AXELSE COURANT ie „Scharnhorst" tot zinken lebracht door de „Kortenaer Doe mee met de B. B. I De B. B. heeft D nodig meld D aan! nippers j. C.VINK i ankering bij aboniiêment, Axel WOENSDAG 22 DECEMBER 1954 69e Jaargang No. 24 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm. Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK eo>»e FIRMA Markt 12 AXEL. TWEEDE KERSTDAG 1943 EEN BIJZONDERE BUNDEL TELEGRAMMEN. De grote, vrij moderne! Duitse slagkruiser Scharnhorst die in 1943 tot zinken werd gebracht, heeft het onderspit gedolven tegen een klein oorlogsschip dat nu de naam „Kortenaer" voert en fier de Nederlandse vlag over de wereld zeeën draagt. Die „Kortenaer" is een torpedobootjager, een in de eerste plaats op snelheid gebouwd schip, dat voorzien is van allerhande opsporings- en bestrijdingsmiddelen tegen onderzeeboten. Uit een thans reeds grotendeels verlaten overweging heeft die „Kortenaer" echter ook torpedo-lanceerbuizen aan boord waarmee het schip zelf torpedo-aanvallen kan ondernemen. Deze buizen zijn echter op de vele schepen die daarmee ook uitgerust waren, in de afgelopen oorlog slechts hoogst zelden gebruikt. De „Kortenaer" gebruikte ze éénmaal en daarmee ging de „Scharnhorst" naar de bodem van de Noorde lijke IJszee. iet was op de route van Engeland naar >ermansk, dat de Engelsen telkens weer rden aangevallen door de weinige, krach- e bovenwaterschepen, die de Duitse ma- e bezat. Deze schepen scholen in verbor- i spelonken van de Noorse fjorden, maar de Poolnacht snelden zij naat buiten om verhoedse aanvallen te doen op de grote, aar beladen convooien met oorlogsmate- op weg van Amerika en Engeland naar island. De Duitsers wisten hoe belangrijk mm mm mm mm mm mm mm mm BENT U AL LID VAN DE B. B. ZO NIET, MELDT U DAN TERSTOND mm. mm mm mm. -mm mm. mm. mm. mm wam materiaal was dat daar aangevoerd werd or de strijd te land. Met de tanks en auto's met de vliegtuigmotoren, die deze con- pien vervoerden, werd hun de nederlaag Stalingrad toegebracht. Daarom voerden behalve met hun gevreesde onderzeeërs desperate aanvallen uit met onbescherm- bovenwaterschepen. De „Scharnhorst' een kort voor de oorlog gebouwde slag- uiser, zwaai- bewapend, licht gepantserd met zo groot mogelijke snelheid. Dit was n schip dat eigenlijk slechts doeltreffend n opereren wanneer het beschermd werd or een paar jagers. Maar die kon de Duit marine niet verschaffen. De „Scharn- rst" voer dus telkens alleen uit en be- ïoot met zijn zware kanonnen van grote itand de convooien en de begeleidende rlogsschepen. Juist met het oog daarop :rd het convooi dat half December uit geland vertrok behalve door torpedoboot- |ers en fregatten ook beschermd door de rare Engelse kruiser „Duke of York". Op eede Kerstdag 1943 moest deze kruiser n artilleriegevecht aanbinden met de uit n schuilhoek te voorschijn gekomen Duitse igkruiser, die probeerde het convooi uit caar te jagen. In het duister begon de fork" te schieten op de „Scharnhorst", lar het was niet of nauwelijks te zien welke werking dat geschutvuur had. Daarom egen drie torpedobootjagers opdracht zo'n isitie in te nemen dat zij eventueel zelf een rpedo—aanval zouden kunnen ondernemen tegelijkertijd om te melden hoe de gra- Iten van de „York" vielen. De drie torpe- ibootjagers waren de Noorse „Stord" en Engelse „Savage" en „Scorpion". De corpion" heet nu „Kortenaer" en maakt el uit van het Nederlandse smaldeel V. Aan boord van die „Kortenaer" vonden ij een bunde oude telegrammen die van inuut tot minuut het gevecht met de icharnhorst" in beeld bracht. Om kwart 'er vijf, op die tweede Kerstdag 1943, >mt een telegram van de „Duke of Yoork" nnen waarin opdracht gegeven wordt nu .Scharnhorst" te