AXELSE COURANT Zal het Hongaarse volk in maart weer beginnen? 2kunes. Velours, juist in een modern interieur. J. C. VINK rankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 16 FEBRUARI 1957. 71e Jaargang No. 39 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDf E WOENSDAG EN ZATERDAG Door geheel Hongarije gonzen geruchten, dat men van plan is op 15 Maart, bij de herdenking van de opstand in 184S, de opstand van oktober voort te zetten. In ieder geval is men reeds bezig met een fluistercampagne tegen de regering Kadar. Een fluistercampagne, die gevoerd wordt onder de codewoorden M.U.K., de eerste letters van de Hongaarse woorden „In maart beginnen we weer". De fluistercampagne is een soort kettingpropaganda, waarbij men anonieme brieven rondstuurt, die door de ontvangers overgeschreven en weer verspreid worden. Want ieder jaar, op 15 maart, viert het Hongaarse volk de opstand van 1848, de eerste grote vrijheidsstrijd van het Hongaarse volk. De ziel van deze Hongaarse op stand was Sandor Petrovics, beter bekend onder de naam Sandor Petöfi, een naam die hij om politieke redenen aangenomen had. Dit was voor de Bond van Automobiel-, Garage- en Aanverwante Bedrijven (Bovag) aanleiding om in overleg met de Commissie voor Automobjielbelangen voor zijn leden een regeling te treffen, volgens welke de automobielhandelaren verplicht zijn de in te ruilen auto's vooraf te laten taxeren door neutrale experts. De handel zal voor de in- ruilwagens ten hoogste het op het taxatie- bewijs aangegeven bedrag mogen vergoeden. De thans door de Bovag ontworpen regeling omvat voor de automobielhandelaren voorts nog de volgende voorschriften 1. het door de neutrale taxateur uitge schreven taxatiebewijs is ten hoogste één maand geldig Midden in Boedapest staat een groot stand beeld van deze vrijheidsstrijder en aan de voet van dit monument brak ook de oktober revolutie van 1956 uit. Petöfi was ook de dichter en componist van het Hongaarse vrij heidslied Talpa, Magyar (Op, Hongaar), dat men ook in Nederland de laatste malen meer dan eenmaal heeft kunnen horen. Sandor Petöfi was de zoon van arme ouders. Zijn vader was slager, zijn moeder een eenvoudige wasvrouw. Als knaap be zocht hij het college te Papa, maar op 16- jarige leeftijd verdween hij. na een hevige ruzie met zijn vader. Hij kwam bij een rond trekkend toneelgezelschap terecht en hield het daar als helper enkele maanden vol. Het armoedige bestaan van dit gezelschap was niet naar zijn zin en hij meldde zich op zekere dag voor het Habsburgse leger. Op grond van zijn zwakke gezondheid werd hij niet aangenomen en Petöfi ging weer toneel spelen. Maar zijn succes lag in een andere richting: hij werd volksdichter. In 1842 werd zijn eerste gedicht gepubliceerd in een vooraanstaand letterkundig tijdschrift. Na dit succes volgden er meer en de grote Hon gaarse dichter Vörosmarty noemde hem „de eerste grote volksdichter van Hongarije". Zijn bundis gedichten werden dan ook vlot verkocht. - In 1846 werd Petöfi verliefd op Julia Szen- drey, de dochter van een graaf. Maar deze liefde weerhield hem niet om te schrijven. Het ene boek na het andere verscheen verzen, toneelstukken, korte verhalen en romans. Meestal voor de jeugd en die jeugd keek naar hem op. Hij bracht de jongens en meisjes in begeestering en zijn literaire pro ductie groeide steeds, vooral toen hij zich liet inspireren door de schrijvers van de Franse revolutie. Dan komt de dag van de vijftiende maart 1848. Voor het eerst zingt hij voor een aan tal studenten zijn nieuwste vrijheidszang „Talpa .Magyar Nog is het lied niet ten einde of de studenten zijn door de tekst en de muziek zo enthousiast, dat ze schreeuwen „Naar de drukkerij Weg met de censuur Weg met de politie De studenten trekken naar buiten, door de straten, uit volle borst het lied zingend. Grote groepen