dat het 'eest, waaronder Franciscus van Assisi zo teloos geleden heeft Amor non amatur le liefde wordt niet bemind dat woord an hem, Gods minnestreel, Gods trouba- als hij in de nachten verwezen loopt de bossen op de Alverpaberg. En de iden weerkaatsen zijn roep, en de berg- id geeft haar terug. O, dat mistroostige,' zielsbedroefde Amor non amaturde le wordt niet bemind. Een wetenschap Sint Franciscus alleen NeenDe enschap ergens in een keurig flatje en in irbeiderswoning én, en ja waar eigen- niet taan wij er zelf wel helemaal buiten mor non amatur nu kijken wij het isevangelie van Lucas eens even in- et u wat mij in dat Kruisverhaal van as altijd weer frappeert Hij, de meest sefijke evangelist, hij de dokter, hij de stenaar zet heel dat toneel van haat en mp en gemeenheid in de gulden lijst van istus' liefde. Zó vangt het aan En is zeide „Vader vergeef hen want zij en niet wat zij doen." En zó besluit het Jezus zeide tot hem heden zult gij met in het paradijs zijn." Daar hfebt ge de ie, die niet bemind wordt, maar liefde niet ineenschrompelt en niet versteent en i veralsemt. Liefde die het vermag lief ben ten einde toe. 7at maakt die liefde van Christus toch inoverwinnelijk Zo ondelgbaar, zo on- ïietigbaar Zou dat niet hieraan liggen, zij niet uit de natuur te verklaren is, maar de Geest Dat is nu maar de liefde van istus Ze is van een geheel eigen struc- een geheel aparte makelij, een geheel msoortig karakter Ziet, het is zo als een mens liefhebben, dan moet er in die is iets zijn, dat wij liefhebben. Goed, dat op zelfbedrog berusten, op een tragische gissing, op een enorme illusie, maar voor bestaat het dan tooh maar En let nu d op voor Christus bestaat dat niet. ziet in ons mensen niets om lief te heb- en daarom heeft Hij ons lief Hij :t dat de liefde niet bemind wordt, en rtegenover openbaart Hij alleen maar liefde. )e Deense verzetsdominee Kaj Munk, ft in een van zijn glanzende preken dit chtwoord neergeschreven De grote le bestaat het allermeest om haar zelfs- en niet om de wille van haar bevredi- 9Juisten wat is de nood van onze de? Wat maakt haar kleinheid uit en r middelmatigheid Dat zij veelal wél en maar bestaat om de wille van haar rediging. En daarom is de meneer die een uwtje loopt ,zo hevig gepikeerd. En daar- spatten links, rechts, rechts, links de Gelijken en de verlovingen uiteen als pbellen, dames en heren tullen wij eens even acht geven, hoe de te liefde, die ooit bemind werd, ontvangen d? Ze legt haar liefdesbelijdenis af met gebed „Vader vergeef hen". Maar nü ontvangst. „En het volk stond en zag aan". »oor de massa betekent Christus' gekrui de liefde niet veel meer dan een toneel- Drstelling of een film om eens heerlijk bij griezelen- En dan zijn daar hunne emi- hes, de geëmeriteerde hogepriesters van ael, de bloem der Joods-orthodoxe intelli- itie. Ja de bloem. Maar een bloem nu op de straat vertrapt, giftig van ontbinding. Hoor ze schimpen, de hoogwaardigheids bekleders Schimpen met het straatpubliek mee. En dan is er ook nog Jan Fuselier, de sol daat met z'n branie en z'n bravour. Ordi naire landwachters met een vuile edikspons aan een staak en een grote mond vol smerig heid. „En ook de krijgsknechten bespot ten Hem." En ten slotte is daar nog een armzalig 'kruiseling naast Christus, een el lendige, wien de koortsen van de hel brand den in het zieke bloed en in de zwarte ziel- „En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem". Zó, vrienden, zó wordt de volmaakte liefde ontvangen. Dat is de weerklank op het gebed van Christus. Amor non amatur De liefde, die liefde wordt niet bemind. Onbeantwoorde liefde het is altijd iets tragisch in de wereld. Maar dat is het hier niet De liefde van Christus krijgt hier wel degelijk een antwoord, antwoorden bij de vleet zelfs, antwoorden uit de hel „Hoe beantwoord ik de liefde van Chris tus O, ik wilde, dat ieder voor zich nu even die vraag eens persoonlijk wilde stel len. „De grote Liefde bestaat het allermeest cm haar zelfswil," merkte Kaj Munk op. Ja, dat moet wel zo zijn, want ik, hoe heb ik de liefde va nChristus in mijn leven ont vangen Hebt u zich die vraag nog nooit eens één ogenblik gesteld Ze lijkt zo dwaas, zo onnozel, die liefde. Wie gaat met Christus bidden