AXELSE COURANT I 1 1 Sterstmlf van H. M. de Koningin 1 1 I 1 Ik kreeg 25 millioen kinderen, nrld a?n! S m mm mm mm I Doe mee l met de B. B. De B B hppft F nndip i M en wilde een Siamese haby adopteren r J. C.VINK HOOFDPIJN! 4- i J ankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 29 DECEMBER 1954 69e Jaargang No. 26 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0,1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. „Als wij, in deze jaren, met Kerstmis „Vrede op Aarde" horen ver kondigen, worden onze gedachten steeds weer vervuld van hoop en vrees, t Is ons daarbij vreemd te moede, dat er met Kerstmis van dit jaar, 1954, oe het ook in de natuur gestormd heeft, nergens ter wereld oorlog is. Wij kunnen ons de aarde zonder strijd niet denken, strijd tegen de natuur en helaas strijd van de mensen onderling, omdat wij nooit anders gezien hebben, daar deze steeds weer ging om eigenbelang en kortzïchtiq machtsbegeren. Het hele leven is een strijd, en die in onszelf is de aller zwaarste. En door die innerlijke strijd groeien wij en worden wij sterker. Daardoor zijn de mensen gerijpt tot wat ze op dit moment zijn, en alle strij ee t de mensheid gestempeld tot wat ze thans is met haar verlanqen naar Vrede. Vrede is niet een toestand zonder strijd. Van oudsher zijn de w ooi den vrede, vrijheid en vriendschap, en misschien ook vreugde, ver want, en beduiden dus een aangeboren verlangen naar een toestand van goedwilligheid, van welbehagen. Vrede in de ziel èn vrede op aarde .an pas tot groei, en uiteindelijk tot wasdom komen, en ons tot zegen worden, als wij voortdurend vechten voor zijn recht van bestaan. Vrede is ne allerhoogste strijd. Die gaat om een leven op een steeds hoger peil. iNiet meer om gelijk te krijgen en een ander ongelijk te geven, maar om een actie om tot overeenstemming te komen in iedere tijd, in iedere verhouding, en in iedere ontmoeting. Waar leven is, is groei en actie. Vrede is geen toevluchtsoord voor welke onvruchtbare instelling dan ook. Vrede as geen asyl voor gemakzuchtigen, nóch een rusthuis voor hen, die hun twist later willen gaan hervatten. Vrede is geen vlucht in het onbekende ideaal. Men kan zich ook niet op de vrede verlaten, zoals men op zijn lauweren rust omdat men de strijd niet onder ogen durft te zien. Men kan niet op de vrede teren, wanneer men werkelijk vrede kent en weet, hoe hem te verwerven. Vrede betekent de positieve gerechtigheid voor mens en mensheid. De vrede te naderen is eig en strijd gestreden te hebben, in over winning op onszelf, terwille van onze naaste. En terwille van onze naaste en ons zal de Vredesvorst zich buigen naar elk onvermogen, wat wil, en niet kan wat wil omdat het zichzelf wil geven, en wat niet kan omdat iet nog te zeer in zijn eigen strijd verwikkeld is. Men vergeet zo licht in eigen leven, en ook in de wereld, dat de genade aan te roepen is, en komt, wanneer men zijn onmacht voelt in de nood. Otffldat wij dat ver- 2® geten, zien wij vrede als vreemd, soms zelfs hinderlijk -iets, wat niet past in deze tijd, waarin de zelfhandhaving van mens en mensheid wordt «kS gegrond op strijd tegen elkander. SS •Jk De Vredesvorst heeft daar in bewezen wie Hij is, dat Hij het M wederstaan van de boze niet heeft gewild, -en dat hij desondanks vol bracht heeft, omdat het de wil Des Vaders was en hiermee heeft KW Hij de grondslaig onder de mensen gelegd, waarop eenmaal vrede op aarde jSj| tot stand komen kan en zal. mi Zijn volstrektheid hierin maakt Hem tot de Zoon des Mensen en tot de Weg, de Waarheid en het Leven. IjBtf Als Zoon des Vaders opende Hij de weg der genade, zonder S| weerga, en bevestigde dit door Zijn komen en gaan als overwinnaar 8S van dpod eq leven. SB Laten wij niet vergeten, dat de Vredesvorst Heer van Dood en Leven is, en dat in Zijn hand de bevestiging ligt van opstanding in de Vader. Vrede op aarde betekent dus Zijn aanwezigheid zonder enig com,- promis, of bevestiging, of ontkenning, maar onoverwinnelijk als overwinnaar 8x1 van de dood zodat alle strijdtonelen hetzij klein, of afzichtelijk groot moeten doodlopenop Zijn overwinning". Hg door DANNY K.AYE. Er is één onderdeel van de Verenigde Naties, dat buiten de tegenstellingen en twisten tussen de volkeren is geblevenUNICEF