AXELSE COURANT Gemeenteraad van Axel PHILIPS V oetbaloverzicht Lederen Jas Fa DEIJ Spaar Uw GEZONDHEID! Handen en Lippen ruw?PIlBQL Frankering bij abonnement. Axel WOENSDAG 15 BECEMBER 1954 69e Jaargang No. 22 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ONREGELMATIG, maar steeds VOL AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN verschijnt gratis en huis aan huis in de gemeenten AXEL, ZUIDDORPE, KOEWACHT OVERSLAG, SINT JANSTEEN, ZAAMSLAG, SLUISKIL, WESTDORPE EN SAS VAN GENT dit SPECIALE ,L lampen UITSLAGEN 20-28 21-35 22-34 24-52 14 14 12 10 9 8 6 5 5 3 kleedt U met een flinke op MOTOR of BROMMER In verhouding met de levensduur is leder de goedkoopste kleding. LANGE JASSEN garantie-kwaliteit voor Dames en Heren vanaf 147. JEKKERS vanaf 113.50 SPORTVESTEN vanaf 62.50 MOTORWANTEN vanaf 6,95 LEDEREN CAP 8,95 LEDEREN BROEKEN RENGORDELS event, maatwerk zonder prijsverhoging Noordstraat 55 AXEL Telefoon 773 BEKENDMAKING. VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland i 2,00 ADVERTZNTIEP1USI ceel p« mm. Bij contracten belangrijke reductie. Ingexonden Mededelingen 20 cent per nun. Kleine adrertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 eest extra. ECLAME-BLAD (Slot.) ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP DE GEMEENTEBEGROTING. De voorzitter verschillende sprekers beantwoordende, constateert ereerst dat deze sluitende begroting nog in het heel niet zenqen wil, dat Axel nu de vlag kan steken. Belastingverlaging kan niet direct worden orgevoerd, eer de begroting sluit. Wij zijn als ge- lente niet zozeer afhankgjijk van het Rijk als wel n de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De ge- :ente is niet autonoom en het is de taak van elk meentebestuur om op te komen voor de gemeente- jke jelfstandigheid. Spr. ziet allerlei instellingen in dit verband met een ijvende aard, zoals Bouw- en Woningtoezicht, die i provinciewege en de planologische diensten, die op hun terrein vaa k ingrijpen in de gemeentelijke tonomie. Het doet hem genoegen dat meerderen :rop hebben gewezen. Wij dienen het geheel van de at organisch te zien en zoveel mogelijk onze zelf- ndigheid te behouden en ons tegen nog verder gaan overheidsbemoeiingen te keren. 0e woningbouw is wel een der meest urgente aan- legenheden in ons gemeentelijk bestel. Ieder weet, it het bouwvolume te gering is, maar niemand be lt grondig genoeg, hoeveel nood er is en hoewel t college in deze diligent is weet hij niet hoe wij te diligentie nog verder zouden kunnen opvoeren, t gebrek aan grote woningen, dat de heren Oggel Kesbeke accentueerden, is en blijft er vooralsnog u reden dat deze ten enenmale te duur Uitkomen. [De woorden van de heer C. van Bendegem ten izien van de bouw vanwoningen rondom de fa- eken zijn spreker uit het hart gegrepen. Dit leidt sociologisch onverantwoorde toestanden. Spr. wijst de levensversombering die hiervan het gevolg is noemt daarvan nader voorbeelden. )e industrievestiging, het is maar al te zeer bekend, lit in onze provincie veelal af op het chronische jrek aan werkkrachten, waardoor de belangheb- tn, indien niet aan een bepaalde plaats gebonden, elders trekken. Van rijkswege redeneert men dan logisch en wijst men alleen woningen toe waar de ,ag naa rarbeidskrachten het grootst zijn. In dit rband noemt hij de spinnerij, die het economisch ïilijk heeft door dit euvel. lat er over bestrating en verlichting gesproken i worden, lag ook vor de hand. Verlicht enkan men slotte nog zelf, doch bestraten niet. In dit verband ift