naderen en positie te ezen voor een torpedo-aanval. Reeds een ur lang had het schip daarvoor met uiterst rmogen varend achter de „Scharnhorst" ingejaagd. Om kwart voor zes is het per- meel van de machinekamer van de „Scor- ion-Kortenaer zover dat het schip maar 1st 32 knopen loopt, dat is ongeveer 60 km ir uur en het is meer dan wat officieel en j de proefvaarten als maximum-snelheid is moteerd. Dank zij die extra verhoogde elheid kan de „Scharnhorst" tot op onge- ter tien kilometer benaderd worden. Dat nog te veel voor een torpedo-aanval maar el kan nu aan de „Duke of York" geseind worden dat nu en dan artillerie-treffers op de „Scharnhorst" waargenomen worden. Om half zeven 's avonds heeft grote snelheid en handig manoeuvreren tot resultaat dat de „Scharnhorst ongeveer in de goede peiling komt voor een torpedo-aanval. Juist als dat aan de „Duke of York" geseind wordt, blijkt een paar minuten later dat de „Scharnhorst" van koers verandert. De bedoeling daarvan is kennelijk om het geschutvuur van de „Duke of York" te ontlopen of misschien Ook hebben de Duitsers de „Savage" ont dekt, die juist aan de andere kant van de „Scharnhorst" probeert een bundel torpe do s te lanceren Door de koersverandering komt de „Scharnhorst" echter op een af stand van ongeveer acht kilometer dwars voor de „Scorpion" te liggen, een positie waarin geen torpedo's gelanceerd kunnen worden. Uit de machtige machines wordt het uiterste geperst. Gonzend, trillend en stampend stuift de „Scorpion" door het ijs koude water met geen anden doel voor ogen dan een schimmetje op het radarscherm, dat de positie van de „Scharnhorst" in het duis ter verraadt. Om kwart voor acht wijst dat radarscherm aan dat de „Scharnhorst" geen drie kilometer meer verwijderd is, maar de Duitser merkt dan blijkbaar plotseling het gevaar aan een zijde waar hij het niet ver wacht heeft. Hij begint Je zigzaggen, terwijl de „Scorpion" met uiterst vermogen door- ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm raast tot op ruim twee» kilometer van de „Scharnhorst". Dan suizen de torpedo's over boord en tegelijkertijd beginnen de vrij lichte kanons van de „Scorpion" vuur te geven op de verschrikte „Scharnhorst". Terwijl het Engelse schip draait, weten de kanonniers drie salvo's te geven, waarvan waargenomen wordt dat ten minste enige granaten doel treffen op het belangrijkste dekhuis van de Duitser. Twee kilometer ver der keert de „Scorpion" terug en nogmaals gaat zo dicht mogelijk bij de „Scharnhorst" een bundel torpedo's uit de buizen. Van elke handeling en elk salvo wordt een radiogram aan de „Duke of York" geseind. De com mandant van dat schip en van het smaldeel wil echter nu ook de uitwerking van deze aanval weten, maar de Scorpion-mensen zijn er zelf niet helemaal zeker van. In het pikke donker hebben zij weliswaar kunnen waar nemen dat tenminste drie torpedo's de „Scharnhorst" getroffen hebben, maar zij willen daaraan niet de conclusie verbinden dat de Duitse slagkruiser ook gezonken is. Maar de smaldeelcommandant houdt aan, vooral wanneer de „Scorpion" een bericht seint dat hij wrakhout op het water aan treft. Even later seint de „Scorpion" dat hij bezig is drenkelingen uit het water te vissen, dat is ongeveer anderhalf uur nadat de tor. pedo's gelanceerd zijn. De spanning bij de smaldeelcommandant stijgt blijkbaar ten top want hij stuurt een opgewonden telegram of de „Scharnhorst" nu gezonken is ja of neen. Droogjes seint de „Scorpion terug dat de overlevenden, die uit zee gevist zijn, ver klaren afkomstig te zijn van de „Scharn horst". Pas weer een half uur later als de Duitsers blijkbaar een beetje op verhaal ge bracht zijn, gaat het definitieve telegram de lucht in