AXELSE COURANT Vijftig jaar IK O Nog circa 5 Millioen gulden nodig r# nippers J. C.VINK Frankeriilg bij abonnement. Axel WOENSDAG 10 NOVEMBER 1954 69e Jaargang No. 12 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN VERSCHIJNT IEDERE WOENSDAG EN ZATERDAG Drukker-Uitgeefster: FIRMA J. C. VINK Red. en Adm.: Axel, Markt 12, Tel. 0 1155-646 Hoofdredactie: J. C. VINK FIRMA Markt 12 AXEL. Vandaag, Woensdag 10 November is het vijf jaar geleden dat aan de Oosterringdijk te Amsterdam een gebouw officieel in ge bruik werd genomen, dat voordien een oude, verlaten gasfabriek was, doch dat in de na oorlogse jaren tot modern laboratorium werd verbouwd. Geen der omwonenden denkt er thans meer aan hoe men in die tijd som's met nauw verholen angst sprak van de „atoom- fabriek" en daarmee dan het nieuwe instituut voor Kernphysisch Onderzoek bedoelde. In de vijf jaren van zijn bestaan heeft dit Instituut (IKO) een opmerkelijke activiteit en een daarmee gepaard gaande groei ver toond. Er zijn talrijke wetenschappelijke pu blicaties over verschillende onderzoekingen verschenen. Het aantal gevraagde adviezen neemt voortdurend toe en sinds anderhalf jaar verlaten de zendingen radio-actieve iso topen het laboratorium in een steeds groei end aantal. In de wereld van wetenschap en techniek heeft het IKO zich dan ook reeds een zeer goede naam veroverd, zelfs tot ver buiten onze landsgrenzen. Buitenlandse geleerden komen er graag, hetzij om van gedachten te wisselen over de kernphysische problemen en apparaten of om er zelf gedurende korter of langer tijd onderzoekingen te doen. Maar ook zij, die zich nog geen meester of gezel in het nieuwe vak der kernphysica durven of kunnen noemen en die zich toch graag er in zouden willen bekwamen, omdat deze nieuwe wetenschap ook voor hen grote beloften inhoudt, is het IKO een gastvrij huis. Deze zomjer b.v. heeft men er tweemaal een cursus van twee weken georganiseerd, beide malen voor 16 deelnemers. Onder de „leerlingen", die hieraan hebben deelgeno men, bevonden zich zowel professoren als assistenten, ingenieurs en doctoren, afkom stig van verschillende laboratoria, zieken huizen en fabrieken. Anders dan anders. Voor een beginneling is het niet eenvou dig zich in de kernphysica in te werken, want alles gebeurt er anders dan in de gewone scheikunde en natuurkunde. Men werkt er met onweegbaar kleine hoeveelheden stof, die echter radio-actief is, d.w.z. een straling uitzendt, welke zó doordringend is dat zij voor 's mensen gezondheid gevaar kan op leveren. Om nu toch, zonder zich aan gevaren bloot te stellen, met deze radio-actieve stof fen te kunnen werken, w;orden alle bewer kingen zoals zuiveren, filtreren en óver schenken van oplossingen, óf op afstand, met behulp van lange tangen, óf achter een af, scheiding van loden blokken uitgevoerd. Eén i of meer listig opgestelde spiegel zorgen er 1 daarbij voor dat men „om een hoekje kan kijken", zodat men kan zien wat er gebeurt en wat men doet. Bovendien dragen de mien- sen, die met radio-actieve stoffen werken, in j of op hun kleren meestal nog een eenvoudig instrumentje, dat hen waarschuwt als zij zich teveel aan de gevaarlijke straling hebben blootgesteld. De straling, die van radio-actieve stoffen uitgaat, is op zichzelf niet direct zichtbaar. Men toont haar aan met behulp van spe ciale insrumenten, die voor dit doel zijn ge construeerd de geiger-müllerteller is er een van. Met behulp hiervan kan men uiterst kleine hoeveelheden radio-actieve stof nog aantonen en meten. Radio-actieve isotopen. In d e natuur komen slechts enkele radio- i actieve elementen voor hiervan is radium wel het meest bekende. Daarnaast kan men tegenwoordig langs kunstmatige weg ook andere radio-actieve elementen m'aken, b.v. radio—actief ijzer, radio-actief natrium enz. Hiervoor zijn echter heel wat krassere maat regelen nodig dan voor het samenstellen of het ontleden van scheikundige verbindingen. Daar toch kan men met behulp van reageer buisjes, kolven en retorten al heel wat berei ken, doch voor het maken van radio-actieve isotopen moet men doordringen tot in de kernen der atomen en daarvoor zijn