AXELSE COURANT Gemeenteraad van Axel JEUK mxm J. C VINK Frankering bij abonnement. Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOl ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Ideaal voor ieder die brieven schrijft! FIRMA Markt 12 AXEL. EEN NUTTIG EN BESLIST WELKOM GESCHENK VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN PLEEGZUSTER BLOEDWIJN ZATERDAG 4 DECEMBER 1954 69e Jaargang No. 19 ABONNEMENTSPRIJS i Loan nummer. 6 eaat Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11.55 Andere plaataen f 1,75 Buitenland f 2.00 Drukkar - Uitgaaf sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK ADVERTENTIEPRIJSi ewt per m.m. ■i| contracten belangrl|ke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine adTertentlén (maximum 6 regel.) 1-5 regel. 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. «06 'ÖPJQ In de raadszitting van Dinsdagavond waren met uitzondering van de heer Tollenaar alle leden tegenwoordig. Bij de aanvang dezer zitting nam burgemeester van Oeveren de gelegenheid te baat in de eerste plaats de heer J. L. JT Maris als gemeente-secretaris geluk te wensen met het dezer dagen door hem herdachte feit van zijn 40-jarig jubileum als ambtenaar in dienst der gemeente. Deswege is deze door H.M. de Koningin vanwege zijn hoge verdiensten als zodanig bevorderd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Spr. meent dat dit feit niet zonder meer kan worden voorbij ge gaan. niettegenstaande de heer Maris hem persoon lijk verzocht hierover niet te veel drukte te maken. weet namens de Raad te spreken als hij hem hart grondig geluk wenst met deze onderscheiding. „Die nen" is het devies dat de heer Maris in Zijn vaandel heeft geschreven en daarom is het hem als burge meester een grote eer en een voorrecht deze door Hare Majesteit verleende onderscheiding op diens borst te mogen hechten. Nadat de burgemeester hieraan had gevolg gegeven sprak als oudste raadslid de heer Wbndergem namens de gemeenteraad de secretaris toe en dankte hem voor de grote mate van bereidwilligheid, waarmede hij ten allen tijde zowel de gemeenteraad, als alle Axelaren die zijn raad nodig hadden is tegemoet getreden. Hij feliciteert de heer Maris cfaarpm met deze eervolle onderscheiding, De heer Maris bracht in sobere, maar gevoelvolle bewoordingen dank aan H.M. de Koningin en de autoriteiten die hem hebben voorgedragen. Spr. ge looft wel dat er in die veertig jaar veel is gedaan en tot stand gebracht, doch beschouwt het bescheiden aandeel dat hij daarin had in de eerste plaats als zijn diepgevoelde plicht. Hij dankt ook de burgemeester en de gehele raad voor de tot hem gerichte geluk wensen. Hierna meende de burgemeester het zijn taak ook niet zonder meer te mogen voorbijgaan aap het heuge lijke fpit van de 80ste geboortedag van Winston Churchill, één van 's werelds grootste staatslieden. Wie zou durvpn ontkennen, dat zijn verdiensten niet alleen voor Engeland maar voor de gehele wereld hehhen gegolden. Men moge zich in politiek opzicht niet één gevoelen met zijn principe's, dit is een feit, dat hij in de ergste nood en in de bangste uren die Europa en de wereld hebben doorgemaakt, voor ons allen een vechter is geweest voor de vrijheid en de democratie, een matador zoals de wereld in die tijd geen tweede heeft voortgebracht. Toen zijn sonore stem ons slechts spreken kon van leed en bloed en bloed en tranen, zo inspireerde zij de vrije volkeren tot volharding in strijd en verzet tot het glorieuze einde. Het was deze stem die ons altijd wist te be moedigen en ons vertrouwen versterkte. Sprekende naar de mens meent hij dan ook, dat zonder Churchill deze strijd waarschijnlijk op een fiasco zou zijn uit gelopen ep wij dan hier als onvrije en onmondige mensen zouden zijn geregeerd uit de één of andere duistere hoek van de wereld. Hij wekte steeds op tot strijd voor de vrijheid en daarom wek ik met het