AXELSE COURANT Ons land waardig vertegenwoordigd in Parijs »Cité Universitaire« D.D.D. Thermogene Over het eten van letters 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen nippers er"°10PÜ!L "1 HAM EA waarschuwen tegen Huid j. C VINK prankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 27 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 17 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK DANK ZIJ NEDERLANDSE INDUSTRIE: De vreemdeling in Parijs, die het centrum van deze wereldstad voor een paar uur vaarwel gezegd heeft en in de buurt van het park van Montsouris wan delt op de Boulevard Jourdan, kijkt plotseling verrast op naar een gebouw met zes verdiepingen, opvallend licht van kleur, modem en royaal en, on danks de strakke lijnen, fraai van vorm. Het lijkt te zijn neergezet door een stoutmoedig bouwmeester, die opeens genoeg had van de donkere en soms sombere tinten die het stadsbeeld beheersen, zelfs in Parijs. Is de vreemdeling een Nederlander, dan wordt zijn bewondering voor dit bijzondere bouwwerk vermengd met trots, zodra hij boven de ingang leest, dat dit het „College Neerlandaise" is. Inderdaad: een Nederlands studentenhuis, 20 jaar geleden gebouwd door de bekende architect Dudok en plaats biedend aan ruim 200 studerende jongelui, die er een comfortabeler en goedkoper onderdak vinden dan waar ook in het grote Parijs. drag voor dit doel beschikbaar. Nieuwe hulp daagde op toen de Nederlandse Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten het besluit nam de benodigde verf gratis ter beschik king te stellen een gift van 12.000 kg. verf producten ter waarde van ƒ40.000. Een legertje van Nederlandse schilders besteedde 3000 werkdagen aan het vernieuwen van het Niet alleen Nederlandse studenten be. wonen de frisse en lichte kamers van fit paviljoen, dat „Stichting Juliana" heet. Be- ïalve 70 studenten uit ons land verblijven er 70 Fransen en bovendien nog ongeveer 70 studerende jongelieden van allerlei natio naliteit. Het gemengde karakter van deze college-bevolking is geen gevolg van de een of andere wet van vraag en aanbod op het gebied van studentenkamers, maar hangt sa men met een ideële doelstelling. Het Neder- andse paviljoen staat niet op zichzelf. Op een uitgestrekt terrein vindt men nog een 30-tal andere grote gebouwen, waarin teza men 5000 studenten uit alle delen van de wereld wonen en werken. Deze universi- teitsttad heet ,,Cité Universitaire" en geldt n de gehele wereld als een unicum. Zoals Nederland er eigenlijk een paviljoen heeft, zo zijn er ook tehuiz envan vele andere anden. Contact tussen alle nationaliteiten. De naaste buren van de „Stichting Juliana zijn Indo-China, Cuba en Armenië. Canada en de Verenigde Staten zijn er vertegen woordigd naast verscheidene Europese lan en. In al die thuizen is de bevolking „ge mengd", opdat er een dagelijks contact zal zijn tussen de studerende jeugd van allerlei anden, naast de regelmatige ontmoetingen in het middelpunt van de Cité, het „maison internationale", dat waarlijk van een grootse allure is en veel weg heeft van een paleis. Zo heeft de stichter van de Cité, André donnorat, het bedoeld toen hij na de eerste wereldoorlog als Frans minister van Onder wijs zijn plannen op tafel legde voor een grote gemeenschap, waarin jonge mensen yan alle nationalieiten broederlijk tezamen zouden wonen ter bevordering van vrede en wederzijds begrip tussen de volkeren. Industrie herstelde oorlogsschade. Het Nederlandse paviljoen, dat enkele jaren voor de tweede wereldoorlog plechtig werd ingewijd door minister Slotemaker de Bruine, nadat door particulieren de nodige fondsen waren bijeengebracht, neemt door het fraaie uiterlijk en door de practische in richting een belangrijke plaats in deze stu dentengemeenschap in. Maar in de oorlogs jaren had het veel te verduren. Eerst diende het als onderdak voor Nederlandse vluchte lingen in Mei 1940. Daarna legden de Duit sers beslag op het gebouw en bij de be vrijding kwam het, ernstig beschadigd, pas weer beschikbaar nadat het eerst nog ge bruikt was door Amerikaanse soldaten. Een groot kapitaal zou nodig zijn om het college weer in goede staat te brengen. Een Nederlands industrieel stelde met een lofwaardig gebaar een belangrijk be- interieur van het paviljoen. Door de toe passing van de z.g. functionele kleuren werd in het gebouw een geheel nieuwe atmosfeer geschapen. De Nederlandse textielindustrie bleef niet achter en stond gordijnen en dekens af de meubelindustrie nam de vernieuwing van een deel van de inrichting voor haar reke ning. En zo stelde de Nederlandse industrie ales in