AXELSE COURANT Bruine en blauwe ogen. 1 i J. C. VINK 5 I 1 P 25 jaar Verbond voor Veilig Verkeer. Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 19 JANUARI 1957 71e Jaargang No. 31 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDEkE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tal. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. mmmmmmmmsmm mmmmmsm- mm: mm mm: mm mm -men mm. mm -mm mm mm mmm SPEL MET HET HUWELIJK IN AMERIKA UIT WINSTBEJAG. Wij zijn van Amerika, duidelijker gezegd, de U.S. of de Verenigde Staten van Noord- Ancrika gewoon, dat er alles enormer, ge weldiger, groter enz. is dan in het oude Europa. Het land der onbegrensde mogelijk heden, zoals het al lang heet. Alles „bigger than the biggest", groter dan het grootste, al heeft de V.S. in vele opzichten een machtige concurrent gekregen in de Sowjet-Unie. Er zijn daarnaast vele Nederlanders, men mag wel zeggen het gros, dat, om welke reden dan ook, sympathie en ontzag voor Amerika koestert, om zijn Marshall-hulp, zijn ontzag lijke rijkdommen, zijn gestrooi met millioenen neen met milliarden in de vorm van hulp aan het buitenland, waarvan het in de meeste gevallen geen cent terugkrijgt en waarvoor gemiddeld elke Amerikaan van zuigeling tot grijsaard pr jaar circa 600.— aan belasting moet dokken. Enfin, zo kunnen we doorgaan. Maar aan de andere kant zijn er vele dingen die ons minder prettig aandoen om het maar heel zachtjes te zeggen, die we niet begrijpen en waarvan wij zeggen hoe is het mogelijk Zijn die lui daar een beetje getroebeleerd, of houden zij er heel andere zedelijke op vattingen op na De voorbeelden liggen voor het grijpen. Er wordt b.v. een ongelooflijke „handel" gedreven in kinderen, veelal babies, die voor duizenden dollars omgezet worden, alles wet telijk toegestaan en waarvoor in de kranten grote reclame wordt gemaakt. Er moeten dus vele gezinnen zijn, waar men geen kinderen heeft en andere, waar men wel een kind wil, kan of moet missen om velerlei motief. Het kinderen-stelen, het „kidnapping" als bron van winst, om losgeld te krijgen of om een kind te kunnen verkopen, is er dan ook niets bijzonders. Dan de rasdiscriminatie, de verachting voor of ten minste de achterstelling van de neger bij de blanke, die nog altijd bij mil lioenen Amerikanen, ondanks al hun demo cratie overheerst. Het is nu al zo ongeveer 90 jaar geleden, dat de slavernij van de zwarte mens afgeschaft werd in de V.S., maar minstens de helft van de 160 millioen inwoners, vooral in de zuidelijke staten, be schouwt hem nog altijd als minderwaardig en handelt er naar. Er moet direct bij gezegd worden, dat millioenen Amerikanen fel ge kant zijn tegen deze rasdiscriminatie onder wie in de eerste plaats wel mevrouw Roose velt genoemd mag worden en dat dit rassen vooroordeel heus niet alleen in Amerika ge vonden wordt. We gaan daar nu niet verder op in, omdat wij hier een ander" chapiter naar voren wil len brengen, dat wij, Europeanen, moeilijk kunnen begrijpen. Dat is de massa-echtschei ding. Die worden daar aan de lopende band afgewerkt. Wij hier in Nederland klagen over het toenemend aantal echtscheidingen, dat vooral mogelijk gemaakt wordt door een van de vier wettelijk vastgestelde motieven daarvoor, het motief, dat men gewoon is „de grote leugen te noemen ,n.l. een verklaring van beide partijen in het geding, „dat in stuitende mate ontrouw bedreven is door een of beide huwelijkspartners al is er ook niets van waar. Wij gaan hier om begrijpelijke reden niet dieper op in. Veel erger. In Amerika is dat alles veel erger. Men kan er scheiden om elk akkefietje, mits er het nodige geld op tafel komt. Er zijn honderden misschien wel duizenden advocaten, die op dit gebied gespecialiseerd zijn en die er ver mogens aan verdienen. Maar dit alles zou onmogelijk zijn, als de wetgeving anders was en er niet zoveel rechters waren, die, wat wij zouden noemen, „op de krankzinnigste gronden" een huwelijk ontbonaen verklaren. Wij noemen eenrecent voorbeeld. Een me vrouw met blauwe ogen ergerde zich er aan dat ga fzij ten minste voor dat haar dierbare echtgenoot dikwijls een liedje thuis neuriede over vrouwen met bruine ogen. Hij had een secretaresse, die toevallig bruine ogen had en dus was de boot aan. Jaloers