AXELSE COURANT Gemeenteraad van Axel nippers J. C VINK r Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. Iu de bloei van Uw leven - Toch al aan Uw stoel gekluisterd door slopende Rheumatiek T In Apeldoorn is weer een dodelijk on geluk gebeurd. De 46-jarige boekhandelaar P. K. uit Bussum is Dinsdagavond op de Amerfoortse weg tussen Oud- en Nieuw- Millingen met zijn bestelauto tegen een boom gereden en om het leven gekomen. Hiermede is het aantal dodelijke ongelukken, dat in 1954 in de gemeente Apeldoorn is gebeurd gestegen tot 26. De president-directeur van de K.L.M-, de heer I. A. Aler heeft verklaard, dat er binnenkort een beslissing zal moeten worden worden genomen over het aankopen van modernere toestellen, in een eenheid van minstens zeven stuks. Het zou een mooi ding zijn, als de K.L.M. de nieuwe Fokkers F-27, waaraan momenteel wordt gebouwd, in dienst kunnen nemen. De kansen daarop zijn echter niet groot. De gelegenheid om heli copters in te schakelen ziet de K.L.M. mo menteel nog niet. Een dorpsonderwijzer op West-Java berispte een zijner leerlingen, die de school had verzuimd. De ouders en familie voelden dit als een belediging en er ontstond een familiegevecht. Er vielen drie doden Een Utrechtse opkoper, die in Delft voor de kantonrechter werd geleid, kreeg op zijn verzoek, van zijn bewaker toestemming om even naar de W.C- te gaan. De opkoper nam echter prompt de benen. De politie zit hem achterna. Op klaarlichte dag is Woensdag even buiten Merxem (B.) op de grote weg naar Nederland, een roofoverval gepleegd. Een bromfietser uit het plaatsje Putte, die van de bank van Antwerpen terugkeerde, werd op deze weg overvallen door drie gemaskerde bandieten. Zij beroofden hem van 3 millioen francs. Zware stormen, voorafgegaan door mistige perioden, hebben weer veel schade veroorzaakt. In Engeland deden zich over stromingen voor. Dublin beleefde de zwaar ste storm sinds mensenheugenis. De Neder landse kustvaarder ,,Martje kwam op de Noordzee in moeilijkheden. De lading moest gedeeltelijk overboord worden gezet om het schip te behouden. Twee bemanningsleden werden gewond. Op de Nieuwe Waterweg liep een Italiaans schip aan de grond. Op de rivier de Theems (Engeland) deden zich door de dichte mist enkele aanvaringen voor waarvan één met ernstige afloop. Een En gelse reddingboot sloeg in volle zee om. Een der opvarenden is verdronken. Een dezer dagen verschijnende land en luchtmachtorder en circulaire zeemacht zal, met ingang van 1 Januari 1955, het z.g- „liften" voor militairen van zee-, land- en luchtmacht verbieden. VOOR OUDEN VAN DAGEN BIJ DE KOMENDE FEESTDAGEN EEN BIJZONDERE VERRASSING PLEEGZUSTER BLOEDWIJN ZATERDAG 11 DECEMBER 1954 69c Jaargang No. 21 ABONNEMENTSPRIJSLone nummers i cent Kwartaal-abonnement Azel binnen de kom 11,35 Andere plaatsen 2 1,73 Buitenland 2 2,00 Drukker - UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJS 8 cent per m m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 ce&t per m.m. Kleine adTertentlën (maximum 6 regels) 1-5 regel» 70 ce»t Iedere regel meer 12 cent extra. Voor de tweede maal in acht dagen tijds kwam Dinsdagavond de Raad dezeer gemeente bijeen onder voorzitterschap van burgemeester van Oeveren. De raadsleden Tollenaar en Wondergem waren afwezig. eD notulen der laatste vergadering werden aange houden. De ingekomen stukken boden slechts goedkeuring van een raadsbesluit betreffende het geven van een strook grond in erfpacht, benevens de voor kennis geving aangenomen notulen der centrale commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 23 November jj„ die naar aanleiding van de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken, wijziging van de