AXELSE COURANT Kindj Jaarlijkse algemene Kring Axel vergadering van de der Z.L.M. J. C. ViNK £»van L Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 23 FEBRUARI 1957 71.e Jaargang No. 41 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IED/ E WOENSDAG EN ZATERDAG Uw maaltijd hoeft U niet op te breken Een of twee Bennies blnssen dat znnrbranden dadelük. VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" Op dit plaatje ziet U er één te veel. Wij bedoelen die fiets. U mag op de bromfiets nog zo be dreven en handig zijn, deze wijze van vervoeren is gevaarlijk U hebt aan het stuur beide handen nodig om U veilig door het verkeer te kunnen loodsen. Onze ernstig gemeende raad is neemt U geen voorbeeld aan de mijnheer op de tekening. Het is misschien wel eens vervelend als U b.v. een fiets met een lekke band wilt wegbrengen, maar de verkeersveiligheid weegt hier ruim schoots tegenop. FIRMA Markt 12 AXEL. SA8YDERM ABONNEMENTSPRIJS: Lost* nummer» 6 cent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom f 1.53 Andere plaatsen f 1,73 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVHTINTIEPÏ1JS: t cut per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie, tap «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleinv kdvertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. Daar deze vergadering bij het afdrukken van ons vorig nummer nog in volle gang was, volstonden wij met de vermelding van de openingsrede van de voor zitter. Ter aanvulling diene dat deze in zijn openings woord inzonderheid verwelkomde de Rijkslandbouw- consulent, ir. Haenen, met de spreker va ndeze na middag, de heer Stuvel en de vertegenwoordiger van het voedselbureau, de heer Burger. Na zijn openingswoord vroeg de heer A. Haak de aandacht voor een op schrift gestelde samenvatiing van het door de Rentmeester der Domeinen te Breda medegedeelde aan vertegenwoordigers van de ge organiseerde landbouw in Zeeuwsch-Vlaanderen op 14 februari j.l. te Terneuzen gehouden, inzake de uit gifte van gronden in de Braakmanpolder. Spr. achtte dit rapport van zeer grote belangrijkheid waarom hij ook opname hiervan in de pers verzocht, waaraan wij hier gevolg geven 1. Nadat de Braakman in juli 1952 door de Rijks waterstaat van de Westerschelde was afgesloten, wer den door deze dienst alle in de polder noodzakelijke civieltechnische voorzieningen (kanalen, wegen, kunst werken, e.d.) getroffen, terwijl de Dienst der Domeinen ressorterend onder het ministerie van Financiën, de overige werken, strekkend tot het tot de definitieve bestemming doen geraken van de polder, ter hand nam. 2. Zo werd door de Dienst der Domeinen terstond na de afsluiting een aanvang gemaakt met de ont ginning van het drooggevallen gebied, dat doorsneden werd door talloze grotere en kleinere kreken. Deze kreken werden, waar dit kon, dichtgeschoven met oeverwalzand ,zo mogelijk afgedekt met goede sloot grond. In de grotere kreken werd vaak zand gespoten als onderlaag van de slootgrond. Het dichtschuiven der kreken geschiedde met een bulldozer het aan voeren van de slootgrond hoofdzakelijk met smalspoor. Ook het graven van de kavelsloten en de verdere af werking van het terrein werd bijna geheel mechanisch uitgevoerd. Deze cultuurtechnische werkzaamheden, noodzake lijk ter voltooiing van de eerste aanleg van de polder zijn thans geheel beëindigd. 3. In het najaar van 1953 was de ontginning reeds zover gevorderd, dat de gehele polder met landbouw gewassen kon worden ingezaaid. 