AXELSE COURANT De verkeersveiligheid eist steeds meer offers... i jj| f Snippers J. C. VINK I - I Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 20 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 15 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker - Uitgeef sterFIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. AUTORITEITEN STAAN MACHTELOOS ALS NIET IEDER MEEWERKT. Het is welhaast onmogelijk geworden in ons land te sprek enover verkeers problemen en -ongevallen, zonder daarbij het woord „onrustbarend" te ge bruiken. Want op het ogenblik is de situatie in Nederland zó, dat iedere dag ten gevolge van verkeersongevallen 3 of 4 mensen het leven verliezen, 40 weggebruikers zwaar lichamelijk letsel oplopen en een schade veroorzaakt wordt van ongeveer een kwart millioen gulden. Dat zijn de offers, die het wegverkeer op het ogenblik per dag vraagt. Deze cijfers zullen ongetwijfeld nog stijgen, want het aantal voertuigen in ons land, dat, vergeleken met dat in andere landen, bepaald laag is, vooral wat de auto's betreft, stijgt snel. En binnen niet al te lange tijd zal de „drukte" op onze wegen verdubbeld zijn. Wat moet er gebeuren om de Nederlanders op de weg een grotere veiligheid te bieden Over deze vraag breken talloze autoritei ten en deskundigen zich het hoofd. De Rijks- en de provinciale overheid maken plannen voor een veilig wegennet. Justitie en politie dienen door bestrijding en bestraf fing van overtredingen de verkeersveilig heid weer op geheel andere wijze. Scholen en verkeersbonden en andere organisaties trachten door het geven van voorlichting aan de jeugd en aan ouderen een ieder de verantwoordelijkheid bij te brengen, die iedere weggebruiker moet voelen ten op zichte van zijn medemensen. Een van de initiatieven ter bevordering van de verkeersveiligheid door een ernstige bestudering van allerlei problemen is de Wegverkeersdag, die de K.N.A.C. elk jaar organiseert. Zo kwamen ook dezer dagen in het Kurhaus te Scheveningen weer tal van autoriteiten op het gebied van justitie en politie, van verkeer en waterstaat en ver scheidene burgemeesters bijeen om door des kundig esprekers te worden voorgelicht over enkele facetten van het omvangrijke ver- keersvraagstuk. Verantwoordelijkheidsbesef gevraagd. De minister van Verkeer en Waterstaat opende deze wegverkeersdag. Hij wees o.m. op het goede werk .dat op het gebied van de verkeersveiligheid door de verkeersbon den en door andere organisaties wordt ver richt. Maar ondanks al die activiteit is er nog lang geen reden tot optimistische ge luiden. ,.Wij zullen ons steedsaldus de bewindsman, ,,de afschrikwekkende cijfers van de ongevallenstatistiek voor ogen moe ten houden. Iedereen, die deelneemt aan het verkeer moet worden opgevoed tot een weg gebruiker ,die zich voortdurend bewust is van zijn verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en jegens anderen. Met slagzinnen, hoe pakkend ook voor korte tijd, komen wij er niet. Misschien kan een studie van de psychologie van het verkeer ons helpen een weg te vinden die tot verbetering leidt." De „verkeersopvoeding" van de wegge bruikers was één van de drie facetten van het verkeersprobleeme die de minister be lichtte. Een tweede facet is de wegenbouw, een derde het optreden van politie en justitie. Over dit laatste onderdeel van het vraagstuk n.l. Politie en Justitie in dienst van de Ver- keersveidigheid", sprak, nadat de burge meesters van Amstrdam, Den Haag en Utrecht de speciale verkeersmoeilijkheden in hun steden hadden besproken, mr. D. J. van Gilse, procureur-generaal bij het Haag se Gerechtshof. De heer van Gilse wees er op, dat onze wegenverkeerswetgeving langzamerhand is uitgegroeid tot een zodanig ingewikkeld ge heel van geboden en verboden, dat zelfs ju risten het spoor wel eens kwijt raken. Er is dan ook dringend behoefte aan een popu laire „vertaling" van de wegenverkeerswet en het wegenverkeersreglement, welke op gezag van de Rijksoverheid zou moeten wor den uitgegeven. Politie en Justitie. Een