hij de hoogste lof over de door de middenstand ponde mate van initiatief en hoewel men niet fder kan springen dan de stok lang is, maakt men van wat er van te maken is en het bezoek van en W. aan Eindhoven heeft B. en W. weer het en ander geleerd. Hij is het eens met de heer van Bendegem, dat een begin zal moeten worden laakt met het centrum van de gemeente, uien andere kwestie is die van meerdere ruimte aan Noordstraat. Dit ligt toch niet zo gemakkelijk en moet men als het ware technisch en uit een oog- ït van structuur bezien. Hier is sprake van een eidelijke groei en Axel is in deze niet met b.v. ïdhoven te vergelijken, alwaar de industrieën als idestoclen uit de' grond rezen, men dient dit naar porties te beoordelen. ^en pzichte van de uitbreidingsplannen is door B. W. men kan dit geloven of niet reeds ïoegzame aandrang uitgeoefend. Omtrent Bouw- en Woningtoezicht zien wij ons ir de uittreding van Terneuzen voor een voldongen geplaatst. De dienst kan n.l. door uittreding dier lente of door uittreding van twee-derde der ove- gemeenten worden opgeheven. Nu echter Ged. ten het raadsbesluit van Terneuzen niet goedkeur- I, dienen wij verdere beslissingen af te wachten en besprekingen te verdagen. .i/at het recreatieterrein betreft, dit voorziet in een ite behoefte. Weliswaar zijn er wenselijkheden voor ireiding te over. doch de financiële mogelijkheden hier te gering, hetgeen ook geldt voor het sport- ein dat voorlopig in portefeuille moet blijven om reden. Ook ten opzichte van de ijsbaan geldt dit. 'e vermakelijkheidsbelasting zijn ook voor B. en een onderwerp van studie en hieromtrent - de f. Kesbeke kan gerust zijn komt in één der vol- ,ide vergaderingen een voorstel. Of wij iets voor [turele doeleinden zullen kunnen reserveren blijft fr de vraag. Êpr. gelooft zich ontheven te mogen achten van de |k de verschillen op het politieke vlak te ontzenu- i, alsook de geleide economie in dat kader buiten :homving te laten. )mtrent spoedige scholenbouw zij men niet al te imistisch. Deze staat op de urgentielijst en het idpunt is voorlopig dat deze niet wordt afgewezen, i opzichte van veel andere dingen moet hij zich ireren aan wat hij daarover reeds eerder zei. Per- dijk voelt hij meer voor een sociale dienst dan >r een Burg. Armbestuur, waarvan hij de hvpothese de heer Piipelink, dat dit een zuivere instelling zijn voor de onkerkelijken, niet deelt. Z.i. is dit te eng begrensde opvatting die niet wel steek eend is. lierna werd gepauzeerd. N |De heer Oggel was bij de voortgezette bespreking eerste die een misvatting van de heer C. van 'regen' aangaande de oopruiming van oude gc- «wen recht zette. Verder heeft spr. meer de b-ï- jling gehad het particulier inintiatief op de voor- wl b te stellen, al is het volkomen juist, dat een onkreukbaar socialist als Norman Thomas :n door hem uitgegeven brochure een volkomen be- icrling blijkt van de eens door hem verheerl'/kte Kg) [jeide economie, zulks geleerd door de ervaring Dat heer C. van Bendegem overigens blij is dat spr. zit ,is dat toch tegenover het vorig jaar een ir vooruit. Spr. standpunt in het algeme en is. voor de overtuiging der noodzakelijkheid van briasting- Haging, want Nederland is een zeer kwetsbaar land dat grotendeels van zijn export moet leven. Als straks de conjunctuur gaat keren en de belasting blijft op dit zelfde peil dan zal zulks tot grote verarming leiden. Ten slotte bepleitte spr. in tweede instantie ook aangaande de verlichting te overwegen, of wellicht een moderne gasverlichting voor