AXELSE COURANT V oetbal-overzicht J. C. VINK Axel liet een steek vallen, spanning in 3e klasse D stijgt Frankering bij abonnement, Axel NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. UIT ONZE OMGEVING AXEL „SINT"-BURGEMEESTERS TE GAST IN SINT MAARTENSTAD. Zaterdag 27 November zal voor alle Utrechtse kinderen, sterker nog, voor de hele burgerij van de Sint Maartenstad een grote feestdag worden. Op die dag zal Sint Nicolaas op luisterrijke wijze door de ge hele burgerij worden ingehaald door zijn Grootmeester en omstuwd door een dertig tal Zwarte Pieten en een lange optocht van vertegenwoordig (st)ers uit de Utrechtse burgerij. Spraken we zoeven al over de Groot meester van het Huis van Sint Nicolaas, die ditmaal bij hoge uitzondering zijn verant woordelijke post in Spanje zal verlaten om voor het eerst sedert eeuwen deze intocht mede te maken. Sint Nicolaas beschikt, naar ons uit zijn Hoofdkwartier werd medege deeld, ook over een eigen (beroeps)-elftal, bestaande uit de burgemesters van eif Ne derlandse gemeenten, welker naam met Sint begint. Dit zijn de burgervaders van Sint Annaland, Sint Geertruid, Sint Jansteen, Sint Laurens, Sint Maarten, Sint Maartensdijk, Sint Michielsgestel, Sint Odiliënberg, Sint Oedenrode, Sint Pancras en Sint Philips- land. Dint Sint "-elftal is in 1952 door de bur gemeester van Sint Laurens samengesteld en dat jaar op luisterrijke w'ijze ontvangen door hun collega-burgemeester van de Belgische gemeente Sint Niklaas. Het was de bedoe ling van deze samenkomst van het ,,Sint"- elftal een traditie te rrtaken, doch de Febru- ari-ramp van 1953 verhinderde vooralsnog de voortzetting er van. Dit jaar echter komt het „elftal" weer bijeen en valt aan de Sint Maartenstad de eer te beurt het edelacnt- baar elftal te mogen ontvangen. Dit zal gebeuren in het kader van het Sint Nicolaasfeest en diens blijde Intocht in de Domstad, waar men de gast zal zijn van de Stichting „Stadsontspanning" Utrecht. Het „Sint" elftal komt niet alléén naar Utrecht in het gezelschap zullen de dames natuurlijk niet ontbreken en bovendien zal waarschijnlijk ook de arrondissements- com missaris van het Arrondissement, waarin de Belgische gemeente Sint Niklaas is gelegen, tegenwoordig zijn met de burgemeester en schepenen van Sint Niklaas. WOENSDAG 17 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 14 ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom 11,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland f 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi) contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. JAARVERGADERING „A.S.V In haar clublokaal, café „Poland", hield de Axelse Supportersvereniging onder leiding van de heer P. Deij haar jaarlijkse algemente vergadering. De op komst was zeer bemoedigend en de voorzitter gat allereerst een kort. overzicht over het voorbije zevende verenigingsjaar, waarin weer een vijftal uitreizen meegemaakt werden met het eerste elftal. Voor dit seizoen hoopt men weer een zodanig aantal uitwed strijden te kunnen meemaken ter stimulering van de goede clubgeest nu de representerende ploeg een lei ding gevende positie inneemt op de ranglijst. De heer Arth. Hillaert gaf als secretaris een kort jaaroverzicht, waarin hij het door de voorzitter be sprokene, nog nader onderlijnde. Men heeft nu het voornemen nog een uitreis mede te maken naar Wal cheren en naar Biervliet of Hontenisse, benevens naar de beide uitwedstrijden die nog resteren naar Noord- Brabant. De penningmeester de heer P. J. Scheele