grote en gecompliceerde apparaten nodig, zoals b.v. het synchro-cyclotron. Binnen het cyclotron maakt men uit water stof of helium de kernen der atomen vrij, daarna krijgen deze electrisch geladen deel tjes onder invloed van een electrisch span ningsverschil en een sterk magnetisch veld een steeds groter wordende snelheid. Wan neer deze deeltjes ten slote met een snelheid van 50.000 kilometer per seconde of meer tegen een „trefplaatje" botsen, dringen en kele er van tot in de kernen der getroffen atomen door en veroorzaken daar verande ringen, waardoor er een andere atoomsoort ontstaat, welke meestal radio-actief is. Op deze manier kan men b.v. radio-actief ijzer maken dit heeft dan dezelfde schei kundige eigenschappen als het gewone ijzer. Het is echter bovendien radio-actief, d.w.z. de kernen der atomen stoten na korter of langer tijd een deeltje uit, een „radio-actieve straal". Zulk een variëteit van ijzer, natrium of welk ander element ook, noemt men een radio-actieve isotoop van dat element. Te genwoordig kan mjen van vrijwel elk ele ment een of meer radio-actieve isotopen maken. Speurstoffen. Voor de wetenschap en de techniek zijn de radio-actieve isotopen een buitengewoon interessant en vooral belangrijk hulpmiddel geworden. Het biedt vaak uitkomst waar andere middelen falen of te kostbaar zijn. De radio-acieve isotopen worden reeds gebruikt in de geneeskunde, in de landbouw, o.a. bij bemestingsproeven, in de industrie voor ma teriaalonderzoek, voor het controleren en re gelen van fabricageprocessen enz. Bij de meeste van deze toepassingen gebruikt men de radio-actieve isotopen als „speurstof", die dan door haar radio-actieve straling aan geeft, waar zij zich bevindt en in welke hoe veelheid, of zij zich verplaatst en met welke snelheid. Voor het controleren van de bloedcircu latie maakt men gebruik van radio-actieve natrium, dat men door middel van een in jectie in het bloed brengt. Met behulp van een geiger-müller teller kan men dan zien hoe snel het radio-actieve natrium zich door de bloedbanen naar alle delen van het li chaam verplaatst en waar eventueel de cir culatie minder goed is. Daar gewoon natrium in de vorm van keukenzout reeds in het bloed voorkomt, is het radio-actieve natrium geen „vreemde" stof en behoeft men dus niet bang te zijn dat het biologisch evenwicht er door verstoord zal worden. Het is verder van belang dat men als speurstof de beschikking heeft over een natriumisitoop met korte levensduur na vier dagen is van haar radio-activieteit niet meer dan een honderdste deel overgebleven. Om uit te maken welke van de honderden radio-actieve isotopen, die men kent, voor een bepaald geval het m'eest geschikt is, moet men over een zeer uitgebreide kennis en rijke ervaring op het gebied van de kern physica, scheikunde en biologie beschikken en tegelijkertijd de techniek beheersen, die nodig is om de verschillende soorten radio actieve straling te kunnen aantonen en meten Zeer velen zijn echter nimmer in de gelegen heid geweest zich zulk een uitgebreide ken nis en ervaring eigen te maken, terwijl toch de radio-actieve isotopen een zeer waarde vol hulpmiddel voor hen zijn kan bij hun eigen werk in fabriek of laboratorium. Te hunner behoeve verschaft het IKO en sinds twee jaar ook het in hetzelfde gebouwen complex ondergebrachte Isotopen - labora torium van Philips-Roxane advies en voor lichting. Specialiteiten. Het Isotopen-laboratorium van Philips- Roxane bereidt de radio-actieve isotopen uit grondstoffen, die in het Philips-synchro-cy clotron in het IKO radio-actief zijn gemaakt, ofwel afkomstig zijn van de Noors-Neder landse kernreactor te Kjeller. Van welke dezer twee instellingen men de grondstof zal betrekken, hangt er o.a, vanaf van welk ele ment men een isotoop verlangt. Het is n.l. zó dat wat men gemakkelijk en goed mfet een cyclotron kan maken, men niet of min der goed met een kernreactor kan produ ceren en omgekeerd. Na de afscheiding van de moederstof en de zuivering brengt men de gevraagde iso toop in de meest gewenste vorm, in al of niet steriele oplossing, past ze in nauwkeurig af gemeten hoeveelheden af en zorgt