de straten niet te prefereren is boven electrische. De heer C. van Bendegem reageert in het kort op hetgeen door de heer Oggel ln tweede instantie is gezegd, al lijkt het hem toe, dat zijn pogingen, om de plooien rechter te strijken, falen en het hoe langer hoe schever wordt. Nu noemt de heer Oggel iemand ook onkreukbaar omdat hij een afwijkende mening huldigt. Voor hem staat hSt zó, dat hij alle politici als onkreukbaar wil beschouwen als zij eerlijk voor hun overtuiging opkomen. Het zou hem niet moeilijk vallen aan de hand van uitspraken hier dezelfde methode te volgen van de heer Oggel, maar dit moge in de Tweede Kamer op zijn plaats zijn, in de ge meenteraad van Axel zeker niet. De heer Oggel moet dat hier maar achterwege laten. De heer Maas verklaart met de voorzitter van mening te verschillen omtrent het arbeidskrachten tekort, hetwelk z.i. een gevolg is van de gemeente lijke ongunstige klassificatie. Hij wijst b.v. op Eind hoven, waar men zelfs tot uit België arbeidskrachten weet aan te trekken. De voorzitter bestrijdt deze mening van de heer Maas en weerlegt zijn argumenten, waarna hij de algemene beschouwingen sloot. Bij de artikelsgewijze behandeling informeert de heer Maas naar de van gemeentewege te nemen maat regelen tegen de bijgebouwde opstallen die bij de diverse woningen zijn verrezen, voorzover deze hier voor toestemming hebben verkregen, maar daarvan geen bewijs bezitten. Bij volgno. 138 informeerde de heer Hamelink nog maals naar de reeds meermalen door hem bepleite waterclosets in de Julianastraat. De heer Oggel tekende bezwaar aan tegen de gel dende schoolgeldverordening. Voorts wenste hij aantekening tegen de post sub sidie aan bibliotheken. In verhouding tot datgene wat hiervoor maar aan contributies wordt geofferd, acht hij 'dit bedrag te hoog en niet verantwoord. Mevr. Folkersma-v. d. Staal bepleit een fatsoenlijk voetpad in de Oude Wijk. De heer Oggel bestrijdt ook ditmaal de door hem onbillijk geachte baatbelasting. Spr. vindt deze niet goed op poten te staan ook ten opzichte van andere buurten. Hij vindt dat de bewoners van de Singel- weg niet redelijk worden behandeld. Een uitvoerige discussie hierover vond plaats, waar bij de heer Oggel van alle zijden bestrijding ondervond. Ook de voorzitter bestreed de heer Oggel op bil- lijkheidsgronden en vergelijkenderwijs aantonend, dat hier van enigerlei achterstelling geen sprake is. De verschillen tussen bouw- en niet-bouwrijpe grond zijn toch in deze doorslaggevend. De heer Oggel was niet te overtuigen, doch onder vond geen steun bij de andere leden. Hetzelfde gold ten opzichte van de rioolrechten, waarbij de heer Oggel wees op het feit dat hier een z.i. onjuiste verhouding bestaat ten opzichte van de volgens de verordening toelaatbare normen. Uit de bestrijding bleek, dat de raad een andere zienswijze had en werd de heer Oggel gewezen op de verkeerde interpretatie zijnerzijds. ReRservering is Deze scholier wil het komende seizoen lid worden van een tennis club. Zijn vader zei: Spaar zelt een beetje mee en smijt niet zo met licht." Nu zit dit ventje avond aan avond bij het maken van huis werk zijn ogen te be derven bij een veel te kleine lamp. Dit is een zuinigheid, die de wijs heid bedriegt, want slecht licht is duur! Dit tennissen gaat beslist niet door.als het van deze averechtse „besparing moet komen tenminste. Alleen goede lampen zijn zuinige lampent Met goede lampen bent U altijd beter en voorde liger uit. Dat bewijzen de Philips lampen over duidelijk. Ten eerste ge