dat de overlevenden verklaard heb ben hoe hun schip na de torpedo-aanval vrij snel gezonken is. Het is inmiddels laat geworden, maar nog dezelfde avond komt een telegram binnen van de Engelse admiraliteit met lof voor de geslaagde actie. De volgende dag komen er soortgelijke gelukwensen binnen van de Engelse koning, van Churchill, van Roose velt en van een Russische admiraal. De ge hele geallieerde marinestrijdkracht is ver heugd over de overwinning, behaald op de Duitse sluipende slagkruiser. Een overwin ning, bevochten door een van de kleinste typen oorlogsschepen boven water, dat nu vaart onder de Nedrlandse naam „Korte naer". (Nadruk verboden). WAT IS DE B. B. De BB. is Bescherming Bevol king en dit is een organisatie welke hulp verlenen wil in nood. Bij natuurrampen of in oorlogstijd. Met de samenstelling van deze B.B. kan niet gewacht worden tot de noodsituatie er is. Dan zou het te laat zijn om snel en zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat is wel gebleken bij de Februari-ramp in het vorig jaar toen velen wilden meedoen, doch door gebrek aan goede organisatie deze medewer king niet ten volle kon worden benut. De verschillende overheidsinstanties drin gen er op aan om reeds nu de nodige voorzorgsmaatregeleen te treffen om gereed te staan als de nood onverwachts ontstaat. De praktijk heeft bewezen dat een goede hulpverleningsorganisatie het aantal slacht offers en de schade belangrijk kan vermin deren. De B.B. heeft tot taak alle Nederlanders te leren de zelfbeschermingsmaatregelen toe te passen en door haar verschillende dien sten de uitwerking van natuurrampen en oorlogsgeweld tot een minimum te beperken. Bij de B.B. zijn opruimings- en reddings- pdoegen, een geneeskundige dienst, een ver bindingsdienst, de brandweer en een sociale dienst. U kunt zich voor één dezer diensten op geven. Voorlopig moet hiervoor maar weinig tijd beschikbaar gesteld worden. Gedurende eni ge avonduren zal het doel en de organisatie worden uiteengezt. Elke deelnemer zal voor de hem bestemde taak onderricht worden. Later zullen enige oefeningen moeten wor den bijgewoond om het geleerde in de prak tijk uit te voeren. Voor de tijd, welke U hieraan besteedt, wordt een vergoeding betaald van 1 gulden per keer. Bij actieve dienst zijn alle vrijwilligers ver zekerd tegen ongevallen en schade, die hier uit voortkomen. De sociale verzorging is niet minder dan bij gewone beroepen. De gemeenschap heeft U nodig. Meldt U daarom dadelijk aan voor de B.B. Formulieren en inlichtingen zijn ten stad- huize te bekomen. Geef een tip en U wordt aan huis bezocht. ■mmmmm. mmmm mmmmm mm.mm mm t t mmmm mm mm. mm'mm mm. mm mm mm MIDDENSTANDSEXAMEN 1955. Het 21e examen voor het Middenstands diploma Algemene Handelskenn'is zal, voor wat het schriftelijk gedeelte betreft, worden afgenomen op Woensdag 1 Juni en Don derdag 2 Juni 1955. Het mondelinge ge- deelt wordt afgenomen in de periode van 25 Juli tot 6 Augustus 1955. De inschrijving tot deelneming aan dit examen kan tot 22 Januari 1955 geschieden. In de nacht van Zaterdag op Zondag is voor de Schtse kust het Zweedse schip „Hispania" op een klip gestoten en daarna snel gezonken. De kapitein is om het leven gekomen. Hij wilde de brug niet verlaten, toen de bemanning reeds in de boten was. Waarschijnlijk zag hij de ernst van het ge vaar niet in. Het schip was n.l. op veigen kracht weer vrijgekomen, doch klaarblijke lijk had het een groot lek opgelopen. De bemanning bereikte spoedig de kust. Bij het Comité Vluchtelingenhulp 1954 kwam in het afgelopen weekend weer een bedrag binnen van 53.000. Daarmee werd Maandag de totale opbrengst van deze actie 2J/2 millioen gulden. Ëen groep van ongeveer 20 