studenten sluiten zich bij hen aan. Ten slotte ook mannen, vrouwen en kinderen. Het is een eindeloze stoet, die naar de Oostenrijkse Drukkerij trekt. De drukkerij wordt door de opstandelingen be zet. De tekst „Op, Hongaar" wordt gezet, alsmede een proclamatie in twaalf punten, n.l. afschaffing van de censuur, een demo cratische regering, een jaarlijkse landdag, vrijheid van godsdienst, een nationaal leger, rechtvaardige verdeling der belastingen, een nationale bank, nieuwe wetten, vrijlating van politieke gevangenen, enz. In massa's stromen de biljetten uit de Oostenrijkse staatsdrukkerij en overal weer klinkt de kreet„Op, Hongaar De revo lutie overspoelde het Hongaarse land. De vrijheidsstrijd duurt maanden en maan den. De Hongaren strijden hardnekkig tegen de dwingelandij der Habsburgers. Als de Oostenrijkers het niet meer tegen hen kun nen bolwerken roepen ze de hulp in van de Russen. Nu weten de Hongaren da t hun strijd tevergeefs is geweest. Maar moedig strijden ze door, tot de laatste druppel bloed Op 31 juli 1849 woedt de slag bij Schass- burg in Zevenburgen. Vooraan leidt Petöfi zijn mannen naar het gevecht. Voor hun ogen verdwijnt hij in het oorlogsrumoer. Nooit meer zal m eniets van hem terug vinden. Zijn verdwijnen in 1849 betekende het einde van de Hongaarse vrijheidsstijd, het einde van een illusie. De geschiedenis van deze vrijheidsheld, gezien in het licht der gebeurtenissen van de laatste tijd, is frappant en benauwend. Want Petöfi heeft ook de revolutie van oktober 1.1. ingeluid. Ook toen scheen het of de op standelingen het zouden halen. Maar ook in 1956 werd de hulp van de Russen ingeroe pen, waardoor de dageraad van een nieuwe dag voor de Hongaren werd verschoven. Zal er op 15 maart a.s. opnieuw bloed gaan vloeien Het Hongaarse volk heeft wél verloren, maar is niet verslagen Ben van Brabant. TAXATIE VAN GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN. Regelende voorschriften ontworpen door de Bovag. Naar aanleiding van enkele voorbarige berichten in de pers deelt de Commissie voor Automobielbelangen Bovag, RAI, Ford en General Motors het volgende mede Het gebrek aan uniformiteit bij de vast stelling van de waarde, welke wordt ver goed voor een gebruikte auto wanneer deze wagen bij aankoop van een nieuwe in- geruid wordt heeft geleid tot misstanden. Babyderm-zeep 2. de kosten aan de taxatie verbonden, zijn voor rekening van de eigenaar van de tetaxeren automobiel, doch worden door de leverancier van de nieuwe auto bij het tot stand komen van de transactie gerestitueerd 3. indien de koper van een nieuwe auto mobiel niet instemt met de door de ta xateur vastgestelde waarde voor zijn ge bruikte auto, kan hij binnen een week na de taxatie bezwaar indienen bij een speciaal daartoe in te stellen taxatie commissie over de samenstelling waarvan mede overleg wordt gepleegd met de gebruikersgroepen welke de gebruikte wagens opnieuw taxeert. De Bovag hoopt en verwacht dat door deze regeling de voorwaarden voor een ge zonde autohandel worden geschapen, waar door tevens de service aan het publiek kan worden verhoogd en de verkeersveiligheid mede wordt bevorderd. Velen zullen zich velours alleen voorstel len in donkere, sombere tinten en zijn daar om wat huiverig om dit materiaal in een modern interieur toe te passen. Zij hebben het echter mis. Het gemoderniseerde velours met stralende kleuren heeft de weg naar de moderne woning hervonden. Vak mensen hebben de kleuren aangepast aan de behoefte aan lichte en zonnige interieurs en tevens hebben zij de kwalitiet in overeen stemming gebracht met hedendaagse eisen. Het resultaat van hun werk zal een ieder bevredigen. In alle kleuren. De verschillende kleuren zijn licht-iecht. Geel velours brengt als het ware de zon in de kamer, blauw is een rust gevende kleur. Dan zijn er nog vele variaties in