AXELSE COURANT Onrustig Ierland Nieuwjaarswens van de A.N.W.B. nippers i Sun balm J. C.VINK In één nacht Uw handen gaaf en zacht rankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 5 JANUARI 1957 71e jaargang No. 27 O NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDEkE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tol. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK Ideaal voor ieder \y die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. hsssa' m iii ii f '1 -w* Ierland of Eire, zoals het vroeger heette en tegenwoordig wéér heet het Groene Eiland, verkeert opnieuw in onrust. Juist toen Engeland een ernstige politieke crisis doormaakte als gevolg van het mis lukte Suez-avontuur kwamen de partisanen van het „Ierse Republikeinse Leger' over de grens van Ulster en verrichtten er hun gewelddaden. Daarmee was de rust in Ier land opnieuw verstoord. Het eiland ten wésten van Engeland, dat rïj als Ierland aanduiden, is politiek in twee elen gesplitst. Verreweg het grootste deel ormt de Ierse Vrijstaat. Een noordelijk deel, lister, behoort nog tot het Britse Koninkrijk. De Ierse Vrijstaat erkent deze feitelijke estand, hoewel ze officieel aanspraak maakt ok op deze noordelijke punt. Maar de Ierse >gering wil deze zaak kennelijk niet forceren n onderhoudt normale betrekkingen met ngeland. Ierland heeft eens deel uitgemaakt van het ritse Rijk. En het was eerst in 1938 dat een iuewe grondwet geldig werd, waarbij Ier- tnd zichzelf onafhankelijk verklaarde, al zijn nog wel banden met Engeland. Men heeft rel eens gezegd dat Ierland een president eeft voor intern en een koningin (Elisa- eth van Engeland) voor extern gebruik, daar Elisabeth, die nog niet zo lang geleden en bezoek aan haar onderdanen in Ulster gracht, wipte toch niet over de grens van e Ierse Vrijstaat. Dat was ook maar beter Onderdrukt volk. De Ieren hebben zelf, lang geleden, de ïngelsen in hun land gehaald om interne eschillen te helpen beslechten. Daarmee laaiden ze een koekoeksjong in het Ierse lest. De Britten, toen ze er eenmaal waren, jingen er niet meer uit. Ze trokken handig jartij van de eeuwige geschillen in Ierland de Ieren zijn befaamde ruziezoekers) en peelden er weldra de baas. Het katholieke Ierland werd ook betrok- len in de conflicten tussen Protestantse en catholieke vorsten in Engeland, Het is met lame Cromwell geweest die vreselijk in Ier and heeft huisgehouden, o.a. tijdens het be lichte bloedbad bij Drogheda, waar mannen, /rouwen en kinderen gelijkelijk over de kling verd engejaagd onder de leus „Dood aan de ijanden des Heren". De Ieren van hun kant waren evenmin zachtzinnig. Meer nog dan het zwaard was de honger Ie vijand der Ieren. De Engelse landheren profiteerden, de bevolking leed gebrek. Tel lens weer kwam het tot verzet, telkens weer werd dat verzet gewelddadig nergeslagen. en der bekendste acties van de Ieren was die tegen een zekere kapitein Boycott, die met zijn handlangers eenvoudig werd dood verklaard het begrip „boycot actie" hebben we er van overgehouden. Het is de Engelse staatsman Gladstone geweest die besefte dat dit niet langer zo ging en een wijziging in de status van Ier land (Home Rule) voorstelde. Maar in middels waren reeds grote aantallen Ieren naar Amerika vertrokken om aan armoe en honger te ontkomen. Men heeft berekend dat in de tweede hlft van de vorige eeuw in 10 jaren tijds een millioen Ieren van el lende zijn omgekomen, zo slecht was de toe stand daar. Sinn Fein. Toen Engeland de vinger gaf, wilden de Ieren de hele hand. Zij eisten de volstrekte onafhankelijkheid en de voorvechters hier van waren de Sinn Feiners, die voor geen geweld terugschrikten om hun doel te be reiken, Aanslagen, overvallen en sabotage daden waren aan de orde van de dag. In het bijzonder waren de Sinn Feiners actief tijdens de eerste wereldoorlog. In 1916 begonnen ze een openlijk offensief. De Duit sers roerden graag in dit troebel water en