heid en verdenking bij de vrouw met de blauwe ogen. Een klacht, een eis tot echt scheiding. Goed, zei de rechter, uit is de zaak. En hij wees de echtscheiding toe. Een voorbeeld uit duizenden en vaak om nog veel belachelijker en onbenulliger rede* nen. Ieder, die kranten leest ert ook wel eens Amerikaanse kranten onder de ogen krijgt kan het weten. Maar wij willen hier wijzen op iets, dat nog veel erger is, n.l. het aan gaan en ontbonden laten verklaren van hu welijken met voorbedachte rade en alleen uit winstbejag, vanwege de hoge alimentatie- kosten, de verplichtingen, die de rechtbanken opleggen aan de man voor kosten van onder houd van zijn van hem gecheiden vrouw. Er zijn duizenden vrouwen in Amerika, die daarvan gewoonweg een zaak maken. Zij schrijven op alle mogelijke huwelijksadver tenties en bij de kennismaking en eventuele huwelijkssluiting interesseert het haar niet of de man jong of oud, knap of lelijk is, mits hij maar veel duiten heeft. Zo kwamen op een advertentie van een koopman, die opgaf welgesteld te zijn, niet minder dan bijna 7000 brieven van „liefheb sters" binnen, die allen bereid waren met die rijke koopman te trouwen, als hij maar veel geld had. Dat mag ons allemaal vreemd voor komen, maar voor Amerikaanse verhoudin gen is dat helemaal niet abnormaal te noe men. Want deze vrouwen, die er op uit zijn geld te verdienen op een gemakkelijke wijze en daarvoor niet schromen een schandelijk lichtvaardig spel te spelen met de heiligheid van het huwelijk, dat voor velen onzer mede burgers zelfs een sacrament is, weten voor uit, dat zij met medewerking van advocaten en rechters gemakkelijk weer van hun „ge kochte" man kunnen afkomen en dan natuur lijk met toewijzing van hun alimentatiekosten. Dit immorele spelletje, als wij het zo even mogen noemen, is alleen .mogelijk, in de eerste plaats omdat er zoveel mannen zijn, die voor hun geld graag een knappe vrouw willen kopen, of van vrouw w'illen verwis selen, maar in zeker niet mindere mate, om dat de rechtbanken deze schandalen in de hand werken, niet alleen door lichtvaardige ontbindingen van huwelijken, maar vooral door de mannen tot hoge onderhoudskosten voor de van hen gescheiden vrouwen te ver plichten. Wij zouden een onverdiende blaam wer pen op het grote Amerikaanse volk als wij deze ongehoorde toestanden als typerend voor de huwelijksverhoudingen aldaar zou den noemen. Maar vast staat toch wel, dat het geschetste 'kwaad buitensporige vormen 4 n I I I I s f Een der laatste foto's van H.K.H. Prinses Margriet die vandaag haar He jaardag viert. (Foto Meyboom) w» mm heeft aangenomen. Doch even vast staat, dat de grote meerderheid van het volk in gezonde echtelijke verhoudingen leeft en dat er een steeds sterker wordende stroming is om aan die uitwassen een einde te maken. JUBILEUM-ACTIE MET GRATIS VERKEERSPLAATJES VOOR DE JEUGD. Dit jaar bestaat het Verbond voor Veilig Verkeer 25 jaar. Het Verbond voor Veilig Verkeer, uitgegroeid tot een machtige orga nisatie met alom in den lande afdelingen en consuls, ziet hierin echter geen enkele aan leiding tot feestvreugde. De trieste cijfers van hen die dodelijk ver ongelukten op Neerlands wegen sporen al leen maar aan tot groter activiteit, gevoerd met alle mogelijke middelen het motto is frappez, frappez toujours Één van de eerste uitingen van deze ver hoogde activiteit in het jubileumjaar is een grote actie, die onder de jeugd zal worden gevoerd. Driehonderd per jaar. Er werden in 1956 ongeveer 300 jeugdige levens, afgesneden door verkeersongelukken. Denk niet, dat deze 300 kinderen door de schuld van volwassenen, die fouten maakten om het leven kwamen. Verre van dat. Het merendeel stak onvoorzichtig over, liep spe. lend de rijweg op, ging lachend de dood tegemoet. Er zijn ouders die menen, „dat het zo n vaart wel niet zal lopen met die ongelukken. Wabrom zou juist hun kind Laat deze mensen eens gaan praten met een vader of moeder, die hun zwaar ge wonde dochtertje of zoontje in een zieken auto hebbéfi moeten wegbrengen. Misschien hebben deze ouders ook zo ge redeneerd. Maar nu zij op wrede wijze ge confronteerd zijn met de realiteit van een voortdurende dreiging, zijn ze tot een ander inzicht gekomen. Zij zien in, dat er aan de verkeersopvoeding nooit