AXELSE COURANT Baby-onderzeeboot, moeilijk te treffen doelwit Het plan van de 24 D.D. 5 doktoren het misbruik van laxeermiddelen nippers IHE RMOCÈNfi VHLUM j. C.VINK waarschuwen tegen Frankering bij abonnement, Axel ZATERDAG 13 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 13 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C.VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 HoofdredactieJ. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. OEFENSCHEPEN VAN NIEUW TYPE DOEN HUN INTREDE BI] DE AMERIKAANSE MARINE. Baby-onderzeeboten zijn de nieuwste mid delen, waarvan de Amerikaanse marine ge bruik maakt om de bemanning envan haar schepen te oefenen voor een belangrijke taak het opsporen, achtervolgen en ver nietigen van vijandelijke ondereeërs. De T- boten, zoals deze „target trainers" heten, zijn kleiner dan welke onderzeeboot van de Ame rikaanse marine ook, die sinds de ingebruik name van de B-klasse in 1907 van de hel ling is gegleden. Men heeft thans twee van deze schepen'de T-l en de T-2 in gebruik. Het is aan boord van de T-boten slechts twee sprongen van de bakboord- naar de stuurboordzijde. De grootste breedte be draagt n.l. ruim 3,96 meter. De schepen heb ben een lengte over alles van bijna 40 meter een heel verschil met een onderzeeboot van normale afmetingen, die ongeveer 90 meter lang is. Bijna een derde van de lengte wordt in beslag genomen door de schroefastunnel. Het schroefraam, Waarin de enkele schroef draait en waaraan het roer is! bevestigd, steekt, natuurlijk alleen wanneer de T-boot zich aan de oppervlakte bevindt, 9 meter achter het schip boven water uit. De puntig toelopende commandotoren is vrijwel even breed als de T-boot zelf, zodat men tot de familie der koorddansers moet behoren, wil men zich over dek van voor- naar achter schip begeven. Als de nachtmerrie van een loodgieter. Er zijn veertien onderofficieren, korpo- (raals en manschappen, alsmede twee offi cieren voor nodig om met de T-boten te varen. Dat is ongeveer een vijfde van het aantal mannen, dat men aan boord van een grote onderzeeboot aantreft. Het is intussen maar goed, dat er niet meer mensen aan boord zijn. Het binnenste der baby-onder zeeboten, dat door twee waterdichte schot ten in drie compartimenten wordt verdeeld, vertoont namelijk grote gelijkenis met de nachtmerrie van een loodgieter glimmende stalen buizen, meters, wijzerplaten, hefbo men en schakelborden, in bonte mengeling dooreen. In de boeg bevinden zich niet alleen de torpedo's, maar ook het slaapverblijf van de bemanning. Er is zelfs plaats gemaakt voor een kooi in de enkelvoudige torpedolanceer- i buis, het enige wapen, waarmee de T-boten zijn uitgerust. Volgens de mannen uit dit vooronder vrijwilligers in dubbele zin, die vrijwillig het onderzeebootwapen hebben ge kozen en zich opnieuw vrijwillig hebben op- gegeven voor dienst aan boord van de T- boten is er voor ieder een „maximum snurkruimte met een hoogte van drie inch". Twee stappen van dit manschappenverblijf verwijderd ligt de messroom, een korte en smalle plank, waaraan vier niet al te gezette heren hun maaltijden kunnen nuttigen, als zij althans bereid zijn hun ellebogen niet ver- der dan hun heupen uit te steken. Mid scheeps vindt men de controle-kamer, de radiohut en de kleinste officiersverblijven, die de Amerikaanse marine thans te bieden heeft. Hier huizen de commandant en zijn i oudste, in dit geval enige officier. Zij slapen in kooien van anderhalve meter lengte en moeten hun bed zelf opmaken, omdat er aan boord geen plaats is voor een hofmeester. De twee dwergachtige dieselmotoren, die de generatoren in beweging brengen voor het opladen van de batterijen, welke op hun beurt de grote electromotor stuwkracht doen geven aan de schroef, vindt men in het achterschip. Elke kubieke centimeter