in zulk een milieu Wie van ons waagt het daarmee tussen plomp verloren of intelligente collega's, scherp slijpers van het nuohter-hollandse intellect of tussen vijandig cultureel barbarendom, dat alleen maar sneert en schimpt en spot en hatelijk is hatelijk tegen de fijnen, tegen de kerk en al wat christelijk is Amor non amatur. De liefde wordt niet bemind- De liefde wordt nooit bemind. En dat is nu maar het risico van alle waar- achtig-christenen te ?ijn. Wie dat in prac- tijk brengt is al op de kruisweg, voordat hij er zelf goed erg in heeft. Als William Booth de slumbs van Londen intrekt met zijn blijde boodschap, kan hij rekenen op een ontvangst met rotte tomaten en bedorven eieren Non mensen, de apotel der Batakkers, ontspringt door een wonder de dood, nadat hem' ver giftigde rijst is toegediend de pastoor van Ars, een heilige, ja, maar die heel z'n leven wordt bekeken als een goddelijke idioot. „Zo zijn wij dan dwazen om Christus' wil", schrijft Paulus. Er is de eeuwen door niet veel aan ge wijzigd. Amor non amatur, de liefde wordt niet bemind. De liefde, die het minst van alle liefde op de wereld wordt begrepen, die gaat tot haar uiterste grens de liefde van Christus én de liefde om Christus wil. Wie liefhebben wil zoals Christus lief had, moet er maar tegen kunnen, dat die liefde met Christus aan het kruis wordt gespijkerd. De begaafde voortrekster van de Traba- disten, Anna Maria Schuurman, koos tot haar wapenspreuk „Mijn liefde is gekrui sigd"- En de liefde van Christus wordt nog dag aan dag gekruisigd. Een passiestonde in 1957 Maar de eigenlijke passiestonden begeleiden heel een christenleven, dag in, dag uit. En zo leert een mens het dan maar iets te bevroeden van wat Christus voor hem heeft gedaan hem van de zonde verlost, hem van de hel bevrijd, hem de vrede der zaligen gegeven. Wordt het nog begrepen in een tijd vol grimmige verbetenheid een eeuw die harts- toch voor liefde aanziet en die weigert te lezen daar waar ze alleen te lezen is Golgotha Chr. W. T. Teeuwen. Wéér dat schroeiend, brandend maagznnr. Tijd voor 'n paar Kennies! ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C.VINK ADVERTENTIEPRIJSS ent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie, lop «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klelnv kdvertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ZITTING VAN DINSDAG 16 APRIL 1957. De Raad onzer gemeente ^kwam dinsdagavond in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester van Oeveren. De heer Hamelink had bericht van verhindering gezonden. Na vaststelling der notulen van de laatste vergade ring van 19 februari j.l. werd een groot aantal inge komen stukken houdende goedkeuring van raadsbe sluiten door Ged. Staten voor kennisgeving aan genomen. Hieronder was o.m. een bericht van Ged. Staten, dat de Prov. Staten hebben besloten, aan de gemeente Axel ten behoeve van de helicopterverbinding Axel- Rotterdam v.v., uitsluitend in de periode van 1 :iov. 1956 tot 1 nov. 1957, in het te verwachten exploi tatietekort een bijdrage te verlenen van 6100.of zoveel minder als een derde van dit tekort zal be dragen een en ander onder de zo nodig door Ged. Staten te stellen voorwaarden. Het verzoek van het bestuur var. het Jansenius Ly ceum te Hulst om alsnog de subsidie van 25.per leerling te herzien en rekening te willen houden met de overige kosten, die zij menen in aanmerking te mogen brengen, werd onder verwijzing naar het bij de stukken aanwezige prae-advies overeenkomstig het reeds genomen besluit gehandhaafd. Het verzoek van de Ned. Chr. Landarbrbeiders- bond .afdeling Axel, om voor 1957 een subsidie te verlenen voor een reeds aangevangen motorcursus kwam daarop aan de orde. Aangezien dit verzoek eerst is ingekomen na de vaststelling van de gemeentebegroting en in de loop van dit dienstjaar geen subsidies meer kunnen wor den toegekend besloot de Raad op voorstel van B. cn W. op dit verzoek afwijzend te beschikken. Uitvoerig debat leverde het reeds in ons vorig nummer gepubliceerde schriftelijk door het raadslid, de heer Oggel ingediende verzoek op, met het daar bij eveneens vermelde prae-advies en afwijzende voor stel van B. en W. Door de heer Oggel werd dit voorstel breedvoerig