V-tek envan Churchill ons allen op deze vrijheid, dit hoge goed in ere te houden niet alleen voor ons zelf, doch voor de ganse mensheid. Hierop ging de voorzitter over tot het aan de orde stellen der agenda. Een groot aantal ingekomen stukken betre ffende goedkeuring door Ged. Staten van raadsbesluiten, verificatie-rapporten en berichten van aanneming van diverse benoemingen, etc. passeren in snel tempo des voorzitters hamer. Alleen de heer Oggel vraagt een minder negatief luidend antwoord te richten tot de heer M. den Dozl- der, die een verzoek had ingediend tot afsluiting van een achter zijn zagerij op het „Plaatje" gelegen weg en dit aan de openbaarheid te onttrekken. B. en W. zijn niet ongenegen dit te zijner tijd welwillend te bekijken. De heer Kesbeke vroeg nog inlichtingen naar par keergelegenheid achter het op de Kaaiwal uitkomende perceel van de heer van Waes-Boodts dat nu zal worden herbouwd. Hier zal de toestand nog nader onder het oog wor den gezien. 1 Door Ged. Staten werd een schrijven gericht aan de Raad naar aanleiding van het besluit tot opzeg ging inzake de gemeenschappelijke regeling van de centrale dienst van bouw- en woningtoezicht in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, luidende als volgt In verband met het toegezonden besluit van de Raad uwer gemeente om met ingang van 1 April 1955 door uittreding uit de gemeenschappelijke regeling inzake het bouw- en woningtoezicht enz. deze regeling op te zeggen, wijzen wij U op het bepaalde bij artikel 18, 2e lid, died regeling, luidende, dat de regeling wordt aangegaan voor de tijd van tien jaren te rekenen van 1 April 1945 af, met dien verstande, dat zij telkens met vijf jaar wordt verlengd, indien niet ten minste zes maanden voor de afloop van elk tijdvak, Ter- neuzen of twee-derde deel der overige gemeenten, de regeling opzegt. Hieruit volgt, dat het genoemde raadsbesluit alleen voor behandeling of goedkeuring in aanmerking kan komen indien twee-derde deel der z.g. overige ge meenten tot opzegging besluit. Tot nu toe is echter door niet meer dan twee van de „overige" gemeenten een besluit tot opzegging ge nomen. In dit verband delen wij U nog mede, dat vanwege de enige tijd geleden door ons ingestelde commissie van advies inzake centralisatie van het bouw- en woningtoezicht zeer binnenkort besprekingen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen zullen word engevoerd, ten einde zo spoedig mogelijk tot een voor de verschil lende gemeenten aanvaardbaar voorstel te komen. Zoals U wellicht bekend is heeft ook de gemeente raad van Temeuzen de regeling opgezegd en hebben wij gemeend aan het desbetreffende raadsbesluit onze goedkeuring te moeten onthouden. Door ons is gevraagd om inlichtingen ter beant woording van de vraag of de gemeente uiteindelijk tegen haar zin tot verdere deelname aan de regeling kan worden gedwongen. Wij hopen hierop t.z.t. nader terug te komen. Dit werd voor kennisgeving aan genomen. B. en W. delen nog mede dat bij een fabrieks- uitgang te Sluiskil waarschuwingsborden zullen ge plaatst worden me het oog op het gevaarlijk drukke verkeer aldaar. Aan dhr. W. A. den Boggende werd per 1 Decem ber eervol ontslag verleend als gemeente-ontvanger onder dank voor de vele door hem in dit ambt be wezen belangrijke diensten. Aan de heer C. Smies, commies van de afd. Fi nanciën ter secretarie werd met Ingang van dezelfde datum eervol ontslag verleend als tijdelijk ambtenaar van het woningbedrijf. De heer Smies was destijds tijdelijk belast met de verantwoordelijkheid der destijds onoverzichtelijk ge worden administratie. Voor de manier waarop deze zich van deze enorm veel werk vergende taak heeft gekweten, meent de voorzitter hem wel zeer in het bijzonder namens de Raad te moeten danken. is voor Uw zieken en herstellenden Een wijn, heerlijk van smaak en in hoge mate bloedvormend en zenuwsterkend. Vraagt Uw