rose, groen, oranje, grijs, enz. Het voordeel van velours is dat het har monieert met glas en staal, met blank of donker hout, in grote en in kleine kamers. In kleine 'kamers toegepast, doen effen pas telkleuren het vertrek groter lijken, zullen zij het iets rustigs en voornaams geven. Zo oud als de Chinese muur. Velours heeft een eerbiedwaardige ge schiedenis. De Chinezen kenden al eeuwen voor het begin der Christelijke jaartelling een techniek om velours te weven. Deze Chinese techniek werd door de soldaten van Alexander de Grote naar Perzië gebracht, waar niet lang daarna de Romeinse legers verschenen om deze Chinese weefkunst o,ver te brengen naar hun rijk in Europa. Steden als Venetië, Florence, Genua en Milaan heb. ben aan de techniek van het velours weven een gedeelte van hun faam te danken gehad. Het bekende „Velours d'Utrecht" dankt Nederland eigenlijk aan Lodewijk XV, die ,in 1685 het „Edict van Nantes" herriep, waardoor vele Hugenoten, waaronder Da niël Havart .uitweken naar Nederland. Da niel Havart, die in Utrecht een veloursfa- briek vestigde, verving de kostbare zijde door het minder kostbare geitenhaar en de „Velours d'Utrecht" dat, technici onder de lezers, een verticale pool van mohair heeft -was geboren. Reeds in de middeleeuwen pasten vakbe kwame ambachtslieden vele weeftechnieken toe, maar voor de verdere ontwikkeling was het wachten op de goede machines. En dit wachten werd in 1850 beloond toen de fa brikant Jacinto y Cortès het „automatisch wevende dubbel pluche getouw" lanceerde. Toen was er voor het velours geen houden meer aan en begon het zijn zegetocht, soms tijdelijk onderbroken door een adempauze, zich dan weer snel aanpassend aan verander de omstandigheden. Overweeg het eens. Wilt U de gordijnen of stoffering tegen het voorjaar vernieuwen Kijkt U dan ook eens naar de moderne velours. Laat U de collectie van de Nederlandse industrie eens tonen, misschien is er ook iets bij voor Uw interieur. VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" De auto is hier verkeerd geparkeerd, want het is verboden een voertuig stil te laten staan op minder dan 10 meter afstand van een hoek. Dit houdt dus in, dat het ook niet geoorloofd is tegenover een hoek. Het is in bet belang van Uw porte. monnaie en de veiligheid van het verkeer geraden U niet aan deze verplichting te onttrekken. Ook mag een auto niet stilstaan binnen een afstand van 12 meter van een bord dat een autobushalte aangeeft. Het verbod geldt eveneens weer tegen over dat bord. UIT ONZE OMGEVING AXEL Ideaal voor ieder T die brieven schrijft! i FIRMA Markt 12 AXEL. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tdl. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein* idvertentièn (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. EMIGRATIE NAAR AUSTRALIË. Andermaal had deze week een op de oplossing van het emigratieprobleem afgestemde lezing plaats over dit onderwerp, dat ditmaal Australië betrof. Deze in „De Stadsherberg" onder de auspiciën van het gewestelijke Arbeidsbureau georganiseerde bijeen komst stond onder leiding van de heer M. de Vos, direkteur van dit bureau te Terneuzen, die ter in leiding wees op de actieve emigratiepolitiek der re gering die in direkte zin niet wordt gevoerd, maar wel wordt bevorderd en gestimuleerd, hoofdzakelijk met het oog op de snelle en steeds voortgaande be volkingstoename van ons land. Daar emigreren echter iets heel anders is dan een verhuizing van Axel naar Terneuzen is een gedegen voorlichting wel terdege vereist. Zo zal de film te dezen opzichte een stuk aanschouwelijk onderwijs kunnen leveren, terwijl ook boeken en tijdschriften de belanghebbenden wegwijs kunnen helpen maken. Ten slotte kan men zijn schreden ook wenden naar het gewestelijk kantoor op het Terneuzense Arbeids bureau alwaar alle mogelijke inlichtingen te verkrijgen