AXELSE COURANT Se. Heren- en Jongenskleding F""! r ketter bet nylons Firma DE IJ V oetbalo verzicht .AXEL '57' groeit uit tot grootse gebeurtenis. C. Willemsen, Noordstr. 39, Axel J In één nacht Uw handen gaaf en zacht .J Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 27 FEBRUARI 1957 71e Jaargang No. 42 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED^ WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE - Ifc- VRIJDAG 1 MAART START ZEGELACTIE Achter de schermen is er de afgelopen weken enorm veel werk verricht. Industrie en Handel in Zeeuwsch-Vlaanderen zijn voor het grootste deel reeds in het bezit van een volledig pakket bescheiden omtrent de deelname aan de tentoonstelling voor In dustrie .Handel en Landbouw, die gehouden zal worden op 7, 8, 10, 11 en 12 Juni. De Ie Pinksterdag gesloten. De plannen voor de Pinksterfeesten be ginnen vastere vorm aan te nemen. In het algemeen zijn de reacties zeer hoopvol. De actie- „AXEL '57" zal plaats vinden in het recreatie-oord. Diverse zeer grote linnen paviljoens worden er opgebouwd. In een gedeelte er van wordt de tentoonstelling ondergebracht. Er worden prima geschraag de houten vloeren gekgd. Op de eerste plaats zal er exposeren het belangrijke ge deelte van de plaatslelijke winkeliers en handelaren. Fabrieken van naam zullen met pracht stands aanwezig zijn. Een grote ver scheidenheid van huishoudelijke- en mode artikelen wordt verwacht. Shows en demon straties zullen voorlichtend werken. AMUSEMENT. In een enorme amusementshal, plaats bie. dend aan meer dan 1000 personen, zal eer. keur van Neerlands beste en meest popu laire radio-sterren optreden. Een selectie hiervan zal dagelijks circa vijf shows ver zorgen. Een keuze wordt er gedaan uit ar- tisten als Maria Zamora, Tobi Rix, Peter Picos, Jan de Cler, Gerda Ziller, Tante Leen, Max van Praag, Johnny Jordaan, Lou Bandy, Willy Alberti, Heintje Davids, en uit orkesten als Skymasfcers, Ramblers, Jan Gorissen, Constellations, Topliners. Onder- hadelingen hieromtrent zijn gaande. Er zal voldoende gelegenheid zijn voor dansen. OPENLUCHT. Op het terrein zullen diverse grote attrac ties plaats vinden. Gedacht wordt o.m. aan een "groot vuurwerk. Er wordt gewerkt aan een wielerkoers, boogschutterswedstrijden en muziekfestivals. Op zaterdag 8 juni wordt er een grote landbouwmarktdag met werktuig- en/of fok- vee-demonstratie gehouden, terwijl ook een auto-show miet demonstratiewagens,, luxe wagens en bedrijfsautomobielen in voorbe reiding is. ZEGELACTIE. Om de enorme kosten te kunnen dekken zal er een toegangsprijs gevraagd worden. Een gelukkige gedachte was het starten met een zegelactie. Ieder, die voldoende zegels spaart, kan in het bezit komen van een gratis doorlopend toegangsbewijs (passe-partout) De winkeliers hebben de handen ineen ge slagen en verstrekken bij aankoop van iedere gulden een zegel. Vierhonderd zegels geven recht op een gratis passe-partout voor vol wassenen, tweehonderd voor kinderen enl» honderd voor kinderen, uitsluitend voor de"l openlucht-attracties. Gezien het buitengewone programma wat er te wachten staat, zal ieder met verwoed enthousiasme deze zegels gaan sparen. Hebt U een passe-partout gespaard dan kunt U vijf dagen gratis genieten van alle gebeur tenissen. Om de spaarlust nog te verhogen ligt het in de bedoeling bij voldoende deelname, twee maal 250.te verloten onder de bezitters van passepartouts. Deze verlotingen zullen dan plaats vinden op 27 april en op 1 juni en wel in het openbaar op de markt. De deelnemers aan de zegelactie zijn ken baar aan en raambiljet „AXEL '57". Met sympathie en belangstelling zien wij de verdere ontwikkeling tegemoet en we ge loven wel, dat de gehele bevolking warm zal lopen voor deze Pinksterfeesten. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot „AXEL '57", gemeentehuis Axel. UIT ONZE OMGEVING AXEL f" het adres voor degelijke 1. ENORME KEUZE 2. SCHERPE PRIJZEN 3. PRETTIGE BEDIENING AXEL Tel. 773 mm mm mm mm '«es 'mm «kk ABONNEMENTSPRIJS: Loise nummen 6 ent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatien f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS8 cent per m.: Bi] contracten belangrijke reductie, fop «onden Mededelingen 20 cent per Klelnv kdvertentiën (maximum 6 regels) 1-5 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. m.m. I 5 regels xtra. ECLAHE de voorzitter dank gebracht aan het forum voor de betoonde medewerking. Tot slot sprak de voorzitter de nieuw gekozen praeses toe. Hij hoopte dat deze op eenzelfde geest van medewerking zou mogenr ekenen als hij zelf steeds had ondervonden. Ook aan de scheidende secretaris, die immers overal de ziel van de vereniigng is en moet zijn, werd dank gebracht voor al hetgeen hij in vier jaren tijds voor de L.J.G. had gepresteerd. De afgetreden secretaris de heer J. Dieleman dankte de praeses voor zijn hartelijke woorden en alle leden zowel als bestuursleden voor hun prettige samen werking. In dezelfde geest spraken en antwoordden ook nog andere functionarissen, waarna deze gezellige bijeen komst rond het middernachtelijk uur werd besloten. JAARVERGADERING DER C.J.B.T.B. Deze jaarlijkse algemene vergadering van de Chr. Jonge Boeren- en Tuinders Bond werd Vrijdag in „De Stadsherberg" gehouden. De voorzitter, de heer A. Brandes opende de ver gadering met het lezen van Romeinen 13 en ging daarna voor in gebed. In zijn openingswoord heette hij allen hartelijk welkom en haalde in het kort nog enkele dingen naar voren uit het afgelopen vereni gingsjaar. Ook wees hij nog op de minder gunstige toestand waarin de landbouw momenteel verkeert. Dit als gevolg van het landbouwbeleid avn de laatste tijd. Maar ondanks dit alles moeten we de spreuk „Ora et Laobra" steeds goed voor ogen houden, aldus de voorzitter. De secretaris kreeg hierna de gelegenheid tot het lezen van de notulen van de vorige jaarvergadering. Deze werden onveranderd goedgekeurd en getekend. - passend en verrassend elegant In alle soorten en maten verkrijgbaar bij GECOMBINEERDE JAARVERGADERING L.J.G. EN Z.P.M. Deze beide jongeren-organisaties uit de Z.L.M. hiel den Vrijdagavond in de conversatiezaal van de jeugd herberg „Bleye Haghe" hun gebruikelijke gecombi neerde jaarlijkse algemene vergadering. Met het oog op het feestelij kgetinte karakter der vergadering waren bijna alle leden aanwezig. Echter ook afgevaardigden van de Bond van Plattelandsvrouwen en van de Z.L.M. benevens ettelijke bestuursleden der afdelingen Hoek en Zaamslag. Nadat allen door de praeses, de heer M. Muure, waren verwelkomd volgde eerste de voorlezing der notulen door de secretaris der L.J.G., de heer J. Diele- manen door de secretaresse der Z.P.M. mej. Chr. de Feijter, na welke plichtplegingen allereerst een ge zellige koffiemaaltijd volgde en de vergadering werd onderbroken. Toen de leden en genodigden de in wendige mens hadden versterkt had een bestuursver kiezing plaats, die tal van te vervullen vacature's be trof, aangezien een vijftal aftredenden zich niet meer herkiesbaar stelden. Dit waren voor de