Rz. was wegens werkzaamheden verhinderd de vergadering bij te wonen. In zijn plaats bracht de voorzitter diens jaarverslag uit, hetwelk sloot met een goed slot van 304,90. De kascommissie had de rekening en be scheiden onderzocht en in orde bevonden, zo rappor teerde de heer P. Dobbelaar. De drie aftredende be stuursleden werden bij acclamatie herkozen. Verder werd nog besloten in de toekomst ook de jeugdleden in staat te stellen de uitreizen mede te maken, mits zij behoren tot de gezinnen van de leden. De vergadering verliep in een buitengewoon pret tige sfeer en men bleef na afloop nog enige tijd in de grootste gezelligheid nakaarten. TEN GERIEVE VAN HET BUURTVERKEER. Bij de bushalte aan het Postkantoor in de Noord straat, waar dagelijks vele tientallen bussen in alle richtingen vertrekken, werden ten gerieve van het reizend publiek een tweetal borden geplaatst, met op doeltreffende wijze de vertrektijden der bussen in diverse richtingen. Zij voorzien in een ware behoefte voor de vele busreizigers. DATUM JAARMARKT VASTGESTELD. Door de plaatselijke Commissie uit de Landbouw- en Handelsorganisatie^ werd in overleg met het da gelijks bestuur dezer gemeente besloten de a.s. Jaar markt voor paarden, rundvee en varkens te bepalen op Donderdag 9 December. BENOEMING LID SCHATTINGSCOMMISSIE. De heer A. de Feijter Cz., alhier, welke in verband DERDE KLASSE D. BiervlietHontenisse 53 MetoNieuw Borg- vliet 1—2 R.K.F.C.Com Boys 3—1 Hulst R.C.S. 53 Axel—Zeelandia 02. VIERDE KLASSE G. YersekeSluiskil 52 SteenOostburg 4—0 LuctorKoewacht 70 RIAHoofdplaat 23 AardenburgClinge 21 BreskensE.M.M. 60. RESERVE TWEEDE KLASSE C. Terneuzen IIZeelandia IJ 91 RiClS. II Breskens II 6—1 Hontenisse II—/Vlissingen II 0—2 De Zeeuwen IIAxel II 1—3. AFDELING ZEELAND. TWEEDE KLASSE B. Axel III—Clinge II 43 Hansweertse Boys II— Hulst III 8—1 Hontenisse IIIRIA II 53. ZATERDAGCOMPETITIE TWEEDE KLASSE E. HoekZaamslag O—5 SpuiA.Z.V.V. 15. TWEEDE KLASSE F. Beren IZaamslag II 5—1 Terneuzense Boys II -Spui II 8-1. AXEL—ZEELANDIA 0-2. De leiders sneefden op eigen bodem. Als een koude douche heeft de uitslag van de Zondag alhier gespeelde match tegen een lastige club als het toch heus niet zo sterke Zeelandia gewerkt., Eens te meer werd met dit slechte resultaat ge demonstreerd, dat het nog altijd een waarheid als een koe blijft, dat men nooit beter speelt dan de tegenstander toelaat. Aan den lijv^ moesten onze jongens dit Zondag ondervinden. Zij speelden en met zijn gevorderde leeftijd was afgetreden als lid der Schattingscommissie voor d e Landbouw zal in deze functie worden' opgevolgd door zijn zoon, de heer C. de Feijter. vooral de aanval, waarin v. d. Berge nog veruit de beste was zo niet beneden, dan eigenlijk buiten hun gewone vorm. De schotv ardigheid was en bleef zoek en voor het eerst in deze competitie prijkte er een roemloze „nul" op het scorebord, toen de wed strijd als de bekende nachtkaars eindigde. Ruim half drie verschenen beide ploegen „au grand complet" binnen de lijnen. Na de eerste terreinver kenning kopte rechtsbinnen de Bruijn van Zeelandia nast. Bij een vrije schop tegen Zeelandia schoot Deij, toen de gasten het bekende muurtje vormden, hoog over. Jonkman lost daarop een fraai schot, maar keeper Stadhouders is parat. De gasten worden al dra in de verdediging gedrongen en zij blijken zich al spoedig daarop te hebben ingesteld. Op raadsel achtige wijze ontsnapte het Zeelandia-doel dan aan een doorboring, maar het fraaie schot van Jonkman wordt corner geslagen. Ook de zwaargehinderde