4. Het gebied van de polder, dat een totale opper vlakte heeft van circo 1400 ha., zal overwegend be stemd worden voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf. Alhoewel de bestemming van de gronden in het zuidoostelijke gedeelte van de polder, in uitwerking en detaillering, mede in verband met een ter plaatse zeer waarschijnlijk te stichten zoetwaterbekken ten be hoeve van de drinkwatervoorziening van Zeeuwsch- Vlaanderen, nog moet worden vastgesteld en het be stemmingsplan derhalve nog verschillende onzekerheden heeft, laat het zich thans niettemin aanzien ,dat in de Braakmanpolder circa 24 landbouwbedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van circa 778 ha. zullen ge sticht worden. Vermoedelijk zal circa 110 ha. als los land worden uitgegven in het kader van een na te streven sanering van te kleine bedrijven in de naaste omgeving van de polder, alsook ten dienste van een eventuele ,in onderzoek zijnde, sanering van het grond gebruik in de aanliggende Dijckmeesterpolder. Een oppervlakte van circa 22 ha .wordt geschikt geacht voor de stichting van een viertal fruitteeltbedrijven. Voorts zullen de bos- en recreatieterreinen uiteinde lijk vermoedelijk circa 185 ha. in beslag nemen. In samenhang met deze terreinen zal de grot ekreek, welke met een oppervlakte van circa 140 ha. uitstekend ge schikt is voor de beoefening van de watersport, in de toekomst wellicht een belangrijke recreatieve functie vervullen. Behoudens mogelijke wijzigingen laten de diverse bestemmingen zich als volgt samenvatten Landbouwgronden (circa 24 landbouwbedrijven circa 778 ha; los land circa 110 ha en circa vier fruitteelbedrijven circa 22 ha is samen een oppervlakte van circa 910 ha.) Niet-landbouwgronden (bos- en recratie-terreinen circa 185 hagrote kreek circa 140 hawater bekken, eventueel natuureservaat, wegen .overig water en onland circa 165 ha is samen 490 ha.) 5. In het najaar van 1954 werden in het zuid westelijk gedeelte van de polder de eerste zes land bouwbedrijven in pacht uitgegeven. Per rovenoogst 1955 werden vier in het noordelijk deel gelegen land bouwbedrijven verpacht. Van deze tien bedrijven met een gezamenlijke oppervlakte van circa 290 ha werden er negen toegewezen aan door de Herverkavelings commissie Zeeland daartoe voorgedragen boeren uit dt herverkavelingsgebieden, terwijl één boerderij werd toegewezen aan een uit de polder Kruiningen af komstige landbouwer. Deze boeren dienden daarbij afstand te doen van hun gebruiksrechten op de voor heen geëxploiteerde gronden, zulks om daarmede een vergroting van de in hun vroegere woongebieden te kleine landbouwbedrijven te kunnen realiseren. Aldus kon een bijdrage worden geleverd tot de sanering van het grondgebruik in de Zeeuwse rampgebieden. 6. Voor zover de landbouwgronden in de Braak manpolder nog niet zijn uitgegeven, worden ze van Staatswege geëxploiteerd. De thans nog in eigen be heer geëxploiteerde oppervlakte bedraagt circa 720 ha. 7. Van de nog niet verpachte landbouwbedrijven zullen er wellicht zeven, met een gezamenlijke opper vlakte van circa 233 ha., per rovenoogst 1957 worden uitgegeven. Deze bedrijven zijn gelegen in het noor delijk gedeelte van de polder, behoudens één in het zuidwestelijke deel. 8. De overige landbouwbedrijven in de Braakman polder, derhalve waarschijnlijk zeven stuks met een gezamenlijke oppervlakte van circa 254 ha. zullen ver moedelijk in het najaar van 1958 of 1959 worden uitgegeven. Met uitzondering van één bedrijf, liggende ln het zuidwestelijk gedeelte van de polder, Zijn deze bedrijv enale gelegen in het gebied ten oosten van het Isabellakanaal. 9. Van de thans nog uit te geven bedrijven zal er waarschijnlijk één worden toegewezen aan de onlangs opgerichte Stichting Demonstratiebedrijf Zeeuwsch- Vlaanderen, Bij de uitgifte va nde overige der halve circa dertien stuks die zullen worden toege wezen aan gegadigden uit Zeeuwsch-Vlaanderen, kan zowel worden gedacht aan een uitgifte ter compen satie van geleden grondverlies ten gevolge van ont eigening e.d. als aan een vrije uitgifte, geheel of ge deeltelijk onder beding van afstand van gebruiks rechten op grond, zulks ten behoeve van sanerings doeleinden. 