het werk om het gebouw weer ge heel in orde te krijgen. Het werk is voltooid. Dat werk is vorige week voltooid en bij die gelegenheid had een plechtigheid plaats in tegenwoordigheid van Franse en Neder landse autoriteiten. Onze minister van We deropbouw en Volkshuisvesting, ir. H. B. Witte, bezocht het college en in de receptie zaal van het „maison internationale" werd een ontvangst gehouden. Minister Witte prees in een toespraak het prachtige initiatief van de Nederlandse in dustriëlen, die in het cultuurcentrum Parijs dit Nederlandse tehuis op een niveau ge bracht hebben, ons land waardig, en op deze wijze een manifestatie hebben gegeven van Nederlands kunnen, waarop wij allen trots mogen zijn. (Nadruk verboden) Mijn vader is echt nooit een man geweest, die veel lelijke woorden gebruikte. Hij mocht dan zo af en toe, als we de een of andere ongerechtigheid bedreven hadden, eens een krachtig „Potverdikkie" door het huis laten schallen, maar daar bleef het dan ook meest al bij. Maar er was een woord, dat hij een paar maal gebruikte, en dat me is bijgebleven, om(- dat het ook helemaal niet netjes was. Hij zei dan namelijk tegen me: „Je wordt een echte lettervreter Zulke woorden gaan er bij kleine jongens in als koek, dat weet U zelf ook wel. Maar ik' geloof niet, da ik he ooit helemaal be grepen heb, want ik heb het altijd in ver hand gebracht met chocoladeletters. En in dat licht bezien vond ik het een tikje over dreven, want met Sinterklaas was er altijd wel zo'n ding in de snoepdoos, maar de hoe veelheid was niet van dien aard, dat ze grove woorden rechtvaardigde, vondik. Daarbij kwam, dat ik mezelf een onfor tuinlijk ventje achtte, omdat ik een voornaam had, die met een J begon. Ik benijdde mijn vriendje Maarten, en zelfs mijn zuster Ca- trien. En al vroeg kwam ik tot de ontdek king, dat de goede dingen des levens on rechtvaardig verdeeld zijn. Het is natuurlijk niemjand ontgaan, dat die chocoladeletters weer verschenen zijn. Ze liggen in dikke stapels in alle lekkers- winkels en menigeen werpt er verlangende blikken op. En in de harten van de I- en J- heters ontwaakt weer de opstandigheid, en de M- en W-heters krijgen iets dromerigs over zich van zelfvoldaanheid. Gisteren ontmoette ik een jonge vriend. Hij is verliefd. Nou, waarom niet het ig prettig om verliefd te zijn. Hij liep alvast zo n beetje te piekeren over wat hij zijn aange bedene zou geven met Sinterklaas. Omdat ze Ina heette, vond hij een letter wat Jcaal, m.aar al pratende kwam hij op een lumineus idee: „Ik geef haar het woord „Lieveling",, zei hij opgewekt. Zijn verliefdheid maakte hem nog niet roe keloos en dus informeerde hij eerst eens wat hem dat zou kunnen kosten, en dat viel om den drommel niet mee, als ej ten minste geen al te pieterige letters nam. „Geef haar dan „schat" heb ik hem aan geraden, maa r dat vond hij niks. „Zo noe men we elkaar nooit," zei hij mistroostig. „Nou" zei ik opmonterend, „dan neem je het woord dat jullie wel gebruiken." Maar hij schudde droevig het hoofd. Want het bleek „Oenemoenepoeteke" te zijn. En toen heeft hij een prachtig denkbeeld gekregen. uitslag FIRMA Markt 12 j AXEL. I WpF ■A Ideaal voor ieder dié: brieven schrijft! j volle vaart in botsing gekomen met een met pulp geladen vrachtauto. De bestuurder van de personenautq wilde de vrachtauto pas seren, maar zag te laat een van de tegen overgestelde richting komende auto. De Duitse auto kwam bij het naar rechts gaan in botsing met de vrachtauto. De chauffeur en een inzittende dame beiden uit Hamburg werden ernstig gewond. Beide slachtoffers zijn naar het Academisch ziekenhuis te Gro ningen overgebracht. De toestand van de vrouwelijke inzittende baart zorg. In de buurtschap Heeswijk onder de gemeente Linschoten is Dinsdagmorgen op klaarlichte dag een moord gepleegd op de 15-jarige G. L. Na een hevige twist op straat tussen het slachoffer en de dader, de 27- jarige Th. A. v. d. B. uit IJsselstein vluchtte L. een stuk bietenland in, gevolgd door zijn tegenstander. Daar kon v. d. B. de jongen grijpen. Hij stak hem met een dolkmes dood. Op zijn motor is de dader in de richting Utrecht gereden. Woensdagmiddag is de dader in Utrecht gegrepen. RHEUMATIEK... Uw tergende win terkwaal legt 't ef tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. „Ik geef haar een boek", zei hij stralend, daar staat misschien wel tien keer „Lieve ling" in,en verder alle letters die er maar zijn, tot de X toe. Van dat laatste, van die X, ben ik nog niet zo zeker, tenzij ze toevallig Beatrix heet. Maar voor de rest vind ik het eigenlijk een prachtige oplossing en voel ik er veel