Jan sen schoot over, welk schot eveneens een hoekschop opleverde. Steeds heviger wordt de druk op de groen zwarte veste, maar steeds zwermt een groot aantal Middelburgers in en om de gevaarlijke zóne en vooral rechtsback v. d. Weel ruimt met de uit de drie ge broeders Simons bestaande middenlinie op, wat er maar op te ruimen valt. De gasten spelen om zo te zeggen met de rug tegen de muur. Eigenlijk is dit een soort distructief voetbal, warop de thuisclub geen vat bleek te hebben en ook niet op berekend was. Met regelmatige tussenpozen neemt Axel voor de rust niet minder dan negen corners, Zeelandia slechts één. Hieruit wordt het krachtsverschil wel duidelijk. De thuisclub houdt het spel in de aanval echter te kort. Deze doorzichtigheid is dan ook oorzaak dat de gas ten steeds te juister tijd ingrijpen. Eén der sporadische uitvallen leverde de Middelburgers bijna een doelpunt op, doch de lat bracht uitkomst toen de Danschutter reeds geslagen was. Een ogenblik later moet echter Stadhouders het ditmaal rode monster uit de hoek graaien. Met kunst- en vliegwerk houden de gasten tot aan de rust stand, het schot is bij Axel zoek en Stadhouders heeft onder de lat bovendien geluk. Met blanco stand wordt gedraaid. Ieder verwacht na de pauze dan ook de leiding voor de oranjehemden. Het eerste kwartier is trou wens een geijkte copie van de eerste helft. Jonkman, Deij en Stockman proberen het met enkele verre en welgerichte schoten, maar als de keeper er niet aan te pas kan komen was er toch steeds een Zeelandia- been dat het ergste voorkwam. Weer één van de sporadische uitvallen is dan na 65 minuten spelens in deze ontmoeting de Axelaars noodlottig. Een on overzichtelijke situatie voor de Axel-doelmond ont staat en het was hieruit dat rechtsbuiten Beukert de beste speler in de Zeelandia-voorhoede, van dichtbij de Danschutter passeerde, nadat deze een fraai schot had gestopt maar de bal niet voldoende kon weg werken (01). Axel klemt nu de tanden op elkaar en aanstonds wordt weer een corner geforceerd. Deze belandt echter achter het doel. De wedstrijd wordt vaak en nodeloos door de arbiter onderbroken. Ook de gasten forceren dan een hoekschop. De rechts buiten kogelde fraai in, doch de Danschutter was uit stekend op zijn plaats. De gasten worden door hun voorsprong steeds agressiever en de wedstrijd is nu gelijk opgaand en krachtsverschil is er niet veel meer. Brugge is het grote struikelblok voor de gasten. Als krijgt linksbuiten de Ruijter in zuivere buitenspel er 33 minuten verstreken zijn van de tweede helft positie de bal toegespeeld, maar er volgt geen fluit signaal. Individueel onderneemt hij een rush naar het Axel-doel en bijna ongehinderd weet hij de Dan schutter te passeren (02). Grote vreugde in het Middelburgse en consternatie in het Axelse kamp. Zichtbaar gedeprimeerd wordt de resterende tijd uit gespeeld. De gasten verdedigen met man en macht. De Axelaars proberen het uiterste, doch het verband is en blijft zoek. Opnieuw belandt een corner door v. d. Berge genomen achter het doel. De tijd verstrijkt en de wedstrijd is het aankijken nauwelijks meer waard. Gedurig moet het leder worden ingegooid, daar de gasten met uittrappen en opruimen de tijd korten. Nog een fraai schot van v. d. Berge volgt maar zon der succes. Axel voelt zich zichtbaar geslagen. De vechtlust is verdwenen en de laatste minuten ver strijken tergend langzaam met een toegrijnzende neder laag. Helaas was deze ditmaal verdiend, maar toch zeer geflatteerd, want zelfs de kleinst mogelijke