algemene klacht over het politie-toe- zicht op buitenwegen is, aldus de procureur- generaal, dat men van dat toezicht te weinig merkt. Als ergens een verkeerszondaar te grijpen is, zo zegt men vaak, dan schittert de politie door afwezigheid. Spr. meent dit verwijt te moeten omdraaien zodra de po litie duidelijk zichtbaar op de weg patrouil leert, heeft niemand de moed, tegen een ver keersregel te zondigen Daarom moet veel waarde worden gehecht aan een intensieve controle door de politie op de weg. Ook het waarschuwend optreden van de verkeers politie is van grote betekenis. Maar bij waar schuwen alleen moet het niet blijven en blijft het in de practijk ook niet. In 1953 werden n.l. in ons land wegens allerlei soorten ver keersovertredingen 557.553 processen-ver baal opgemaakt Wat de taak van de Justitie ten aanzien van de verkeersveiligheid betreft, ook deze instantie ontkomt niet aan critiek van de spraakmakende gemeente. Vaak beklaagt rr(en zich er over, dat roekeloze autobestuur ders, die een dodelijke aanrijding op hun geweten hebben, er met een zo geringe ge vangenisstraf van afkomen. Daartegenover staan de talloze kleinere verkeersovertre dingen, die bestraft worden met vaststaande, voor iedere overtreder gelijke, tarieven. ïn ernstige gevallen kan naast gevangenis- of hechtenisstraf en geldboete als bijkomende straf word enopgelegd het ontzeggen van de rijbevoegdheidDeze straf is uitermate heilzaam, aldus de heer van Gilse, voor al diegenen, die tekortschieten in verantwoor delijkheidsgevoel. Autoriteiten alleen zijn machteloos. Op deze 12e Wegverkeersdag van de K.N.A.C. is de aandacht van honderden autoriteiten, die uit hoofde van hun functie betrokken zijn bij het verkeersprobleem, weer eens extra op de omvang van dat pro bleem gevestigd. Maar autoriteiten en ver- keersdeskundigen alléén kunnen de veilig heid op de weg niet vergroten of voorkomen dat steeds méér Nederlanders slachtoffers worden van het verkeer. Daarvoor is n.l. de medewerking nodig van ieder, die, het zij als voetganger, hetzij als fietser of be stuurder van een motorrijtuig, aan het ver keer deelneemt, kortom van het gehele Nederlandse volk. Z. In Ravestein (N-Br.) is Maandagavond een roofoverval gepleegd in het postkantoor waar aanwezig waren de postkantoorhouder Van Dieten en een telefoniste. Omtrent 7 uur kwam een gemaskerde mjan, gekleed in een nieuwe blauwe overall langs de dienstingang het kantoor binnen, gelastte de telefoniste, terwijl hij met een revolver dreigde, geen alarm te maken en liep naar de kluis toe. Op dat moment kwam de bureauhouder te voorschijn, die door de overvaller zonder waarschuwing werd neergeschoten en in zijn buik getroffen hevig bloedend voor de kluis ineenzakte. De dader nam uit de kluis de postzegeltrommel, waarin 25 a 30 en een paar honderd gulden aan postzegels, rende naar buiten en verdween in een gesloten Ford van zeer donkergroene kleur. De kan toorhouder werd naar het ziekenhuis te Oss overgebracht, waar hij des nachts aan de verwondingen is overleden. De rijkspolitie misschi endaarheen gelokt door de daders was naar een onschuldig brandje getogen, van de overval, daar Maandagavond bij die schuur een lege benzinefles is aangetroffen. Ten zuiden van Eindhoven bij Budel-Schoot heeft de politie de donkergroene Ford Sedan aangetroffen, waarmee de overval heeft plaats gehad. Zij was gedeeltelijk van de zachte berm afgegeleden en .vrijwel onbe schadigd. De benzinetank was leeg en de accu eveneens. Het contactsleuteltje ontbrak en er was een doorverbinding tot stand ge bracht. De dorpelingen van Budel-Schoot hadden de auto reeds Dinsdagavond onbe heerd langs de kant van de weg aangetrof fen, maar dachten met een gewoon geval van smokkelarij te doen te hebben, wat in de grensstreek meer voorkomt. Dat de buit voor de overvallers zo gering was, komt om dat het grootste deel van het aanwezige geld in een postzak naar de trein was gebracht, die om 19.20 uur uit Ravestein naar Oss vertrok. Twee vliegtuigen zijn Woensdag bo ven het Kanaal van