salaris normen inhield en reeds de vorige week uitvoerig in ons blad werden vermeld. Op de vragen van de heer K. aHmelink inzake be sproeiing van landbouwproducten waardoor grote schade aan het uitvliegend pluimgedierte wordt ge leden en aangaande de toestand van de Emmastraat zal in één der volgende vergaderingen zoveel moge lijk een antwoord worden gegeven. Naar aanleiding van de reeds uitvoerig in ons vorig raadsverslag vermelde vragen van de heer C. van Bendegem, omtrent de inschakeling van gemeente arbeiders bij het rooien van aardappelen op de lande rijen van het „Loose's Hof werden door B. en W. de reeds in ons vorig nummer gedane mededelingen en antwoorden vergezeld van een uitvoerig schrijven van de Sociale Commissie van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland gepubliceerd. Daar brengt Kruschen redding en uitkomst. Wonder lijk, die weldadige werking van de kleine dagelijkse dosis. Kruschen'? minerale ïQuten stimuleren de bloedzuiverende organen tot krachtiger werking en nemen zo de oorzaken weg van Uw kwellende pijn. Neem dan toch Kruschen. Tot heil van Uw gezond heid en de zuiverheid van Uw bloed. Ing. Med. Interpellatie C. van Bendegem- De heer C. van Bendegem merkt op dat men ten ppzichte van zijn vragen zich wel blijkt te hebben uitgesloofd om de nodige wijze woorden te vinden om hem van antwoord te dienen. Inderdaad is er op het eerste gezicht dan ook geen speld tussen te krijgen en is de heer de Putter volkomen in de lijn geweest. Zelfs uit de in extenso hier bijgevoegde brief blijkt dat ook de ambtenaar hiermede belast, zich beijverd heeft hem met zijn vragen in het zonnetje te zetten en wethouder de Putter te dekken. Toch is de zaak I niet te vertrouwen, meent hij, want het is niet de eerste maal dat wethouder de Putter zich op deze wijze heeft ingespannen mensen te krijgen. Dit op treden hoeft dus geen verwondering te wekken, te 1 meer waar hij de enige landbouwer ter plaatse is ge- I weest, die zo dringend gebrek aan arbeidskrachten bleek te hebben. Spr. herhaalt dat hier gedicteerd werd„Hier valt niet te praten Men heeft zich ingespannen dit administratief te dekken, maar daar- I mede wordt een valse lading gedekt. Spr. houdt dit vol en ziet daarop in eerste instantie van het woord af. De vooriztter, alhoewel op de bewuste dag afwezig I zijnde, weet natuurlijk het een en ander van deze kwestie af. Het betrof hier de inschakeling van andere dan normale arbeidskrachten met het oog op een algemeen dreigende noodtoestand op dit gebied, waar door zelfs aan inschakeling van militairen en leer lingen van scholen werd gedacht. Spr. heeft zich van meet af op het standpunt ge steld, dat men zich in deze moest houden aan de door de georganiseerde landbouw en het Bureau Oogst- voorziening gegeven richtlijnen. Zonder deze tussen komst was het niet mogelijk nets te doen en spr. hee t zich hieraan strikt gehouden en daarover toen dit noodzaakelijk was overleg gepleeg d met de heer Wieles. Voor het overige wijst hij naar het schn - telijke antwoord en het daarbij verstrekte relaas over de gang van zaken dat hiervoor werd verstrekt. Hij meent zich daar volledig aan te kunnen refereren maar wil - met het oog op zijn uitstedigheid - ook gaarne het oordeel van wethouder van Bendegem ver- nemen. D^ze kon slechts beamen datgene wat reeds door de voorzitter werd gezegd. Hij accentueert dit nog maals in onderdelen. Men heeft hier de absoluut enige en normale weg bewandeld, zonder hiervan ook maar in het minst af te wijken. Noch de heer de Putter, noch de gemeentelijke voorman in het geding ge bracht, treft enige blaam. Wethouder de Putter had na het zeer duidelijke en in bijzonderheden verstrekte antwoord