'n uitkomst, die Rennies, voor alle lijders aan Bran dend Maagzuur. Zorg steeds ze bij de hand te hebben. Makkelijk bij U te steken één voor één hygiënisch verpakt nog makkelijker in te nemen, zonder water of wat ook. Vraag Rennies bij Uw Apotheker of Drogist. U moet ze in huis hebben, voor Uzelf, voor Uw huisgenoten. Ingez. Med. 10. Ten aanzien van de toedeling van de land bouwbedrijven in de Braakmanpolder naar gezindte kan worden gesteld, dat de Zeeuwse verhoudingen tussen de gezindten van de mannelijke bedrijf shoo fden in de landbouw, evenwel met een correctie in de rich ting van de Zeeuwsch-Vlaamse verhoudingen, maat- stafgevend zullen zijn. Dienovereenkomstig zal er naar worden gestreefd, dat de landbouwbedrijven in deze polder waarbij het waarschijnlijk aan de Stichting Demonstratiebedrijf Zeeuwsch-Vlaanderen toe te wij zen bedrijf uiteraard buiten beschouwing blijft uit eindelijk voor circa 60% door protestantse en voor circa 40% door Rooms-Katholieke boeren zullen zijn bezet. Waar van de tot dusverre uitgegeven bedrijven er r.egen aan protestantse boeren en één aan een Rooms- Katholieke boer werden toegewezen in verband met de zeer overwegend protestantse bevolkingssamen stelling van de rampgebieden was zulks uiteraard te verwachten zullen van de thans nog uit te geven bedrijven acht of negen aan Rooms-Katholieke en vier of vijf aan protestantse gegadigden worden toege wezen. Ingeval in de Braakmanpolder, in afwijking van het gestelde sub 4, niet 24 doch 25 landbouwbedrijven mochten worden gesticht, zouden van de alsdan aan Zeeuwsch-Vlaamse gegadigden toe te wijzen bedrijven negen aan Rooms-Katholieke en, vijf aan protestantse gegadigden kunnen worden uitgegeven." Na de voorlezing van dit belangwekkende epistel door de voorzitter dat generlei commentaar uitlokte volgden nog enkele plichtplegingen als voorlezing der notulen etc. De secretaris-penningmeester bracht daarop nog een bondig jaarverslag uit over 1956 hetgeen een resumé was van de algemeen in de afdeling betoonde acti viteit, waardoor alle afdelingen in de Kring verblij dende ledenwinst noteerden. Het bestuur ontwikkelt ook nu weer actie inzake het verenvraagstuk, de in poldering van Saeftinge en de voorziening der z.g. onrendabele gebieden met electriciteit en water. Te dezer zake zal men in 1957 diligent moeten blijven. Namens de financiële commissie werd daarop door de heer J. Dees te Zaamslag rapport uitgebracht om trent de financiële toestand en de boeken en beschei den van de secretaris-penningmeester, waarbij alles in orde werd bevonden en derhalve geadviseerd werd tot goedkeuring. De beide aftredende heren A. Haak en J. de Regt- Dekker, beiden te Zaamslag, werden daarna met over grote stemmenmeerderheid herkozen, resp. als voor zitter (hoofdbestuurslid) en plaatsvervanger. Zij na men beiden onder dank voor het in h engestelde ver trouwen hun herbenoeming aan. Na deze herkiezing nam de heer J. de Rc-gt het woord en richtte zich tot de voorzitter. 25-jarig jubileum Kringvoorzitter. De heer de Regt sprak ongeveer als volgt Als jong landbouwer werd U in 1929 gekozen als bestuurslid en in 1932 volgde Uw benoeming door de algemene vergadering als Kringvoorzitter. Wij brengen Udank voor het zeer vele werk in al die jaren in het belang van de landbouw, de Z.L.M. en bijzonder de Kring Axel verricht. Wij spreken daarbij de wens uit dat God U gezondheid, kracht en wijsheid zal schenken om de belangen van de Kring Axel nog vele jaren te behartigen. Een prachtige bloemenmand met een keur van zeld zame levende bloemen werd