zege zou voor de bezoekers niet het ware beeld gegeven hebben van de krachtsverhoudingen in deze kamp. Hun dapper verdedigen en volhouden en het beter benutten van de geboden kansen pleit ten gunste van hun zege. Axel zal in de komende wedstrijden een! andere vorm moeten tonen, willen zij hun top-positie, die nu aan een zijden draadje gaat hangen, behouden. Dus a.s. Zondag beter. Oranjehemden SPUI—-A.Z.V.V. 1-5. Op welsprekende wijze hebben de Axelse Zaterdag voetballers revanche genomen voor de onlangs tegen deze buurtbewoners op eigen veld nabij de Jeugd herberg geleden nederlaag. Al spoedig namen de rood-witten, die thans ver sterkt waren met de door de bespoedigde overschrij vingsbepalingen opgestelde spelers Sol en Borghstijn op de beide vleugels, het sepl in handen en na 20 mi nuten was het Jansen, die uit een scrimmage voor het Spuidoel Tissink kansloos sloeg (01). Binnen het half uur werd deze voorsprong echter teniet ge daan door een door 't Gilde fraai benutte voorzet van rechts die deze speled ineens inschoot (1 1). Enige minuten later was het alweer Jansen, die nu een misverstand in de Spni-verdediging afstrafte en de bal buiten bereik van Tissink in het Spuidoel plaatste (1—2). Nog werden tal van over en naast gaande schoten gelost, maar voor de rust kwam er geen wijziging meer in de score. De tweede helft zette opnieuw bemoedigend in voor de rood-witten, doch er was reeds 25 minuten ge speeld toen Borghstijn een fraaie pass van den En gelsman benutte en laag en onhoudbaar een schuiver in de touwen joeg (13). Nu was het hek van de dam. Ongeveer 6 minuten tater was het opnieuw Jan sen, die met een hard schot de score opnieuw op voerde 14). Borghstijn had even tevoren een fraaie kans geschapen doch deze werd door Sol van enkele meters van het doel vandaan huizenhoog overge schoten. Borghstijn zond daarop nogmaals een gloei ende kogel ,doch deze werd door Tissink gestopt. Spui werd nu finaal in de verdediging gedrongen en het was den Engelsman die nog een onhoudbaar vijfde doelpunt maakte, waarmede aan alle onzeker heid een eind was gemaakt. Op het zeer modderige Spui-veld behaalden de A.Z.V.V.-ers alzo een wel sprekende en verdiende overwinning en gaan zij nu met 2 punten voorsprong op hun opvolgers en 1 wedstrijd minder gespeeld aan de kop dezer afdeling. HULST-R.C.S. 5-3. Iln de thuiswedstrijd tegen, de Souburgers wisten de blauw-gelen met dezeelfde scoringscijfers als het vorig jaar het pleit ten hunnen gunste te beslechten. Het be gon overigen shoopvol voor de Walcherse ploeg, die reeds na ruim 4 minuten de score opende en binnen een kwartier al een veilig lijkende voorsprong had. De JHulste naars wisten echter "van „wanten". Zij gaven geen krimp en nog voor de rust verkleinde Lampo de achterstand 12). Na de rust was Hulst volkomen superieur. Al spoe dig vereffende Picavet de score en kort daarop bof ten de gasten, toen de keeper weifelde en Souburg opnieuw de leiding nam (23). Spanning te over dus. Temeer, toen de goedspelende Picavet in combi natie met Neefs alweer de partijen op gelijke voet bracht. Onder enerverende spanning bracht Neefs in de slotphase van de meer spannende dan fraaie strijd de score p 53, zodat de thuisclub nog beslag legde op een ruime zege en nu een gelijk aantal punten heeft als de Oranjehemden,. R.K.F.C.