van B. en W. verder debat hierover overbodig geacht. Hij vraagt de heer C. van Bendegem of de vragen juist en vol- doende zijn beantwoord. De heer C. van Bendegem De eerste vragen wel, maar de laatste niet. Wethouder de Putter constateert dan dat verder praten dan nutteloos en overbodig is. Het verdere be treft zuiver privé aangelegenheden, waarvan hij aan niemand verantwoording schuldig is. Ook door de heer C. van Bendegem wenst hij zich in deze geen dwang te laten opleggen. De heer C. van Bendegem interumpeert dat niet hij, doch de heer de Putter hier communisme helpt kweken. Wethouder de Putter gaat voort verder vrijwel niets van het verloop van deze zaak op die dag af te weten. Weliswaar is hij des voormiddags ongeveer 10 uur nog in zijn bedrijf geweest, maar een uur later reeds was hij voor zaken onderweg naar Amersfoort. Nie thij heeft een beroep gedaan op gemeentepersoneel doch dit is geschied door het Bureau Oogstvoorzie- ning. De heer C. van Bendegem moet dus niet van „valse lading" spreken. Deze beschuldiging van B. en W. valt op hemzelf terug. Maar wel ziet ieder de bedoeling van de heer C. van Bendegem, waarom het hem ook niet lust hier verder nog één woord aan te verspillen. eD voorzitter vroeg of nog iemand het woord ver langde en sloot toen dit niet het geval bleek daarover het debat. Tot leden van het Burgerlijk Armbestuur werden herkozen de heren Joz. Scheele en Iz. de Feijter met 9 stemmen. De heer Jac. Overdulve bekwam 4 en de heer W. Verduijn 2 stemmen. Aan de heer P. Dieleman-de Bruijne werd een strook grond verkocht gelegen achter zijn magazijnen aan de Bylocquestraat en groot 120 cA, kadastraal bekend onder sectie G no. 4008. De prijs van deze grond werd bepaald op 6.per M2. Onbewoonbaar verklard werd de woning Oude Wijk 40, overeenkomstig ingewonnen advies van de hoofdingenieur-directeur van de Prov. Wederopbouw en Volkshuisvesting. Vastgesteld werd de herziene en verouderd ge bleken organisatie-verordening van de gemeentelijke brandweer en in verband met deze besloten tot inter communale samenwerking volgens overeenkomst met de naburige gemeenten Terneuzen .Zaamslag, Vogel waarde, St. Jansteen, Koewacht, Hulst, Zuiddorpe, Overslag, Westdorpe en Sas van Gent. Van de ge meenten Terneuzen en Zaamslag werd een besluit in dezelfde geest ontvangen in geval van nodige hulp door hun brandweer. De 4e wijziging van het Kapitaalswerkenplan der gemeente Axel werd vervolgens vastgesteld. ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP DE GEMEENTEBEGROTING. Alvorens met de vaststelling der gemeentebegoting werd aangevangen werd bij de algemene beschouwin gen he woord gevoerd door de heren W. de Feijter. D. J. Oggel, F. Gerrits, A. J. M. Kesbeke, C. van Bendegem en J. Pijpelink. De heer De Feijter!. Meneer de Voorzitter Evenals vorig jaar wil ook onze fractie weer een korte beschouwing laten horen naar aanleiding van de voor ons liggende begroting voor het jaar 1955. Zijn wij er het vorig jaar van uitgegaan om zoveel mogelijk de zakelijke kant te houden, ook nu willen wij hier niet van afwijken om onze visie over het ge meentelijke beleid naar voren te brengen. Met waardering aan het college voor de wijze waar op U het bijna afgelopen jaar de belangen van de ge meente heeft geleid en in de zekere verwachting dat dit ook weer in het komende jaar zo zal zijn, brengen wij U in de allereerste plaats hartelijk dank voor Uw betoonde activiteit ten opzichte van de belangen voor de gemeente. Wij hopen en vertrouwen dat steeds krachtig de belangen der gemeente bij vernieuwing door Uw col lege zullen worden voorgestaan, opdat onze gemeente steeds in belangrijkheid zal toenemen. De bevrijdings feesten van dit