is daar nuttige ruimte. Vele besparingen. Volgens luitenant ter zee Edward Holt, commandant van de T-2, zijn de 1 -boten in vredestijd prachtige oefenscheepjes. In oorlogstijd zullen zij, aldus de heer Holt, wel licht bij de kustverdediging en havenbevei- liging even goede diensten kunnen bewijzen als de grote onderzeeboten. Met alle bespa ringen van dien. In serie gebouwd, kost de baby-onderzeeboot slechts een fractie van de prijs, die men voor een grote onderzeeër be talen moet. De T-boten zijn zeer voordelig in het ge bruik. In de tanks kan ongeveer 20.000 liter brandstof worden meegevoerd, waarmee een afstand van 2000 zeemijlen kan worden af gelegd. De topsnelheid van de baby-onder zeeboot 10 mijl per uur is er niet een om records mee te breken. Haar manoeu vreerbaarheid is daarentegen zeer groot. Op zee gedraagt zij zich beter dan een gewonê onderzeeër, omdat zij weinig weerstand biedt aan de golven. Dank zij haar afmetingen is de T-boot moeilijk op te sporen. Zij is zo smal, dat, als zij op een torpedobootjager afstoomt om deze aan te vallen, de sonar (het apparaat, waarmee de aanwezigheid van voorwerpen onder water wordt aange toond) aan boord van de jager geen grotere reactie te zien geeft dan wanneer men met een vis te maken zou hebben. Ondanks de beperkte ruimte leveren de technische voorzieningen geen bezwaren op. Alle apparatuur periscoop, snuiver, sonar, radar, radio, enz. is gelijk aan die van grotere marineschepen. De baby-onderzeeboten worden gebouwd door de General Dynamics Corporation, de zelfde maatschappij ,die destijds de eerste door atoomkracht voortgestuwde onderzee boot (USS „Nautilus") leverde en die thans het tweede schip van dit type (USS „Sea Wolf") in aanbouw1 heeft. Baby- en atoom- onderzeebooj zijn dus broederlijk naast el kaar gebouwd en beide voor htzelfde doel versterking van de Westerse defensie. In vele dag- en weekbladen vinden we vermeld hoe de opbrengst stijgt van de landelijke collecte voor de vluchtelingen. Daar zal wel iedereen zich in verheugen. Statenlozen zijn rechtelozen. Niemand is voor hen aansprakelijk. Daarom is hun situ atie zo uitzichtsloos. Reeds veel is er in de pers in de loop der jaren over geschreven. Sympathieke ont vangst vond ook de radio-actie van de V.P.R.O. „1 Ton voor Triëst", het werden er immers twee. Heugelijk is dat ook in de Verenigde Naties onze landgenoot mr. Van Heuven Goedhart, deze zaak weer eens aan de orde heeft gesteld. Het beroep destijds van onze Koningin op het wereldgeweten heugt ons nog. Nu is er dan dezelandelijke actie. In middels was er een plan in de maak, in stilte, dat ons gewest een eigen aandeel zou geven in dit Vluchtelingenwerk. Dat plan kwam hierop neer 24 vluchte- lingenjongens zou een eenvoudige opleiding worden gegeven de hoofdzaak van het schoolonderricht daarbij landbouwkennis en kennis van landbouwwerktuigen en -ma chines. Op deze manier zouden ze dan „emigratie-rijp" gemaakt worden. En zo kan zich voor deze jongens een toekomst openen en een nieuw leven, al zal dit nogo wel eens wat hoofdbrekens kosten dat moeten we ons niet ontveinzen. Natuurlijk was dat niet allemaal zo een voudig als het lijkt. Dit zijn n.l. plannen die veel voorbereiding vergen. De regering moet een en ander goedkeuren, emigratie-moge lijkheden moeten tevoren afgetast woorden. Maar ook al de veel meer voor de hand lig gende zaken hoe en waar moeten deze jongens onder dak gebracht worden Ver geet U niet. dat deze jongens al een jeugd achter zich hebben, onder de allerongunstig ste omstandigheden. Opeengepakte mensen massa's, ledigheid, doelloze levens. Geen vooruitzichten, armzalige behuizing. Wat zou er onder zulke omstandigheden van onze eigen kinderen terecht komen Daarom zul len deze jongens ondergebracht worden in een paar barakken, die als het