AXELSE COURANT wmêmmmm r a C. Willemsen, Noordstr. 39, Axel J Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 13 FEBRUARI 1957 71e Jaargang No. 38 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDEkE WOENSDAG EN ZATERDAG ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT, OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE UIT ONZE OMGEVING AXEL t passend en verrassend elegant HE REN Bent U besloten een nieuw Kostuum te kopen Neem dan een kijkje bij de Firma DE IJ in AXEL Wij brengen een collectie HERENKLEDING, zoals U niet zult verwachten. Modern, goed en prima snit! Ook in 3-delige Kostuums zijn wij ruim gesorteerd. En bij een nieuw Kostuum hoort een nieuw Overhemd. Koop dan een NO - IRON HEMD. Het gemak voor de vrouw, want deze hemden behoeven niet gestreken te worden. In kleuren w'it en grijs, prijs 17,90. Zonder enige verplichting komen wij op aanvraag met zicht- zendingen aan huis. De zaak met grote sortering en goede service. AXEL Tel. 773 SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen 11,75 Buitenland i 2,00 Drukker -Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, T3l. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie, löj» «onden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*. ïdvertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. ECLAM OUDERAVOND O. L. - SCHOOL. In de Prinses Marijkeschool vond Vrijdagavond de eerste jaarlijkse ouderavond plaats. De ruime hand werkzaal dezer ultra-moderne school was geheel ge vuld toen de voorzitter, de heer W. S. A. Dieleman zijn openingswoord sprak en zich in het bijzonder richtte tot loco-burgemeester P. J. van Bendegem en wnd. secretaris M. Oggel, die het gemeentebestuur vertegenwoordigden. Na de uitgebreide notulen en jaarverslagen van de secretaris .waarin het gebeurde uit het afgelopen jaar uitvoerig de revue passeerde, gaf de peningmeesteresse mevr. Swets-Gilijamse een overzicht van de financiën. Aan ontvangsten was geboekt 780,44, aan uitgaven 1068,90. Met het kassaldo van 1955 (ad ƒ506,16) resteerde ultimo 1956 een bedrag van ƒ217,70. De aftredende bestuursleden de heren W. S. A. Dieleman en R. H. de Ridder werden bij acclamatie herkozen. Hierna gaf het hoofd der school de heer J. Blok, een uiteenzetting van de gevolgde methoden bij de waarderingsbepaling in cijfers welke nodig zijn voor de samenstelling der rapporten. Met grote aandacht werd deze uiteenzetting gevolgd. Gedurende de pauze waren de ouders in de ge legenheid zich op de hoogte te stellen van de vorde ringen van hun kinderen, waarbij de klasse-onder wijzers persoonlijk inlichtingen en adviezen verstrek ten. Na de pauze volgde de vertoning van de film welke werd gemaakt bij de schoolwisseling in het voorbije jaar. Hieruit bleek nog eens duidelijk dat de „oude" school in de Kerkdreef wel heel erg dringend noest worden vervangen dor een beter aan de eisen des tijds voldoend gebouw. De school, die nu in plan- West is verrezen en reeds verscheidene maanden in gebruik is, is één der modernste scholen van het ge hele land en voldoet aan de hoogste te stellen eisen. Na de film werden de toespraken ,die bij de in gebruikname van de nieuwe school waren gehouden cn die toen op de band waren opgenomen, herhaald. Na de rondvraag sloot voorzitter Dieleman de vlot verlopen vergadering. JAARFESTIJN DER ZEEUWSE LANDBOUW- JONGEREN, AFDELING AXEL. Voor de vijfde keer in successie beleefden wij Vrij dagavond in „Het Centrum" een drukbezochte Platte landsavond op dewelke de landbouw-jongeren uit gans het land van Axel en zelfs van daarbuiten weer op echt ongedwongen wijze uiting gaven van hun onderlinge saamhorigheid en solidariteit. Die immers om met hun praeses M. Murre te spreken ge ïnspireerd is door de gemeenschappelijke liefde en eerbied voor God, Koningin en Vaderland. Op de hartelijkste wijze begroette hij de aanwezigen in de tot berstens toe gevulde benedenzaal, waaronder zich o.m. bevonden bestuurders der Z.L.M.