jaar hebben aan dit laatste zeker ook grote steun verleend en onze gemeente hoogachting en bekendheid gegeven tot ver buiten onze grenzen. Meneer de voorzitter, het verheugt ons thans dat hier voor ons ligt een sluitende begroting voor het komende jaar. Bij navraag is ons gebleken, dat na de oorlog geen normaal sluitende begroting meer ter tafel is gebracht. Een sluitende begroting is voor het te voeren be leid van zeer grote betekenis, men kan dan nog op veel doeltreffender wijze de zaken voorbereiden, dit aan de hand van de bedragen, die men ter beschik king heeft. Bereekenen wij het bedrag dat van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in onze gemeentelijke kas zal komen, dan is dat niet minder dan 300.000. Bezien wij deze uitkering, meneer de voorzitter, a s te zijn zeer noodzakelijk en verantwoord ten opzichte van het gemeentelijk budget dan kunnen wij niet an ders dan daarover tevreden zijn, maar, tegelijk moet het ons opvallen hoe afhankelijk van derden wij zijn. De autonomie van de gemeente lijkt wel voor een groot gedeelte voor goed voorbij, terwijl wij als zeker kunnen aannemen, dat ook in de toekomst uitkeringen als zo even genoemd niet meer zullen kunnen worden gemist. Niettemin hoopt onze fractie dat de tijd weer komt, dat onze gemeente zijn volledige zelfstandigheid weer zal kunnen bereiken, waarbij dan een onafhan kelijk financieel beleid zal kunnen worden uitgevoerd. Wij beschouwen dit de beste basis voor wat de zaken van de gemeente betreft. Meneer de voorzitter, enkele zaken uit de begroting hebben wij nader bekeken en vanzelfsprekend is de Centrale Dienst onze aandacht niet ontglipt. Voor zover ons bekend staan wij met deze Centrale Dienst op een keerpunt. Het besluit tot uittreding is reeds door de raad genomen, maar nog geen bericht van goedkeuring van dit besluit is van Ged. Staten binnengekomen. Wat gaat er nu gebeuren In een naburige ge meente schijnt men bezig te zijn een nieuwe regeling te ontwerpen. Zal het zo worden, dat Terneuzen een regeling dicteert voor geheel Oost Zeeuwsch-Vlaan- deren Meneer de voorzitter, wij willen over deze dienst niet meer breedvoerig uitweiden. Ons standpunt is vorig jaar bij de behandeling van de begroting met redenen uiteengezet en wij zijn hierin nog geen duim breed van onze plaats geschoven. Krijgen wij geen goedkeuring van Ged. Staten dan is onze mening hierover „in beroep bij de Kroon Wanneer Ged. Staten het wel menen met de finan ciële belangen van onze gemeente dan kan hun hou ding niet anders zijn dan goedkeuring aan ons be sluit verlenen. Wij hopen van harte dat zij de noodzakelijkheid voor onze gemeente hiervan zullen willen zien. Een tweede punt is het steeds hoger worden van de subsidies, die de gemeente verstrekt. Bij nadere berekening komen wij tot een bedrag van om en bij de 35.000, wat omgekeerd neerkomt op ongeveer 5 per inwoner dit zonder de subsidie die aan het Burgerlijk Armbestuur staat vermeld van ruim 3000. Meneer de voorzitter, onze fractie wil in toekennen van gevraagde subsidies een scherpe lijn trekken tus sen het verlenen van deze die bestemd zijn voor ver enigingen en instellingen ter plaatse en degene, die van buitenaf een beroep op onze gemeente doen. Tegenover de eersten willen wij graag een royale houding aannemen, maar met subsidies die niet direct verband houden met onze gemeente is zeer zeker de grootst mogelijke voorzichtigheid geboden. Steeds meerderen doen ook van buitenaf een beroep op de gemeente en wij willen ook geenszins het goede daar van ontkennen, maar deze toch moeten bedenken dat de voor het grootste gedeelte schrale gemeentekassen niet voor alles maar subsidies kunnen toekennen. Nog enkele opmerkingen