zetten via een onderzeeër een Ierse op standelingenleider, Sir Roger Casement, aan land. Die is daarvoor later door de Engelsen ter dood gebracht. Van toen af heerste een waar schrikbe wind. De Engelsen beantwoordden geweld met geweld en zonden een speciaal legertje, de z.g. „Black and Tans", naar Ierland. Men gaf elkaar in onverbiddelijke wreedheid niets toe, hele stadswijken werden in de as gelegd. Dublin was het centrum van deze „Engels- Ierse oorlog". Uiteindelijk heeft Ierland zijn vrijheid toch langs legale weg bereikt, dank zij De Valera, de scherpzinnige politicus die begreep dat men op deze wijze niet verder kwam. Van stap tot stap ging hij verder en ;ag eindelijk zijn streven bekroond met de onafhankelijk heid van zijn land, de stichting van de Ierse Vrijstaat. Hij had ook te strijden tegen in tern verzet ,want hij kreeg voor zijn grond- wets-ontwerp maar weinig meer dan de helft der stemmen. En Ulster bleef Brits. Oranjemannen. De mannen van Ulster worden de „Orange men" genoemd ter herinnering aan Wil lem III, koning van Engeland en Stadhouder van Holland, die door de Engelse protestan ten als de bevrijder van het katholieke juk werd toegejuicht. In Ulster ziten veel Engel se kolonisten en deze hele provincie is over wegend protestants, terwfjl de Ierse Vrij staat overwegend Rooms-Katholiek is en de Katholieke Kerk daar staatskerk. Dit is op zichzelf al een stimulans voor de „oranje mannen" van "Ulster om zich vast te blijven klemmen aan het Britse Rijk. Maar daar komt nog bij dat Ierland economisch en so ciaal nog een ontzaggelijke achterstand heeft en Ulster vreest bij een aansluiting aan de Vrijstaat omlaag getrokken te zullen worden naar het daar heersende peil. In Eire zijn nog altijd illegale strijdgroepen waarvan de Irisch Republican Army de voor naamste is, die streven naar de aaneenslui ting van Ulster met Eire, op hun eigen ma nier. Het is geruime tijd vrij rustig geweest, maar nu heeft de I.R.A. weer enkele ge waagde overvallen gepleegd op Ulsters ge bied. Misschien heeft men gebruik gemaakt van de moeilijke situatie waarin Engeland zich bevond. Maar misschien ook is het van de I.R.A. alleen maar een propagandastunt geweest. Want de Ieren zijn onderling nog altijd verdeeld. Naast de I.R.A. bestaan er diverse andere strijdgroepen. En het is niet uitgesloten dat de I.R.A. door deze actie heeft willen tonen dat ze er nog altijd was en nog altijd nummer één is ook. In ieder geval heeft de regering in Londen bij alle zorgen over het binnen- en buiten lands beleid, opnieuw de Ierse kwestie dié haar grijze haren bezorgen kan (Nadruk verboden) EXCELLENTIE, GEEF NEDERLANDSE WEGGEBRUIKERS EEN KANS. TOERISTENBOND VRAAGT OPHEFFING ZONDAGSRIJVERBOD. VRIJWILLIGE BEPERKING BENZINEVERBRUIK VOORGESTELD. De opheffing van het zondagsrijverbod in enige landen heeft uiteraard de levendige be langstelling gewekt van allen, die in Neder land bij het gemotoriseerde wegverkeer be trokken zijn en is thans voor de A.N.W.B. aanleiding geworden zich te wenden tot de minister van Economische Zaken. Naar de mening van de A.N.W.B. ver dient met name het besluit van de Zwitserse regring om dit verbod op te heffen en daar tegenover de medewerkin gva de benzine verbruikers in te roepen teneinde te komen tot een minder verbruik van 20% sterk de aandacht. In Zwitserland is een dergelijke bezuiniging voorgeschreven aan leger, pos terijen en concessie-bedrijven, terwijl van de benzinemaatschappijen de medewerking is verkregen, dat deze de leveringen aan de pompen met 20% zullen verminderen. Daar naast is op het publiek een dringend beroep gedaan, bij te dragen tot het bereiken van deze beperking van het gebruik, opdat rigou reuze maatregelen, een rantsoenering b.v., achterwege kunnen blijven. Nu verwacht mag worden, dat in de loop van 1957 de aanvoer van benzine zal ver beteren heeft de A.N.W.B. dan ook tot de minister van Economische Zaken het ver zoek gericht