AXELSE COURANT Kinderen vragen een toekomst Wordt Duitsland weer een koninkrijk nippers i# Handen en Li ppen r u w J. C.VINK Frankering bij abonnement, Axel WOENSDAG 24 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 16 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker UitgeefsterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK os Negenhonderd millioen kinderen telt onze [wereld. Vijfhonderd millioen kinderen ver- ieren in nood, omdat zij niet krijgen wat zij odig hebben. Meer dan de helft van de inderen op deze wereld lijden gebrek. Het lis een aanklacht. Enkele van die vijfhonderd millioen' kin deren heb ik gezien ik heb naar hen staan djken, ik heb met hen gepraat in de vluch- telingencentra in Griekenland. Weerloze kleine mensjes, onbewust van hun omstandigheden. Spelend, zingend, la chend, huilend in Aktaion en Lavrion, in Kolokynthou en in Lazarides. Straks zullen zij, als zij iets ouder zijn, niet meer lachen maar zal hun gezicht verstarren in verbeten [rekken. Jongens en meisjes van zestien, ze- entien jaar het zijn kinderen, maar vol wassen kinderen. Niets is hun vreemd ge- >leven. Met dergelijke jongens en meisjes leb ik ook gesproken. Ik heb de vierjarige Maria Michaelis in ftktaion over het vuile vlashaar gestreken, erwijl zij met grote ogen in een veel te ma- jer gezichtje naar mij op stond te kijken, jekleed in kleertjes, die voor een deel te jroot en voor een deel te klein, maar in beide (evallen tot op de draad versleten waren. Ik heb de achttienjarige Boris Vladoro- vich, op een smerig bed in Kolokynthou, een igaret aangeboden. Maar hij weigerde oim- lat hij zwaar longtuberculose heeft. Hij lag n een smerige, bedompte ruimte zonder licht lucht met alleen een kapotte pyamabroek lan te wachten, niet wetend waarop hij wachtte. Ik heb de twaalfjarige Nicolas Ourvopou- een standje gegeven in het Neder- ands toen hij in een van de gangén van Vktaion een klein zusje gemeen liep te pla ten. Hij verstond me niet, maar begreep me el. Hij haalde zijn neus grondig op, stak tijn tong uit en liep hard weg, zijn veel te irote broek met beide handen vasthoudend. Dp een afstandje bleef hij staan. Hij draaide ich om met een brede grijns op zijn vuile lezichtje riep hij iets tegen me. Ik verstond iet niet. Maar de politie-agent die zon- dat hij het merkte achter hem was omen staan, verstond het wel. Huilend om e oorvijg liep Nicolas naar zijn moeder. Drie kinderen in Griekse vluchtelingen- entra. Drie van de honderden in die centra. Het is triest, nameloos triest, de ouden 'an dagen in elkaar gedoken te zien zitten if liggen in hun door dekens en karton van lkaar gescheiden licht- en luchtloze hokjes. -Jet is ontmoedigend, mensen in de kracht :an hun leven in de diepste armoede te zien iksen. Wat praten, wat rondlopen, wat han en tegen palen. Maar het is beklemmend, leze kinderen te zien en te horen. Deze kin- leren, schuldeloos aan de ellende die o\ er ien is gekomen en voor zover zij nog heel ong zijn, onbewust van die ellende. Maria, Boris, Nicolas. Wat moet er van leze kinderen terecht komen? Welk uit- icht hebben deze kinderen Zoals het nu is: geen enkel. Er is voor daria, Boris en Nicolas geen toekomst. Maria is een lief, zoet meiske. Ze dribbelt smaar achter mama aan door de kamer babbelt wat en speelt met wat oude plank- j en doekjes. Ze weet nog van niets. Winters huilt ze veel, want dan heeft ze set koud, in het onverwarmde, tochtige Ak- aion. Ze is oo k nogal eens ziek. En ze ïeeft honger, al heeft ze het vragen om eten ifgeleerd. Onder het sluike blonde haar vra- |en haar ogen om iets anders. Het is geen /raag, die zijzelf stelt, of zelfs maar zou ainnen stellen. Ze is pas vier jaar. Maar ils hij in die grote donkere ogen kijkt, leest edere volwassene er de weerspiegeling van e vraag die in hemzelf rijst de vraag om :en toekomst voor dit kind. Boris kijkt verwonderd