AXELSE COURANT Het gonst in en rond de nieuwe Bijenkorf. Het goudschip ,De Lutine'. Koü J. C.VINK Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957 71e Jaargang No.35 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDEkE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-UitgMfiter: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Til. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Nog heerst eT chaos rond de nieuwbouw van „De Bijenkorf". Het trottoir en de overige bestrating bieden een rommelige aanblik. Hier en daar staan nog mechanis men opgesteld, die bij het optrekken van dit moderne warenhuis nodig waren grote delen van het trottoir hebben meer weg van een bouwput, dan van een promenade, waarlangs straks het publiek voorbij de etalages zal flaneren. De reusachtige metalen sculptuur, ontworpen door de beeldhouwer Naum Gabo zo belangrijk in verband met het visuele reliëf van de Coolsingel-bebouwing aan deze zijde is nog niet opgericht. Men ontwaart nog slechts de kuil, waar gewerkt wordt aan de fundamenten van de kolos. En voor wie daarbinnen niet schrijfelijke chaos te heersen. thuis" is, schijnt ook i n het gebouw nog een onbc- Opening op 19 Maart. Toch zal het enorme bouwwerk op Maan. dag 4 Maart a.s. reeds worden opgeleverd en veertien dagen later op 19 Maart, vindt de officiële opening plaats.I nde veertien dagen na de oplevering kan dan met man en macht worden aangepakt om de laatste hand te leggen aan de inrichting en aankleding, doch vooral ook om het personeel te l'eren werken dn deze nieuwe omgeving. Voor het zover is komt er echter nog heel wat kijken Strategische bezetting van de korf. Een van de vele moeilijkheden is, dat het oude gebouw tot op enkele dagen vóór de grote feestdag in vol bedrijf moet blijven. Maar de tijd dringt. Daarom is men enige weken geleden al begonnen met een gelei delijke verhuizing van allerlei materiaal en paperassen. Op vreedzame wijze en volgens weloverwogen plannen is nu dus de „be zetting" van de nieuwe korf in volle gang, want van talrijke andere „landing beaches" stromen gelijktijdig materialen en inrichtings stukken het nieuwe gebouw binnen. Zo komt het verkoopmeubilair in nauwkeurig gesor teerde soorten en porties uit het voormalige Paviljoen van Van Leer, dat eens deel uit maakte van de E 55 en door de Bijenkorf werd aangekocht voor de ontvangst, con trole, montage en opslag. Bet «at U «Ut- Uur vets vel voorbereid ill er iets „verkeerd valt" Zore voor Renniesl Met Digestif Rennies bij de hand geeft zelfs de hevigste zuurbrand U geen zorgen meer. Die blussen Rennies van de ene minuut op de andere, 'n Wonder, die Rennies En zo eenvoudig om in te nemen gewoon op de tong laten smelten, zonder water of wat ook. 't Tabletje opgelost zuurbrand geblust. Ing. Med. Die vreedzame invasie brengt ogenschijn lijk een geweldige chaos teWeeg, doch is in werkelijkheid stap voor stap berekend. De grondslag voor deze strategie is h'et z.g. toe leveringsprincipe. Geen stuk komt het ge bouw binnen zonder dat het zijn bestemde plaats heeft. Hiervoor was vanzelfsprekend een uitgebreide planning nodig. Want om alles nog ingewikkelder te maken, 'komen ook reeds grotfe hoeveelheden koopmans goederen in het gebouw aan. De afdeling goederen-ontvangst en controle is echter op haar post om deze zendingen t'e controleren op kwaliteit en beschadigingen en van prijs- merkjes te voorzien. Daarna vinden zij langs een afgebakende weg hun plaats in de gloed nieuwe magazijnen. Internationale samenwerking bij de inrichting. Intussen vorderen de aankleding en de inrichting van het huis gestaag. Zo werd op de eerste etage een enorm tapijt gelegd, dat vrijwel het gehele vloekoppervlak bedekt een puur Nederlands