verdedigd, waarb ijh ijtevens stelling nam tegen de door het college aangevoerde bedenkingen, die hadden geleid tot het afwijzend advies. Hij sprak daarbij als volgt „Hoewel ik dankbaar ben voor de belangstelling, die B. en W. aan mijn voorstel geven, gezien het uit voerige prae-advies, kan ik het in het algemeen met de aangevoerde bezwaren niet eens zijn en vind ik deze wel wat gezocht. Laat ik het niet betitelen als listigheid der slangen, toch meen ik hier wel te kun nen spreken van de gladheid van een paling, gezien de redeneringen om de aanneming van dit voorstel te voorkomen. De enkele kleine correctie's op mijn toelichting bij het voorstel wil ik gaarne aanvaarden, hoewel het er weinig toe doet of de belasting in deze vorm be staat van 1954 of van af 1953. 1. Volgens het prae-advies staat in de verordening van 6 april 1950 geen voorschrift dat door de ge meente voor de betreffende wegen kosten moeten wor den gemaakt. B. en W. doen het in hun betoog voor komen dat dit belastinggeld niet mag worden besteed voor subsidiëring van wegen. Dan vraag ik waarom dan wel voor andere subsidies Als we iets subsidië ren uit deze ontvangst, laat ons da nzoveel mogelijk de billijkheid betrachten en althans een gedeelte ten goede doen komen aan doeleinden die in hetzelfde vlak liggen en even broodnodig zijn. 2. Dat het toestaan van een dergelijke subsidie, op gevat kan worden als een weigering om de belasting op te leggen of deze te ontduiken, moet ik ten sterkste bestrijden. De gemeente wordt vrijgelaten op welke wijze zij die gelden besteedt, behoudens dan de goed keuring door G.S., doch ik kan me niet indenken dat subsidie voor wegverbetering niet zou worden goed gekeurd en die voor een ander doel wel. Als een der gelijke post is goedgekeurd, kan op deze grond de rijksuitkering niet worden verminderd. Ik ken geen enkel voorschrift waarbij aan gemeenten wordt ver boden een subsidie voor wegenverbetering te geven. 3. Wat de hoogte van het bedrag betreft, of dit 6000.is of 7000.hierover wil ik niet twisten. Het gaat in deze om het principe, niet zozeer om de hoogte van het bedrag. 4. Dat een besluit in de geest van het voorstel con sequenties zou inhouden b.v. voor de zware industrie moet ik ook bestrijden. De zware industrie is geen levend orgaan in de gemeente, zij beoogt door akpi- taalconcentratie zo groot mogelijke winst te maken en is dan ook uitgesproken materialistisch ingesteld. De belangen van de gemeente va nvestiging tellen bij haar niet, er wordt alleen gelet op financieel voordeel. Het is wel wat naïef om, zoals het prae-advies doet de zware industrie op één lijn te stellen met b.v. een landbouwbedrijf. Denk alleen aan het feit dat ver schillende landbouwers door de fabrieken met onder gang worden bedreigd en det de zware industrie Zich aan normale heffingen tracht te onttrekken. Hiermee is haar bijzondere positie wel duidelijk getekend 5. Gezien dit alles is de constatering in het prae- advies dat de opbrengst van de wegenbelasting zich er niet toe leent om daaruit te helpen de kosten der polderwegen te bestrijden" er geheel naast. Deze stel ling is allerminst bewezen en de motieven, waarop dit wordt gebaseerd, zijn zeer gezocht. Als de Raad en B. en W. hierin ten volle willen medewerken ,is er m.i. grote kans dat we wat kunnen bereiken. 6. Verder spreken B. en W. over een commissie die aanbeveelt om een verbetering avn dergelijke wegen te verwezenlijken .Verder dat de regering overweegt om in dit opzicht een voorstel te doen. Dus een commissie die aanbeveelt en de regering overweegt Uit het prae-advies blijkt reeds dat deze commissie in 1956 verwijst naar haar rapport-1954, hetgeen dus klaarblijkelijk nog niet is behandeld. Laat ons dan maar rustig zeggen dat er wellicht de eerste 10 jaar op dit gebied niets zal gebeuren. Daarbij komt nog de bestedingsbeperking Terwijl we allen wel overtuigd zijn, dat de verbetering hard nodig is Als het de bedoeling is van B. en W. om deze zaak af te wimpelen, laat ze dan betere gronden zoeken 7. Verder zou volgens B. en W. de aanneming van mijn voorstel betekenen een doorkruising van de rijks regeling. Dit is niet het geval, want waar de regering blijk geeft toe te stemmen dat verbetering noodzakelijk is ,zijn wij reeds nu in de gelegenheid een begin te maken om in de ergste nood te voorzien. Te zijner tijd, wanneer de regering klaar is met haar maat regelen, kunnen we ons bij haar regeling aansluiten. 