teveel kan worden gedaan Wie de jeugd heeft Reeds vanaf het prille vegin van het Ver bond in 1932 heeft het kind bijzonder in het middelpunt van de ve'ilig-verkeers-propa- ganda gestaan. Jarenlang is er geijverd voor verkeersonderwijs op de scholen, elk jaar neemt het aantal deelnemers aan het jeugd- verkeersexamen toe, dik zijn de archief dossiers, die de bescheiden van op de jeugd gerichte campagnes bergen. Honderd verkeersplaatjes. Ter gelegenheid van zijn jubileum richt het Verbond voor Veilig Verkeer zich nu weer tot de kinderen. Het wordt hierbij ge steund door de N.V. Puddingfabriek Victrix te Alkmaar. Er zijn 100 gekleurde verkeers plaatjes ontworpen met 100 bijbehorende rijmpjes. Gezellige tekeningen en versjes, die spreken tot elk kinderhart. In zo goed als elke levensmiddelenzaak zullen deze plaatjes binnenkort gratis ver krijgbaar zijn. Tegen een geringe prijs is tevens een aan trekkelijk uitgevoerd „jubileum-jeugdboek" beschikbaar, waarin alle prentjes een plaatsje kunnen vinden. Dit jubilum-jeugdboek geeft nog veel meer. Een grote wedstrijd en een interessant ver- keersexamen. „Spelend leren" is met betrekking tot dit boek geen holle frase. Alle ouders wordt met klem aangeraden hun kinderen van deze gratis verkeersopvoeding te laten profiteren. Ook de ouderen zullen er nog veel uit kunnen leren. Propaganda - auto. Om deze jubileum-actie te stimuleren heeft het Verbond voor Veilig Verkeer een spe ciale filmwagen ingeschakeld. Alle afdelin gen van het verbond zullen over deze auto kunnen beschikken voor plaatselijke veilig- verkeersacties. DE KOMENDE JAMBOREE IN ENGELAND. Van 1 12 Augustus a.s. zal Engeland het middelpunt zijn van een unieke gebeurtenis in de padvinderswereld 35.000 verkenners uit alle windrichtingen der aarde zullen naar Sutton Park, Sutton Coldfield Warwickshire reizen om deel te nemen aan de Jubileum Jamboree. Het belooft een geweldige manifestatie te worden in het kader van twee herdenkingen 1. Honderd jaar geleden werd de stichter van re internationale padvindersbewe ging, wijlen Lord Baden-Powell of Gil- well, geboren. 2. Vijftig jaar geleden organiseerde deze het eerste proefkamp op Brownsea Is land, waarmee een begin werd gemaakt met de oprichting van de padvinders beweging. De „Golden Jamboree" wordt een combi natie van een wereldjamboree, een Indaba (groot internationaal leiderskamp) en een Rovermoot (kamp voor voortrekkers). Het is de eerste keer in de geschiedenis van de beweging, dat deze drie evenementen tegelijkertijd worden gehouden in hetzelfde land. Twaalf dagen lang zal de omgeving van Sutton Park wereldstad zijn. Een wereldstad in de ware zin des woords, wantduizenden padvinders uit meer dan honderd landen zullen het grote ideaal van Baden-Powell vertolken, door als broeders één gemeen schap te vormen, waarin gezamenlijk het Spel van Verkennen beoefend wordt. In het hart van Engeland zal een tenten- stad verrijzen met een eigen markt, een hospitaal met 300 bedden, verder meerdere postkantoren, kerken, banken en tentoon stellingen. Amateurs zullen met korte golf zend- en ontvanginstallaties de contingenten door de lucht met elkaar in contact brengen. Een grote arena voor spelen en demon straties door de deelnemende landen, zal plaats bieden aan 6000 toeschouwers: 120 speciaal getrainde padvinders zullen deel uit maken van het kamp-politie-corps, dat in samenwerking met de plaatselijke politie, tot taak krijgt de orde te handhaven en het ver keer te regelen. Sutton Park zal, naar men aanneemt, dagelijks 90.000 bezoekers te ver werken krijgen. Bij de ingang van het kamp zal een mo numentale 17 meter hoge, stalen toegangs poort worden gebouwd met een overspan ning van 15 meter. Op het geheel zal een grote wereldbol prijken. Het grootste contingent deelnemers wordt, buiten Engeland, verwacht uit Duitsland (2600), het kleinste uit Mauritius en de Leeward Islands (1). Nederland mag 2000 deelnemers afvaardigen. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement t Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie, fop tonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein* Idrertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. <5 85 I 9 >5 SR-

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1