als we bij zijn bed [omen staan. Hij is niet gewend dat iemand soit aandacht aan hem schenkt. Een mager, ïitgeteerd jongenslichaam verschuift moei- :aam op de groezelige lakens vol gleeën en icheurtjes. De ogen gloeien van de koorts, dij hoest veel. En hij heeft honger. Zelfs een :iek kind kan honger hebben zonder dat het :ten krijgt. Boris heeft het denken afgeleerd, :egt hij Hij wacht maar af. Binnenkort gaat es hij naar een sanatorium. Als hij beter mocht worden, gaat hij terug naar Kolokynthou, om daar weer ziek te worden. Dat is al twee maal gebeurd. Hij zou sterven niet erg vin den. Hij zegt het met nadruk, met al de na druk die een achttienjarige jongen in zijn stem kan leggen. Maar aan de andere kant... Deze toevoeging is voldoende om de tolk en mij er toe te brengen elkaar aan te kijken. We begrijpen tegelijkertijd wat in deze jon gen leeft hoop ondanks alles. En die hoop, die eigenlijk volkomen ongefundeerde hoop, roept een vraag op de vraag om een toe komst voor dit kind Nicolas is een leuk ondeugend joch. Hij maakt zich met zijn twaalf jaren nergens druk over. Hij holt, klimt, draaft. Hij vraagt zijn moeder wat te eten maar is de vraag vergeten zodra hij een weigerend antwoord heeft gekregen. Nicolas plaagt zijn zusje, neemt zijn vader er tussen. Hij heeft alleen de'smoor aan zijn broek, die alsmaar van zijn magere billetjes dreigt te glijden en hem in zijn bewegingen belemmert. Hij is een kind zoals iedereen ze zou wensen. Op zijn vuile facie kan nog een stralende lach doorbreken bij een geslaagd schelmenstuk. De politie agent, die van tijd tot tijd komt kijken, heeft heel wat met hem te stellen, maar is ook een vriend van hein. Jammer, dat dit kind niet gezond is. Jammer, dat het hier ten gronde moet gaan. Het brutale joch gilt me iets na als ik wegga. Een frisse stem, die vol be loften zou kunnen zijn. Als ik omkijk steekt hij opnieuw zijn tong uit, na te hebben ge keken of de politie-agent soms nog in de buurt is. Ik schiet in de lach, die echter met een verstilt tot een vraag de vraag om een toekomst voor dit kind. Drie kinderen vragen om een toekomst. Honderden kinderen vragen een toekomst. Zoals het nu is, is die er niet voor hen. En de vraag is zo dringend. Maria, Boris en Nicolas ik ben hun op de ongestelde vraag het desondanks ver langde antwoord schuldig gebleven. Maar ik ben er van overtuigd, dat alle Nederlanders samen nu bezig zijn het ant woord te geven. Ik weet, dat zij Maria en Boris en Nico las graag wat kleren zouden sturen, of een pakketje met voedsel. Ze zien er zo uit en ze zijn zo mager. En wat is heerlijker, dan kinderen zo direct te helpen, zo met on middellijk resultaat. Mara dat gaat niet. Want het zou geen werkelijke hulp zijn. De mama en papa van Maria moeten een huis krijgen en werk. Boris moet naar een sanatorium tot hij ge heel genezen is en dan in een goede, ge zonde omgeving komen, waar hij kan wer ken en voor zichzelf zorgen. En Nicolas - voor hem geldt wat voor Maria geldt. Deze kinderen vragen niet om kleding of voedsel. Zij vragen een toekomst. Dan komt al het andere vanzelf. Wij zullen deze kinderen en al die hon derden andere, niet teleurstellen. 5 1.00 DUITSE PRINSEN ERKENNEN DE RECHTEN VAN LODEWIJK FERDINAND. DULLES ZOU ER MEE NGENOMEN ZIJN. In vele Duitse milieus wordt de laatste tijd weer zwaar geboomd over de mogelijk heden en wenselijkheid van de restaratie van het koningschap. Een republie is ten slotte maar een republiek. Indien men geloof wil hechten aan de vele geruchten, welke hieromtrent de ronde doen komt men tot de volgende reconstructie Adenauer zelf zou voorstander zijn van een restauratie der monarchie. Foster Dulles zou hem hebben medegedeeld, dat hij van Amerikaanse zijde geen obstructie heeft te wachten mits de rechtmatige erfgenaam van de troon, prins Lodewijk Ferdinand, de oud ste zoon van de overleden kroonprins, Ho- henzollern