ven ze méér licht, ten tweede zijn ze laag in prijs en ten derde uiterst zuinig in 't gebruik. In alle lichtpunten horen daarom Philips lampen. De lampen die U wér kelijk geld besparen! Veel licht, zuinig en laag in prijs I De sleer in Uw ill- en woonkamer wordt nog gezelliger door het zachte licht van de Philips „Argenta" lampen. hier n.l. een gebiedende en voorgefchreven eis. Ook in dit opzicht ondervond de heer Oggel na langdurige vruchteloze volharding, in zijn standpunt geen steun bij de raad. Ten slotte wees de heer Oggel nog op het vermin derd bedrag van de kosten per leerling aan de Chr. U.L.O.-school. De voorzitter zegt dat dit naar aanleiding van het gemiddelde aldus werd geraamd. De post voor Maatschappelijk (charitatief) werk ondervond bestrijding van de heer Oggel maar bleef ten slotte gehandhaafd na hoofdelijke stemming hier over Dit was de enige post op de begroting waarover werd gestemd. Het waren de heren Pijpelink, de Put te- en Oggel die zich hiertegen verklaarden. De heer Maas brak nog een lans voor een sub sidie voor de toneel-, muziek- en zangvereniging Thalia", terwijl de heer Kesbeke ditzelfde deed voor de R.K. Bond van Ouden van Dagen. Deze verzoeken zullen worden aangehouden na nader te zijn bekeken, waarop zonder hoofdelijke stemming werden vastgesteld de begrotingen van a. van de gemeente b. van het gemeentelijk gasbedrijf c. van het gemeentelijk woningbedrijf d. van de vleeskeuringsdienst e. goedkeuring der begroting 1955 van het bur gerlijk armbestuur. Vastgesteld werden de bedragen per leerling der openbare lagere school voor 1955 op ƒ26,81 per leerling en voor de bijzondere school voor uitgebreid lager onderwijs in de gemeente Axel voor 1955 op 46,24. Het aantal uren waarop vakonderwijs wordt gegeven werd bepaald op 2 uur 40 min. per week. Omvraag. De heer Ogel vroeg aan B. en W. of het hen be kend was, dat niet alle percelen voor aansluiting bij de Waterleiding in aanmerking komen. Hij had het oog op het perceel van de heer Reminsen aan de Doorndijk. De voorzitter zegt hierop nader te zullen antwoor den, waarna de vergadering werd gesloten. AXEL-CORN BOYS 5-0 Jonkman verrichtte hattrick. „Pluvius" was Zondag voor de zoveelste maal in dit seizoen weer eens spelbreker, doch het Axelse veld verkeerde ondanks urenlange regenbuien in een uit stekend bespeelbare conditie. En ofschoon ook ge durende de gehele eerste helft de motregen onafge broken bleef vallen, werd aan geen terreinafkeuring gedacht. De Axelse penningmeester alleen trok een bedenkelijk gezicht, daar ternauwernood een 150-tal toeschouwers met parapluies gewapend of beschutting zoekend de regenval trotseerden. De Axelse ploeg verscheen weer in de bekende blauwe jersey's vanwege de kleuren-analogie van bei der dubdracht. De gasten, die een viertal invallers hadden, speelden in het oranje-wit en trapten tegen de wind in af, waar op de eerste terreinverkenningen volgden, die beider zijds in buitenspel verliepen. Aldra neemt de thuis ploeg het initiatief, doch de natte bal verhindert de nodige controle, hoewl het spel een tamelijk bewege lijk karakter draagt. Bij één der Sasse aanvallen heeft de Danschutter niet over Fortuna's gunst te klagen als een fraai en welgericht schot van Vermeersch de bovenlat scheert. De Axlse aanvallen zijn veelvuldiger. Een hoekschop op het Sasse doel heeft geen resul taat en even later zocht v. d. Berge het doel der gasten te hoog. Het spel is ongeveer een kwartier oud als bij een vlotte aanval Jansen de pass van zijn nevenman Jonkman