er voor dat de verzending zo snel en zo veilig moge lijk geschiedt. Tot de afgeleverde preparaten behoren enkele specialiteiten, die met ere in de wereld genoemd worden. Zo maakt men er b.v. de belangrijke ijzerisotoop Fe-59 m,fet een gro tere activiteit per milligram dan elders. Ver der levert het Isotopenlaboratorium enkele speciale isotopen en verbindingen daarvan, die op andere wijze in Europa niet zijn te verkrijgen. Samenwerking. Het IKO is een merkwaardig voorbeeld van wat samenwerking vermag. Het is een Stichting, waarin de gemeente Amsterdam, de Staat der Nedërlanden en de N.V. Phi lips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven elk zijn deel heeft bijgedragen. De gemeente Am sterdam zorgde voor een gebouw aan de bui tenkant der stad. zodat er nog vele jaren ruinrte is voor uitbreiding. Philips installeer de er zijn synchro-cyclotron, dat toen nog het grootste van Europa was, zodat men met het modernste hulpmiddel van die tijd kon experimenteren. De Staat der Nederlanden ten slotte verschaft de geldelijke middelen, die nodig zijn voor onderzoek en studie. Door deze samenwerking is de beoefening van de jongste der wetenschappen, de kern physica, voor alle Nederlanders, in alle de len van ons land, mogelijk geworden. De Isotopen Commissie van de Koninklijke Aca demie van Wetenschappen ziet toe dat al leen deskundigen met de vaak gevaarlijke, maar in vele gevallen zo veel zegen bren gende radio-actieve isotopen kunnen werken. STICHTING 1 940 - 1 945 MAAR DE GEWONE CONTRIBUTIE S EN BIJDRAGEN MOETEN DOORGAAN. Het hoofdbestuur van de Stichting 19401945 heeft besloten in Mei 1955, op en om de nationale bevrijdingsdag, die dan voor de tiende keer zal worden gevierd, voor het laatst een openbare inzameling te houden met als doel het nog aan de Stichting ontbrekende kapitaal van circa 4 a 5 millioen gulden ineens bij elkaar te krijgen. Dan is het kapitaal van 30 millioen gulden com pleet, dat nodig is om de verzorging gedurende het leven van de ruim 6000 gezinnen van nagelaten betrekkingen en van de ruim 1100 invaliden te kunnen bekostigen. ruim 120.000 Nederlandse emigranten. „Indien de Stichting gedurende de afge lopen jaren niet zo'n voordelige beleggings- politiek had gevoerd, zou zij de kans om reeds in 1955 „van de straat" af te komen niet hebben gehad. Ook niet, wanneer het Nederlandse volk zich vooral in de jaren 1945 en 1946 niet zo goedgeefs had betoond en niet millioenen had geofferd, waardoor het mogelijk is geworden met de aanvullin gen van de uurloon-acties zo'n groot bedrag bij elkaar te krijgen." Dit deelde de heer K. R. van Staal, voorzitter van het inzamelings comité lustrum 1955 mede. Wel blijft de Stichting ook na Mei 1955 rekenen op de plm. 120.000 vaste contribuanten, die teza men ongeveer 600.000 gulden per jaar bij een brengen. Om tot een bedrag van 4 a 5 millioen gul den te komen heeft het inzamelingscomité verschillende acties op touw gezet, die zich ook uitstrekken tot de Nederlandse kolonies in het buitenland, Nederlandse clubs en de Voorts zijn er de uurloon-acties, de huis- aan-huis-acties, de inschakeling van het ver enigingsleven met het verzoek naar draag kracht te offeren, het houden van collecten in alle kerken van Nederland (op Zondag 8 Mei), alsmede in bioscopen en schouw burgen, het beroep op alle gemeentebesturen voor een subsidie ineens, het instellen van een spaarsysteem voor de schooljeugd, het verkopen van een „zeer goede kwaliteits" sigaret met toeslag (20 ct.het vragen van steun aan televisie en radio, die de inzame lingsacties tot een succes moeten maken. Een aanbevelingscomité voor de lustrum inzameling heeft zich binnen een recordtijd van zeven dagen gevormd. Hierin hebben zitting autoriteiten uit alle kringen van de samenleving. Ministers, staats-secretarissen, commisarissen der Koningin en vele anderen. De Stichting 19401945 beoogt met haar zorgen niet alleen de smart te lenigen van Zondagmiddag is op de hoek van de dorpsweg en de Gruttostraat te Rotterdam- Zuid een personenauto in botstng gekomen met een bestelwagen. De inzittinden van de personenauto kwam|en er met onbeduidende