Bristol, in het gebied ten Zuiden van Swansea met elkaar in bot sing gekomen. Men heeft waargenomen, dat twee inzittenden met parachutes uit de vlieg tuigen zijn gesprongen. Alle schepen is ver zocht naar de vliegers uit te zien. Toen Woensdagnacht de kademuur van de Nieuwendijk in Pernis over een lengte van 18 meter instortte, werd de stoom boot „Jaffra V", die daartegen gemeerd lag, door de touwen scheefgetrokken. Het water liep over het dek en de patrijspoorten binnen en het schip zonk. Er worden maatregelen getroffen om het schip te lichten. De kade muur was al sedert enige tijd ernstig verzakt. President Naguib van Egypte, die door het volk geliefd is, is enkele dagen geleden door kolonel Gamal Abd-el Nasar van zijn ambt ontheven. Hij werd door de Jonge Egyptische revolutionnairen beschouwd als te conservatief en daarom enigszins ge ïnterneerd in een villa, waar zijn vrijheid be perkt is. Naguib was een goed militair en een dapper man. De jonge revolutionairen staan voor een vernieuwing van de Arabische we reld, door het sticht envan een groot-Ara bische statenbond .verdrijving van de Fran sen uit Noord-Afrika en een versnelde eco nomische opbouw. Het Egyptische parle ment is door generaal Nasser ontbonden sedert enige tijd. Ten gevolge van een hevige brand in de ochtend van Dinsdag is de fabriek van de N.V. Brabantse Textielmaatschappij Ar- tex te Arle-Rixtel geheel in de as gelegd. In enkele uren waren de jaquard-weverij, de bontweverij, de spoelerij, de garage, de ver verij, de expeditie-afdeling en een gedeelte der kantoren geheel verwoest. Behouden zijn de pluche-weverij, de pluche-finish afdeling en het grondstoffenmagazijn. Deze afdelin gen hebben evenwel veel waterschade opge lopen. De schade loopt in de honderddui zenden guldens. Er werd door 380 man in twee ploegen gewerkt. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Twee brandweer lieden uit Arle-Rixtel werden door een val lende muur gewond. Zij zijn naar een zie kenhuis in Helmond gebracht. De brand weer van Arle-Rixtel kreeg assistentie van de brandweren van Eindhoven, Helmond en Gemert. Tegelijk met de maximumprijzen voor het brood zullen ook de minimumprijzen af geschaft worden. De minister van Land bouw zal het prijzenbesluit van het betref fende bedrijfschap vernietigen. Dit deelde minister Zijlstra Donderdag in de Tweede Kamer mede. Tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe wordt het treinverkeer Zondag weer een tijd stilgelegd. Opnieuw wordt er dan een nieuw brugstuk aangebracht in de spoorbruq bij Moerdijk. Grote hoeveelheden D.D.T. en Hexy- clan worden momenteel per vliegtuig van Nederland naar Marokko gebracht, om daar te word engebruikt voor de verdelging van de sprinkhanen, die de oogst verwoesten. Een Zaandam'se garagehouder, die naar hij beweerde zijn boekhouding wilde verbranden, maar zijn hele garage in vlam men zag opgaan, waardoor zes mensen ter nauwernood konden worden gered, heeft voor de Haarlemse rechtbank 2 jaar tegen zich horen eisen. Noël Field, de Amerikaan die dezer dagen met zijn vrouw uit Hongaarse ge vangenschap is ontslagen, vertoeft in een ziekenhuis te Boedapest. Hij heeft een maag aandoening. 'J In de taliaanse Alpen zijn Woensdag nacht vier personen doodgevroren, toen de temperatuur als gevolg van de plotseling in gevallen winter, daalde tot twintig graden Celsius onder nul. In Zuid-Italië en op Sicilië hebben zich op vele plaatsen over stromingen voorgedaan als gevolg van zwa re regenval en storm. De oude havenwijk van Bari moest worden ontruimd, toen dit stadsgedeelte Woensdagavond bijna twee meter onder water kwam te staan. v Jf Si I a Een dezer dagen werd deze officiële foto van het Koninklijk Paar 8 gemaakt. (Foto Meyboom) S' '-ie- sasss "«ik mm mm mmm ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentién (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. 1 8< 'WÊB&-38X WB& 'M33BC >S£# *3» >3tX >585» I Z&Êfö&SÊiï®'8BÊ& >51 ft 0 Éi I J&HBfè sSHh V

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1