ook in Nederland proeven te nemen met een vrijwillige besparing op het verbruik, volgens de in Zwitserland toege paste methode. De bezwaren aan het zondagsrijverbod verbonden, zijn, zo meent de A.N.W.B., dus danig, dat dit verbod slechts gezien mag worden als een tijdelijke noodmaatregel en zeker niet als de aangewezen maatregel voor een langere duur. Het is bekend, dat het zondagsrijverbod verschillende groepen van bedrijven auto of motor te nemen, zijn er bij nauwgezet onderzoek zeker mogelijkheden tot beper king van het benzineverbruik. Dringend vraagt de A.N.W.B. dan ook aan de minister de Nederlandse gemotori seerde weggebruikers bij de intrede van het nieuwe jaar dezelfde kans te geven als men in Zwitserland heeft gedaan. De Bond zegt daarbij zijn volle mede werking toe voor een doeltreffende voor lichting aan de betrokken weggebruikers over datgene, wat van hen als goede staats burgers verwacht kan worden. Een afschrift van het verzoek heeft de A.N.W.B. gezonden aan de minister van Verkeer en Waterstaat. aan grote schade toebrengt. De A.N.W.B. meent daarnaast nog te moeten wijzen op de schade voor de recreatie en de sport, welke belangen in de huidige maatschappij, terwille van de arbeidsvrede, de productiviteit en de volks gezondheid, zeer zwaar wegen. Met name de zo onontbeerlijke recreatie gedurende het weekeinde komt in het ge drang door het zondagsrijverbod, dat om deze redenen dan ook onmogelijk lang ge handhaafd kan worden, zo meent de Bond. De A.N.W.B. gelooft dat een dringend be roep van de regering op de benzineverbrui kers, om door een vrijwillige beperking een distributie te voorkomen, zeker een kans van slagen heeft en althans een proefneming van één of twee maanden waard is. De beperking van het gebruik acht de Bond realiseerbaar door technische maatregelen, en anderzijds door het rijden van minder kilometers. Als mogelijkheden daartoe noemt de A.N.W.B het combineren van ritten, het maken van lange zakenreizen per trein, kerkbezoek en bezoeken van theater en bioscopen per tram of bus, per fiets of te voet. Voor elke ge motoriseerde weggebruiker, die als regel gewend is voor iedere halve kilometer de IETS OVER WASMIDDELEN. Iedere huisvrouw weet wat zeep is. Maar weet iedere huisvrouw ook het verschil tus sen zelfwerkende- en synthetische Neder landse wasmiddelen Daarom willen wij trachten dit op eenvoudige wijze duidelijk te maken. Zeep en zeepvlokken. Zowel bij de fabricage van zeep als van zelfwerkende wasmiddelen wordt uitgegaan van oliën en vetten vermengd in een be paalde verhouding. Elke zeep is van een samenstelling, die haar geschikt maakt voor het doel waarvoor zij moet dienen. Reeds in de zeepziederij mot men hiermee reke ning houden door het kiezen van de juiste oliën en vetten. Bij de zepen onderscheiden we huis houdzeep, harde en zachte toiletzeep en zeepvlokken. Het vetzuurgehalte van toilet zeep en zeepvlokken is hoger dan dat van huishoudzeep .doordat bij de fabricage een groot deel van het water aan de zeep wordt onttrokken. Bij het vervaardigen van vlok- kenzeep moet de fabrikant er rekening mede houden dat zij oplosbaar moet zijn en snel moet schuimen bij lage temperatuur. Het Dr. Neher-laboratorium van de P.T.T. te Leidschendam onderzoekt thans of de bestaande netten van de draadomroep te gebruiken zijn voor het doorgeven van televisieprogramma's. De proeven die tot nu toe genomen zijn en die voorlopig zullen worden voortgezet, wekken gunstige ver wachtingen. Dit heeft ir. J. D. H. v. d. Toorn directeur-generaal van de P.T.T. op een nieuwjaarsbijeenkomst van de P.T.T. in Den Haag meegedeeld. Het bestuur van de K.N.V.B. heeft in zijn spoedbijeenkomst van 2 Januari j.l. be sloten aan de Bondsi^rgadering voor te stellen een voetbaltoto te organiseren uit sluitend voor de leden van de K.N.V.B. Donateurs zijn van deelneming uitgesloten. Dit bestuursvoorstel zal worden behandeld in de buitengewone Bondsvergadering die op Zaterdag 26 Januari in Krasnapolsky te Amsterdam zal worden gehouden. Midden-Nederland, o.a. Utrecht, Nij megen en Arnhem is Donderdagmiddag op geschrikt door enige hevige knallen. In Zeist en ook in Utrecht en Den Dolder sprongen verscheidene ruiten. In Nijmegen sprongen van sommige huizen de deuren open. Ver moed wordt dat een straalvliegtuig geen Nederlands, maar van een ander N.A.V.O.