ware een overgangsvorm zal zijn naar een huiselijke samenwoning. De medewerking van de bur gemeester van Schoondijke was hier zeer belangrijk. In zijn gemeente zullen ze komen te wonen. Door de goede zorg van de Z.L.M. is voor de jongens werkgelegenheid gezocht bij boeren, waar ze practisch werkzaam kun nen zijn. Hiervoor moest een streek uitge zocht worden, waar de arbeidsmarkt niet overvoerd was. De contacten van de secre taris van de Z.L.M., mr. Schlingemann wa ren hier onmisbaar. Ir. Bouman zal de lessen regelen die de jongens ontvangen moeten. Als het zover is zal een echtpaar, inwonend bij deze jongelui, de leiding van het huis houdelijk en opvoedkundig werk op zich moeten nemen. Een zware taak, maar die van groot gewicht kan zijn voor deze 24 jonge mensen, die in hun leven meer afbre kende dan opbouwende invloeden onder gingen. Inmiddels zult U zich afvragen Hoe zit dat met de kosten Van de benodigde 60.000 zijn er momenteel 45.000 beschik baar. Om in de resterende 15.000 te voor zien worden nu loten verkocht a ƒ1.. Niet iedereen vindt deze methode aantrek kelijk. Voor een doel als dit mag men spon tane bijval verwachten, zegt men, terwijl een lot vaak gekocht wordt om de kansenprijs. Daar staat tegenover, dat hier een weg moest worden bewandeld, die ons met niet teveel kronkelingen aan ons doel zou brengen. Nu de vraag hoe de verhouding is van het comité voor deze Zeeuwsch-Vlaamse opleiding, tot het landelijk vluchtelingen comité. Er is contact gezocht mlet dit lande lijk comité in Den Haag. En de wederzijdse verwantschap in doelstelling leidde tot een vlotte regeling. We kregen de volledige vrij heid om wat de provincie Zeeland betreft, gebruik te maken van de goodwill en de bekendheid met het vluchtelingenwerk die door de landelijke actie wordt bevorderd in de vorm van publicatie in radio, pers, enz. En daarom, voor zover li al is aange stoken door de vluchtelingen-belangstelling en offervaardigheid Zeeuwen, denkt aan het Zeeuwsch-Vlaamse plan voor de 24. Loten kunt U bemachtigen bij de L.J.G., op Oranjestraat9 te Axel en bij de heer Kempe te Aardenburg, Weststraat 20. Giften neemt hij gaarne in ontvangst, als U maar vermeld de bestemming „voor ons plan van de 24". Zijn gironummer is 608031. Volledigheidshalve zij vermeld, dat de opzet, hierboven omschreven ontworpen is door de „Oecomenische Raad van Kerken" te Utrecht, die belangrijk in de kosten bij draagt. Wie weet, wekt de vindingrijkheid van dit plan ook Uw vindingrijkheid P. Een „Firefly" van 'de Marine-lucht vaartdienst is Woensdagmiddag nabij het Albert Plesman-vliegveld te Willemstad op Curagao verongelukt. De vlieger werd ge dood. De verongelukte vli-eger is de kor. poraal F. Renkema uit Berikel. De K.L.M. Super-Constellation „Posi- ton" is Woensdagmorgen, dank zij een gun stige staartwind, in de tijd van 9 uur 51 mi nuten van New York te Schiphol gearri veerd. Het is de eerste maal, dat een vlieg tuig van de K.L.M. dit 6000 km. lange tra ject in zul keen korte tijd heeft afgelegd. De tot nu toe kortste tijd werd gemaakt op 14 Januari en bedroeg 10 uur en 13 minuten. VOOR OUDEN VAN DAGEN BIJ DE KOMENDE FEESTDAGEN EEN BIJZONDERE VERRASSING! PLEEGZUSTER BLOEDWIJN Dinsdag was het eerste millioen door het Comité Vluchtelingenhulp 1954 aan gif ten ontvangen. Bericht daarvan is door de voorzitter van het Comité telegrafisch be richt aan H.M. de Koningin, die een tele gram van gelukwens daarvoor heeft terug gezonden. Een hoofdagent van politie op Nieuw- Guinea, L. van Krieken, is ontvoerd. De In donesische ambassade te Canberra heeft een verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd dat van Krieken is gevangen genomen door „inwoners van Westelijk Nieuw-Guinea, die naar de Molukken zijn gevaren, waar de agent zich onder bewaking bevindt". Een woordvoerder