benut en zijn ploeg de leiding bezorgt (1—0). Hierna gaan onze stadgenoten steeds meer domineren en krijgt de wdstrijd een enzijdig karakter. De minder talrijke attaque s der Sassenaars werden door de soliede Axelse defensie waarin de Danschutter zich weer in zijn betrouwbare vorm toonde onverbiddelijk afgeslagen. De Sasse backs Claeyssens en Notté krijgen het zwaar te verduren en hoewel van Geetsum zijn jaren lange plaats onder de lat zie h nog ten volle waardig toonde bezweek hij nauwelijks vijf minuten later op nieuw als Deij een trough-pass van linksbuiten Diele- man fraai omzet in een tweede doelpunt (20). In een minimum van tijd werden daarop door v. d. Berge drie hoekschoppen genomen. Ten slotte kwam er weer opluchting voor de gasten en onder leiding van Verhelst resulteerde een aanval in een goed gericht schot van Vermeersch dat doel trof maar vanwege de zuivere buitenspelpositie, waarin dit gescoord werd geannuleerd werd. Weer wordt daarop het offensief door onze stadgenoten hervat. De Sassenaars stelden zich zo fel mogelijk te weer, doch als Jonkman een fractie in vrijstaande positie verkeert, komt het leder voor zijn voeten juist nadat van Geetsum de bal heeft weggewerkt en onberispelijk flitst zijn schuiver in de Corn Boys-touwen (3—0) na 35 minuten. In de resterende tijd wisten de Axelaars hun meerder heid niet verder uit te buiten en aan de overzijde lie pen de pogingen der gasten steeds te pletter op de blauw-gehemde defensie. Als gedraaid is blijkt de Axelse meerderheid eer der vergroot dan verminderd. Het schijnt een ge trouwe copie van voor de rust te worden. Aldra na dat de bezoekers voor het eerst een hoekschop te nemen krijgen leggen de Axelaars een volkomen tech nisch overwicht aan de dag. De Sase doelman wordt fel bestookt maar toont zijn oude vastberadenheid en wint het duel met L. Jansen. Het bleek evenwel maar uitstel van executie te zijn want even later, nadat 12 minuten in de tweede helft gespeeld zijn dribbelt Jonk man in zijn eentje door de Corn Boys-defensie om met een hard schot voor de vierde maal de roos te treffen (40). Wanneer wij even later de Axelse mid- voor weer eens op het Sase doel zien afstormen ver wacht enwij een zeer hoge score. De Axelaars komen steeds beter op dreef en na nog een felle run van L. Jansen kaatst zijn scherpe voorzet terug van de paal. Even later rest er voor van Geetsiim niets anders dan de bal corner te slaan. Nog eens probeert Jansen het en nu wordt het andermaal een hoekschop. Het Axelse overwicht wordt steeds groter en de bal blijft steeds op de Corn Boyshelft. In een duidelijke buitenspelpositie maakte linksbuiten Dieleman een overigens fraai doelpunt dat terecht wordt afgekeurd. Van de Sasse voorhoede ging in deze match wel zeer geringe stootkracht uit. Opnieuw trokken de Axelaars ten aanval, opgestuwd door Stockman en Verpoorte, di eenmaal ook inkogelde en met nog circa 12 mi nuten spelens in het vooruitzicht was het aanvoerder Jonkman die de hattrick verrichtte en feilloos na een fraai staaltje solo-werk alle onzekerheid beëindigde (50). Blijkbaar vond men het nu de hooqste score in dit seizoen was bereikt in het Axtlse kamp welletjes. Keeper van Geetsum hield zich boven dien kranig en kreeg de bovenlat bij een schot van Dey nog als bondgenoot. Doelpunten bleven verder uit maar zo verbeterde Axel met deze grote zege de scorecijfers fraai, waarover 'Vrijdag meer. Deze wedstrijd was overigens te eenzijdig om mooi te kunnen zijn. METO-TERNEUZEN 1-0. Het heeft de Terneuzenaars