het Kinderfonds van de Verenigde Naties. De naam van deze organisatie is heel waf ingewikkelder dan het enige doel dat zij nastreeftde behoeftige kinderen van de gehele wereld te laten opgroeien tot gezonde mann'en en vrouwen. Niemand kan tegen een derge lijk doel enig logisch bezwaar hebben, want de liefde voor kinderen en de zorg voor het kind zijn ovfjr de gehele wereld gelijk. Als de kinderen jte gronde gaan, sterft de wereld uit. V Ik wist nauwelijks iets meer dan deze al gemeenheid, toen Maurice Pate, de uitvoe rende directeur van het Kinderfonds, mij het bijzonder vererende verzoek deed om een benoeming te willen aanvaarden. Ik moet eerlijk bekennen, dat het gewicht van die benoeming pas tot mij begon door te drin gen, toen ik mijn opdracht schriftelijk kreeg thuis gestuurd: „Het Kinderfonds .van de Verenigde Naties heeft de eer U te be noemen tot zijn ambassadeur in algemene dienst, belast met het bekend maken van de bindernoden in de wereld". Mijn eerste re- dat de volkeren, die ik bezocht, mijn gevol machtigde bevoegdheden ernstig namen en mij de volledige diplomatieke eerbewijzen brachten. Zij eerden daarmede niet de Ame rikaanse filmkonfiek doch het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Naarmate ik mij dieper in mijn taak in werkte, begon ik mij des te sterker de om vang van mijn werk te realiseren. Zowel de doelstelling als het resultaat van dit Kinder fonds bleek iets geweldigs te zijn en alleen maar mogelijk te zijn door de eensgezinde samenwerking van vele naties. 3*® mm mm 'mm: mm mm. mm. mm. mm mm m Ik zal een paar cijfers noemen die te groots zijn om vervelend te wezen Méér dan een millioen kinderen zijn in het Verre Oosten behandeld tegen framboesia, een af schuwelijke, misvormende inheemse ziekte twintig millioen kinderen zijn ingeënt tegen tuberculose alleen al in Azië hebben vijftig millioen behoeftige kinderen op een of an dere wijze hulp ontvangen van UNICEF. De helft daarvan alleen al in het laatste jaar. En die 25 millioen van dit jaar zijn „mijn" kinderen. Mijn speciale taak op deze rondreis door Azië was de inentingteams te vergezellen op hun tochten naar afgelegen gebieden en een filmdocumentaire te maken van hun werk. Maar wanneer we eenmaal op ons werk terrein waren aangekomen, kwam er met al die wonderlijke kindertjes van een speciale taak niet veel terecht De rimboe-kinderen hadden nog nooit van mij gehoord en trok ken zich dus niets aan van onze mobiele colonne Als clown in de rimboe. Maar wat heeft het voor zin, wanneer je filmkomie kbent en de kinderen niet eens aan het lachen kunt brengen Daarom,1 trok ik malle grimassen en sjouwde ik als een clown door de dorpen in een wanhopige po ging om een moderne opvoering van de Rattenvanger van Hameien ten beste te geven. En inderdaad het lukte De kin deren hielden mij voor een simpele dwaas, ze lachten om mijn kunsten en liepen me achterna. Van een clown is geen enkel kind bang en zo kregen we de kinderen bij de dokters en de zusters voor onderzoek. Ik viel tijdens mijn rondreis door hte Verre Oosten van het ene uiterste in het andere. In New-Delhi moest ik een diplomatieke re ceptie bijwonen, die te mijner ere werd ge geven door mevrouw Pandit en waarbij ook haar broeder, eerste minister Pandit Nehroe aanwezig was. Dich enkele dagen later, even buiten Rangoon, demonstreerde ik onder be geleiding van een paar koortjes ten aan- schouwe van e entroep kinderen een klomr pendans in een glibberig rijstveld MELDT U AAN OP 'T STADHUIS I VOOR DE BESCHERMING BEVOLKING I actie daarop kan in twee woorden worden beschreven „Wat 7 Ik Volledige diplomatieke eerbewijzen. Ik heb mezelf nooit wijs gemaakt, dat ik de meest eerbiedwaardige persoon van de wereld zou zijn; doch wel heb ik me steeds voorgéhouden, dat ik optrad als vertegen- tegwoordiger van twee instellingen, waar voor overal in de wereld respect wordt ge voeld, namelijk UNICEF en de Amerikaanse filmindustrie. En daatrom was het mij tel kens prettig te moede, wanneer ik bemerkte dergaan van alle documentaires met een be paalde strekking Misschien ook niet Paramount had me twee filmoperateurs mee gegeven en kilometers kleurenfilm. Die heb- b enwe tot de laatste meter verbruikt. Ik treed zelf ook in die film op, doch