daarop de praeses over handigd. De heer Haak dankend voor de goede tot hem ge richte woorden toonde zich zichtbaar verrast voor het hem aangeboden blijk van erkentelijkheid. Toch meen de spr. deze lof Voor een groot deel te moeten delen met zijn medebestuurders bij wie hij al deze tijd een geest van steun en medewerking vond, die zijn taak aanzienlijk verlichtte. Spr. is daarvoor gevoelig en dankbaar en spreekt daarom zijn grote waardering uit in de wetenschap dat hij zelf niets gedaan heeft dan zijn plicht vervullen, hetwelk hij ook in de toekomst hoopt te kunnen blijven doen. Thans kwam aan de orde de verkiezing van een secretaris-penningmeester. De heer J. de Putter J.Kz. verklaarde naar aan leiding van een te zijne gunste geplaatste aanbeveling geen prijs te stellen op een verkiezing en deze niet te zullen aanvaarden. Hij noemde daarop de heer W. de Feijter Wz. die wellicht deze taak op zich zou willen r.emen. Tot tweemaal toe bekwamen de beide door de leden genoemde candidaten een weinig uiteenlopend aantal stemmen, dat echter telkens beneden de volstrekte meerderheid bleef, die 40 stemmen bedroeg, zodat na twee vrije stemmingen herstemming volgde tussen de heer W. de Feijter Wz. te Axel en de beer F. de Kuber te Zaamslag. Deze stemming leverde het zeld zame resultaat dat beide heren elk 36 stmmen op zich verenigden en deze staking van stemmen loting tot ge volg had. Reglementair werd hieraan voldaan en verzocht de voorzitter aan ir. Haenen het lot te trekken dat de heer F. de Kubber aanwees. De voorzitter richtfe zich daarop tot de heer M. Boogerd, die thans gedurende elf jaren deze veelom vattende taak op de meest voorbeeldige wijze heeft vervuld. Nimmer heeft het werk van deze volijverige functionaris aanleidin gtot enigerlei klacht gegeven en daarom brengt spreker hem dank voor het zeer vele dat hij in het belang van de Z.L.M. en de Kring deed en sprak de hoop uit dat zijn opvolger zijn voetsporen moge drukken. Ook de heer Boogerd dankte voo rde goede geest van samen- en medewerking steeds ondervonden en drukte de hoop uit dat ook de nieuwe functonars aldus zal worden gesteund. Daarop vroeg de nieuwe Rijkslandbouwconsulent, ir. Haenen, het woord, die de eer had hier voor de eerste maal aanwezig te zijn en het woord te monen voeren. Reeds eerder had hij met de voorzitter als harts tochtelijk paardenkenner en -liefhebber elders kennis gemaakt. Spr. wees op de toestanden in de landbouw die de laatste zes jaren telkenjare met circa 10%. dus nu in totaal met 60% zijn gestegen. Dit houdt geen ge lijke tred met de inkomsten. De prijzen zijn nog on zeker en aangaande de keuze van het bouwplan is ook nog niets definitiefs bekend. Spr. hoopt dat het cp een vast hoewel geen ijzeren bouwplan zal uitlopen. Soepelheid is te verkiezen boven schoksge wijze veranderingen die de harmonie verstoren en de kosten zullen verzwaren. Spr. besloot met de wens uit te spreken dat de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst de landbouw in veel van dienst zal kunnen zijn. De voorzitter deelde mede dat het rondom de pas verschenen bestedingsnota voorlopig nog rustig blijft, doch binnen enige dagen zullen wel meer gedetail leerde gegevens beschikbaar zijn. Het zal wel neer komen op een bietenprijs van ƒ51,25 (het Land bouwschap vroeg 55.