kwaliteitsproduct. Het leggen daarvan bleek evenwel een karwei te zijn, dat de capaciteit van elke Nederlandse firma op dat gebid te boven ging, zulks in hoofdzaak door personeelsgebrek. Een Bel gisch bedrijf heeft intussen getoond het wel aan te kunnen. In een verbazend hoog tempo pakte men dit werk op vakkundige wijze aan onverstoorbaar voor al het gaan en komen van arbeiders op deze etage. Een nog zwaarder karwei had de bekende Hollandse firma, die onder dezelfde moei. lijke omstandigheden een belangrijke pres tatie leverde door de plaatsing van de door haar geproduceerde roltrappen en liften. Men is daarmee nu bijna gereed. Vanzelfsprekend is het overgrote deel der bekwame en nijvere werkers ,die hier bezig zijn met de afbouw. de inrichting en de aankleding, van Neder landse nationaliteit. Voor verschillende taken moest evenwel een beroep gedaan worden op buitenlandse specialisten. Gonsde het tot voor kort op de eerste etage nog van het sappige Vlaams en het radde Frans deg Belgische stoffeerders, in de Lunchroom en rond het Expresse-buffet is het al Engels wat men hoort. Hier zijn de Engelse deskundigen bezig met de installatie van de ingewikkelde moderne apparatuur, die zij voor deze afdelingen hebben geleverd. Het heeft heel wat voeten in de aarde voor zij op een gerede taak kunnen terugzien. Soortgelijke, technische problemen dus, leverde ook de inrichting van de kapsalon op. Daarvoor is immers eveneens groot vak manschap vereist bij de plaatsing van de diverse apparaten,wasbakken, afvoerleidin- gen enz. Zo eist elke afdeling geheel ge specialiseerde voorzieningen. Knekelhuis en museum. De etalagedienst staat iets heel merkwaar digs te wachten. Bij een speurtocht door het gebouw vonden we in de kelder een maga zijn, dat 'een haast griezelige parade bevatte van verstijfde „naakte" wezens, bergen ge heel kale hoofden en ledematen bij nader inzien een opslagplaats van etalagepoppen. Het geheel doet echt luguber aan en heeft veeel weg van een spookachtig knekelhuis. Een tenminste even merkwaardig ver. schijnsel in dit overigens zo ultra-moderne gebouw, treft men aan in de telefooncentrale. De nieuwe telefoon-installatie is n.l. nog niet gereed. Tijdens de afbouw zal men zich moe ten behelpen met een klein apparaat, dat geen gek figuur zou slaan in een museum van electro-technische producten. Het won der van vernuft dateert n.l. van 1920 Al met al krijgt het interieur van het waren huis ook inwendig steeds meer het karakter van een bijenkorfhet gonst er tenminste elke dag weer meer van de drukte. De indeling van het gebouw. De indeling van het gebouw is uiteraard geheel afgestemd op de ervaringen, die men op dit gebied heeft opgedaan in het eigen bedrijf en in belangrijke buitenlandse huizen. Globaal bezien wordt het zo, dat de kelder de afdelingen levensmiddelen en huishou delijke artikelen gaat herbergen. Op de be gane grond zal men grotendeels dezelfde af delingen terugvinden, die ter plaatse ook in het oude gebouw waren gevestigd, hier zul len echter o.m. ook de afdelingen boeken en schrijfwaren worden gevestigd. Op de eerste etage zijn de confectie-afdelingen gevestigd, maar hier komt ook de kapsalon. Met deze laatste inrichting herstelt „De Bijenkorf" Rotterdam zijn unieke positie als enig waren huis in ons land, waar men het haar kan laten verzorgen en andere schoonheidsbe handelingen ondergaan. Zoals men weet was in het onbeschadigde vooroorlogse gebouw ook een kapsalon gevestigd. De tweede etage herbergt de afdelingen woninginrichting en lunchroom. Daarboven is een tussen-etage goeddeels geheel in ge bruik voor het omvangrijke air-conditioning systeem. De dienstafdelingen (kantoren en recreatieruimten etc.) zijn op de vierde etage gevestigd. Toch