L.J.G. de heren M. Murre, voorzitter en J. Dieleman, secretaris en voor de Z.P.M. de dames H. de Bruijne, S. de Putter en Chr. de Feijter. In de verschillende vacatures werd voorzien door de verkiezing der heren Jac. Murre, tot voorzitter, P. Pieleman, tot secretaris, terwijl de aftredende be stuursleden Jac. Dieleman, J. Scheele en J. de Putter voor de L.J.G. werden herkozen. Voor de Z.P.M. was o.m. ook nog de vacature te vervullen van mej. Riet van Fraaijenhove als presi dente, In deze functie werd gekozen mej. Chr. de Feijter. Tot bestuursleden werden verder gekozen de dames Cath. Murre, C. de Feijter, C. de Putter en J. de Regt. Hierna volgden de financiële verslagen en rap porten van de penningmeester (esse)1 en de kas- commissie s. Alles was in prompte orde bevonden en door de rapporteurs werd dan ook tot goedkeuring ge adviseerd. Beide afdelingen besloten het verenigings jaar met een gunstig saldo. De plattelandsavond, on langs gehouden was een succes geweest. Hierna volgden de jaarverslagen waarin al de hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue pas seerden. Cursussen en wedstrijden mochten zich in beide organisatie's wederom in verblijdende belang- steling verheugen. Voor een uit een viertal dames en twee heren uit de oudere organisatie's samengesteld forum werden toen tal van vragen, die schriftelijk waren ingediend, behandeld waarvoor zeer veel animo bestond. Zij bleken van de meest uiteenlopende geaardheid te zijn en de anonimiteit verhoogde het attractionele van dit prettige experiment dat niet alleen de „Rock and Roll - manie tot onderwerp had gekozen, doch ook de pro blemen van het Delta-plan aansneed om van de liefdes-perikelen niet eens te ^preken. Na een langdurig en vrolijk samenzijn werd door Door de secretaris werd vervolgens het jaarverslag uitgebracht over het voorbije jaar. Hierin werden o.m. alle leden opgewekt om trouwe en actieve leden te zijn en waar mogelijk andere vrienden op te wekken lid te worden. Uit het financiële jaaroverzicht van de penning meester bleek dat er een batig saldo kon worden op getekend. Door de kascommissie werd de boekhouding in goede orde bevonden, zodat hieraan de goedkeuring kon worden gehecht. De voorzitt'er leidde voor deze vergadering in het onderwerp met de symbolische titel „De hand aan de ploeg". De inleider begon aan de hand van artikel 2 van het Reglement der C.J.B.T.B. Het dankbaarheid kunnen wij terugzien op het verenigingsjaar dat achter ons ligt. Nu staan we weer voor een nieuw vereni gingsjaar. Wij hebben elkaar nodig. De inleider be sloot zijn causerie met te zeggen„Laten we ons samen bekwamen voor de taak die eenmaal wacht". Bij de algemene besprekingen kwamen vooral de diverse georganiseerde wedstrijden aan de orde en werden verder suggestie's gedaan over in de toeokmst te behandelen onderwerpen. Na de pauze was de stemming voor een provinciaal voorzitter der C.J.B.T.B. aan de orde. Hiervoor waren dc heren P. S. Dekker te Zuidzande en W. Sanderse te Serooskerke candidaat gesteld. Met grote meerder- hei dwerd de heer P. S. Dekker gekozen. Bij de bestuursverkiezing werden de heren A. G. Dees en L. de Jonge herkozen. Het bestuur azl versterkt worden met twee advi serende leden. Deze zullen echter geen stemrecht hebben. Het lid L. C. de Ruijter, die zitting heeft in de provinciale technische commissie, zal als advi serend lid aan het bestuur toegevoegd worden. Voor het andere adviserende lid moest gestemd worden. Daar de gekozene niet direct besluiten kon werd dit aangehouden tot de volgende vergadering. Bij de rondvraag werd een idee naar voren gebracht of er weer een wedstrijd in veeschatten gehouden kon worden, waarvoor we lanimo bleek te bestaan. Deze wedstrijd hoopt m enbinnenkort te kunnen organiseren. De voorzitter ging voor in dankgebed, waarna hij de vergadering sloot. AGENDA 3 en 4 maart.: Grote bonte avond in het „Gezellenhuis". 