aangaande verschillende zaken. Van het vele reeds bij de vorige begroting ge noemd is nog niet veel tot uitvoering kunnen worden gebracht. Alleen de scholenbouw maakt vorderingen. De U.L.O. is in aanbouw en wij "Hopen dat spoedig de andere zullen volgen. Het parkeerterrein, zo broodnodig, is tot heden nog niet betegeld. Het stamriool voor plan-West en aan leg van de Zuidsingel. Gelukkig voorzover ons be kend begint hier enige tekening in te komen en het ziet er dus toch wel naar uit dat in 1955 wat tot uit voering kan worden gebracht.Wij betreuren het dat uit het kapitaalswerkenplan zo weinig kan worden gerealiseerd. Met de vernieuwing van straten geraken wij gewel dig achterop. Hoe komt dit? Nodig is het voor vele straten toch zeker, want wij horen steeds meer stem men opgaan in de raad voor vernieuwing van straten en in het bijzonder ook voor de Emmastraat. Wij ho pen dat B. en W. hierdoor zullen worden aange spoord om in 1955 deze straat in een betere toestand te brengen. eD speelweide aan de Buitenweg kan nog steeds niét in gebruik worden genomen. Men ziet dat derden een werk in uitvoering nemen het altijd op lange ter mijn gebeurt en mogelijk duurt het nog enkele jaren. Met over dit laatste te spreken, meneer de voor zitter, komen wij vanzelf tot het probleem van de jeugd, waarvoor dergelijke speelplaatsen worden aan gelegd. Over de toenemende vernielzucht van de jeugd in onze gemeente is weinig meer te zeggen. Het is bij allen meer dan bekend en genoeg besproken. Het meest doeltreffend in deze aangelegenheid is de medewerking avn de ouders. Dezd is in de eerste plaats nodig. Zolang deze hierin geen volle mede werking verleent en niet bij voortduring tracht de jeugd hiervan te weerhouden zal het mogelijk nog erger worden. Verder blijven wij nogmaals, meneer de voorzitter. de aandacht vragen van het college voor in de sa nering op te nemen van het bekende blok Markt- Noordstraat. Bestudeer deze zaak eens met ernst en leg uw mening eens voor aan de raad. De vermakelijkheidsbelasting is een, voortdurende zorg. Ook wij verwachten hierover gaarne van e college een nieuwe en gunstiger regeling. Wat de buitenwijken betreft is het nu zover a gelukkig bijna alle bewoners zijn aangesloten op waterleiding. Dat men hiermede in een behoefte voo - zag bewijst wel de vele aansluitingen en die h.ervoor ook bereid waren een hoog bedrag te betalen. Met de aansluiting op het electrisch net verloopt het niet zo vlot. Wij verlangen dat het college hierin een royale houding zal aannemen voor bijdrage in e S heerlijk van smaak en ze knappen er zo echt van op. Vraagt Uw apotheek of drogist. kosten, want de laatst aansluitbare percelen zullen de grootste kosten vragen, omreden deze het verst uit elkaar komen te liggen. De straatverlichting binnen de gemeente is zeer slecht. eD gasverlichting is uit de ti/d. Het verheugt ons als wij horen dat het college al bezig is te trach ten de gemeente eens uit het donker te halen. Rest ons nog even te herinneren aan de inverva geraakte ijsbaan- Met vereende krachten en hoge kos ten is destijds een ijsbaan aangelegd. Nu is deze me meer te gebruiken. Mijne heren, tracht toch ook hier voor eens een oplossing te vinden. Ook wij willen deze ijsbaan niet graag totaal verloren zien gaan. Meneer de voorzitter, wij willen het hierbij laten in de vaste overtuiging dat uw college met nieuwe kracht verschillende plannen ter tafel zal brengen en met zorg de financiële zijde der gemeente zal be hartigen. Ga voort op de ingeslagen weg. Wij wensen u daartoe dat dit alles steun moge vinden en dat Gods Zegen uw arbeid deelachtig moge zijn. (Vervolg pagina 3)

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1