apotheek of drogist. Hierna werd overgegaan tot beëdiging van de heer W. L. Hirdes als gemeente-ontvanger. In handen van de voorzitter legde deze nieuw benoemde functionaris de wettelijk voorgeschreven eden af. De voorzitter feliciteerde de nieuwbenoemde ge meente-ontvanger met zijn benoeming als zodanig. Uit diens benoeming met algemene stemmen spreekt in grote mate het vertrouwen dat een gevolg is van het verleden van de benoemde en van zijn persoonlijke capaciteiten. Hij hoopt dat hij in deze snel groeiende gemeente een prettige werk-sfeer zal vinden. Alleen de beperking van het woning-volume verhindert een nog grotere aanwas der bevolking. Van U wordt dus heel wat gevraagd, doch wij menen dan onze keuze niet zal worden beschaamd op grond van de ver klaringen dat U met het ambt van ontvanger en de gemeente-financiën volledig op de hoogte bent. Daar om wensen wij U en onszelven geluk met deze be noeming. De heer Hirdes verliet daarop de vergadering. Ingetrokken werd vervolgens het raadsbesluit tot verhuring van diverse percelen bouwland aan de Axelse Sassing aan de heer D. Dekker aldaar en sa men groot zijnde plm. 2 ha 80 ca, daar er nog een pachtovereenkomst lopende is van 8 jaar en dit con tract kan blijven doorlopen, met dien verstande dat de pacht aan de gemeente Axel moet worden betaald. Aldus werd besloten. Aangekocht werd de' woning Oude Wijk 15 met de daarbij behorende grond groot 295 ca en eigendom van de heer S. Jansen voor de som van 800./. Onbewoonbaar verklaard werden een zestal wo ningen, die thans onbewoond zijnde, na onderzoek niet meer voor bewoning in aanmerking blijken te kunnen komen. Het zijn de woningen. Weststraat 51, Steenovens M 26, Zeedijk M 3, Oude Wijk 14, Buitenweg 48 en Stationstraat 40a. Vervolgens kwam aan de orde de doorhaling van de hypothecaire inschrijving van de heer F. S. Die- leman te 's-Gravenhage en mej. A. J. Dieleman te Arnhem Bij beslissing van de minister van wederopbouw en volkshuisvesting is op grond van artikel 8 van de wte op de materiële oorlogsschaden aan voornoemde belanghebbenden een bijdrage toegekend voor finan ciering van de herbouw van het woonhuis met schuur aan de Kanaalkade 7, kad. bekend gemeente Axel, sectie G no. 3767. Door toekenning van deze bijdragen en terugbe taling van het nog resterende gedeelte is de hypothe caire schuld ad 2823.— ten behoeve van de gemeen te Axel en ten laste van F. S. Dieleman en A. J. Dieleman te niet gedaan. Belanghebbenden hebben inmiddels het restant van de hypothecaire schuld afgelost. Hetzelfde geldt ten aanzien van de hypotheek ten laste van M. W. M. van Nieulande, Julianastraat 63. alhier, groot 3450.voor een woonhuis met werk plaats en schuur, welke door aflossing, toekenning ener rijksbijdrage en terugbetaling van het restant geheel is te niet gedaan. Aangenomen werd het voorstel over te gaan tot doorhaling van deze hypothecaire inschrijvingen. Aan de orde kwam nu het voorstel tot uitkering van 6% over het 4e kwartaal 1954 aan het gemeente- personeel. De minister van binnenlandse zaken deelt mede, dat de ministerraad besloten heeft te bevorderen, dat de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel te reke nen van 1 October 1954 met 6% wordt verhoogd. Voor de uitkering komen in aanmerking alle ambte naren en werklieden. Als grondslag voor de bereke ning geldt het salaris op 1 October 1954 vermeerderd met eventuele vaste of tijdelijke toelagen en de kin dertoelage. Voor de kindertoelage geldt het bedrag dat op 30 September 1954 gold. De uitkering bedraagt voor maandsalarissen 18% van het totale maandbedrag en voor weeklonen 78% van het totale weekbedrag. Vergoeding voor overwerk blijft buiten beschou wing, alsmede kledingtoelagen, rijwieltoelagen enz. Aan het eind van hte 4e kwartaal dient voor de overwerkvergoeding een nabetaling te geschieden ge lijk aan 6% van de genoten vergoeding. Over ge deelten