meisjes van de Herv. Gemeente te Elburg hield Vrij dagavond een wijdingdienst, toen zich in het lokaal kolendamp verspreidde. Iemand had de kachel flink opgevuld en toen de schuif in plaats van open, dicht gezet. Enige meis jes voelden zich op zeker moment niet goed en begaven zich daarom ongemerkt naar buiten om in de frisse lucht op te knappen. Toen zij buiten kwamen, raakten zij echter bewusteloos. Na enige tijd werd de af wezigheid van de meisjes opgemerkt en be sloot men op onderzoek uit te gaan, In de buitenlucht raakten toen ook de andere meisjes buiten bewustzijn. De meesten kwa men na enige tijd in de frisse lucht weer bij, doch drie moesten per brancard naar huls worden vervoerd. Doordat zij waren geval len toen zij bewusteloos werden, liepen en kele meisjes lichte verkondingen op. Een Superconstellation van de Trans- Canadian Air Lines is Vrijdagavond bij Brampton, 25 km ten westen van Toronto, op een stuk bouwland neergekomen en uit gebrand. 27 personen liepen bij de buik landing van het toestel verwondingen op, maar van geen hunner is de toestand ernstig. I Ook in Souburg heeft zich een geval van gasvergiftiging voorgedaan hetwelk nog goed is afgelopen. Vorige week werd daar bij een familie in de Nieuwstraat een gas- lucht waargenomen, maar nadat men de de fecte gasleiding had gerepareerd was deze gaslucht verdwenen. Zaterdagavond werd opnieuw een sterke gaslucht waargenomen, waarna des nachts een paar der gezinsleden onpasselijk werden en de dochter het be wustzijn verloor. Zondag is de defecte gas- leding. welke zich buitenshuis bevond, ge repareerd. Het bleek, dat het gas onder gronds het huis van de familie kon binnen dringen. 26 personen zijn waarschijnlijk omge komen bij het verongelukken van een vier motorige DC-6 van de Italiaanse lucht vaartmaatschappij, die op het vliegveld Idle- wild bij New York bij een poging om tijdens een hevige regenbui te landen, is neerge stort en in brand geraakt. Er bevonden zich 22 passagiers en 10 leden der bemanning aan boord. Het toestel, dat een derde lan dingspoging deed na een vlucht uit Rome, via Milaan en Boston, raakte een pier, die uitsteekt in de Jamaica-baai, nabij een van de landingsbanen van het vliegveld. De red dingspogingen werden bemoeilijkt door de vuurzee en de mist, die ongeveer een uur na de ramp neerdaalde. M enschat dat er 26 doden Zijn. "Van zes inzittenden weet mjën zeker, dat zij'gered zijn. -Te Tilburg is de 62-jarige mevr. A. S. dooT gasverstikking om het leven gekomen. Er w®s niemand thuis, toen het gebeurde. Toen de heer S. thuis kwam, vond hij zijn vrouw «ontleden. De oorzaak van het on geval is vermoedelijk, dat een gemakkelijk draaibaar gaskraantje ongemerkt is open gegaan door gen onwillekeurige aanraking. Nog steeds -nu-,10 jaar na de bevrijding worden achtergebleven oorlogsprojectielen door de Hulpverleningsdienst (H.V.D.) op geruimd en onschadelijk gemaakt. Het zijn achtergebleven bommen, soms van 1000 kg, brandbommen, fosfor- en andere granaten, pantservuisten en kleinere munitie. Zodra er een 1 Oton bij elkaar is gebracht wordt dit uit de bunkers op het strand gebracht om| tot ontploffing te worden gebracht. Zo zijn ook op de Oirschotse heide een grote massa oorlogswerktuigen als granaten, landmijnen, bommen, pantservuisten, enz. opgeruimd. wmmm. mm MELDT U AAN OP 'T STADHUIS VOOR DE BESCHERMING BEVOLKING t vmmmammm mm. mm ABONNEMENTSPRIJS: Loste nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,35 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS Bi] contracten belangrijke Ingezonden Mededelingen Kleine advertentlèn (maximum 70 cent iedere regel meer ff Ps V V S t f v

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1