-CORN BOYS 3—1. Ook de Bergenaren riskeerden op eigen veld niets en ditmaal bonden zij de Saccenaars aan hun zegekar. Wel gaf de Sasse ploeg goed partij, doch zoals wij verwachtten waren zij niet opgewassen tegen de betere en. meer doeltreffender tactiek der roodgroenen, die nu met Axel en Hulst een gelijk aantal punten (11) bezitten, zij het met een wedstrijd meer gespeeld. METO—NIEUW BORGVLIET 1-2. Dat Meto op eigen veld het onderspit zou delven was strijdig met onze voorspelling en verwachting. Evenals ook te AAxel kwam hier half time met dub bel blanke score. Na de rust namen de Borgvlieters een forse 0—2 voorsprong en schenen zij meester van het veld. Wel kwam de ploeg uit Hoogerheide ver vaarlijk opzetten en dank zij Kops slaagden zij er in de eer te redden, maar daarmee was hun kruit ver schoten. Wat weinig ploegen bij de tricolores gelukt geschiedde Zondag en ook hier sneefde de thuisploeg op eigen veld. BIERVLIET—HONTENISSE 5-3. Ook in Biervliet schijnt nu de grote kentering te zijn gekomen. Zelfs verrichtte de plaatselijke goal- getter Kramer hier een hattrick en maakte vier van de vijf doelpunten. Hontenisse vocht met ijzeer vol harding en moed en dit bracht hen ook tot drie doel punten, maa rdit was tegenover de zeldzame produc tiviteit van Biervliet ten enenmale onvoldoende. De stand in de 3e klasse D is nu als volgt Axel 7 5 1 1 18- 7 11 Hulst 8 5 1 2 26-15 11 R.K.F.C. 8 4 3 1 18-13 11 R.C.S. 8 4 2 2 21-14 10 Zeelandia 8 4 2 2 16-14 10 Nieuw Borgvliet 7 4 0 3 11-17 8 Terneuzen 6 3 1 2 21—14 7 METO 8 2 3 3 12-14 7 De Zeeuwen 8 1 3 4 21-27 5 Hontenisse 7 2 0 5 16-20 4 Corn Boys 7 1 I 5 16-23 3 Biervliet 8 1 1 6 18-36 3 VOETBALVREDE IN NEDERLAND HERWONNEN. Fusie-inhoud. 1. Aan de nieuwe K.N.V.B.-competitie, welke op Zondag 28 November a.s. aanvangt, zal worden deel genomen door 56 clubs, verdeeld over 4 klassen van 14. Daarbij worden ingedeeld de eerste klasse clubs, die aan de Zondag j.l. beëindigde en dus van geen waarde meer zijnde competitie deelnamen, al of niet samengesmolten met een profclub. 2. Er worden 26 wedstrijden gespeeld. Op Zondagen en te beginnen einde April ook op Woensdagen. Een competitie om de landstitel volgt tot besluit. 3. Drie profclubs worden zonder meer tot de KNVB toegelaten ,t.w. Amsterdam, Alkmaar en; Fortuna. Den Haag en Rotterdam moeten fusioneren, evenals de Graafschap en Twente. De drie resterende zullen met de bestaande KNVB-verenigingen moeten samensmel ten hetgeen inmiddels geschiedde, behalve Utrecht, dat wellicht samen zal gaan met Elinkwijk. 4. Er komt geen hoofdklasse op korte termijn. Men stuurt het voorlopig aan op een z.g. geselecteerde overgangsperide in het seizoen 1955-'56, met twee af delingen van 18 clubs. 5. Het jaar daarop, seizoen 1956-'57, zou een hoofd klasse van 18 eveentueel 20 clubs worden gevormd. Dit alles is nog slechts plan en gebaseerd op de ge- dachtengang, dat alle eerste klassers, die thans hun spelers betalen, daarmee doorgaan en dat ook alle 12 kampioenen van de 2e klasse overgaan naar be taald voetbal. 6. Spelers, die van de NBVB terug willen naar de KNVB en die de wens daartoe vóór 2 November 1.1. te kennen gaven, is doorde voorzitter van de NBVB tegemoetkomendheid beloofd. 7. Scheidsrechters, die destijds oneervol werden af gevoerd door de KNVB en voor de NBVB gingen fluiten zullen niet door de KNVB worden terug genomen 8. Wat betreft sommige profclubs, di|e trachtten speQers nisiuwa, onvoord^iger contracten voor te leggen ,zal door de Urgentie-commissie van de NBVB er op worden aangedragen, dat die zaken loyaal en corrfect worden bezien. 9. De KNVB-bekercompetitie, welke dit seizoen op het programma werd geplaatst, komt te vervallen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1