dus, via de wil van het volk in zijn rechten zou worden hersteld. Deze Lodewijk Ferdinand van Pruisen, getrouwd met de Groot-Hertogin Kira, een telg uit het huis der Romanovs, woonde ge ruime tijd in Amerika. Als verkoper van de General Motors gaarde hij zich weer een kapitaal bijeen. Momenteel woont hij in een villa bij Bern. De monarchisten hebben reeds verschei dene vergaderingen gehouden. Tijdens een bijeenkomst in de bank Aufauser te Mün- cen zouden de Duitse prinsen hun volledige goedkeuring hebben gehecht aan het plan en officieel hebben verklaard de rechten van Lodewijk Ferdinand te erkennen en te on dersteunen. Op deze bijeenkomst waren o.a. aanwezig de markgraaf Frederik van Sak sen, hertog Ernst van Brunswijk, de mark graaf van Baden, prins Lodewijk van Hes sen, prins Rupert van Beieren enz. Ook wa ren twee Amerikaanse waarnemers aan wezig. Na afloop van deze bijeenkomst heeft prins Lodewijk Ferdinand van Pruisen een onderhoud gehad met Adenauer. Verwacht wofdt, dat een manifestatie zal worden ge richt tot het hele Duitse volk, als inleiding tot de stichting van een .Volksliga voor de restauratie van het koningschap.'' Dr. Schöp professor aan de universiteit van Erlangen, dr. Kreppl, èn de vroegere leider van de libe ralen, dr. Hans von Merkatz zouden ge noemd manifest momenteel samenstellen. Een derde der Duitsers voor monarchie. Uit een onderzoek, dat de (monarchis tische) deskundige dr. Otto John heeft in gesteld zou zijn gebleken, dat het monar chisme in alle geledingen van het Duitse volk vertakkingen heeft. De adel zou voor meer dan 90% voorstander zijn. De nog in leven zijnde opperofficieren van leger, vloot, en luchtmacht zouden voor 60% achter een. FIRMA Markt 12 AXEL. monarchistische beweging staan. Voorts zou de restauratie-idee sterk ontwikkeld zijn in de onderwijskringen. Over de stemming in de arbeidersmassa wordt niet gesproken. Vermoedelijk zijn de Duits e arbeiders, die het momenteel beter hebben dan ooit, niet erg op ingrijpende wijzigingen gesteld. Niet temin kwam dr. Otto John tot de eindcon clusie, dat momenteel reeds een derde deel van het Duitse volk voorstander van een restauratie ten gunste van Lodewijk Ferdi nand is. Naar verluidt is de troonpretendent Lode wijk Ferdinand bevriend met de broer van Foster Dulles. AANTAL RIVIERNAAMBORDEN WORDT UTGEBREID. Thans in de zuidelijke provincies. Dezer dagen zal de A.N.W.B. de ruim honderd riviernaamborden die het afgelopen voorjaar zijn geplaatst weer met een vijftig tal uitbreiden. De Toeristenbond heeft van toeristen uit binnen- en buitenland zeer veel tevredenheidsbetuigingen over dit initiatief ontvangen, waaruit wel is gebleken, dat deze riviernaamborden in een werkelijke behoef te voorzien. De A.N.W.B. zal deze week de reeds be kende witte borden met het blauwe opschrift plaatsen in Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg en in de Betuwe, langs vaarten en rivieren, bij bruggen en veren. Zo zullen er o.a. aanduidingen komen bij het Voornsekanaal, aan het Haringvliet bij Hellevoetsluis, Middelharnis, Numansdorp en Den Bommel. Ook ter weerszijden van het Zijpe zullen de riviernaamborden wor den geplaatst, en tevens bij Terneuzen en Hoedekenskerke aan de Westerschelde. In Limburg en Noord-Brabant zal de Toe ristenbond deze naambord enneerzetten bij Nederweert en Meyel, langs de Noorder vaart, terwijl in Roermond de Roer, in Gen nep de Niers en in Oijen de Maas hun naamborden krijgen. Een groot aantal van deze riviernaam- borden zal een plaats krijgen bij de vele veren over de Rijn, Lek en Waal in de Betuwe. Tevens zullen bij de Koningin Ju- lianabrug te Alphen aan de Rijn en aan de Lek bij Schoonhoven riviernaamborden aan gebracht worden. Zaterdagmiddag, toen enkele land bouwers op het veld van de landbouwer K. te Lepelstraat een wagen hooi aan het op laden waren, viel de heer A. Michielsen van