daglicht Men heeft wel eens opgemerkt, dat door het beginsel der „gesloten gevels", zoals dat bij de bouw van dit warenhuis werd toege past, alle daglicht wordt buitengesloten. Dat nu is beslist niet waar. Visueel zijn de wan den wel gesloten, doch de klanten kunnen overal waar zij dat wensen de gekozen goe deren bij daglicht bekijken. De smalle ven. sters, die zo geconstrueerd zijn dat ze het gesloten 'karakter van de buitengevel niet aantasten, laten namelijk meer dan voldoen de daglicht binnenstromen om daarbij de waren te keuren. Over de toevoer van verse lucht behoeft men zich evenmin zorgen te maken. De hui dige stand van techniek en wetenschap heeft voorzieningen mogelijk gemaakt, die de toe- voer van frisse lucht op andere wijze waar borgt. „Gaatjes" in de vloer. Op het ogenblik wordt men nog gefrap peerd door de aanwezigheid van vele hon derden koperen potjes in de vloeren. Deze „gaatjes" zijn de aansluitingspunten voor de verlichting van vitrines en kassa's. Men heeft er zoveel van geplaatst, dat bij eventuele latere verandering van het inrichtingsplan altijd aansluitingspunten aanwezig zijn in de nabijheid van nJeuwe opstellingen. Bij de opening van het gebouw zullen deze aan sluitingspunten dan ook lang niet alle in gebruik zijn. De Cineac. Ook de in deze nieuwbouw betrokken Cineac nadert ras de voltooiing. Dit mo derne journaaltheater zal een directe ver binding hebben met het warenhuis. In dit stadium avn de bouw kan men zeer duidelijk de constructies van het zwevende plafond en van de gewelfde vloer waarnemen. De aller nieuwste principes op het gebied van bio- sccoopbouw zijn daarin verwerkt. Opmer kelijk zijn voorts de openingen, die een functie hebben in het luchtverversingssy steem van de zaal. Al naar behoefte kan daar warme of gekoelde lucht worden toe. gevoerd. Gabo's sculptuur. Het constructivistische monument, dat ont worpen werd door de Russisch-Amerikaanse kunstenaar Naum Gabo, zal zeer binnenkort de „voeten" op de aarde moeten hebben. Dat dit heel wat voeten i n de aarde zal hebben is wel duidelijk. De gigantische con structie meet liefst 26 meter en eist een enorm grondoppervlak, dat een geweldig ge wicht te dragen krijgt. Het werk aan de fundamenten vindt snel voortgang. Het wachten is dan op de constructiedelen, waar uit de sculptuur zal worden opgetrokken. Het transport van die omvangrijke stukken zal op zichzelf al een bezienswaardigheid wor den. Daar zal men straks zeker meer van horen. IN 1957 DUIKT BUSSUMSE INGENIEUR W. VAN WIENEN NAAR DE VERZONKEN SCHAT. PLANNEN NEMEN VASTERE VORMEN AAN. Waarschijnlijk in de maand Juni of Juli 1957 gaat de Bussumse ingenieur W. van Wienen beginnen met zijn poging de lading van het goudschip De Lutine te vinden en te ebrgen. En „ik haal het er uit" zo vertelt ons de heer Van Wienen, toen wij hem een bezoek brachten in zijn woonhuis aan de Wisentstraat, en hem vroegen wat zijn eigen verwachtingen waren omtrent deze pogingen. En in deze verwachtingen staat de heer Van Wienen niet alleen. Met hem zijn er verschillende andere inge nieurs, die het volste vertrouwen hebben in zijn pogingen om de lading van het in 1799 gezonken schip „De Lutine" te vinden en te bergen. Het idee om te gaan duiken naar „De Lutine" ris geheel en al afkomstig van de heer Van Wienen zelf, die zijn sporen op bergingsgebied reeds lang verdiend heeft. Dat dit een uitermate moeilijk karwei gaat woeden, mag ook voor de leek begrijpelijk geacht worden en op het moment, dat wij dit schrijven, is ingenieur Van Wienen reeds een half jaar bezig deze poging voor te be reiden. Uit de aard der zaak komt hier heel wat voor kijken .In de eerste plaats heeft de heer Van Wienen zich in verbinding ge steld met het