zijn. Dee gewestelijke ambtenaar, de heer C. van Reemst, verbonden aan het provinciale Arbeidsbureau te Mid delburg werd daarmede door spr. ingeleid om naar aanleiding van zijn het vorig jaar ondernomen dienst reis naar Australië van zijn indrukken en ervaringen te doen blijken. Wij willen in vogelvlucht weergeven wat door deze terzake kundige werd medegedeeld, nadat als intro ductie een fraaie smalfilm met schitterende natuur opnamen over dit werelddeel, dat een Engels domi nion is, was vertoond. Land en klimaat. Dit kleinste werelddeel is tevens het grootste eiland ter wereld en 220 maal zo groot als Nederland. Met 7,7 millioen vierkante km. oppervlakte is het een land met naar Nederlandse begrippen onvoorstelbare af standen. Vroeger deed men over de reis er heen 8 maanden, tegenwoordig per schip vier weken, terwijl het per vliegtuig binnen vier tot vijf dagen bereikbaar is. De bevolking bedraagt ruim 9,2 millioan zielen. Voor twee-derde deel van de oppervlakte ligt de bodem op een hoogte van plm. 200 meter boven de zeespiegel. De bergstreken in het Oosten, midden en Westen beschikken over toppen van 1000 tot 2000 m. hoogte. De allerhoogste top bedraagt plm. 2300 m. Het klimaat levert een tegenstelling op met het onze, als het hier winter is, is het ginds zomer. De regenval is er beduidend minder dan bij ons, n.l. 30 cm per jaar tegen 70 cm bij ons. Het is een land met veel zon, n.l. gemiddeld 8 uur per dag. In Melbourne in het uiterste zuiden is er nog altijd één uur meer zonneschijn dan hier. Het milde klimaat maakt o.a. het stallen van vee overbodig, één-derde van het land ligt in de tropische, twee-derde in de gematigde zone. Na uitgeweid te hebben over de zoutsteppen en zoutmeren kwam spreker tot de Flora en Fauna. Daarbij nam hij een aanloop door iets over de ge schiedenis van dit laatst ontdekte werelddeel te ver tellen. De oorspronkelijke ontdekkers waren Hollan ders, waarvan een groot aantal namen nog heden ten dage getuigen, o.a. Tasmanië (ontdekt door Abc! Tasman). Deze heeft in 1642 het vasteland omzeild dat toen Nieuw-Holand werd gedoopt en daarna zelfs reeds Nieuw-Zeeland bereikt. De Engelse ontdekkings reiziger Sydney heeft het land in 1770 voor Engeland ingepalmd door er aanvankelijk een strafkolonie van te maken, nadat James Cook de Oostkust had verkend. Veeteelt heeft zich eerst ontwikkeld na de aankomst der eerste gedeporteerden na 1788. Eerst toen men de grote geschiktheid van het land voor de veeteelt leerde kennen, kwam er langzamerhand toevoer van de be.,te rassen uit Engeland, Spanje en Duisland;. Er zijn geen verscheurende dieren dan de voor de schapen gevaarlijke dingo. De schapenteelt bedraagt een 127 millioen stuks, paarden circa 823.000, runderen circa anderhalf mil lioen, waarvan de helft bestemd is voor slachtvee. De film bracht ons later in kennis met enige speci fiek Australische diersoorten, gevogelte en vissen, als mede met de Flora die het rijkst en weligst tiert in het Oosten met haar gemiddelde regenval van 200 cm. De Zuid-Australische Eucalyptus en als bijzondere soorten de Acacia's, koortsbomen en Mimosa zijn de merkwaardigste. De Eucalyptus-bomen bereiken een hoogte van 150 meter. Wij kunnen echter slechts een greep doen uit het rijke beeld dat het Zuidwesten op botanisch gebied te zien geeft. Verdere bijzonderheden over landbouw en industrie. Sedert 1 januari 1901 heeft Australië de status van een Brits Dominion (Commonwealth) en sinds 1931 volledig zelfbestuur gekregen. Van de oorspronkelijke in 1788 daar verblijvende 300.000 volbloed inboor lingen zijn er thans nog 47.000 over en circa 27.000 halfbloed inboorlingen. Een derde hiervan ,^eidt als behorende tot de meest primitieve, vfplfcetên48er aarde een volslagen nomadenbestaan. Dl[iln9p!9 isH bnsjiul;

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1