Zondag in Brabant niet meegezeten. Met de oneven goal ging de thuis club hier met de eer strijken, na al spoedig de leiding te hebben genomen. In weerwil van een danig ver zwakte ploeg gaven de roodzwarten flink partij maar wisten het net der thuisclub niet te vinden. In de tweede helft ging het initiatief geheel van Terneu:en uit, doch Meto legde zich met man en macht toe op d consolidatie van de magere voorsprong en slaagde er in haar doel schoon te houden, zodat de punten in Hoogerheide bleven. HONTENISSE—NIEUW BORGVLIET 1-4. Ook in Hontenisse baatte het de Zeeuwse club niet dat het spel meestal in haar handen bleef. De gasten wisten na een kwartier de leiding te nemen, maar uit één van de vele daarop volgende aanvallen maakte Steijns gelijk voor Hontenisse. Door een misverstand in de achterhoede hernamen de Brabanders nog voor de rust de leiding. Na de thee oefende Hontenisse een hevige druk uit op het doel der gasten en ieder verwachte dan ook weer een gelijkmaker, maar het mangelde in de Hontenisse-voorhoede aan schotvaardigheid. Toen de duisternis reeds begon te vallen waren het tot aller verrassing nogmaals de gasten, die het net van de thuisclub nog twee maal wisten te vinden en daar mede was ook hier het pleit ten gunste van de Bra banders beslecht. BIERVLIETR.C.S. 2-8. De hoogste score werd ditmaal weer eens genoteerd te Biervliet, waar de doelpunten op deze natte Zon dag al heel goedkoop bleken. In de eerste helft was het krachtsverschil niet zo heel erg uiteenlopend, maar veroverden de Souburgers toch al een nuttige voor sprong. In de tweede helft wisten de roodhemden aan de lopende band de score tot 81 op te voeren. Toen R.C.S. het blijkbaar genoeg vond en haar aanvals- kracht verflauwde profiteerde de thuisclub hier van en wisten een tweede tegenpunt te scoren (28). R.K.F.CDE ZEEUWEN 4-1. Tot aan de rust die met dubbel blanke stand aan brak hielden de rood-witte Vlissingers moedig stand, doch in de tweede helft was de tegenstand blijkbaar gebroken. Top-scorer van Eekelen wist tot vier maal toe de roos te treffen bij de doelman van De Zeeuwen en deze ploeg moest zich tevreden stellen met de eer te redden door haar linksbuiten (4—1). DERDE KLASSE D. ZeelandiaHulst afg. R.K.F.C.De Zeeuwen 4—1 METOTerneuzen 1—0: Axel—Com Boys 5—0 Biervliet—R.C.S. 2—8 Hontenisse—Nieuw Borgvliet 14. VIERDE KLASSE G. LuctorE.M.M. 42. De overige wedstrijden in deze klasse werden afgelast. RESERVE TWEEDE KLASSE C. Zeelandia II—Hontenisse II afg. Com Boys II— De Zeeuwen II 32 Goes IIAxel II 100" R.C.S. II—Vlissingen II afg. AFDELING ZEELAND. TWEEDE KLASSE B. Hontenisse IIIAxel III 35. ZATERDAGCOMPETITIE TWEEDE KLASSE E. SpuiDriewegen 22 HoekZaamslag 24. TWEEDE KLASSE K A.Z.V.V. IIHoek II 4-2; Beren I-Spul H 72: Driewegen IITerneuzense Boys II 13. De stand in de 3e klasse D luidt nu Axel 11 8 1 2 R.K.F.C. H Hulst 10 Nieuw Borgvliet 11 R.C.S. Zeelandia METO Terneuzen Hontenisse Corn Boys De Zeeuwen Biervliet 9 9 9 10 10 9 10 11 7 6- 7 5 4 3 3 3 2 1 1 3 2 0 2 2 3 2 0 1 3 1 1 2 .4 2 3 3 5 7 6 6 9 als volgt 28- 8 17 26-16 17 32—1$ 20—22 31 18 17-17 14-15 26-23 ZATERDAGMARKT AXEL. Burgemeester en Wethouders van Axel brengen ter algemene kennis, dat met het oog op de le KERST DAG en de NIEUWJAARSDAG DE LANDBOUWBEURS EN KRAMENMARKT zal worden gehouden op Vrijdag 24 December 1954 en .Vrijdag 31 December 1954. Axel, 24 November 1954. Burgemeester en wethouders van Axel, De secretaris. Maris. De burgemeester. Van Oeveren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1