Scheepvaartmuseum om ge gevens te verkrijgen over de zeekaarten en loodsberichten van die tijd, met het doel de koers te kunnen reconstrueren, die „De Lutine" voor de stranding genomen heeft. Aan de hand daarvan zou de plaats ge vonden kunnen worden, waar „De Lutine" met zijn kostbane last op de zandbank is ge stoten. De heer Van Wienen heeft zich in verbinding gesteld met het K.N.M.I. om de rapporten te verkrijgen over de zuridwester- storm, die in de nacht van 9 op 10 October 1799 heeft gewoed. „Goud slechts bijzaak". „Het goud is slechts bijzaak voor mij, slechts de berging interesseert mij," aldus verklaart ons ingenieur Van Wienen. Het is beslist niet de eerste poging, die wordt ondernomen om het goud van „De Lutin'e" te lichten, maar het is in ieder geval wel de laatste poging, zo vast is de heer Van Wie. nen er van overtuigd, dat zij zal slagen. De gehele berging gaat naar schatting ruim anderhalf millioen gulden kosten. De berging zal worden ^verricht door de N.V. Nederlandse Duik- en Bergingsmaatschappij waarvan de heer Van Wrienen directeur is in combinatie met anderen. In Juni of Juli zullen de eerste werkzaam heden beginnen. De werkzaamheden zullen bestaan uit het localiseren van d'e ruimte waar „De Lutrine"- vergaan is, het stroom gebied tussen Vlieland en Terschelling, met het doel wrakresten van „De Lutine" op te sporen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van de zogenaamde „onderwater-metaal detector", die als een zoeklicht tot op de harde zeebodem zal ronddraaien met een actieradius van 20 tot 25 meter, zodat bij een duik een oppervlakte van 40 vierkante meter kan worden bestreken. Zo zal het ge hele gebied systematisch worden afgezocht en de detector zal automatisch waarschuwen wanneer hij metaal in zijn zoeklicht treft. Met slibzand-duikinrichting. Bij de poging de lading te lrichten zal ge bruik worden gemaakt van 'een verplaats bare ronde caissondrijver, die een doorsnee lengte heeft van 35 meter, waarop een bok zal staan, die dient ter hantering van de slibzand-durikinrichting, het toestel, dat door ingenieur Van Wienen zelf is ontworpen speciaal voor het bergen van de Lutine- ladng en waarvan de praktijk reeds heeft bewezen, dat deze apparatuur ten zeerste voldoet. Deze slibzand-durikinrichting heeft een duikdiepte van circa 25 meter en een werkruimte van vier meter, waarin weder om de onderwater-metaal-detector is opge steld. en pijnweg- w r ii v en met DAHPO Naar schatting moet er momenteel nog voor meer dan 50 millioen gulden op de zee bodem nabij Terschelling liggen. Wanneer ingenieur Van Wienen er in slaagt het steeds weer toestromende drijfzand te bedwingen, staat voor 90% vast, dat de weg naar de Lutine-schatten gevonden is en de berging daarvan mag dan in dit gigantische werk als een kleinigheid beschouwd worden. Dan zal de Bussumse bergingsspecialist weer een „pronkstuk" aan zijn bergingsondernemingen hebben toegevoegd. VOORLICHTING VAN „VEILIG VERKEER" Wielrpders klagen vaak en niet ten onrechte dat zij zo dikwijls verblind worden door het licht van tegemoetkomende auto's. Maar veel fietsers schijnen zich er niet van bewust te zijn, dat hun licht ook vaak Verblinderd werkt voor automo bilisten. Maakt het elkaar met lastig, automobi listen en fietsers. Stelt beiden Uw lampen goed af en vergeet niet, automoblisten, dat U ook voor fietsers, die rijden op een langs de weg gelegen rijwielpad, moet dimmen ABONNEMENTSPRIJS: Losi« nummiri 6 etst Kwartaal-abonnement i Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatien 11,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, lop eonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein*. Idvertentlèn (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1