van het 4e kwartaal dient een evenredig ge deelte van de uitkering te worden berekend. Inhouding van pensioenspremie-verhaal over deze uitkering moet niet geschieden. B. en W. stelden voor het bijgevoegde ontwerp besluit aldus vast te stellen, waarmede het centraal bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentepersoneelsaangelegenheden zich kan vereni gen. Aldus werd besloten. Aan Ged. Staten die de jaarwedden van secreta rissen, ontvangers en ambtenaren van de Burgerlijke Stand regelen, werd op hun verzoek bericht dat bij de Raad geen bezwaar bestaat tegen de 6% uitkering van de bezoldiging van het 4e kwartaal van 1954 voor deze functionarissen. Vastgesteld werd de tijdelijke ziekte-kostenregeling. Een definitieve rijksregeling is nog .iteeds niet vast gesteld. Wel zijn in verschillende provincies gemeen schappelijke regelingen in werking getreden of worden deze voorbereid, doch heeft men in Zeeland besloten voorlopig een afwachtende houding aan te nemen. In de rijksregeling is weinig veranderd. Het bedrag der tegemoetkoming 60 voor gehuwden en 30 voor ongehuwden) is verhoogd tot resp. 66 en 33, terwijl tevens uitdrukkelijk is vermeld, dat onge huwde kostwinners met gehuwden worden gelijk ge steld. Voorts is de omschrijving van artikel 1 gewij zigd in verband met de tot stand gekomen arbeids overeenkomstenverordening. De regeling kan blijven gelden tot de definitieve algemene rijksregeling tot stand gekomen is. Gewijzigd werd de verordening op de keurings dienst van vee en vlees in de gemeenten Axel, Zaam- slag, Overslag, Koewacht en Zuiddorpe overeenkom stig de ministeriëel gewenste redactie. Onder verwijzing naar het schrijven van de Raad van Bestuur van de Instelling ter behartiging van de belangen van zwakzinnige kinderen in Oost Zeeuws- Vlaanderen, Waarin wordt voorgesteld om de be staande gemengde school voor buitengewoon hger onderwijs te Hulst te splitsen in een jongens- en meisjesschool, wordt voorgesteld artikel 2a der ge meenschappelijke regeling te wijzigen als volgt „De verzorging van zwakzinnige kinderen omvat ade exploitatie van een R.K. jongensschool voor b.l.o.en van een R.K. meisjesschool voor h.l.o beiden te Hulst gevestigd, uitgaande van R.K. instellingen verder genoemd „het schoolbestuur". Zonder hoofdelijke stemming aldus besloten. Daar met 1 Januari 1954 de huren der woningen in deze gemeente met 29% zijn verhoogd zou bij hand having van het bestaande tarief aan rioolrechten meer worden ontvangen dan wettelijk toelaatbaar is. B. en W. stellen daarom voor het tarief zodanig te her zien ,dat de belasting per jaar bedraagt bij een huur waarde van ƒ130 tot 160 ƒ3.50, van ƒ160 tot ƒ190 ƒ6 en zo telkens opklimmend met 30 huurwaarde en 2.50 belasting, hetgeen zonder hoofdelijke stemming be sloten wordt. Deze gewijzigde verordening zal be schouwd worden op 1 Januari 1954 in werking te zijn getreden. In het kader van de Nationale Hulpactie zal door het gemeentebestuur 70 worden bijgedragen ten bate van de vluchtelingen, welk bedrag overeenkomt met het door het gemeentepersoneel aan uurloon geofferde bedrag dat hiervoor werd afgestaan. Aangenomen werd zonder discussie of hoofdelijke stemming het voorstel tot het aangaan van een reke- ning-courant-overeenkomst met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten, groot 150.000 voor het jaar 1955. De rekening-courant-overeenkomst met de Boeren leenbank te Temeuzen, tot een bedrag van 100.000 werd voor 1955 met een jaar verlengd. Door het Hoofdbestuur van de stichting militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront werd een subsidie gevraagd ten behoeve van de militaire te huizen dezer stichting. Evenals bij de vaststelling der begroting voor 1954 aan het R.K. Thuisfront en aan „Pro Rege" deze sub sidie werd verleend ad 25 werd door B. en W. voorgesteld deze ook aan het Humanistisch Thuisfront te verlenen. Niet