in een ondergeschikte rol. De eigenlijke sterren in deze film zijn de aardigste kinderen die U ooit gezien hebt. En wanneer deze film wat levendigheid brengt in de dorre statistische cijfers, die ik hierboven heb genoemd wel nu, dan is mijn opdracht geslaagd. Om nooit te vergeten Dat was mijn opdracht voor UNICEF, maar daarmede is mijn werk niet afgelopen. Het werk van het Kinderfonds van de Ver enigde Naties heeft mij gegerepen en ik zal er over praten, zoveel als ik kan. Zelfs, al zou ik gevaar lopen mijn toehoorders te ver velen. En men zal mij niet terugkennen Want ik waarschuw U van tevoren over het kinderleed, dat ik gezien heb. kan men geen grappen maken M BENT U AL LID VAN DE B.B, ZO NIET, MELDT U DAN I TERSTOND 8 8 mm mm mm mm mm sm Wat UUNICEF ter leniging van dit kin derleed doet ,is onvoorstelbaar. En door UNICEF heb ik nieuw respect gekregen voor de Verenigde Naties. Zelfs al zouden de Verenigde Naties niets anders hebben be reikt dan de instelling van dit Kinderfonds, dan zou daardoor alleen al een voldoende rechtvaardiging zijn gevonden voor alle ver gaderingen, disputen en veto's, die met de totstandkoming van deze wereldorganisatie gepaard zijn gegaan. Ik doe niet aan politiek. Evenmin als de kinderen. Maar ik houd er alleen niet van, wanneer kinderen ziek zijn en honger lijden. De grootste organisatie, welke ooit ter we reld is opgericht om dit te verhinderen is de UNICEF. En daarom geloof ik, dat alle men sen ter wereld veel meer van dit ipternatio nale Kinderfonds zouden moeten afweten. Dan sou er door iedereen meer en spoediger worden geholpen dan zou het kinderleed spoedig uit de wereld zijn uitgebannen Ook U kunt helpen Door Uw bijdrage over te maken aan de Nederlandse Inlich tingendienst voor de Verenigde Naties, Alexanderstraat 2, 's-Gravenhage. Liefst per giro op postfekening 71800 ten name van de Nederlandse Inlichtingendienst. In Thailand kreeg ik onverwachts een nieuwe vereerster, en de liefde dat ver zeker ik U was bepaald wederzijds Het was een Siamese baby van een jaar of twee, die ik zeker geadopteerd zou hebben, wan neer dat mogelijk ware geweest. Als ik ge zichten trok, lachte ze met dichtgeknepen oogjes, terwijl haar hele buikje er van schud de. Het was een schat van een kind Toen werd ik nijdig Ik moet beslist erg opgewonden geweest zijn, want anders zou ik niet zo scherp zijn uitgevallen tegen een neo" "althusianist. die ik ontmoette op mijn reis naar Japan „Ten slotte", zo zei hij, „zijn malaria, tuberculose en hongersnood de middelen, waarmede de natuur de overbevolking tegenhoudt. Dat klinkt misschien wat ruw, maar „Dat is een heel logisch argument", viel ik hem in de rede. „Waarom zoudt U die stelling de volgende keer niet eens zelf in practijk brengen, wanneer Uw eigen, kind ziek wordt Intussen maakte ik toch nog een film van mijn reis. Misschien zal die film het lot on- RIJKSKEURMERK OP KOPLAMPEN 1 JANUARI A.S. VERPLICHT. Overeenkomstig het hepaalde in artikel 84 sub 4 en 5 van het Wegenverkeersreglement moeten de koplampen van motorrijtuigen en ■a.s. vocirzien zijn van een rij'kskeurmerk be staande rnit de letters N.L. Op de .gloeilamp 'kan het "keurmerk niet afzonderlijk worden •aangebracht, doch men is zo nodig ver plicht, een goedgekeurde gloqilamp (duplo- lamp) aan te séhaffen. Op het koplampglas kan het keurmerk xworden aangebracht, in dien de lamp tot -een goedgekeurd merk en ttpe behoort. Daar officieel is bekend ge maakt door de Rijksdienst voor het Weg verkeer, dat na 1 Januari a-s- geen gelegen heid meer zal worden gogeven, het keur merk te doen aanbrengen, dient men hier- ~voor dus nog in deze maand te zorgen. Het keurmerk wordt o-a. aangebracht door de volgende firma's, waarbij is vermeld. vo°^ welke merken koplampen men gemachtigd is, het keurmerk te plaatsen. HulstP. A. Carpentier, Stationsweg 6 '(Hella, Bosch, .Cibié, Marchal). Kloosterzande Garagebedrijf Jos. Voet, Hof te Zandeplin 17 (Hella, Bosch). Terneuzen Garage L. D. Boone, Axelse- straat 148 (Lucas) Autohandel R. R. Vis ser, Grennulaan 48 (Lucas). m*;:mm::mm.mm:.'*m, mtmmam m ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. Wn V Mijnhardts Hoofdpijnpoeders. Doos 47 cent ®£K8 V 'is

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1