- land boven deze streek de geluidsbarrière doorbroken heeft. De seismograaf van het K.N.M.I. te De Bilt registreerde een lucht trilling. Naar werd medegedeeld behoeft dit nog niet te wijzen op een natuurverschijnsel. Ook tijdens de oorlog werden dergelijke ex plosies geregistreerd. Tussen Venray en Blerick is een kind uit de trein gevallen en nadat een der reizi gers aan de noodrem had getrokken, dood langs de spoorbaan gevonden. Volgens een mededeling van de spoorwegen zou de slui. ting van de deur in orde zijn bevonden. Beschikken we over zacht water dan is het met zeep ideaal wassen. Na het wassen zal het witgoed echter moeten worden ge bleekt of geblauwd, want zeep heeft alleen een reinigende en geen blekende werking. Ook het zelfwerkende wasmiddel bevat zeep. Er zijn huisvrouwen die de was graag koken. Dat kan gebeuren met een zelfwer kend wasmiddel. De grootste waswerking wordt namelijk pas bij het kookpunt bereikt. Ook bij het zelfwerkende wasmiddel wordt uitgegaan van een mengsel van oliën en vetten, maar andere ingrediënten worden bijgevoegd, o.a. een bleekmiddel. De was die is gereinigd in een zelfwerkend wasmid- delsop behoeft dus niet te worden nage- bleekt. Een zelfwerkend wasmiddel mag dus alleen worden gebruikt voor de kookwas. Nu de synthetische wasmiddelen. Tijdens oorlogen worden dikwijls grote uitvindingen gedaan. Dit feit is de opkomst van de zogenaamde synthetische wasmidde len geweest, die vooral in de tweede wereld, oorlog tot ontwikkeling kwamen. De oliën en vetten moesten toen geheel voor de con sumptie worden gebruikt. Daarom werd er gezocht naar een minerale grondstof ter ver vanging er van deze vond men bij het z.g. „kraakproces" van petroleumprodukten. Het synthetische wasmiddel heeft met de zepen vele eigenschappen gemeen. In tegen stelling tot de zepen echter zijn de synthe tische wasmiddelen kalkbestendig, dat wil zeggen dat er geen wit neerslag kan ontstaan op het wasgoed wanneer er in het sop sporen zijn van metaalzouten. Het is een wasmiddel dat zowel is te ge bruiken bij lage temperatuur als voor de kookwas. Men noemt het daarom wel een wasmiddel voor alle doeleinden. Er is een bleekmiddel aan toegevoegd, waarvan de blekende werking het hoogtepunt bereikt bij ongeveer 100° C. Houdt men de tempera tuur van het water dus koud of lauw, dan kan in een sop van een synthetisch was middel ook gekleurd goed worden gewassen. Bij lage temperaturen wordt het bleekmiddel nooit zo actief dat het kwaad kan. Door de blekende werking worden de vlekken die niet konden worden weggewassen, verder weggebleekt. Door de vergaande research in de synthetische wasmiddelen-industrie, zal het wassen steeds minder werk opleveren. Resumerendzeep en zeepvlokken zijn goed voor elke was, temperatuur zelf rege len, witgoed nableken zelfwerkende wasmiddelen zijn alleen be stemd voor de kookwas synthetische wasmiddelen zijn voor alle doeleinden te gebruiken. De blekende wer king is het grootst bij kooktemperatuur. Ge kleurd goed dus wassen bij lage temperatuur. Naast de synthetische wasmiddelen voor de grote was bestaan er synthetische was. middelen zowel in vloeibare- als in poe der- of korrelvorm voor de vaatwas en speciaal voor wollen en zijden goederen. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement &xei binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per mm. Bij contracten belangrijke reductie, vonden Mededelingen 20 cent per m.m. Klein., ldvertentiën (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1957 | | pagina 1