— en een tarweprijs van 28 cent per kg. Hoewel de prijs der bieten aan de lage kant is zullen wij voorlopig even af dienen te wachten. Spr. drukte de wens uit dat de samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst als coorheen ook weer voorbeeldig moge zijn. Deltaplan en -problemen. Daar de hierop aan de orde gestelde omvraag geen vermeldenswaardige punten van behandeling oplever de sloot de voorzitter de jaarvergadering, die direct overging in een bijeenkomst in de beneden-concertzaal, waar de heer H. J. Stuvel uit Voorburg een lezing met lichtbeelden over bovenvermeld onderwerp zou houden. Over dit voor ons gehele vaderland diep ingrijpende gigantische plan dat door de ontzettende watersnood ramp van 1953 plotseling geweldig aan urgentie heeft gewonnen, is reeds zeer veel gesproken en geschreven, ook in ons blad. Vele vooraanstaanden op waterbouwkundig gebied hoorden wij reeds hun deskundige adviezen in dit opzicht ontvouwen en het is voor iedereen wel duide lijk dat de desastreuze gevolgen van de stormramp van 1 februari 1953 dit milliardenwerk vanuit de studie kamers hebben gebracht in het volle licht van de werkelijkheid. Niemand denkt nog over de realisering er van als over iets dat behoort tot de onmogelijk heden en derhalve naar het rijk der fantasieën moet worden verwezen,. Maar elk voelt ook dat deze strijd ons wordt opgedrongen. Deze strijd is zo oud als ons volksbestaan, ja, eigenlijk veel ouder. Maar zij kenschetst wel terdege ons volk, dat in deze kamp met de elementen veel heeft gewonnen in de loop der eeuwen, maar ook bijna evenveel weer moest prijsgeven In acht eeuwen tijds wonnen wij op he water niet minder dan 550.000 ha., doch wij moes ten ook weer 500.000 ha. zien verloren gaan in deze honderden jaren. En daar wij altijd moeten rekenen met het voort bestaan op kansen van herhaling, al komen deze ramp enin vele honderden jaren gelukkig maar zelden voor, ons volk is wakker geschrokken door wat in 1953 is gebeurd. En al zullen de kosten van de af damming der zeegaten en wat daarmede samenhangt omstreeks twe emiliiard bedragen, men heeft berekend dat dez ezware last voor ons volk zal zijn te dragen. De bekwame en in alle opzichten deskundige expert, die wij in de heer Stuvel leerden kennen, maakte ons in woord en beeld deelachtig van een klein deel van deze als het ware tot wetenschap geworden materie, die van nu af seeds al het streven en arbeiden van duizenden voor decennia's zal beheersen. Gtliijd gaaf huidje Poeder - Zr\l - Olue - Zeep Deze problemen zijn zo veelomvattend en uiteen lopend dat het ondoenlijk is die in enige kolommen van ons blad op serieuze wijze uiteen te zetten. Geografisch lichtte de heer Stuvel de diverse stil staande beelden toe, maar ook deze brachten ons aldra op het terrein van wetenschap en techniek, vooral toen wij op de film aan welks totstandkomen hij zelf een zeer groot aandeel leverde nog eens op nieuw werden gecconfronteerd met de ramp van 1953 en de bovenmenselijke inspanning die ons volk toen heeft moeten opbrengen om de gaten te dichten en de wonden te helen. De problemen waarvoor de toekomst ons in deze strijd zal stellen zijn overtalrijk, maar dit lijdt geen twijfel ons volk zal ze overwinnen, En opnieuw zal na afzienbare tijd eens te meer het bewijs worden geleverd, dat ook een klein volk groot kan zijn in het bedwingen van de vaak onberekenbare krachten der elementen. Deze strijd is een strijd des vredes, die niet met de wapenen der barbaren wordt gestreden Maar zij is veel grootser en heroïscher dan het geweldigste gevecht in enige oorlog van verleden of toekomstMoge ons volk glorieus als overwinnaar uit dez estrijd te voorschijn treden Met diepe aandacht werd deze film, die een echte documentaire is, door alle aanwezigen gevolgd. Na beëindiging va ndeze zeer leerrijke verhandeling die in de wat kille hioscoopzaal twee en ene half uur geduurd had, verhuisde de vergadering ten tweede male en dit keer naar de bovenzaal, waar vanwege de Kring Axel een eenvoudige, maar goed voorziene koffietafel stond aangericht, die het slot werd van deze zeer leerzame en nuttig bestede namiddag en avond.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1