verwondingen af. De bestelauto, welke be stuurd werd door de 40-jarige I. B. uit Krim pen aan de Lek, met als 'inzittenden zijn 3- jarig zoontje en zijn 59-jarige- schoonvader v.d. Z. uit Rotterdam kwamen er niet zo goed af. Door de kracht van de botsing werd de schoonvader uit de auto geslingerd en liep bij zijn val een schedelbasisfractuur op en overleed kort daarna. De bestuurder werd niet ernstig gewond, maar was zodanig over stuur, dat hij in het Zuiderziekenhuis moest worden behandeld, evenals het kind, dat geen noemenswaardig letsel had bekomen. Op de weg tussen Doesburg en Doe- tinchem is een auto-ongeluk gebeurd, waar bij acht personen werd en gewond. Zes per sonen uit Epe waren met een personenauto op weg naar de prof-voetbalwedstrijd De GraafschapFortuna. De bestuurder, de ho telhouder S. wilde 'in een grote bocht in Drempt, waar het uitzicht zeer slecht is, een voor hem rijdende auto, die in een file reed, inhalen. Toen de auto naast de file reed, zag de bestuurder uit tegenovergestelde richting een taxi naderen. S. trachtte zijn auto weer in de file te sturen, doch botste met de bum per tegen de achterkant van een voor hem rijdende auto. De laatste auto is vermoede lijk geslipt en kwam op de linkerweghelft en vervolgens in een tuin terecht. De auto uit Epe was eveneens geslipt en op het linker weggedeelte terecht gekomen. De taxi-be. stuurder kon een aanrijding niet meer voor komen en greep de auto uit Epe in de flank. Met moeite konden de gewonde inzittenden van de zwaar beschadigde wagen uit hun be narde positie worden bevrijd. Max Conrad, vader van tien kinderen, is ïn een klein vliegtuig zonder tussenlanding van New York naar Parijs gevlogen. Zater dagmiddag om 17.26 uur Nederlandse tijd was Conrad met een tweemotorige „Piper Apache" opgestegen van het New Yorkse vliegveld Idlewild. Precies 22 uur en 19 mi nuten later zette de 50-jarige Conrad zijn in creme en rood geschilderd vliegtuigje op het vliegveld Toussus-le-Noble buiten Parijs aan de grond. De piloot zag er fris en monter uit en verklaarde dat het hemi wasmeegevallen, niettegenstaande „d e voortdurende sneeuw en ijs in de lange slapeloze nacht." Max Conrad is een bekende figuur in de Ameri kaanse burgerluchtvaart. Hij heeft reers een 30.000 vlieguren gemaakt. Het was Conrads vierde solo-vlucht over de Atlantische Oce aan. Hij deelde mede, dat hij het grootste deel van zijn vlucht op ongeveer 3000 meter had moeten blijven, waarbij hij zo nu en dan in golflijn had gevlogen om ijsafzetting te voorkomen. Bij zijn aankomst had hij nog voldoende brandstof voor drie uur vliegen. Gonrad zei, dat hij zijn vier-persoonsvlieg- tuig kwam afleveren aan een koper. Keizer Haile Selassie van Ethiopië heeft Zaterdagnamiddag afscheid genomen van de Amsterdamse autoriteiten en vertrok in gezelschap van de Koningin en Prins Bernhard naar Soestdijk om daar het noen maal te gebruiken, waarna hij de rest van het weekend doorbracht op het jachtslot St. Hubertus op de Hoge Veluwe. Maandag morgen is de hoge gast naar Bonn vertrok ken. hen die achterbleven, maar ook om in die gezinnen enige levensvreugde te brengen. De Stichting heeft de zorg over de gepension- neerden, de invaliden, waaronder ook wor den versjaan de ernstige zieken. Voor de invaliden is een werkplaats in Vlaardingen ingericht als revalidatiecentrum. Tot de taak van de Stichting behoort ook de opvoeding van de kinderen, het nagaan van de studie mogelijkheden voor die kinderen, het ter be schikking stellen van beurzen (maximaal 2400 gulden per geval), het zoeken van woongelegenheid voor studerenden, de zorg voor de vrije tijdsbesteding, het zenden naar vacantiecentra en het houden van contact dagen met de nagelaten betrekkingen. jftï ABONNEMENTSPRIJS: Losse nummers 6 cent Kwartaal-abonnement Axel binnen de kom f 1,55 Andere plaatsen fi 1,75 Buitenland I 2,00 ADVERTENTIEPRIJS: 8 cent per m.m. Bi] contracten belangrijke reductie. Ingezonden Mededelingen 20 cent per m.m. Kleine advertentiên (maximum 6 regels) 1-5 regels 70 cent iedere regel meer 12 cent extra. s

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1954 | | pagina 1