8. De officieuse inlichting, dat er uitkeringen zullen worden gedaan van 100 tot en met 50% zegt ook weinig ,daar er niet bij vermeld is, wanneer dit zal ingaan. Ook is die inliihting slechts officieus, zodat ze in het prae-advies niet thuishoort. Wéér een avond bedorven waarvan ze zich zoveel hadden voorgesteld. Bij de eerste hap eten al viel het verkeerd. Zuurbranden voor en na. En niet te stillen. Totdateen paar Rennies redding brachten. Onmiddel lijk 1 'n Wonder die Rennies U gebruikt ze toch ook In iedere apotheek en drogisterij verkoopt men U Rennies graag. Ing. Med. Om niet verder op de finesses in te gaan, wil ik opmerken dat in het prae-advies wordt bevestigd dat de gemeente belastingelden ontvangt, waarvoor geen tegenprestatie wordt geleverd. Dit is van boven af toegestaan, doch we mogen de tegenprestatie wel leveren. Waar blijven nu die belastinggelden Voor zover ik kan nagaan, gaan deze hoofdzakelijk weg in verhoogde subsidies voor verschillende doelen, die dit op zichzelf wel waard zijn, voor verhoging van salarissen, e.d. Dat zijn posten die de laatste jaren aanmerkelijk zijn verhoogd. Gezien dit alles moet ik constateren dat de kern van mijn voorstel niet is bestreden. De billijkheidseis. waarop ik in mijn voorstel wijs en die ook oorzaak is van de indiening daarvan, is niet aangevallen. Ook is niet bewezen, zelfs niet beweerd, dat een poging, die we in deze richting zouden aanwenden, bij voor baat nutteloos is. Laten we in het belang van onze bevolking en van de ontwikkeling onzer gemeente, mijn voorstel aan vaarden, dan is er de mogelijkheid dat er iets goeds uit voortkomtin het andere geval blijven we even ver als we nu zijn, n.l. een jarenlange stilstand in de ontsluiting onzer gemeente." De heer Pijpelink heeft geconstateerd dat het voor stel van de heer Oggel heel wat dieper ingrijpt dan louter de reeds zo vaak bepleite verbeteringen van de nodige wegenverbeteringen van Spui naar Schapen bout. Hij is ook van oordeel dat het wachten op de toezegging tot overweging van wat de commissie-Oud heeft geadviseerd tot langdurig uitstel zal leiden en is van mening dat er thans als een voorlopig begin iets uit de bus zal dien te komen. De heer De Feijter is van mening dat B. en W. nogal diep hebben gezocht om in deze met argu menten te komen waarop dit voorstel zou stranden. Hij zou er veel voor voelen dit voorstel niet zonder meer af te wijzen, doch met het oog op datgene wat de commissie-Oud nog nader op zal leveren dit te renvoyeren naar de behandeling van de begroting voor 1958. De financiële commissie kan dit dan nog nade rtoetsen aan de toestand der gemeentelijke fi nanciën. De heer C. van Bendegem denkt enigszins anders over het voorstel van de heer Oggel dan de heren aan de overzijde. De heer de Feijter durft het blijk baar niet goed aan het voorstel te aanvaarden en is evenzeer huiverig dit te verwerpen. De realiteit ;s echter z.i. enigszins anders. Wij moeten deze aan gelegenheid bekijken zoals de zaken nu eenmaal liggen die wel terdege afhankelijk is van tal van manipu- latie's. Het motief echter van de wegenbelasting ten bate van de buitenbewoners snijdt volgens de ziens wijze van de heer Oggel voor hem geen hout en is dit voor hem niet veel meer dan een gebaar. Eigen lijk gezegd is het weinig meer dan een fooitje. Het bedrag van 3500.voor de gehele gemeente (bui tenwegen) noemt hij een snertbedrag en spr. meent dat B. en W. niet anders kunnen adviseren dan zij doen. Men moet durven zeggen waar het op staat, maar het streven van de heer Oggel noemt hij lood om oud ijzer. Bovendien zouden wij ons daarmee lelijk in de vingers kunnen snijden bij eventuele verzoeken om extra bijdragen bij hogerhand. De heer Kesbeke is er niet gerust op om met kleine en partiële verbeteringen de bedoelingen van rijkswege te gaan doorkruisen en wellicht zal dit stimuleren tot het lat enslepen van de misstanden. In het algemeen zal men op deze wijze niet worden geholpen. (Vervolg op pagina 2)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1