van Nederlandse zijde in Den Haag bleef bij de reeds afgelegde verklaring van een gewapende Indonesische infiltratie in Nederlands-Nieuw-Guinea. Voorts merk te hij op, dat er geen sprake is van verzet van de Papoea-bevolking tegen het Neder landse bestuur. Integendeel verleent de be- RHEUMAHEK... Uw tergende winterkwaal legt 't af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. volking haar volle medewerking bij het op sporen van de infiltranten. Van Krieken kan heel goed op Ambon zitten, omdat, daar het onderdeel gelegerd is, waarvan een peleton naar Nieuw-Guinea is overgestoken. De ge vangen hoofdagent zal naar Djakarta wor den overgebracht, aldus Antara. Hoesein Fatemi, de gewezen Perzische minister van buitenlandse zaken is Woens dag wegens verraad tegen de Sjah door een executie-peleton van het leger gefusileerd. Hij wordt beschuldigd van pogingen om' de monarchie omver te werpen en een repu bliek te stichten in communistische stijl. Men noemde hem wel „de kwade genius van Mossadecq. Toen er brand uitbrak op de binnen plaats van een school te Bairoeth, waar 2000 mohammedanen zich hadden verzameld zijn 10 personen om het leven gekomen en 500 gewond. De brand ontstond doordat een fakeldrager van de optocht ter ere van de verjaardag van de profeet Mohammed, over een olievat sprong. De brandende olie ver oorzaakte een paniek onder de menigte, die vreesde, dat meer olievaten zouden ontplof fen. De binnenplaats had slechts één uit gang. In een steengroeve bij het dorp San Guillermo, 35 km. ten Z.O. van Manilla zijn Woensdagochtend 50 Philippijnse ar beiders ten gevolge van een aardverschui ving bedolven. Volgens de eerste berichten zijn 3 doden geborgen en heeft men 4 zwaar gewonden gevonden. Men vreest, dat het merendeel v.an de anderen is omgekomen. In de nacht van Dinsdag op Woens dag zijn onbekenden via het dak en door openschuiving van een luik binnen gedron gen in een loodfabriek aan de Lange Heren- vest te Haarlem. UUit -de hal is een vracht auto, geladen met 5 ton lood, ter waarde van ongeveer 6800 gestolen. Woensdagmorgen heeft de politie de vrachtauto onbeheerd aangetroffen op de Parklaan te Haarlem. Er worden 11 rollen bladlood tot een ge wicht van ongeveer 1000 kg vermist. Van de daders ontbreekt elk spoor. TEGEN HOE ST PASTI L_L.ES ABONNEMENTSPRIJSLosse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen f 1,75 Buitenland i 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bij contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiën (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. SUS r Als u geregeld laxeermiddelen slikt, is er nu een manier om er van af te komen, 83 van de 100 personen lukte het; u kunt het ook. En wel -zo: Drink in de loop van elke dag enkele glazen water en bepaal een vast uur voor uw stoelgang. Neem de le week elke avond twee Carter's Leverpilletjes. 2e Week - elke avond één. 3e Week -c»m de andere avond één. Daarna niets meer, want Carter's Leverpilletjes stellen uw ingewanden in staat woer op eigen kracht te werken, zonder laxeermiddelen. Wanneer zorgen, vermoeidheid of te veel eten het tempo van uw ingewanden tijdelijk vertragen, neem dan tijdelijk Carter's Leverpilletjes om u weer op gang te helpen. Zo raakt u uw verstopp-ing kwijt en vervalt u niet in de laxeermiddelen-gewoonte. Haal direct Carter's Leverpilletjes, f 1.20 per fl acon. 70 s heerlijk van smaak en ze knappen er zo echt van op. Vraagt Uw apotheek of drogist. Niet krabben. De helder vloei- K I' I I fJT bare D.D.D. kalmeert de jeuk L8 Bi 11 1% enkele seconden, doodt de 'V ziektekiemen, zuivert en ge neest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN' HUIDAANDOENINGEN VLOEISTOF BALSEM ue nuidponèn. ZEEP 'W -w DE ZACHTE VOOR VALDAMILD

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1