de mijt af op een betonnen vloer. In zorg wekkende toestand werd het slachtoffer naar het Algemeen Burger Gasthuis te Ber gen op Zoom vervoerd, waar hij Zondag nacht aan de bekomen verwondingen is overleden. Hij laat een vrouw en 4 kinderen achter. Twee Haagse burgers zijn er in ge slaagd de 32-jarige fietsendief D. A. V. aan de politie over te leveren. Eén van de bur gers zag de man verdacht aan het slot van een fiets morrelen. Even daarna kwam de rechtmatige eigenaar van de fiets naar bui ten en D. A. V. wandelde toen verder. De eerste burger waarschuwde de tweede en gezamenlijk gingen zij de man achterna. Zij raaktenhem in de drukte kwijt, maar even later kwamen zij hem weer tegen met een fiets aan de hand. Toen zij bij hem infor meerden hoe hij aan de fiets kwam, nam hij de benen met achterlating van de fiets. De fietsendief sprong op een juist passerende tram, doch e ender burgers kende de tram bestuurder en riep „Ha, die Piet, wacht eens even. Piet remde direct en even later was V. gegerepen en aan de politie over geleverd. Het Comité Vluchtelingenhulp 1954 heeft de afgelopen dagen 70.000 ontvangen waardoor het totaal bedrag is gestegen ott 1.571.000. Een felle brand heeft Maandagmiddag gewoed in het „Groot Arsenaal", voorheen munitie-opslagplaats van de vesting Naar- den, thans in gebruik als magazijn voor mi litaire goederen, een z.g. mobilisatie-opslag plaats. Omstreeks het middaguur kwam van de beheerder der magazijnen op het genie- bureau het bericht binnen, dat brand was geconstateerd op de zolder van het onge veer 2000 vierkante meter grote gebouw. De brandweer, die snel ter plaatse was, stond tegenover een geweldige vuurzee. Aan alle zijd enbrandde het gebouw, dat bestaat uit vier vleugels rond een binnenplaats, op de bovenverdieping. De Naardense brandweer kon het alleen niet af. Zij riep de hulp in van het Bussumse corps, dat met groot ma teriaal uitrukte. Met vele slangen werd het water door middel van de motorspuiten uit de oude haven gepompt en in grote massa's in de vuurzee geworpen. Het vuur greep snel om zich heen en men kon niet verhin deren, dat het gebouw vrijwel geheel uit brandde. Omstreeks 2 uur had men het ge vaar voor uitbreiding bezworen. Vele mili tairen werden gerequireerd om de goederen in veiligheid te brengen. Men heeft nog veel kunnen redden. PRIJSSTOP HAARDEN EN KACHELS. In de Staatscourant van Maandag 22 No de minister van Economische Zaken, waar bij wordt bepaald, dat de prijzen, welke voor haarden, haardkachels en kachels mogen worden berekend, niet hoger mogen zijn dan die, welke op 1 September j.l. golden. In bijzondere gevallen kan de Directeur- Generaal voor de Prijzen afwijkende prijzen vaststellen. De beschikking treedt in wer king op 27 November 1954. Op 5 October j.l. besloten de fabrikanten aangesloten bij de Nederlandse Unie van Metaalgieerijen en Aanverwante Bedrijven de prijzen van haarden, haardkachels en kachels met ingang van 11 October j.l. te verhogen met 5%. De minister van Econo mische Zaken is er niet van overtuigd, dat deze prijsverhoging door een dienovereen komstige stijging van de kosten in de indi viduele bedrijven wordt gemotiveerd en ge zien de rentabiliteit der bedrijv ennodig was, getuige ook het feit, dat een tweetal fabri kanten zich van de prijsverhoging onthield. Aangezien naar de mening van de minister dergelijke collectieve prijsverhogingen een bedreiging vormen voor het algemene even wicht tussen lonen en prijzen en de fabri kanten niet bereid bleken de prijsverhoging ongedaan te maken, is tot afkondiging van de prijsstop overgegaan. ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVEETENT1EPIIJS8 cant par m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine adyertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent Iedere regel meer 12 cent extra. s l

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1