krabben. De helder vloei* bare D.D.D. kalmeert de jeuk in enkele seconden, doodt de ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiëm GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALS. M ZEEP De heer Oggel verklaarde zich een principieel te genstander van deze subsidie. Volgens hem zijn er maar twee richtingen in de wereld en die zijn „vóór" of „tegen" Christus. Hij is de mening toegedaan dat de overheid deze dingen nite mag steunen en „neen" moet zeggen als hiervoor steun wordt gevraagd. De uitingen in het soldatenblad van het Humanistisch Thuisfront versterken hem in die mening. De heer C. van Bendegem meent dat hoewel er wel aanleiding zou zijn in te gaan op wat de heer Oggel hier vanuit zijn gezichtshoek debiteert ten op zichte van deze subsidie—aanvraag hij liever niet diep daarop zal ingaan. Iedereen, en in elk mens is en leeft een heilig gevoel, hetzij men zich kerkelijk of buiten kerkelijk noemt. Het zou wat moois worden als de heer Oggel op zijn manier de 1.500.000 buitenkerke lijken die ons land telt de weg op zou sturen van een soort geestelijk nihilisme, want daar komt zijn hou ding op neer. Laat de heer Oggel eens wat ruimer Ieren zien en in ons volk dat zo sterk verdeeld is rechtvaardigheid betrachten en toepassen. De heer Oggel gaat de weg op van het steeds groter maken van deze verdeeldheid. Spr. wenst daarentegen een rechtvaardiger houding in te nemen en hoewel mis schien minder Bijbelvast als de heer Oggel vraagt hij hem waarom hij, die als Calvinist toch ook tegen over de Rooms Katholieken staat, een niet daarmede strokende positie inneemt als de beoordeling en de bepaling van deze subsidie als tegen die voor het Humanistisch Thuisfront. Laat ons de verschillen niet nog meer toespitsen en groter maken dan die reeds zijn, zeide spr. De heren Pijpelink en wethouder de Putter ver klaren zich in deze eens met de heer Oggel. De heer de Feijter daarentegen vindt dat men een ruimer standpunt dient te huldigen, want ook deze mensen streven er naar door middel van de Stichting van Militaire Tehuizen de jongens van de straat te houden. De heer Oggel herhaalde zijn bezwaren en ziet het niet anders dan dat het Humanistisch Thuisfront niet vóór Christus is maar er tegen. Derhalve handhaaft hij zijn standpunt. De voorzitter, hoewel popelend zich in dit dispuut te mengen zal zich als burgemeester boven de par tijen staande, hierin niet mengen. Hij respecteert te zeer de positie van burgemeester in ons huidige be stel als te zijn benoemd door de Kroon en niet zoals b.v. in België te zijn gekozen. Anders zou hij de argumenten van de heer Oggel ook even van theologisch standpunt uit kunnen ontzenuwen. Maar hij zal dit slechts node doen, hoewel hij persoonlijk de heer Oggel wel van zijn mening en overtuiging wil doen blijken, echter niet in de Raad. De heer C. van Bendegem acht het algemeen be lang in het geheel niet geschaadt doordat de burge meester het voorstel van B. en W. op principiële en reële motieven zou verdedigen. In stemming gebracht werd het voorstel van B. en W. aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. Tegen de heren Oggel, de Putter en Pijpelink. Hierna werd de gemeentebegroting 1954 overeen komstig het bij de stukken gevoegde ontwerp voor de vijfde maal gewijzigd. Met de Bank voor Ned. Gemeenten werd ter voor financiering van de bouw van een Bijzondere U.L.O.- school een bijzondere rekening-courant-overeenkomst tot een bedrag van/ 70.000 aangegaan. Zodra over dit crediet zou zijn beschikt, zou deze Bank voor het opgenomen bedrag een kasgeldlening verstrekken, zodat daardoor het crediet opnieuw zou vrijkomen. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt daarop alzo besloten. Op de reclames inzake schoolgeld en rioolrecten werd beschikt overeenkomstig op de desbetreffende verzoeken is vermeld.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1