-moeder-orga- nisatie's, belangstellende leden van zuster-afdelingen enverdere genodigden. Ook wees de heer Murre op de betekenis van deze avonden, die steeds een mani festatie zijn van de levende drang naar culturele ver heffing en het vergaren van kennis en algemene ont- wikeling. Onmiddellijk werd hier na het openingswoord van de voorzitter een proeve van afgelegd, door een in Axelse dracht getooid dames-kwartet, dat als onderdeel van wat de boerenjeugd presteert op on dubbelzinnige wijze de deugden en verlangens tot uiting bracht. Toen vier heren eveneens in de lande lijke hoerendracht gecostumeerd dit kwartet verdubbel den, lieten zij samen een éénheid van hart en gevoel ,,die op 's herten grond leijt" blijken, die dit tableau tot een succes maakten. Ook de maker of maakster van dit geestesproduct komt lof toe. Het L.J.G.-orkest der afdeling Hoek viel direct met een pittige mars in ter inleiding van het gebruikelijke concert dat onder leiding van de heer A. van Dix- hoorn stond. Deze verzorgde in conférence-stijl de verbindende tekst tussen de als voor deze avond ge schreven nummertjes, die af en toe door de zaal mee gezongen werden en oogstte een onverdeeld succes. Dit kon ook gezegd worden van de volksdansgroep van eveneens uit de kern der Z.P.M.-gemeenschap bestaande dames, die lenigheid en rhytmisch gevoel aan charme wisten te paren en die voor de pauze hun optreden met een krijgshaftfige ,,zwaarden"-dans be sloten. Ter afwisseling droegen de heren Dieleman en D. de Visser op verdienstelijke wijze poëzie en '/TM - 1 r.j.r vjc In alle soorten en maten verkrijgbaar bi) VERPLICHTE VOORJAARSSTIERENKEURING. Vanwege de Provinciale Commissie voor de Be vordering van Rijkswege van de Veefokkerij in Zee land zijn de data vastgesteld van de verplichte voor- jaarsstierenkeuringen 1957 welke voor de plaatsen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen zijn als volgt Maandag 4 MaartPhilippine, Sas van Gent, West- dorpe, Overslag, Hoek en Terneuzen. Dinsdag 5 Maart) Zaamslag, Stoppeldijk, Hengst dijk, Ossenisse, Axel, Zuiddorpe en Koewacht. Woensdag 6 Maart) Kloosterzande, Lamswaarde, Graauw, Clinge, Nieuw-Namen, St. Jansteen en Hulst. HALVE EEUWFEEST CHR. FANFARE „HOSANNA". Op passende wijze wil de Chr. fanfare „Hosanna cp Donderdag 14 Maart (Biddag) a.s. haar halve eeuwfeest herdenken in „Het Centrum". Behalve het optreden van „Hosanna" met een pas send muzikaal programma zal de hoofdschotel, die op deze avond zal worden voorgezet worden gevormd door een pittig en allerleukst familiegebeuren in de vorm van een blijsepel van de schrijfster Rosita Peeters ender de titel „Grote Kinderen", een stuk als voor een dergelijke vergadering, die een feestelijk cachet zal dragen, geschreven. Het is de toneelgroep „Bakker die dit stuk als naar gewoonte zal verzorgen. Voorts zal een grote verloting worden: georgani seerd o.a. met fraaie hoofdprijzen, zoals een heren- of damesrijwiel, fototoestel, vulpen, enz. Andere attractieve plannen zijn voorts nog in over weging, waaronder een ijzondere feestavond op de eigenlijke oprichtingsdatum in November, zodat de Chr, fanfare „Hosanna" nogal enige pijlen op haar boog heeft. proza voor. In de pauze werden op ruime schaal door de dames leden van de Z.P.M. zowel als door de L.J.G.-ers loten en smakelijke welbereide oliebollen verkocht, een en ander tot dekking van de grote aan deze avond verbonden kosten. Na de pauze volgde het optreden van het te goeder naam en faam bekende Reizend Zeeuwsch-Vlaams Toneel-ensemble onder de bekwame regie van drs. Louis Lockefeer uit het naburige Hulst. De heer Lockefeer is hier geen onbekende. Eerder om zo te zeggen kind in huis geworden, sedret hij na de bevrijding ons ook hier ter plaatse kennis liet maken met verschillende door hem geschreven stukken, die veel bijval en een goede pers genoten. Zo viel het niet te verwonderen, nu het in de ge lederen der L.J.G. en Z.P.M. bleek te schorten aan de vereiste