5 maartGecostumeerd Vastenavond bal in het „Gezellenhuis". „Pluvius" opnieuw remmende factor. Ook op deze competitiedag waren heel wat velden vooral in de lagere afdelingen van de K.N.V.B. door de overvloedige sneeuw- en regenval van de voor laatste dagen en nachten in onbespeelbare conditie komen te verkeren. De velden van de beide Zeeuwsch- Vlaamse 2e klassers absorberen de grootste regen- hoeveelheden doorgaans gemakkelijk en zo vond ook de returnmatch in Hulst doorgang. 2e klasse B K.N.V.B. HULST-AXEL 4-1. Gewogen maar te licht bevonden. De belangstelling voor dit duel was weer groot. Ruim 2000 toeschouwers uit alle plaatsen in de on»- geving waren opgekomen. Als scheidsrechter fungeerde de bekende Middelburgse arbiter Jac. Hoogenboorm. De gastheren verschenen „au grand complet" en Axel in dezelfde opstelling als vorige week tegen B.S.C. Het begin was enigszins sensationeel. Reeds in da eerste minuut werd Hulst op de rand van het straf schopgebied een vrije trap toegewezen, doch het leder suisde rakelings over. Als antwoord hierop trokken de oranjehemden ten aanval. Een geforceerde corner werd door Audenaerd goed voor doel geplaatst en het was Jonkman die via de onderkant van dc lat in de derde minuut scoorde (0—1). Voor de rust bleef Axel daarna aanvankelijk sterk aanvallende, maar het bleek alras dat de aanval reeds in de eerste minuten alle kruit verschoten had. Bovendien was de blauw-gele verdediging paraat. Het spel kwam niet boven 3e klasse-peil uit en aan weerszijden werden ettelijke kansen om zeep gerbacht. Vooral de oranje-aanval was slordig met het missen van opgelegde kansen. Langzamerhand kwam Hulst er beter in en nog voor dc rust was aangebroken was Axel haar veldoverwicht al volledig kwijt maar stond het bij de thee toch 0—1 in haar voordeel. De wedstrijden die Axel de laatste twee jaren tegen Hulst speelde begonnen zonder uitzondering met een Axelse voorsprong, maar dez ewerd ook telkens teniet cedaan en ook nu bleek het weer niet anders te zullen gaan. Axel kwam met meer zelfvertrouwen binnen de lijnen, doch Hulst speelde thans een klasse beter dan de oranje-witten. Na acht minuten was het midvoor Jansen die met een prachtige omhaal succes had. De veraste Axel-doelman stopte het leder achter de lijn ende stand was gelijk (1 1). Axel probeerde wel de bakens te verzetten .doch de ploeg speelde zonder samenhang. Het plaatsen was bedroevend slecht en bij het schieten werd de juiste richting niet gevonden. Na 18 minuten was het wederom de Danschutter die e engrote flater beging. Een schot van zeke r3 Ometer afstand van de rechtsback de Gucht eoobrdeelde hij verkeerd en de stand was 2—1. Vreugde bij de Hulst- aanhang. Verslagenheid in het Axelse kamp. De vreugde van de Hulster-supporters werd nog ver groot toen de aalvluge van Dorsselaer twee minuten later de stand op 31 bracht. Oo khierbij ging de Axelse verdediging niet vrijuit. Even later maakte de jenge Hulster rechtsbuiten Audenaerd de mooiste goal van de wedstrijd (4—1) en toen was de zaak be keken. Dat de Danschutter enkele minuten voor tijd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1