voor om het iedereen maar aan te raden. Want een boek is toch welbeschouwd de samen vatting van alle genoegens, die andere ca- deaux maar te bieden hebben. En verder kan je altijd nog zien. En eindelijk heb ik nu ook begrepen wat mijn vader bedoelde. Het officiële Oostduitse persbureau A.D.N. meldt, dat twee Amerikaanse agen ten, de Duitsers Schmidt en Richter begin dezer maand naar Oost-Duiitsland uitgewe ken zijn, waar zij aan de autoriteiten vier koffers met documenten uitgeleverd hebben. Er werd aan toegevoegd, dat uit de docu menten is gebleken, dat de „Centrale her eniging van na-oorlogse uitgewekenen" di rect afhankelij k is van de Amerikaanse ge- heimie diensten en dat zij werkt aan „oor logsvoorbereiding en organisatie van spion- nage en sabotage". Meer dan 25.000 katholieke onderwij zers en leraren in België hebben 24 uur ge staakt om daardoor te protesteren tegen het ontslag van een aantal katholieke leerkrach ten aan staatsscholen. De actie is ook be doeld als blijk van verzet tegen de vermin dering van de staatstoelagen aan katholieke middelbare scholen en technische onderwijs instellingen. Een zwaar bewapend onder-officiier van het Tsjechische leger slaagde er in naar Beieren te vluchten. Toen hij in handen van de Amerikanen viel, was hij in het bezit van een machinepistool met 600 patronen en handgranaten. De Duitse hockeyploeg T.H.C. uit Wiesbad^i heeft o peen tournee door Spahje te Madrid een merkwaardig avontuur be leefd. Zij speelden tegen een Madrileense ploegt Toen tijdens een botsing tussen een Spapjaard en een Duitser de Spanjaard iel klonk tot ontzetting van de Duitser tót de mdnd van de gevallen Spanjaard de af scheidswoorden „Adios amigo s, ik sterf, léve Spanje. De gasten staakten de strijd onmiddellijk, maar zagen tot hun grot e ver bazing na enkele seconden de stervende weer opstaan. En hij bleek wel zo fit, dat hij met een maar op zijn tegenstander afstormde en deze met stompen en trapp enbewerkte, waarmede hij aan zijn landgenoten het sj9" naal gaf voor een algemene vechtpartij. De Duitsers verlieten het veld en weigerden verder te spelen. Verwondrd vroegen de Spanjaarden „Waarom spelen we niet verder Heel Laren heeft Woensdag erwten soep gegeten, die op initiatief van de plaat selijke federatie van vrouwenverenigingen voor 75 cent per liter verkocht werd. De melkboeren bezorgden Woensdag geen melk maar gfing en de wijk in om hun klanten snert te brengen, die de koks van het kamp Laren en van de Palmkazerne Dinsdagnacht hadden bereid. Er waren grote hoeveelheden bereid, wat blijkt uit wat voor de bereiding nodi gwas geweest, n.l. 600 varkenspoten, 300 pond spek, 350 kg erwten en 100 kg. soepgroenten. Woensdag is aan de Friese straatweg te Groningen een Duitse personenauto in VOOR OUDEN VAN DAGEN BIJ DE KOMENDE FEESTDAGEN EEN BIJZONDERE VERRASSING PLEEGZUSTER BLOEDWIJN De uurloonactie voor de vluchtelingen heeft in het bedrijf der Nederlandse Spoor wegen ruim 47.000 opgebracht. Ongeveer 95% van het personeel heeft er aan mee gedaan. De directie der N.S. heeft aan het Comité Vluchtelingenhulp medegedeeld, dat zij de opbrengst zal verdubbelen en een de zer dagen ruim ƒ94.000 op de girorekening van het comité zal overmaken. In Velsen-Noord hebben zich in een drietal huizen verschijnselen van gasvergif tiging voorgedaan. Reeds lang werd ge klaagd over onfrisse lucht in de slaapkamers. E enechtpaar was reeds bedwelmd geraakt. Bij het zoeken naar de oorzaak vond men een gesprongen gasbuis in de nabijheid van een riool en via de riolering was het ont snapte gas in de slaapkamers gedrongen. Een Geschenk voor de handen ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummer» 6 ent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11.55 Andere plaatsen f 1.75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 ent per m Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 70 cent iedere regel meer 12 cent Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één.3e Week-om de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat weer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tüdelUk Carter s Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopping kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletje^. f 1.20 per flacon. 70 Krabben en peuteren maakt de kwaal steeds erger. De helder vloeibare D.D.D. dringt diep In de poriën door, doodt de ziek tekiemen en geneest de huid. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ZEEP s heerlijk van smaak en ze knappen er zo echt van op. Vraagt Uw apotheek of drogist.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1