krachten, dat men besloot de oude con- nectie's met dit Hulsterse ensemble, dat nog pas ir het provinciale „Landjuweel" de hoogste onderschei ding van de jury kreeg toegewezen, weer op te vatten. Wij menen in de geest van de aanwezige honderd tallen te mogen spreken door te verklaren dat de L.J.G. een goede keus heeft gedaan met 'it stuk en dit geroutineerde dilettanten-ensemble. Het door drs. Lockefeer in zijn geestesschepping „Houtworm" „Houtworm" Verwerkte gegeven, zou men met weinig fantasie voorstelbaar achten te heb ben plaats gegrepen in de contreien van het land van „Kriekeputte". Doortinteld van de onvervalste en on gedwongen Vlaamse humor, die ons herinneren doet aan het werk van een Felix Timmermans, zoals hij op zijn best dat openbaart in zijn „Pallieter" of andere zijner ware en natuur-echte literaire scheppingen, bracht dit stuk ons al meteen in de juiste stemming en sfeer. Midden in het clair-obscure element van vreugde, arbeid en geluk in een plastisch-sappig dia lect vertolkt, dat ook ons, als loten van de Vlaamse stam van zo nabij vertrouwd is, viel het niet te ver wonderen dat er direct een innig contact was met het gehoor in de zaal. De geschiedenis greep ook niet zo diep Het was een lustig en kluchtig gegeven, dat zich afspeelde in de taveerne ,,De Vier Eemers" (Heemskinderen). Eigenlijk zou men het een satyre kunnen noemen op de menselijke ondeugden van hebzucht, kwaadsprekerij en diepgeworteld wantrouwen. Een jonge schrijver belandt op een hoogzomerse dag in het om zijn Romeinse vondsten bij opgra vingen bekende dorp. Hij is als het ware de radeloos heid ten prooi, omdat hij een weddenschap heeft af gesloten, dat hij in een spanne tijds van drie weken naar een gegeven uit „De Vrek" van Molière een blijspel zal schrijven. Het lot is hem gunstig Alle omstandigheden dra gen tot het welslagen bij. Door een uit de ruïne s van eHrculanum of Pompeji opgegraven pot, waarin een twintigtal nagemaakte gouden munten met de beel denaar van keizer Nero er op in een door hout worm sterk aangetaste oude schoorsteen arglistig te verstoppen, wordt een; historische vondst van grote betekenis gefingeerd. Het geval werkt als een ontploffing. Een ware sen satie in de pers met dikke koppen op de voorpagina zijn het gevolg en in enkele dagen tijds is het onbe tekenende dorp tot een trekpleister voor het toerisme uitgeweid. Tal van verwikkelingen onstaan en het is dë levensechte en onverbeterlijke Honoré Verkort, de handelaar in ongeregelde goederen, die met zijn tegen voeter Karei van Damme in het smeuigste Vlaams de zaal bij wijlen deed gieren van de ongesausde geest en humor. Maar door de vondst in de schoor steen deelt Honoré Verkort niet weinig in de roem. Het komt zover dat hij zelfs voor de televisie moet optreden en Frank de Lankere, die alles geënsce neerd heeft, is in de wolken. Hij is het, die de hoogste lauweren zal oogsten en zijn weddenschap ook zal winnen. „Amor" heeft er intussen ook zijde bij ge sponnen. De kleine Cupido heeft rond de grote in- trige's een drietal kleine pijlen op zijn boog genomen, die alle doel troffen, zodat het ganse geval, spijts de vrekkige hoofdfiguur, die niet weet waar hij met zijn pot goudstukken blijven moet en waarmede hij als een kat met haar jongen rondloopt,, aan het slot wat naar de achtergrond gedrongen werd. Want tegen een drie voudig „happy end" moet hij het ten slotte afleggen en zoveel geluk om hen heen vindt hij ten slotte heel wat beter dan al het goud wat er in de wereld is Aan het eind werden drs. Lockefeer en zijn bril jante groep bij open doek gehuldigd en kregen de dames bloemen. Niet onbewogen door het onverdeelde succes dankte de auteur-regisseur bij het einde inzonderheid de L.J.G. voor haar initiatief en het auditorium voor de be toonde aandacht. EXAMENS LOONSPUITEN IN DE LANDBOUW. Ter verkrijging van het diploma vakbekwaamheid loonspuiten in de landbouw zullen dit voorjaar op diverse plaatsen in den lande examens worden afge nomen. Te Axel is dit examen vastgesteld op Dinsdag 5 Maart a.s. GEVONDEN VOORWERPEN. Een blauw wollen baby-sokje, Rijkspolitiekazerne een zilveren kettinkje met hanger, Evertsenstraat 9 een bruin geel wollen handschoen, De Ruijterstraat 7 een gouden oorbelletje, ,,Nova Noordstraat een groen kinderceintuur, Prins Mauritsstraat 12 een bruine dameshoed, Emmastraat 30 een kenteken plaat (NB 59-13), Rijkspolitiekazerne-, een platte sleutel, Bemhardstraat 20 een kinderportemonnaie met inhoud, Gemeentehuis een witte wollen sjaal, Rijkspolitiekazerne een witte wollen sjaal, Wal raven, De Ruijterstraateen handfietspomp, Nieuwen- dijk 74een groen kinderwantje, Julianastraat 17 een groen kinderwantje, Bylocquestraat 3 een rechts grijs kinderwantje, Emmastraat 68 een paar gummi regenpijpen, Oudeweg 25aeen bruin kinderwantje met groene streep, Prins Hendrikstraat 7 een wol len handschoen, Wilhelminastraat 67 een nieuwe handveger, Rijkspolitiekazerne een grijs leren dames handschoen, Rijkspolitiekazerne een bruin kinder wantje, Nieuwstraat 18 een groene portemonnaie, Walstraat 80 een hond, Buthdijk 31 een rood kinderjasje, Nieuwendijk 28 een doek met enig ge reedschap, Kanaalkade 56b een bijbeltje, Prins Mau ritsstraat 31 een rode damesportemonnaie met in- houd, Margrietstraat 5 een blauwe ceintuur, Joost de Moorstraat 9 een rood kerkboek, Joost de Moor straat 4 een nagelgarnituur in rood etui, Bylocque straat 71. 3e klasse D K.N.V.B. De ontmoetingen tussen R.C.S. en Zeelandia zijn in deze afdeling als vanouds onberekenbare wedstrij den, waarin de plaatselijke rivaliteit dikwerf het laat ste woord spreekt en reeds meermalen de doorslag gaf. Dat dit ook nu zo zou zijn voorvoelden wij reeds. Immers R.C.S. is kanshebber voor de titel, terwijl Zee landia behoort tot de ploegen die nog verre van veilig staan in deze afdeling. Toch is de ontmoeting als zodanig niet tegenge vallen en vooral Zeelandia heeft kranig partij ge leverd. Het was een fraaie en afwisselende strijd, waarvan de stand aan de rust nog was als bij het begin, maar de Nadorst-bewoners niet de mindere waren. In de tweede helft zetten de groenzwarten er een moorddadig tempo in, zodat keeper Beun al spoedig vergeefs greep naar een boogballetje van rechtsbinnen de Kam (1—0). De thuisclub verprutste daarop tal van kansen. In de laatste minuut van dit duel wist v. d. Driess te scoren uit een voorzet van Hendrikse, waarmee de stand vereffend was, hetgeen in feite een enigszins geflatteerd beeld gaf. Zo behield Terneuzen nog net de leiding in deze afdeling, daar het Sasse veld werd afgekeurd. Te Vlissingen bleef Zeeland Sport heer en meester in een overigens weinig betekenende strijd. Voor de rust hielp de Steense linksback de gastheren aan de leiding. Na de thee werd het een troosteloos schouwspel. Eén der Steense spelers toonde zich ge belgd over het feit dat Zeeland Sport de buitenspel- val zo wijd mogelijk openzette, waarvoor hij naar de kleedkamer werd verwezen. Toen was het hek van de dam en werd het een onverkwikkelijk duel. Klop- meyer en Huibregtse voerden samen de score op tot 40 en daarmede hebben de Vlissingers zich een behhoorlijk eind van de hekkensluitersplaats gedis- tancieerd. Biervliet beantwoordde in het thuis geleverde duel niet aan de verwachtingen en wist ondanks een aanvankelijk overwicht niet spoedig tot doelpunten te komen. Ook Odio zat het echter niet mee en deze ploeg bekogelde voo rde rust de bovenlat. Juist voor de thee wist Biervliet op eclatante wijze uit een cor ner de leiding te nemen 10). In de tweede helft werd de strijd tamelijk hard en dit deed de aantrek kelijkheid teloor gaan. Na een kwartier wist Odio uit een opgelegde kans gelijk te maken (1 1). De strijd bleef nadien onbeslist en ongewijzigd en zo hadden de Biervlietenaars juist voldoende van de buit binnen gehaald om zich in de bovenste helft der ranglijst te plaatsen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1